Công văn 7089/BTP-VP

Công văn 7089/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn công văn số 7089/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 2013 phương hướng nhiệm vụ 2014


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7089/BTP-VP
V/v báo cáo công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và triển khai công tác tư pháp năm 2014, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác năm 2014 về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị như sau:

1. Nội dung báo cáo

Đánh giá tình hình các lĩnh vực công tác tư pháp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, kết quả triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp (tại mục III, Phần thứ hai của Báo cáo số 16/BC-BTP ngày 19/01/2013 của Bộ Tư pháp) và các nhiệm vụ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013 (tại Quyết định số 562/QĐ-BTP ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); những nhiệm vụ triển khai Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (tại Quyết định số 866b/QĐ-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Cụ thể:

a) Đối với từng lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, cần đánh giá chung những kết quả đã đạt được trong phạm vi toàn quốc; nhận định, đánh giá sâu những kết quả nổi bật, những mô hình hiệu quả ở một số địa phương và những mặt còn hạn chế, bất cập, nguyên nhân, đặc biệt là qua các đợt thanh tra, kiểm tra và làm việc với địa phương về công tác tư pháp. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác năm 2014 (Lưu ý: Các đơn vị không báo cáo tình hình công tác nội bộ của đơn vị). Cụ thể:

- Những kết quả công việc đã hoàn thành, có so sánh với năm 2012 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể; biểu đồ so sánh).

- Những giải pháp về thể chế, chỉ đạo, điều hành... có hiệu quả so với các năm trước.

- Những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong công tác; những”điểm nghẽn” trong lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; phân tích sâu nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, vướng mắc đó; những bài học kinh nghiệm rút ra.

- Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, đổi mới căn bản hoặc giải quyết những điểm nghẽn công tác trong năm 2014 ở từng lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

b) Có các Phụ lục kèm theo Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của đơn vị về các lĩnh vực:

- Kế hoạch công tác của đơn vị năm 2013 được Lãnh đạo Bộ phê duyệt để triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Báo cáo số 16/BC-BTP ngày 19/01/2013 của Bộ Tư pháp.

- Tình hình triển khai Quyết định số 562/QĐ-BTP ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013.

- Tình hình thực hiện Quyết định số 866b/QĐ-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

- Tình hình xây dựng, ban hành các văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành tại Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tình hình xây dựng các dự thảo thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật do Bộ Tư pháp soạn thảo, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

c) Về công tác văn phòng, đề nghị các đơn vị báo cáo theo hướng dẫn chung tại mục 1. a của Công văn này, trong đó cần nêu rõ:

- Số lượng cán bộ làm công tác văn phòng, cơ cấu, trình độ, năng lực và các chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm;

- Công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị.

- Công tác phối hợp giữa văn phòng các đơn vị với Văn phòng Bộ trong xây dựng báo cáo, kế hoạch công tác và thông tin phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị.

- Các lĩnh vực công tác khác.

2. Thống kê số liệu công tác tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan thống kê số liệu các lĩnh vực công tác tư pháp theo quy định của Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp.

Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Trợ giúp pháp lý thống kê số liệu công tác thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách gửi kèm theo Báo cáo tổng kết của đơn vị.

3. Địa chỉ, thời gian thực hiện

a) Thời gian báo cáo: Từ 01/10/2012 đến 30/9/2013.

b) Địa chỉ, thời hạn gửi Báo cáo: Báo cáo tổng kết được gửi về Văn phòng Bộ (Phòng Tổng hợp) bằng hình thức văn bản và bản điện tử (theo địa chỉ hộp thư: [email protected]) trước ngày 01/11/2013 (thứ Sáu).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ này, bảo đảm chất lượng báo cáo. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH, BTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7089/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7089/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực04/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7089/BTP-VP

Lược đồ công văn số 7089/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 2013 phương hướng nhiệm vụ 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        công văn số 7089/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 2013 phương hướng nhiệm vụ 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7089/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành04/10/2013
        Ngày hiệu lực04/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc công văn số 7089/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 2013 phương hướng nhiệm vụ 2014

           Lịch sử hiệu lực công văn số 7089/BTP-VP báo cáo công tác tư pháp 2013 phương hướng nhiệm vụ 2014

           • 04/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực