Quyết định 45/2017/QD-TTg

Decision No. 45/2017/QD-TTg dated November 16, 2017 on amendments 36/2016/QD-TTg on application of ordinary import duties

Nội dung toàn văn Decision 45/2017/QD-TTg amendments 36/2016/QD-TTg on application of ordinary import duties


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2016/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khu.

Điều 1. Sửa đi điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 3 như sau:

1. Điểm a khoản 1 Điều 3 được sửa đổi lại như sau:

“a) Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại mục I, mục II Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan”.

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi lại như sau:

“2. Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ”.

Điều 2. Thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ bằng Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Hiu lực và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b). PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG
(
Kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

01.01

Ngựa, lừa, la sống.

 

 

- Ngựa:

 

0101.21.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

5

0101.30

- Lừa:

 

0101.30.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

5

 

 

 

01.02

Động vật sống họ trâu bò.

 

 

- Gia súc:

 

0102.21.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

5

 

- Trâu:

 

0102.31.00

- - Loại thuần chủng để nhân giống

5

0102.90

- Loại khác:

 

0102.90.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

5

 

 

 

01.03

Lợn sống.

 

0103.10.00

- Loại thuần chủng để nhân giống

5

 

 

 

01.04

Cừu, dê sống.

 

0104.10

- Cừu:

 

0104.10.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

5

0104.20

- Dê:

 

0104.20.10

- - Loại thuần chủng để nhân giống

5

 

 

 

01.05

Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.

 

 

- Loại trọng lượng không quá 185 g:

 

0105.11

- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

 

0105.11.10

- - - Để nhân giống

5

0105.12

- - Gà tây:

 

0105.12.10

- - - Để nhân giống

5

0105.13

- - Vịt, ngan:

 

0105.13.10

- - - Để nhân giống

5

0105.14

- - Ngỗng:

 

0105.14.10

- - - Để nhân giống

5

0105.15

- - Gà lôi:

 

0105.15.10

- - - Để nhân giống

5

 

- Loại khác:

 

0105.94

- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:

 

0105.94.10

- - - Để nhân giống, trừ gà chọi

5

0105.99

- - Loại khác:

 

0105.99.10

- - - Vịt, ngan để nhân giống

5

0105.99.30

- - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống

5

 

 

 

03.01

Cá sống.

 

 

- Cá sống khác:

 

0301.93

- - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.):

 

0301.93.10

- - - Để nhân giống, trừ cá bột

5

0301.99

- - Loại khác:

 

 

- - - Cá bột của cá măng biển của cá mú:

 

0301.99.11

- - - - Để nhân giống

5

 

- - - Cá bột loại khác:

 

0301.99.21

- - - - Để nhân giống

5

 

- - - Cá nước ngọt khác:

 

0301.99.42

- - - - Cá chép khác, đ nhân giống

5

 

- - - Cá biển khác:

 

0301.99.51

- - - - Cá măng bin để nhân giống

5

 

 

 

03.06

Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

 

 

- Đông lạnh:

 

0306.14

- - Cua, ghẹ:

 

0306.14.90

- - - Loại khác

5

0306.17

- - Tôm shrimps và tôm prawn khác:

 

0306.17.90

- - - Loại khác

5

0306.19.00

- - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

5

 

- Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0306.31

- - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

0306.31.10

- - - Để nhân giống

5

0306.32

- - Tôm hùm (Homarus spp.):

 

0306.32.10

- - - Để nhân giống

5

0306.33.00

- - Cua, ghẹ:

5

0306.35

- - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon):

 

0306.35.10

- - - Để nhân giống

5

0306.35.20

- - - Loại khác, sống

5

0306.35.30

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0306.36

- - Tôm shrimps và tôm prawn loại khác:

 

 

- - - Để nhân giống:

 

0306.36.11

- - - - Tôm sú (Penaeus monodon)

5

0306.36.12

- - - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

5

0306.36.13

- - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

5

0306.36.19

- - - - Loại khác

5

 

- - - Loại khác, sống:

 

0306.36.23

- - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

5

0306.36.29

- - - - Loại khác

5

 

- - - Tươi hoặc ướp lạnh:

 

0306.36.33

- - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

5

0306.36.39

- - - - Loại khác

5

0306.39

- - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

 

0306.39.10

- - - Sống

5

0306.39.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

 

 

 

03.07

Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

 

 

- Hàu:

 

0307.11

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.11.10

- - - Sống

5

0307.11.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

 

- Điệp, kể cả điệp nữ hoàng, thuộc giống Pecten, Chlamys hoặc Placopecten:

 

0307.21

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.21.10

- - - Sống

5

0307.21.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

 

- Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.):

 

0307.31

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.31.10

- - - Sống

5

0307.31.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0307.32.00

- - Đông lạnh

5

 

- Mực nang và mực ống:

 

0307.42

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

 

- - - Sống:

 

0307.42.11

- - - - Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

5

 

- - - Tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.42.29

- - - - Loại khác

5

0307.43

- - Đông lạnh:

 

0307.43.90

- - - Loại khác

5

 

- Bạch tuộc (Octopus spp.):

 

0307.51

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.51.10

- - - Sống

5

0307.60

- Ốc, trừ ốc biển:

 

0307.60.10

- - Sống

5

0307.60.20

- - Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

5

 

- Nghêu (ngao), sò (thuộc họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae):

 

0307.71

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.71.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0307.72.00

- - - Đông lạnh

5

 

- Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.):

 

0307.81

- - Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.81.10

- - - Sống

5

0307.81.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0307.82

- - Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.82.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0307.83.00

- - Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh

5

0307.84.00

- - Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnh

5

 

- Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

 

0307.91

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0307.91.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0307.92.00

- - Đông lạnh

5

 

 

 

03.08

Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thủy sinh trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

 

 

- Hải sâm (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

 

0308.11

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0308.11.10

- - - Sống

5

0308.11.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0308.12.00

- - Đông lạnh

5

 

- Cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):

 

0308.21

- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

 

0308.21.10

- - - Sống

5

0308.21.20

- - - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0308.22.00

- - Đông lạnh

5

0308.30

- Sứa (Rhopilema spp.):

 

0308.30.10

- - Sống

5

0308.30.20

- - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0308.30.30

- - Đông lạnh

5

0308.90

- Loại khác:

 

0308.90.10

- - Sống

5

0308.90.20

- - Tươi hoặc ướp lạnh

5

0308.90.30

- - Đông lạnh

5

0308.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

04.04

Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

 

0404.10.

- Whey và Whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác:

 

0404.10.10

- - Dạng bột

5

0404.10.90

- - Loại khác

5

 

 

 

04.07

Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.

 

 

- Trứng đã thụ tinh để ấp:

 

0407.11.

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

 

0407.11.10

- - - Để nhân giống

5

0407.11.90

- - - Loại khác

5

0407.19

- - Loại khác:

 

 

- - - Của vịt, ngan

 

0407.19.11

- - - - Để nhân giống

5

0407.19.19

- - - - Loại khác

5

 

- - - Loại khác:

 

0407.19.91

- - - - Để nhân giống

5

0407.19.99

- - - - Loại khác

5

05.06

Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), đã xử lý bằng axit hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.

 

0506.10.00

- Ossein và xương đã xử lý bằng axit

5

0506.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

0510.00.00

Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); côn trùng cánh cứng cantharides; mật, đã hoặc chưa được làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác.

5

 

 

 

05.11

Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.

 

0511.10.00

- Tinh dịch động vật họ trâu, bò

5

 

- Loại khác:

 

0511.91

- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3:

 

0511.91.20

- - - Trứng Artemia (trứng tôm ngâm nước muối)

5

0511.99

- - Loại khác:

 

0511.99.10

- - - Tinh dịch động vật nuôi

5

0511.99.20

- - - Trứng tằm

5

0511.99.30

- - - Bọt biển thiên nhiên

5

0511.99.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

06.01

Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12.

 

0601.10.00

- Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ

5

0601.20

- Củ, thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ, dạng sinh trưởng hoặc dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn:

 

0601.20.10

- - Cây rau diếp xoăn

5

0601.20.20

- - Rễ rau diếp xoăn

5

0601.20.90

- - Loại khác

5

 

 

 

06.02

Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.

 

0602.10

- Cành giâm và cành ghép không có rễ:

 

0602.10.10

- - Của cây phong lan

5

0602.10.20

- - Của cây cao su

5

0602.10.90

- - Loại khác

5

0602.20.00

- Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch (nuts) ăn được

5

0602.30.00

- Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô - họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành

5

0602.40.00

- Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành

5

0602.90

- Loại khác:

 

0602.90.10

- - Cành giâm và cành ghép phong lan có rễ

5

0602.90.20

- - Cây phong lan giống

5

0602.90.40

- - Gốc cây cao su có chồi

5

0602.90.50

- - Cây cao su giống

5

0602.90.60

- - Chồi mọc từ gỗ cây cao su

5

0602.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

07.01

Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.

 

0701.10.00

- Để làm giống

5

 

 

 

07.03

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh.

 

0703.10

- Hành tây và hành, hẹ:

 

 

- - Hành tây:

 

0703.10.11

- - - Củ giống

5

 

- - Hành, hẹ:

 

0703.10.21

- - - Củ giống

5

0703.20

- Tỏi:

 

0703.20.10

- - Củ giống

5

0703.90

- Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:

 

0703.90.10

- - Củ giống

5

 

 

 

07.13

Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.

 

0713.10

- Đậu Hà Lan (Pisum sativum):

 

0713.10.10

- - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.20

- Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):

 

0713.20.10

- - Phù hợp để gieo trồng

5

 

- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

0713.31

- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek:

 

0713.31.10

- - - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.32

- - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis):

 

0713.32.10

- - - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.33

- - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):

 

0713.33.10

- - - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.34

- - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea):

 

0713.34.10

- - - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.35

- - Đậu đũa (Vigna unguiculata):

 

0713.35.10

- - - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.39

- - Loại khác:

 

0713.39.10

- - - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.40

- Đậu lăng:

 

0713.40.10

- - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.50

- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

 

0713.50.10

- - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.60

- Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan):

 

0713.60.10

- - Phù hợp để gieo trồng

5

0713.90

- Loại khác:

 

0713.90.10

- - Phù hợp để gieo trồng

5

 

 

 

10.02

Lúa mạch đen.

 

1002.10.00

- Hạt giống

5

1002.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

10.03

Lúa đại mạch.

 

1003.10.00

- Hạt giống

5

1003.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

10.04

Yến mạch.

 

1004.10.00

- Hạt giống

5

1004.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

10.05

Ngô.

 

1005.10.00

- Hạt giống

5

 

 

 

10.06

Lúa gạo.

 

1006.10

- Thóc:

 

1006.10.10

- - Để gieo trồng

5

 

 

 

10.08

Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác.

 

 

- Kê:

 

1008.21.00

- - Hạt giống

5

1008.29.00

- - Loại khác

5

 

 

 

12.01

Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

 

1201.10.00

- Hạt giống

5

1201.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

12.02

Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh.

 

1202.30.00

- Hạt giống

5

 

 

 

12.09

Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng.

 

1209.10.00

- Hạt củ cải đường (sugar beet)

5

 

- Hạt của các loại cây dùng làm thức ăn gia súc:

 

1209.21.00

- - Hạt cỏ linh lăng (alfalfa)

5

1209.22.00

- - Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp.)

5

1209.23.00

- - Hạt cỏ đuôi trâu

5

1209.24.00

- - Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis L.)

5

1209.25.00

- - Hạt cỏ mạch đen (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

5

1209.29

- - Loại khác:

 

1209.29.10

- - - Hạt có đuôi mèo (Phleum pratense)

5

1209.29.20

- - - Hạt củ cải khác

5

1209.29.90

- - - Loại khác

5

1209.30.00

- Hạt của các loại cây thân có trồng chủ yếu để lấy hoa

5

 

- Loại khác:

 

1209.91

- - Hạt rau:

 

1209.91.10

- - - Hạt hành tây

5

1209.91.90

- - - Loại khác

5

1209.99

- - Loại khác:

 

1209.99.10

- - - Hạt cây cao su; hạt cây dâm bụt (kenaf)

5

1209.99.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

12.11

Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.

 

1211.40.00

- Thân cây anh túc

5

1211.90

- Loại khác:

 

 

- - Loại khác:

 

1211.90.97

- - - Vỏ cây Persea (Persea Kurzii Kosterm)

5

 

 

 

12.12

Quả minh quyết, rong biển và tảo biển khác, củ cải đường (sugar beet) và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt và nhân của hạt và các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus satibium) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

 

 

- Loại khác:

 

1212.93

- - Mía đường:

 

1212.93.10

- - - Phù hợp để làm giống

5

 

 

 

12.14

Cải củ Thụy Điển, cải cầu vồng (mangold), rễ cỏ khô, cỏ khô, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu-pin, đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm thức ăn cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành viên.

 

1214.10.00

- Bột thô và viên cỏ linh lăng (alfalfa)

5

1214.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

17.02

Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

 

 

- Lactoza và xirô lactoza:

 

1702.11.00

- - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô

5

1702.19.00

- - Loại khác

5

 

 

 

23.01

Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thủy sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ.

 

2301.10.00

- Bột mịn, bột thô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp mỡ

5

2301.20

- Bột mịn, bột thô và viên, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hay động vật thủy sinh không xương sống khác:

 

2301.20.10

- - Từ cá, có hàm lượng protein ít hơn 60% tính theo trọng lượng

5

2301.20.20

- - Từ cá, có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng

5

2301.20.90

- - Loại khác

5

 

 

 

23.02

Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu.

 

2302.10.00

- Từ ngô

5

2302.30

- Từ lúa mì:

 

2302.30.10

- - Cám và cám mịn (pollard)

5

2302.30.90

- - Loại khác

5

2302.40

- Từ ngũ cốc khác:

 

2302.40.10

- - Từ thóc gạo

5

2302.40.90

- - Loại khác

5

2302.50.00

- Từ cây họ đậu

5

 

 

 

23.03

Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế liệu từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên.

 

2303.10

- Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự:

 

2303.10.10

- - Từ sắn hoặc cọ sago

5

2303.10.90

- - Loại khác

5

2303.20.00

- Bã ép củ cải đường, bã mía và phế liệu khác từ quá trình sản xuất đường

5

2303.30.00

- Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất

5

 

 

 

23.04

Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương.

 

2304.00.10

- Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

5

 

 

 

2305.00.00

Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu lạc.

5

 

 

 

23.06

Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất chất béo hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05.

 

2306.10.00

- Từ hạt bông

5

2306.20.00

- Từ hạt lanh

5

2306.30.00

- Từ hạt hướng dương

5

 

- Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds):

 

2306.41

- - Từ hạt cải dầu (rape seeds hoặc colza seeds) có hàm lượng axit eruxic thấp:

 

2306.41.10

- - - Từ hạt cải dầu rape có hàm lượng axit eruxic thấp

5

2306.41.20

- - - Từ hạt cải dầu colza có hàm lượng axit eruxic thấp

5

2306.49

- - Loại khác:

 

2306.49.10

- - - Từ hạt cải dầu rape khác

5

2306.49.20

- - - Từ hạt cải dầu colza khác

5

2306.50.00

- Từ dừa hoặc cùi dừa

5

2306.60

- Từ hạt hoặc nhân hạt cọ:

 

2306.60.10

- - Dạng xay hoặc dạng viên

5

2306.60.90

- - Loại khác

5

2306.90

- Loại khác:

 

2306.90.10

- - Từ mầm ngô

5

2306.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

2307.00.00

Bã rượu vang; cặn rượu.

5

 

 

 

2308.00.00

Nguyên liệu thực vật và phế liệu thực vật, phế liệu và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng viên hoặc không ở dạng viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

5

 

 

 

23.09

Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật.

 

2309.90

- Loại khác:

 

 

- - Thức ăn hoàn chỉnh:

 

2309.90.13

- - - Loại dùng cho tôm

5

2309.90.20

- - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc phụ gia thức ăn

5

2309.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

2502.00.00

Pirít sắt chưa nung.

5

 

 

 

2503.00.00

Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo.

5

 

 

 

25.05

Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26.

 

2505.10.00

- Cát oxit silic và cát thạch anh

5

2505.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

25.10

Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat.

 

2510.10

- Chưa nghiền:

 

2510.10.10

- - Apatít (apatite)

5

2510.10.90

- - Loại khác

5

2510.20

- Đã nghiền:

 

2510.20.10

- - Apatít (apatite)

5

 

 

 

25.11

Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16.

 

2511.20.00

- Bari carbonat tự nhiên (witherite)

5

 

 

 

25.15

Đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên, và thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay bằng cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

 

 

- Đá hoa (marble) và đá travertine:

 

2515.11.00

- - Thô hoặc đã đẽo thô

5

 

 

 

25.16

Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

 

 

- Granit:

 

2516.11.00

- - Thô hoặc đã đẽo thô

5

2516.20

- Đá cát kết:

 

2516.20.10

- - Đá thô hoặc đã đẽo thô

5

2516.20.20

- - Mới chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

5

 

 

 

25.17

Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá ballast, đá cuội nhỏ và đá lửa tự nhiên (flint) khác, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên, mảnh và bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt.

 

2517.20.00

- Đá dăm từ xỉ, từ xỉ luyện kim hoặc từ phế thải công nghiệp tương tự, có hoặc không kết hợp với các vật liệu của phân nhóm 2517.10

5

2517.30.00

- Đá dăm trộn nhựa đường

5

 

 

 

25.18

Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); hỗn hợp dolomite dạng nén.

 

2518.30.00

- Hỗn hợp dolomite dạng nén

5

 

 

 

25.20

Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao gồm thạch cao nung hay canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác hay chất ức chế.

 

2520.20

- Thạch cao plaster:

 

2520.20.10

- - Loại phù hợp dùng trong nha khoa

5

 

 

 

2521.00.00

Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hay xi măng.

5

 

 

 

25.26

Quặng steatit tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); talc.

 

2526.10.00

- Chưa nghiền, chưa làm thành bột

5

2526.20

- Đã nghiền hoặc làm thành bột:

 

2526.20.90

- - Loại khác

5

 

 

 

26.01

Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung.

 

 

- Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung:

 

2601.11

- - Chưa nung kết:

 

2601.11.10

- - - Hematite và tinh quặng hematite

5

2601.11.90

- - - Loại khác

5

2601.12

- - Đã nung kết:

 

2601.12.10

- - - Hematite và tinh quặng hematite

5

2601.12.90

- - - Loại khác

5

2601.20.00

- Pirit sắt đã nung

5

 

 

 

2602.00.00

Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô.

5

 

 

 

2603.00.00

Quặng đồng và tinh quặng đồng.

5

 

 

 

2604.00.00

Quặng niken và tinh quặng niken.

5

 

 

 

2605.00.00

Quặng coban và tinh quặng coban.

5

 

 

 

2606.00.00

Quặng nhôm và tinh quặng nhôm.

5

 

 

 

2607.00.00

Quặng chì và tinh quặng chì.

5

 

 

 

2608.00.00

Quặng kẽm và tinh quặng kẽm.

5

 

 

 

2609.00.00

Quặng thiếc và tinh quặng thiếc.

5

 

 

 

2610.00.00

Quặng crôm và tinh quặng crôm.

5

 

 

 

2611.00.00

Quặng vonfram và tinh quặng vonfram.

5

 

 

 

26.12

Quặng urani hoặc quặng thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori.

 

2612.10.00

- Quặng urani và tinh quặng urani

5

2612.20.00

- Quặng thori và tinh quặng thori

5

 

 

 

26.13

Quặng molipden và tinh quặng molipden.

 

2613.10.00

- Đã nung

5

2613.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

26.14

Quặng titan và tinh quặng titan.

 

2614.00.10

- Quặng inmenit và tinh quặng inmenit

5

2614.00.90

- Loại khác

5

 

 

 

26.15

Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó.

 

2615.10.00

- Quặng zircon và tinh quặng zircon

5

2615.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

26.16

Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý.

 

2616.10.00

- Quặng bạc và tinh quặng bạc

5

2616.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

26.17

Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó.

 

2617.10.00

- Quặng antimon và tinh quặng antimon

5

2617.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

27.04

Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá.

 

2704.00.30

- Muội bình chưng than đá

5

 

 

 

2705.00.00

Khí than đá, khí than ướt, khí than và các loại khí tương tự, trừ các loại khí dầu mỏ và khí hydrocarbon khác.

5

 

 

 

2706.00.00

Hắc ín chưng cất từ than đá, than non hoặc than bùn, và các loại hắc ín khoáng chất khác, đã hoặc chưa khử nước hay chưng cất từng phần, kể cả hắc ín tái chế.

5

 

 

 

27.07

Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm.

 

2707.20.00

- Toluen

5

2707.40.00

- Naphthalen

5

2707.50.00

- Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250°C theo phương pháp ISO 3405 (tương đương phương pháp ASTM D 86)

5

 

- Loại khác:

 

2707.91.00

- - Dầu creosote

5

2707.99

- - Loại khác:

 

2707.99.10

- - - Nguyên liệu để sản xuất than đen

5

2707.99.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

27.08

Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác.

 

2708.10.00

- Nhựa chưng (hắc ín)

5

2708.20.00

- Than cốc nhựa chưng

5

 

 

 

27.09

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô.

 

2709.00.10

- Dầu mỏ thô

5

2709.00.90

- Loại khác

5

 

 

 

27.11

Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.

 

 

- Dạng khí:

 

2711.21

- - Khí tự nhiên:

 

2711.21.10

- - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ

5

2711.21.90

- - - Loại khác

5

2711.29.00

- - Loại khác

5

 

 

 

27.13

Cốc dầu mỏ, bi-tum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum.

 

 

- Cốc dầu mỏ:

 

2713.11.00

- - Chưa nung

5

2713.12.00

- - Đã nung

5

2713.20.00

- Bi-tum dầu mỏ

5

2713.90.00

- Cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum

5

 

 

 

27.14

Bi-tum và nhựa đường (asphalt), ở dạng tự nhiên; đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín; asphaltit và đá chứa asphaltic.

 

2714.10.00

- Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi-tum và cát hắc ín

5

2714.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

27.15

Hỗn hợp chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, bi- tum tự nhiên, bi-tum dầu mỏ, hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ, matít có chứa bi-tum, cut-backs).

 

2715.00.90

- Loại khác

5

 

 

 

28.01

Flo, clo, brom và iot.

 

2801.20.00

- Iot

5

2801.30.00

- Flo; brom

5

 

 

 

28.04

Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.

 

2804.10.00

- Hydro

5

2804.50.00

- Bo; telu

5

 

- Silic:

 

2804.61.00

- - Chứa silic với hàm lượng không dưới 99,99% tính theo trọng lượng

5

2804.69.00

- - Loại khác

5

2804.80.00

- Arsen

5

2804.90.00

- Selen

5

 

 

 

28.05

Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ; kim loại đất hiếm, scandi và ytri, đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau; thủy ngân.

 

 

- Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ:

 

2805.11.00

- - Natri

5

2805.12.00

- - Canxi

5

2805.19.00

- - Loại khác

5

2805.30.00

- Kim loại đất hiếm, scandi và ytri đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau

5

2805.40.00

- Thủy ngân

5

 

 

 

28.09

Diphospho pentaoxit; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

2809.10.00

- Diphospho pentaoxit

5

 

 

 

2810.00.00

Oxit bo; axit boric.

5

 

 

 

28.11

Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.

 

 

- Axit vô cơ khác:

 

2811.11.00

- - Hydro florua (axit hydrofloric)

5

2811.12.00

- - Hydro xyanua (axit hydrocyanic)

5

2811.19

- - Loại khác:

 

2811.19.10

- - - Axit arsenic

5

2811.19.20

- - - Axit aminosulphonic (axit sulphamic)

5

2811.19.90

- - - Loại khác

5

 

- Hợp chất vô cơ chứa oxy khác của phi kim loại:

 

2811.22

- - Silic dioxit:

 

2811.22.10

- - - Dạng bột

5

2811.22.90

- - - Loại khác

5

2811.29

- - Loại khác:

 

2811.29.10

- - - Diarsenic pentaoxit

5

2811.29.20

- - - Dioxit lưu huỳnh

5

2811.29.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

28.12

Halogenua và oxit halogenua của phi kim loại.

 

 

- Clorua và oxit clorua:

 

2812.11.00

- - Carbonyl diclorua (phosgene)

5

2812.12.00

- - Phospho oxyclorua

5

2812.13.00

- - Phospho triclorua

5

2812.14.00

- - Phospho pentaclorua

5

2812.15.00

- - Sulfur monoclorua

5

2812.16.00

- - Sulfur diclorua

5

2812.17.00

- -Thionyl clorua

5

2812.19.00

- - Loại khác

5

2812.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.13

Sulphua của phi kim loại; phospho trisulphua thương phẩm.

 

2813.10.00

- Carbon disulphua

5

2813.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.15

Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit.

 

2815.20.00

- Kali hydroxit (potash ăn da)

5

2815.30.00

- Natri hoặc kali peroxit

5

 

 

 

28.17

Kẽm oxit; kẽm peroxit.

 

2817.00.20

- Kẽm peroxit

5

 

 

 

28.18

Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm.

 

2818.10.00

- Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học

5

 

 

 

28.19

Crom oxit và hydroxit.

 

2819.10.00

- Crom trioxit

5

2819.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.20

Mangan oxit.

 

2820.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

2822.00.00

Coban oxit và hydroxit; coban oxit thương phẩm.

5

 

 

 

2823.00.00

Titan oxit.

5

 

 

 

28.24

Chì oxit; chì đỏ và chì da cam.

 

2824.10.00

- Chì monoxit (chì ôxit, maxicot)

5

2824.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.25

Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ khác; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.

 

2825.10.00

- Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng

5

2825.20.00

- Hydroxit và oxit liti

5

2825.30.00

- Hydroxit và oxit vanađi

5

2825.40.00

- Hydroxit và oxit niken

5

2825.50.00

- Hydroxit và oxit đồng

5

2825.60.00

- Germani oxit và zircon dioxit

5

2825.70.00

- Hydroxit và oxit molipđen

5

2825.80.00

- Antimon oxit

5

2825.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.26

Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác.

 

 

- Florua:

 

2826.12.00

- - Của nhôm

5

2826.19.00

- - Loại khác

5

2826.30.00

- Natri hexafloroaluminat (criolit tổng hợp)

5

2826.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.27

Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit.

 

2827.10.00

- Amoni clorua

5

 

- Clorua khác:

 

2827.31.00

- - Của magiê

5

2827.35.00

- - Của niken

5

2827.39

- - Loại khác:

 

2827.39.10

- - - Của bari hoặc của coban

5

2827.39.20

- - - Của sắt

5

 

- Clorua oxit và clorua hydroxit:

 

2827.41.00

- - Của đồng

5

2827.49.00

- - Loại khác

5

 

- Bromua và oxit bromua:

 

2827.51.00

- - Natri bromua hoặc kali bromua

5

2827.59.00

- - Loại khác

5

2827.60.00

- Iođua và iođua oxit

5

 

 

 

28.28

Hypoclorit; canxi hypoclorit thương phẩm; clorit; hypobromit.

 

2828.10.00

- Canxi hypoclorit thương phẩm và canxi hypoclorit khác

5

2828.90

- Loại khác:

 

2828.90.10

- - Natri hypoclorit

5

2828.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

28.29

Clorat và perclorat; bromat và perbromat; iodat và periodat.

 

 

- Clorat:

 

2829.11.00

- - Của natri

5

2829.19.00

- - Loại khác

5

2829.90

- Loại khác:

 

2829.90.10

- - Natri perclorat

5

2829.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

28.30

Sulphua; polysulphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

2830.10.00

- Natri sulphua

5

2830.90

- Loại khác:

 

2830.90.10

- - Sulphua cađimi hoặc sulphua kẽm

5

2830.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

28.31

Dithionit và sulphoxylat.

 

2831.10.00

- Của natri

5

2831.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.32

Sulphit; thiosulphat.

 

2832.10.00

- Natri sulphit

5

2832.20.00

- Sulphit khác

5

2832.30.00

- Thiosulphat

5

 

 

 

28.34

Nitrit; nitrat.

 

2834.10.00

- Nitrit

5

 

- Nitrat:

 

2834.21.00

- - Của kali

5

 

 

 

28.35

Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

2835.10.00

- Phosphinat (hypophosphit) và phosphonat (phosphit)

5

 

- Phosphat:

 

2835.22.00

- - Của mono- hoặc dinatri

5

2835.24.00

- - Của kali

5

2835.25

- - Canxi hydroorthophosphat (“dicanxi phosphat”):

 

2835.25.10

- - - Loại dùng cho thức ăn chăn nuôi

5

2835.25.90

- - - Loại khác

5

2835.26.00

- - Các phosphat khác của canxi

5

2835.29

- - Loại khác:

 

2835.29.10

- - - Của trinatri

5

2835.29.90

- - - Loại khác

5

 

- Polyphosphat:

 

2835.39

- - Loại khác:

 

2835.39.10

- - - Tetranatri pyrophosphat

5

2835.39.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

28.36

Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni carbonat thương phẩm có chứa amoni carbamat.

 

2836.40.00

- Kali carbonat

5

2836.60.00

- Bari carbonat

5

 

- Loại khác:

 

2836.91.00

- - Liti carbonat

5

2836.92.00

- - Stronti carbonat

5

2836.99

- - Loại khác:

 

2836.99.10

- - - Amoni carbonat thương phẩm

5

2836.99.20

- - - Chì carbonat

5

 

 

 

28.37

Xyanua, xyanua oxit và xyanua phức.

 

 

- Xyanua và xyanua oxit:

 

2837.11.00

- - Của natri

5

2837.19.00

- - Loại khác

5

2837.20.00

- Xyanua phức

5

 

 

 

28.39

Silicat; silicat kim loại kiềm thương phẩm.

 

 

- Của natri:

 

2839.19

- - Loại khác:

 

2839.19.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

28.40

Borat; peroxoborat (perborat).

 

 

- Dinatri tetraborat (borat tinh chế - hàn the):

 

2840.11.00

- - Dạng khan

5

2840.19.00

- - Dạng khác

5

2840.20.00

- Borat khác

5

2840.30.00

- Peroxoborat (perborat)

5

 

 

 

28.41

Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic.

 

2841.30.00

- Natri dicromat

5

2841.50.00

- Cromat và dicromat khác; peroxocromat

5

 

- Manganit, manganat và permanganat:

 

2841.61.00

- - Kali permanganat

5

2841.69.00

- - Loại khác

5

2841.70.00

- Molipdat

5

2841.80.00

- Vonframat

5

2841.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.42

Muối khác của axit vô cơ hay peroxoaxit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học), trừ các chất azit.

 

2842.90

- Loại khác:

 

2842.90.10

- - Natri arsenit

5

2842.90.20

- - Muối của đồng hoặc crom

5

2842.90.30

- - Fulminat khác, xyanat và thioxyanat

5

2842.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

28.43

Kim loại quý dạng keo; hợp chất hữu cơ hay vô cơ của kim loại quý, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hỗn hống của kim loại quý.

 

2843.10.00

- Kim loại quý dạng keo

5

 

- Hợp chất bạc:

 

2843.21.00

- - Nitrat bạc

5

2843.29.00

- - Loại khác

5

2843.30.00

- Hợp chất vàng

5

2843.90.00

- Hợp chất khác; hỗn hống

5

 

 

 

28.44

Các nguyên tố hóa học phóng xạ và các đồng vị phóng xạ (kể cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị có khả năng phân hạch hoặc làm giầu) và các hợp chất của chúng; hỗn hợp và các phế liệu có chứa các sản phẩm trên.

 

2844.10

- Urani tự nhiên và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và hỗn hợp có chứa urani tự nhiên hay các hợp chất urani tự nhiên:

 

2844.10.10

- - Urani tự nhiên và các hợp chất của nó

5

2844.10.90

- - Loại khác

5

2844.20

- Urani đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó; plutoni và hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa urani đã được làm giàu thành U 235, plutoni hay hợp chất của các sản phẩm này:

 

2844.20.10

- - Urani đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó; plutoni và hợp chất của nó

5

2844.20.90

- - Loại khác

5

2844.30

- Urani đã được làm nghèo thành U 235 và các hợp chất của nó; thori và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm kim loại và các chất hỗn hợp chứa urani đã được làm nghèo thành U 235, thori hay các hợp chất của các sản phẩm trên:

 

2844.30.10

- - Urani đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó; thori và hợp chất của nó

5

2844.30.90

- - Loại khác

5

2844.40

- Nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ và các hợp chất trừ loại thuộc phân nhóm 2844.10, 2844.20 hoặc 2844.30; hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp có chứa các nguyên tố, đồng vị hoặc các hợp chất trên; chất thải phóng xạ:

 

2844.40.10

- - Nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ và các hợp chất của nó; chất thải phóng xạ:

5

2844.40.90

- - Loại khác

5

2844.50.00

- Hộp (cartridges) nhiên liệu đã bức xạ của lò phản ứng hạt nhân

5

 

 

 

28.45

Chất đồng vị trừ các đồng vị thuộc nhóm 28.44; các hợp chất, vô cơ hay hữu cơ, của các đồng vị này, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

2845.10.00

- Nước nặng (deuterium oxide)

5

2845.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.46

Các hợp chất, vô cơ hay hữu cơ, của kim loại đất hiếm, của ytri hoặc của scandi hoặc của hỗn hợp các kim loại này.

 

2846.10.00

- Hợp chất xeri

5

2846.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.47

Hydro peroxit, đã hoặc chưa làm rắn bằng ure.

 

2847.00.90

- Loại khác

5

 

 

 

28.49

Carbua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

2849.10.00

- Của canxi

5

2849.20.00

- Của silic

5

2849.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

2850.00.00

Hydrua, nitrua, azit, silicua và borua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ các hợp chất carbua của nhóm 28.49.

5

 

 

 

28.52

Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống.

 

2852.10

- Được xác định về mặt hóa học:

 

2852.10.20

- - Các hợp chất của thủy ngân được dùng như chất phát quang

5

2852.10.90

- - Loại khác

5

2852.90

- Loại khác:

 

2852.90.10

- - Thủy ngân tanat

5

2852.90.20

- - Thủy ngân sulphua; thủy ngân polysulphua; thủy ngân polyphosphat; thủy ngân carbua; hợp chất thủy ngân dị vòng thuộc 2934.90.90; dẫn xuất của pepton thủy ngân; các dẫn xuất protein khác của thủy ngân

5

2852.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

28.53

Phosphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ phosphua sắt; các hợp chất vô cơ khác (bao gồm nước cất hoặc nước khử độ dẫn hay các loại nước tinh khiết tương tự); khí hóa lỏng (đã hoặc chưa loại bỏ khí hiếm); khí nén; hỗn hống, trừ hỗn hống của kim loại quý.

 

2853.10.00

- Cyanogen chloride (chlorcyan)

5

2853.90

- Loại khác:

 

2853.90.10

- - Nước khử khoáng

5

2853.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

29.01

Hydrocarbon mạch hở.

 

2901.10.00

- No

5

 

- Chưa no:

 

2901.21.00

- - Etylen

5

2901.22.00

- - Propen (propylen)

5

2901.23.00

- - Buten (butylen) và các đồng phân của nó

5

2901.24.00

- - 1,3 - butadien và isopren

5

2901.29

- - Loại khác:

 

2901.29.10

- - - Axetylen

5

2901.29.20

- - - Hexen và các đồng phân của nó

5

2901.29.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

29.02

Hydrocarbon mạch vòng.

 

 

- Cyclanes, cyclenes và cycloterpenes:

 

2902.11.00

- - Cyclohexane

5

2902.19.00

- - Loại khác

5

2902.30.00

- Toluen

5

 

- Xylenes:

 

2902.41.00

- - o-Xylen

5

2902.42.00

- - m-Xylen

5

2902.44.00

- - Hỗn hợp các đồng phân của xylen

5

2902.50.00

- Styren

5

2902.60.00

- Etylbenzen

5

2902.70.00

- Cumen

5

2902.90

- Loại khác:

 

2902.90.10

- - Dodecylbenzen

5

2902.90.20

- - Các loại alkylbenzen khác

5

 

 

 

29.03

Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon.

 

 

- Các dẫn xuất clo hóa của hydrocarbon mạch hở, no:

 

2903.11

- - Clorometan (clorua metyl) và cloroetan (clorua etyl):

 

2903.12.00

- - Diclorometan (metylen clorua)

5

2903.13.00

- - Cloroform (triclorometan)

5

 

- Các dẫn xuất clo hóa của hydrocarbon mạch hở, chưa no:

 

2903.21.00

- - Vinyl clorua (cloroetylen)

5

 

- Các dẫn xuất flo hóa, brom hóa hoặc iot hóa của hydrocarbon mạch hở:

 

2903.39

- - Loại khác:

 

2903.39.10

- - - Bromometan (metyl bromua)

5

 

 

 

29.05

Rượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

 

 

- Rượu no đơn chức:

 

2905.11.00

- - Metanol (rượu metylic)

5

2905.12.00

- - Propan-1-ol (rượu propylic) và propan-2-ol (rượu isopropylic)

5

2905.13.00

- - Butan-1-ol (rượu n-butylic)

5

2905.14.00

- - Butanol khác

5

2905.16.00

- - Octanol (rượu octylic) và đồng phân của nó

5

2905.17.00

- - Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) và octadecan-1-ol (stearyl alcohol)

5

2905.19.00

- - Loại khác

5

 

- Rượu đơn chức chưa no:

 

2905.22.00

- - Rượu tecpen mạch hở

5

2905.29.00

- - Loại khác

5

 

- Rượu hai chức:

 

2905.31.00

- - Etylen glycol (ethanediol)

5

2905.32.00

- - Propylen glycol (propan-1,2-diol)

5

2905.39.00

- - Loại khác

5

 

- Rượu đa chức khác:

 

2905.41.00

- - 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol (trimethylolpropane)

5

2905.42.00

- - Pentaerythritol

5

2905.43.00

- - Mannitol

5

2905.45.00

- - Glyxerin

5

2905.49.00

- - Loại khác

5

 

- Các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của rượu mạch hở:

 

2905.51.00

- - Ethchlorvynol (INN)

5

2905.59.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.06

Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, hoặc nitroso hóa của chúng.

 

 

- Cyclanic, cyclenic hay cycloterpenic:

 

2906.11.00

- - Menthol

5

2906.12.00

- - Cyclohexanol, methylcyclohexanols và dimethylcyclohexanols

5

2906.13.00

- - Sterols và inositols

5

2906.19.00

- - Loại khác

5

 

- Loại thơm:

 

2906.21.00

- - Rượu benzyl

5

2906.29.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.07

Phenols; rượu-phenol.

 

 

- Monophenols:

 

2907.11.00

- - Phenol (hydroxybenzen) và muối của nó

5

2907.12.00

- - Cresols và muối của chúng

5

2907.13.00

- - Octylphenol, nonylphenol và các chất đồng phân của chúng; muối của chúng

5

2907.15.00

- - Naphtholscác muối của chúng

5

2907.19.00

- - Loại khác

5

 

- Polyphenols; rượu-phenol:

 

2907.21.00

- - Resorcinol và muối của nó

5

2907.22.00

- - Hydroquinone (quinol) và muối của nó

5

2907.23.00

- - 4,4’-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropan) và muối của nó

5

2907.29

- - Loại khác:

 

2907.29.10

- - - Rượu- phenol

5

2907.29.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

29.08

Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenols hoặc của rượu-phenol.

 

 

- Các dẫn xuất chỉ chứa các nguyên tử halogen thay thế và muối của chúng:

 

2908.11.00

- - Pentachlorophenol (ISO)

5

2908.19.00

- - Loại khác

5

 

- Loại khác:

 

2908.91.00

- - Dinoseb (ISO) và các muối của nó

5

2908.92.00

- - 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) và các muối của nó

5

2908.99.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.09

Ete, rượu-ete, phenol-ete, phenol-rượu-ete, peroxit rượu, peroxit ete, peroxit xeton (đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học), và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

 

 

- Ete mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

 

2909.11.00

- - Dietyl ete

5

2909.19.00

- - Loại khác

5

2909.20.00

- Ete cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

5

2909.30.00

- Ete thơm và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

5

 

- Rượu ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

 

2909.41.00

- - 2,2’-Oxydietanol (dietylen glycol, digol)

5

2909.43.00

- - Ete monobutyl của etylen glycol hoặc của dietylen glycol

5

2909.44.00

- - Ete monoalkyl khác của etylen glycol hoặc của dietylen glycol

5

2909.49.00

- - Loại khác

5

2909.50.00

- Phenol-ete, phenol-rượu-ete và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

5

2909.60.00

- Peroxit rượu, peroxit ete, peroxit xeton và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng

5

 

 

 

29.10

Epoxit, rượu epoxy, phenol epoxy và ete epoxy, có một vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

 

2910.10.00

- Oxiran (etylen oxit)

5

2910.20.00

- Metyloxiran (propylen oxit)

5

2910.30.00

- 1- Chloro- 2,3 epoxypropane (epichlorohydrin)

5

2910.40.00

- Dieldrin (ISO, INN)

5

2910.50.00

- Endrin (ISO)

5

2910.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

2911.00.00

Các axetal và hemiaxetal, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

5

 

 

 

29.12

Aldehyt, có hoặc không có chức oxy khác; polyme mạch vòng của aldehyt; paraformaldehyt.

 

 

- Aldehyt mạch hở không có chức oxy khác:

 

2912.12.00

- - Etanal (axetaldehyt)

5

2912.19.00

- - Loại khác

5

 

- Aldehyt mạch vòng không có chức oxy khác:

 

2912.21.00

- - Benzaldehyt

5

2912.29.00

- - Loại khác

5

 

- Aldehyt - rượu, ete - aldehyt, phenol - aldehyt và aldehyt có chức oxy khác:

 

2912.41.00

- - Vanillin (4- hydroxy- 3- methoxybenzaldehyt)

5

2912.42.00

- - Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyt)

5

2912.49

- - Loại khác:

 

2912.49.10

- - - Aldehyt - rượu khác

5

2912.49.90

- - - Loại khác

5

2912.50.00

- Polyme mạch vòng của aldehyt

5

2912.60.00

- Paraformaldehyt

5

 

 

 

2913.00.00

Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa, hoặc nitroso hóa của các sản phẩm thuộc nhóm 29.12.

5

 

 

 

29.14

Xeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

 

 

- Xeton mạch hở không có chức oxy khác:

 

2914.11.00

- - Axeton

5

2914.12.00

- - Butanon (metyl etyl xeton)

5

2914.13.00

- - 4- Metylpentan-2-one (metyl isobutyl xeton)

5

2914.19.00

- - Loại khác

5

 

- Xeton cyclanic, xeton cyclenic hoặc xeton cycloterpenic không có chức oxy khác:

 

2914.22.00

- - Cyclohexanon và metylcyclohexanon

5

2914.23.00

- - Ionon và metylionon

5

2914.29

- - Loại khác:

 

2914.29.10

- - - Long não

5

2914.29.90

- - - Loại khác

5

 

- Xeton thơm không có chức oxy khác:

 

2914.31.00

- - Phenylaxeton (phenylpropan -2- one)

5

2914.39.00

- - Loại khác

5

2914.40.00

- Rượu-xeton và aldehyt-xeton

5

2914.50.00

- Phenol-xeton và xeton có chức oxy khác

5

 

- Quinones:

 

2914.61.00

- - Anthraquinon

5

2914.62.00

- - Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN))

5

2914.69.00

- - Loại khác

5

 

- Các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa

 

2914.71.00

- - Chlordecone (ISO)

5

2914.79.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.15

Axit carboxylic đơn chức no mạch hở và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

 

 

- Axit formic, muối và este của nó:

 

2915.11.00

- - Axit formic

5

2915.12.00

- - Muối của axit formic

5

2915.13.00

- - Este của axit formic

5

 

- Axit axetic và muối của nó; anhydrit axetic:

 

2915.21.00

- - Axit axetic

5

2915.24.00

- - Anhydrit axetic

5

2915.29

- - Loại khác:

 

2915.29.10

- - - Natri axetat; các coban axetat

5

2915.29.90

- - - Loại khác

5

 

- Este của axit axetic:

 

2915.31.00

- - Etyl axetat

5

2915.32.00

- - Vinyl axetat

5

2915.33.00

- - n-Butyl axetat

5

2915.36.00

- - Dinoseb(ISO) axetat

5

2915.39

- - Loại khác:

 

2915.39.10

- - - Isobutyl axetat

5

2915.39.20

- - - 2- Ethoxyetyl axetat

5

2915.39.90

- - - Loại khác

5

2915.40.00

- Axit mono-, di- hoặc tricloroaxetic, muối và este của chúng

5

2915.50.00

- Axit propionic, muối và este của

5

2915.60.00

- Axit butanoic, axit pentanoic, muối và este của chúng

5

2915.70

- Axit palmitic, axit stearic, muối và este của chúng:

 

2915.70.10

- - Axit palmitic, muối và este của nó

5

2915.70.20

- - Axit stearic

5

2915.70.30

- - Muối và este của axit stearic

5

2915.90

- Loại khác:

 

2915.90.10

- - Clorua axetyl

5

2915.90.20

- - Axit lauric, axit myristic, muối và este của chúng

5

2915.90.30

- - Axit caprylic, muối và este của nó

5

2915.90.40

- - Axit capric, muối và este của nó

5

2915.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

29.16

Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

 

 

- Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa no, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

 

2916.11.00

- - Axit acrylic và muối của nó

5

2916.12.00

- - Este của axit acrylic

5

2916.13.00

- - Axit metacrylic và muối của nó

5

2916.14

- - Este của axit metacrylic:

 

2916.14.10

- - - Metyl metacrylat

5

2916.14.90

- - - Loại khác

5

2916.15.00

- - Axit oleic, axit linoleic hoặc axit linolenic, muối và este của nó

5

2916.16.00

- - Binapacryl (ISO)

5

2916.19.00

- - Loại khác

5

2916.20.00

- Axit carboxylic đơn chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

5

 

- Axit carboxylic thơm đơn chức, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

 

2916.32.00

- - Peroxit benzoyl và clorua benzoyl

5

2916.34.00

- - Axit phenylaxetic và muối của nó

5

2916.39

- - Loại khác:

 

2916.39.10

- - - Axit axetic 2,4- Diclorophenyl và muối và este của

5

2916.39.20

- - - Este của axit phenylaxetic

5

2916.39.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

29.17

Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

 

 

- Axit carboxylic đa chức mạch hở, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

 

2917.11.00

- - Axit oxalic, muối và este của nó

5

2917.12

- - Axit adipic, muối và este của nó:

 

2917.12.90

- - - Loại khác

5

2917.13.00

- - Axit azelaic, axit sebacic, muối và este của chúng

5

2917.14.00

- - Anhydrit maleic

5

2917.19.00

- - Loại khác

5

2917.20.00

- Axit carboxylic đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

5

 

- Axit carboxylic thơm đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

 

2917.35.00

- - Phthalic anhydrit

5

2917.36.00

- - Axit terephthalic và muối của nó

5

2917.37.00

- - Dimetyl terephthalat

5

2917.39

- - Loại khác:

 

2917.39.20

- - - Các hợp chất phthalic khác của loại được sử dụng như là chất hóa dẻo và este của anhydrit phthalic

5

2917.39.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

29.18

Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

 

 

- Axit carboxylic có chức rượu nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

 

2918.11.00

- - Axit lactic, muối và este của nó

5

2918.12.00

- - Axit tartaric

5

2918.13.00

- - Muối và este của axit tartaric

5

2918.16.00

- - Axit gluconic, muối và este của nó

5

2918.17.00

- - Axit 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic (axit benzilic)

5

2918.18.00

- - Chlorobenzilate (ISO)

5

2918.19.00

- - Loại khác

5

 

- Axit carboxylic có chức phenol nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:

 

2918.21.00

- - Axit salicylic và muối của nó

5

2918.22.00

- - Axit o-Axetylsalicylic, muối và este của nó

5

2918.23.00

- - Este khác của axit salicylic và muối của chúng

5

2918.29

- - Loại khác:

 

2918.29.10

- - - Este sulphonic alkyl của phenol

5

2918.29.90

- - - Loại khác

5

2918.30.00

- Axit carboxylic có chức aldehyt hoặc chức xeton nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên

5

 

- Loại khác:

 

2918.91.00

- - 2,4,5-T (ISO) (axit 2,4,5-triclorophenoxyaxetic), muối và este của nó

5

2918.99.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.20

Este của axit vô cơ khác của các phi kim loại (trừ este của hydro halogenua) và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

 

 

- Este thiophosphoric (phosphorothioates) và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

 

2920.11.00

- - Parathion (ISO) và parathion-methyl (ISO) (methyl- parathion)

5

2920.19.00

- - Loại khác

5

 

- Phosphite este và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng:

 

2920.21.00

- - Dimethyl phosphite

5

2920.22.00

- - Diethyl phosphite

5

2920.23.00

- - Trimethyl phosphite

5

2920.24.00

- - Triethyl phosphite

5

2920.29.00

- - Loại khác

5

2920.30.00

- Endosulfan (ISO)

5

2920.90.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.21

Hợp chất chức amin.

 

 

- Amin đơn chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2921.11.00

- - Metylamin, di- hoặc trimetylamin và muối của chúng

5

2921.12.00

- - 2-(N,N-Dimethylamino)ethylchloride hydrochloride

5

2921.13.00

- - 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride hydrochloride

5

2921.14.00

- - 2-(N,N-Diisopropylamino)ethyclhloride hydrochloride

5

2921.19.00

- - Loại khác

5

 

- Amin đa chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2921.21.00

- - Etylendiamin và muối của nó

5

2921.22.00

- - Hexametylendiamin và muối của nó

5

2921.29.00

- - Loại khác

5

2921.30.00

- Amin đơn hoặc đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

5

 

- Amin thơm đơn chức và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2921.41.00

- - Anilin và muối của nó

5

2921.42.00

- - Các dẫn xuất anilin và muối của chúng

5

2921.43.00

- - Toluidines và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

5

2921.44.00

- - Diphenylamin và các dẫn xuất của nó; muối của chúng

5

2921.45.00

- - 1- Naphthylamin (alpha-naphthylamin), 2- naphthylamin (beta-naphthylamin) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

5

2921.46.00

- - Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) và phentermine (INN); muối của chúng

5

2921.49.00

- - Loại khác

5

 

- Amin thơm đa chức và các chất dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2921.51.00

- - o-, m-, p- Phenylenediamine, diaminotoluenes và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng

5

2921.59.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.22

Hợp chất amino chức oxy.

 

 

- Rượu - amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, ete và este của chúng; muối của chúng:

 

2922.14.00

- - Dextropropoxyphene (INN) và muối của chúng

5

2922.19

- - Loại khác:

 

2922.19.10

- - - Ethambutol và muối của nó, este và các dẫn xuất khác

5

 

- Amino - aldehyt, amino-xeton và amino-quinon, trừ loại chứa hai chức oxy trở lên; muối của chúng:

 

2922.31.00

- - Amfepramone (INN), methadone (INN) và normethadone (INN); muối của chúng

5

 

- Axit - amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, và este của chúng; muối của chúng:

 

2922.41.00

- - Lysin và este của nó; muối của chúng

5

2922.49.00

- - Loại khác

5

2922.50

- Phenol-rượu-amino, phenol-axit-amino và các hợp chất amino khác có chức oxy:

 

2922.50.10

- - p-Aminosalicylic axit và muối, este và các dẫn xuất khác của nó

5

2922.50.90

- - Loại khác

5

 

 

 

29.23

Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithins và phosphoaminolipid khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

2923.10.00

- Cholin và muối của nó

5

2923.20

- Lecithins và các phosphoaminolipid khác:

 

2923.20.90

- - Loại khác

5

2923.30.00

- Tetraethylammonium perfluorooctane sulphonate

5

2923.40.00

- Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonate

5

2923.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

29.24

Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic.

 

 

- Amit mạch hở (kể cả carbamates mạch hở) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2924.11.00

- - Meprobamate (INN)

5

2924.12

- - Fluoroacetamide (ISO), monocrotophos (ISO) và phosphamidon (ISO):

 

2924.12.10

- - - Fluoroacetamide (ISO) và phosphamidon (ISO)

5

2924.12.20

- - - Monocrotophos (ISO)

5

2924.19

- - Loại khác:

 

2924.19.10

- - - Carisophrodol

5

2924.19.90

- - - Loại khác

5

 

- Amit mạch vòng (kể cả carbamates mạch vòng) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2924.21

- - Ureines và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2924.21.10

- - - 4- Ethoxyphenylurea (dulcin)

5

2924.21.20

- - - Diuron và monuron

5

2924.21.90

- - - Loại khác

5

2924.24.00

- - Ethinamate (INN)

5

2924.25.00

- - Alachlor (ISO)

5

2924.29

- - Loại khác:

 

2924.29.30

- - - Acetaminophen (paracetamol); salicylamide; ethoxybenzamide

5

2924.29.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

29.25

Hợp chất chức carboxyimit (kể cả saccharin và muối của nó) và các hợp chất chức imin.

 

 

- Imit và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2925.12.00

- - Glutethimide (INN)

5

2925.19.00

- - Loại khác

5

 

- Imin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2925.21.00

- - Chlodimeform (ISO)

5

2925.29.00

- - Loại khác

5

 

 

 

29.26

Hợp chất chức nitril.

 

2926.10.00

- Acrylonitril

5

2926.20.00

- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

5

2926.30.00

- Fenproporex (INN) và muối của nó; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4, 4- diphenylbutane)

5

2926.40.00

- alpha-Phenylacetoacetonitrile

5

2926.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

29.27

Hợp chất diazo-, azo- hoặc azoxy.

 

2927.00.10

- Azodicarbonamide

5

2927.00.90

- Loại khác

5

 

 

 

29.28

Dẫn xuất hữu cơ của hydrazin hoặc của hydroxylamin.

 

2928.00.10

- Linuron

5

2928.00.90

- Loại khác

5

 

 

 

29.29

Hợp chất chức nitơ khác.

 

2929.10

- Isocyanates:

 

2929.10.10

- - Diphenylmetan diisoxyanat (MDI)

5

2929.10.20

- - Toluen diisoxyanat

5

2929.90

- Loại khác:

 

2929.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

29.30

Hợp chất lưu huỳnh-hữu cơ.

 

2930.20.00

- Thiocarbamates và dithiocarbamates

5

2930.30.00

- Thiuram mono-, di- hoặc tetrasulphua

5

2930.40.00

- Methionin

5

2930.60.00

- 2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol

5

2930.70.00

- Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycol (INN))

5

2930.80.00

- Aldicarb (ISO), captafol (ISO) và methamidophos (ISO)

5

2930.90

- Loại khác:

 

2930.90.10

- - Dithiocarbonates

5

2930.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

29.31

Hợp chất vô cơ - hữu cơ khác.

 

2931.10

- Chì tetrametyl và chì tetraetyl:

 

2931.10.10

- - Chì tetrametyl

5

2931.10.20

- - Chì tetraetyl

5

2931.20.00

- Hợp chất tributyltin

5

 

- Các dẫn xuất phospho - hữu cơ khác:

 

2931.31.00

- - Dimethyl methylphosphonate

5

2931.32.00

- - Dimethyl propylphosphonate

5

2931.33.00

- - Diethyl ethylphosphonate

5

2931.34.00

- - Natri 3-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate

5

2931.35.00

- - 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6- trioxide

5

2931.36.00

- - (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan- 5-yl)methyl methyl methylphosphonate

5

2931.37.00

- - Bis [(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2- dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonate

5

2931.38.00

- - Muối của axit methylphosphonic và (aminoiminomethyl)urea (1: 1)

5

2931.39.00

- - Loại khác

5

2931.90

- Loại khác:

 

 

- - N-(phosphonomethyl) glycine và muối của chúng:

5

2931.90.21

- - - N-(phosphonomethyl) glycine

5

2931.90.22

- - - Muối của N-(phosphonomethyl) glycine

5

2931.90.30

- - Ethephone

5

 

- - Các hợp chất arsen - hữu cơ:

 

2931.90.41

- - - Dạng lỏng

5

2931.90.49

- - - Loại khác

5

2931.90.50

- - Dimethyltin dichloride

5

2931.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

29.32

Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy.

 

 

- Hợp chất có chứa một vòng furan chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

 

2932.11.00

- - Tetrahydrofuran

5

2932.12.00

- - 2-Furaldehyde (furfuraldehyde)

5

2932.13.00

- - Furfuryl alcohol và tetrahydrofurfuryl alcohol

5

2932.14.00

- - Sucralose

5

2932.19.00

- - Loại khác

5

2932.20

- Lactones:

5

2932.20.10

- - Coumarin N-(1,2-Benzopyrone) methylcoumarins và ethyl- coumarin

5

2932.20.90

- - Loại khác

5

 

- Loại khác:

 

2932.91.00

- - Isosafrole

5

2932.92.00

- - 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one

5

2932.93.00

- - Piperonal

5

2932.94.00

- - Safrole

5

2932.95.00

- - Tetrahydrocannabinol (tất cả các đồng phân)

5

2932.99

- - Loại khác:

 

2932.99.10

- - - Carbofuran

5

2932.99.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

29.33

Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ.

 

 

- Hợp chất có chứa một vòng pyrazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

 

2933.11.00

- - Phenazon (antipyrin) và các dẫn xuất của nó

5

2933.19.00

- - Loại khác

5

 

- Hợp chất có chứa một vòng imidazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

 

2933.21.00

- - Hydantoin và các dẫn xuất của nó

5

2933.29.00

- - Loại khác:

5

 

- Hợp chất có chứa một vòng pyridin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

 

2933.31.00

- - Piridin và muối của nó

5

2933.32.00

- - Piperidin và muối của nó

5

2933.33.00

- - Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) và trimeperidine (INN); các muối của chúng

5

2933.39

- - Loại khác:

 

2933.39.10

- - - Clopheniramin và isoniazid

5

2933.39.30

- - - Muối paraquat

5

2933.39.90

- - - Loại khác

5

 

- Hợp chất chứa trong cấu trúc 1 vòng quinolin hoặc hệ vòng isoquinolin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm:

 

2933.41.00

- - Levorphanol (INN) và muối của nó

5

2933.49

- - Loại khác:

 

2933.49.10

- - - Dextromethorphan

5

2933.49.90

- - - Loại khác

5

 

- Hợp chất có chứa 1 vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc:

 

2933.52.00

- - Malonylurea (axit bacbituric) và các muối của nó

5

2933.53.00

- - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) và vinylbital (INN); các muối của chúng

5

2933.54.00

- - Các dẫn xuất khác của malonylurea (axit barbituric); muối của chúng

5

2933.55.00

- - Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) và zipeprol (INN); các muối của chúng

5

2933.59

- - Loại khác:

 

2933.59.10

- - - Diazinon

5

2933.59.90

- - - Loại khác

5

 

- Hợp chất chứa một vòng triazin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:

 

2933.61.00

- - Melamin

5

2933.69.00

- - Loại khác

5

 

- Lactams:

 

2933.71.00

- - 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam)

5

2933.72.00

- - Clobazam (INN) và methyprylon (INN)

5

2933.79.00

- - Lactam khác

5

 

- Loại khác:

 

2933.91.00

- - Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) và triazolam (INN); muối của chúng

5

2933.92.00

- - Azinphos-methyl (ISO)

5

2933.99

- - Loại khác:

 

2933.99.10

- - - Mebendazole hoặc parbendazole

5

2933.99.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

29.34

Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác.

 

2934.10.00

- Hợp chất có chứa 1 vòng thiazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc

5

2934.20.00

- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 hệ vòng benzothiazol (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

5

2934.30.00

- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 hệ vòng phenothiazin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

5

 

- Loại khác:

 

2934.91.00

- - Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) và sufentanil (INN); muối của chúng

5

2934.99

- - Loại khác:

 

2934.99.30

- - - Axit 6-Aminopenicillanic

5

2934.99.50

- - - Oxadiazon, với độ tinh khiết tối thiểu là 94%

5

 

 

 

29.35

Sulphonamides.

 

2935.10.00

- N-Methylperfluorooctane sulphonamide

5

2935.20.00

- N-Ethylperfluorooctane sulphonamide

5

2935.30.00

- N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulphonamide

5

2935.40.00

- N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctane sulphonamide

5

2935.50.00

- Các perfluorooctane sulphonamide khác

5

2935.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

29.36

Tiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào.

 

 

- Vitamin và các dẫn xuất của chúng, chưa pha trộn:

 

2936.21.00

- - Vitamin A và các dẫn xuất của chúng

5

2936.22.00

- - Vitamin B1 và các dẫn xuất của nó

5

2936.23.00

- - Vitamin B2 và các dẫn xuất của nó

5

2936.24.00

- - Axit D- hoặc DL-Pantothenic (vitamin B3 hoặc vitamin B5) và các dẫn xuất của nó

5

2936.25.00

- - Vitamin B6 và các dẫn xuất của nó

5

2936.26.00

- - Vitamin B12 và các dẫn xuất của nó

5

2936.27.00

- - Vitamin C và các dẫn xuất của nó

5

2936.28.00

- - Vitamin E và các dẫn xuất của nó

5

2936.29.00

- - Vitamin khác và các dẫn xuất của chúng

5

2936.90.00

- Loại khác, kể cả các chất cô đặc tự nhiên

5

 

 

 

29.37

Các hormon, prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp; các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng, kể cả chuỗi polypeptit cải biến, được sử dụng chủ yếu như hormon.

 

 

- Các hormon polypeptit , các hormon protein và các hormon glycoprotein, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng:

 

2937.11.00

- - Somatotropin, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của

5

2937.12.00

- - Insulin và muối của nó

5

2937.19.00

- - Loại khác

5

 

- Các hormon steroit, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng:

 

2937.21.00

- - Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) và prednisolone (dehydrohydrocortisone)

5

2937.22.00

- - Các dẫn xuất halogen hóa của các hormon corticosteroit (corticosteroidal hormones)

5

2937.23.00

- - Oestrogens và progestogens

5

2937.29.00

- - Loại khác

5

2937.50.00

- Prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng

5

2937.90

- Loại khác:

 

2937.90.10

- - Hợp chất amino chức oxy

5

2937.90.20

- - Epinephrine; các dẫn xuất của amino - axit

5

2937.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

29.39

Alkaloit, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp, và các muối, ete, este và các dẫn xuất khác của chúng.

 

 

- Alkaloit từ thuốc phiện và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2939.11

- - Cao thuốc phiện; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) và thebaine; các muối của chúng:

 

2939.11.10

- - - Cao thuốc phiện và muối của chúng

5

2939.11.90

- - - Loại khác

5

2939.19.00

- - Loại khác

5

2939.20

- Alkaloit của cây canh-ki-na và dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2939.20.10

- - Quinine và các muối của nó

5

2939.20.90

- - Loại khác

5

2939.30.00

- Cafein và các muối của nó

5

 

- Ephedrines và muối của chúng:

 

2939.41.00

- - Ephedrine và muối của nó

5

2939.42.00

- - Pseudoephedrine (INN) và muối của nó

5

2939.43.00

- - Cathine (INN) và muối của nó

5

2939.44.00

- - Norephedrine và muối của nó

5

2939.49

- - Loại khác

5

2939.49.10

- - - Phenylpropanolamine (PPA)

5

2939.49.90

- - - Loại khác

5

 

- Theophylline và aminophylline (theophylline- ethylenediamine) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:

 

2939.51.00

- - Fenetylline (INN) và muối của nó