Công văn 7171/BKHĐT-TCTK

Công văn 7171/BKHĐT-TCTK năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với bộ, ngành, địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK 2017 thực hiện Đề án tăng cường quản lý chất lượng thống kê


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7171/BKHĐT-TCTK
V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 (viết gọn là Đề án chất lượng thống kê). Tại Quyết định này Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ, ngành, địa phương) tổ chức thực hiện Đề án chất lượng thống kê.

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5688/BKHĐT-TCTK gửi các Bộ, ngành, địa phương để lấy ý kiến về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chất lượng thống kê đối với Bộ, ngành, địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ca các Bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện và ban hành Kế hoạch triển khai thực hin Đề án tăng cường quản lý chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương (Kế hoạch đính kèm Công văn) để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án chất lượng thng kê.

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án chất lượng thống kê thuộc phạm vi của Bộ, ngành, địa phương và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trước ngày 15 tháng 9 năm 2017 đphối hợp thực hiện; đồng thời lập dự toán kinh phí hàng năm để thực hiện Đề án chất lượng thng kê của Bộ, ngành, địa phương trong dự toán kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính xem xét và bố trí kinh phí thực hiện Đề án chất lượng thng kê.

Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, trong giai đoạn thực hiện Đề án chất lượng thống kê, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) báo cáo tiến độ thực hiện Đề án chất lượng thống kê đtổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của các Bộ, ngành, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng T
Ư và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 ĐỐI VỚI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Công văn số: 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31 tháng 8 năm 2017)

STT

Tên hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị ch trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

1

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

 

 

 

 

1.1

Rà soát, đánh giá thực trạng các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

Tháng 7-12/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo đánh giá thực trạng văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

1.2

Soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

Tháng 7-12/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Một số văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt

2

Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

 

 

 

 

2.1

Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê1 nhà nước

Tháng 7-12/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo đánh giá thực trạng xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2.1.1

Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dng các tiêu chuẩn thống kê quốc gia

Tháng 7-12/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo đánh giá việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê quốc gia

2.1.2

Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực Bộ, ngành

Tháng 7-12/2017

Các Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực Bộ, ngành

2.2

Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Tháng 1- 12/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Các tiêu chuẩn thống kê được phê duyệt

2.2.1

Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê quốc gia

Tháng 1- 12/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Tiêu chuẩn thống kê quốc gia được phê duyt

2.2.2

Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê Bộ, ngành

Tháng 1- 12/2018

Các Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Tiêu chuẩn thống kê Bộ, ngành được phê duyệt

2.3

Công bố, phổ biến, xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Hàng năm, từ năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước được xây dựng và cập nhật

2.3.1

Công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Tháng 1- 6/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Xuất bản phẩm về các tiêu chuẩn thống kê nhà nước;

- Các hội nghị công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2.3.2

Xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước được xây dựng

2.3.3

Cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Hàng năm, từ năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được cập nhật hàng năm

2.4

Xây dựng, hoàn thiện, bảo trì và cập nhật cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata)2

2018-2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Cơ Sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata) được xây dựng và vận hành

2.4.1

Xây dựng, hoàn thiện dữ liệu đặc tthống kê của từng Bộ, ngành

2018-2020

Các Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Dữ liệu đặc tả thống kê của từng Bộ, ngành được xây dựng và hoàn thiện

2.4.2

Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung

2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được xây dựng

2.4.3

Bảo trì và cập nhật cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung

Hàng năm, từ năm 2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được bảo trì và cập nhật hàng năm

2.5

Biên soạn tài liệu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung

Hàng năm, từ năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liu đc tả thống kê dùng chung được biên soạn;

- Các khóa đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thng kê dùng chung được tổ chức

3

Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí cht lượng thống kê nhà nước

 

 

 

 

3.1

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 4- 12/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được phê duyệt

3.1.1

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 4- 8/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được phê duyt

3.1.2

Xác định các ngưỡng chất lượng của từng lĩnh vực thống kê

Tháng 9- 12/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Các ngưỡng chất lượng của từng lĩnh vực thống kê được xác định

3.2

Xây dựng bảng thuật ngữ chất lượng thống kê và biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí cht lượng thống kê nhà nước

Tháng 9/2017- 3/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Bảng thuật ngữ chất lượng thống kê được xây dựng;

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được biên soạn

3.2.1

Xây dựng bảng thuật ngữ chất lượng thống kê

Tháng 9- 12/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bảng thuật ngữ chất lượng thống kê được xây dựng

3.2.2

Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 9/2017- 3/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được biên soạn và phát hành

3.3

Rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Năm 2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo kết quả rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

4

Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

4.1

Nghiên cứu, cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê của Liên hợp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế

Định kỳ 2 năm, từ năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo kết quả cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thng kê của Liên hợp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế

4.2

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê được phê duyệt

4.2.1

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê

2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê chung (Mu) được phê duyệt

-

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê chung (Mu)

Tháng 1- 6/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho dữ liệu điều tra thống kê được phê duyệt

-

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho dữ liệu điều tra thống kê

Tháng 7- 9/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê được phê duyệt

-

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê

Tháng 10- 12/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo từng lĩnh vực được phê duyệt

4.2.2

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thng kê theo từng lĩnh vực thống kê thuộc Bộ, ngành phụ trách

2018

Các bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo từng lĩnh vực được phê duyệt

4.2.3

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá độc lập chất lượng thống kê (Mu)

2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá độc lập chất lượng thống kê (mẫu) được phê duyệt

4.3

Biên soạn các sổ tay hướng dẫn đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Các sổ tay hướng dẫn đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và phát hành

4.3.1

Biên soạn các sổ tay hướng dẫn tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Các sổ tay hướng dẫn tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và phát hành

4.3.2

Biên soạn các stay hướng dẫn đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê

2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Các sổ tay hướng dẫn đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và phát hành

5

Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê

 

 

 

 

5.1

Tuyên truyền kiến thức về chất lượng thống kê

2018-2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ Thông tin và Truyền thông; các Bộ, ngành khác; địa phương

Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng và thực hiện

5.1.1

Xây dựng chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê phù hợp với từng đối tượng, bao gồm, chủ thể sản xuất thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thsử dụng thông tin thống kê

Tháng 1-6/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng

5.1.2

Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt

Tháng 9/2018- 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ, ngành khác; địa phương

- Số lần và số gi phát sóng;

- Số lượt người được tuyên truyền

5.2

Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

2019-2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Chương trình, tài liệu đào tạo, bi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng;

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

5.2.1

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản, lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng

-

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê

2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê được xây dựng

-

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng

5.2.2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

-

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

-

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

6

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

6.1

Triển khai thử nghiệm đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê và hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê

2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Báo cáo kết quả thử nghiệm;

- Bản đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê

6.1.1

Thử nghiệm tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo kết quả thử nghiệm

6.1.2

Thử nghiệm đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo kết quả thử nghiệm

6.1.3

Hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê

Tháng 7 - 12/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bản đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ công cụ. phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

6.2

Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn

6.2.1

Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1 - 6/2020

Các Bộ, ngành, đa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

- Số lớp tập huấn được tổ chức;

- Số lượt người được tập huấn

6.2.2

Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các bảng hỏi được thực hiện

6.2.3

Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn

6.3

Thực hiện đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất và báo cáo chất lượng thống kê quốc gia

Định k5 năm, từ năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Các báo cáo đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất về chất lượng thống kê được biên soạn, công bố

6.3.1

Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá độc lập chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

- Số lớp đào tạo được tổ chức;

- Số lượt người được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá độc lập chất lượng thống kê

6.3.2

Đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê

Định k5 năm, từ năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo đánh giá độc lập về chất lượng thống kê được biên soạn, công bố

-

Thực hiện đánh giá đánh giá độc lập về chất lượng thống kê của một số lĩnh vực thống kê quan trọng

Định kỳ 5 năm, từ năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng được thu thập và quản lý

-

Biên soạn và công bố báo cáo đánh giá độc lập chất lượng thống kê

Định kỳ 5 năm, từ năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và công bố

6.3.3

Thực hiện đánh giá đột xuất chất lượng thống kê (theo phản hồi của đối tượng sử dụng thông tin thống kê)

Phát sinh theo yêu cầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo đánh giá đột xuất về chất lượng thốngđược biên soạn, công b

6.4

Xây dựng và áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2026- 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được xây dựng và áp dụng

6.4.1

Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2026-2028

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được xây dựng

-

Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2026-2027

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Hệ thống đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được hình thành

-

Thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2028

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo thử nghiệm hệ thống

-

Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2028

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Bộ tài liệu hướng dẫn được biên soạn, số lớp, số học viên được tập huấn

6.4.2

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

Từ năm 2029

Các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Đến năm 2030, 100% các Vụ nghiệp vụ, Cục Thống kê cấp tỉnh, và ít nhất 50% tổ chức thống kê Bộ, ngành áp dụng hệ thống tđánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

7

Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

 

 

 

 

7.1

Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của các Bộ, ngành, địa phương

Hàng năm, từ năm 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề 1 án

7.2

Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án của các Bộ, ngành, địa phương

2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án

7.3

Tchức tổng kết quá trình thực hiện Đán của các Bộ, ngành, địa phương

2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

Các Bộ, ngành khác; địa phương

Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án1 Tiêu chuẩn thống kê: Quy định hoặc hướng dẫn thng nhất về cách thức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất thông tin thng kê (quy trình tác nghiệp thng kê) theo yêu cầu về chuyên nghiệp nghiệp vụ thống kê, Các thành phần của một tiêu chuẩn thống kê bao gồm: Định nghĩa; các đơn vị thống kê; phân loại thống kê, quá trình mã hóa; bng hi; các loại kết quả đầu ra

Nguồn: hltps://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNOQAF/ngaf.aspx: NQAF glossary.

2 Dữ liệu đặc tả: Dữ liệu xác định và mô tả về các dữ liệu khác, dữ liệu đặc tả là dữ liệu về dữ liệu trong bối cảnh nhất định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7171/BKHĐT-TCTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7171/BKHĐT-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2017
Ngày hiệu lực31/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7171/BKHĐT-TCTK

Lược đồ Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK 2017 thực hiện Đề án tăng cường quản lý chất lượng thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK 2017 thực hiện Đề án tăng cường quản lý chất lượng thống kê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7171/BKHĐT-TCTK
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Trung
        Ngày ban hành31/08/2017
        Ngày hiệu lực31/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK 2017 thực hiện Đề án tăng cường quản lý chất lượng thống kê

             Lịch sử hiệu lực Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK 2017 thực hiện Đề án tăng cường quản lý chất lượng thống kê

             • 31/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực