Công văn 94/UBND-VX

Công văn 94/UBND-VX đính chính Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao của tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Công văn số 94/UBND-VX đính chính 04/2013/QĐ-UBND chi ngân sách thể dục Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/UBND- VX
V/v đính chính văn bản

Hà Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính;
 - Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan;
 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 04/2013/QĐ- UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 về quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên kỹ thuật trình bày chưa phù hợp với luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Điều 30 Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Điều 8 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:

Đính chính Điều 5 của Quyết định số 04/2013/QĐ- UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam như sau:

Đã viết: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”

Nay đính chính lại như sau: “Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2013”.

2. Nội dung Đính chính trên là một phần không thể tách rời của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh: CPVP, VX;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Văn Thắng

 

Thuộc tính Công văn 94/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu94/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2013
Ngày hiệu lực21/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 94/UBND-VX

Lược đồ Công văn số 94/UBND-VX đính chính 04/2013/QĐ-UBND chi ngân sách thể dục Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn số 94/UBND-VX đính chính 04/2013/QĐ-UBND chi ngân sách thể dục Hà Nam
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu94/UBND-VX
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýTrần Văn Thắng
       Ngày ban hành21/01/2013
       Ngày hiệu lực21/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn số 94/UBND-VX đính chính 04/2013/QĐ-UBND chi ngân sách thể dục Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn số 94/UBND-VX đính chính 04/2013/QĐ-UBND chi ngân sách thể dục Hà Nam

           • 21/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực