Văn bản khác 08/ĐC-UBND

Đính chính 08/ĐC-UBND về loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Điệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định 241/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Đính chính 08/ĐC-UBND 2018 loại đất trong Quyết định 241/QĐ-UBND Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/ĐC-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 07 năm 2018

 

ĐÍNH CHÍNH

LOẠI ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 241/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 207/TTr-STNMT ngày 25/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND thành phố Tam Điệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 25/01/2018, do sai sót trong quá trình tổng hợp lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Thành phố Tam Điệp đối với dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất đá hỗn hợp làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp. Về việc này, UBND tỉnh đính chính như sau:

Tổng diện tích thực hiện: 26,5ha, gồm các loại đất:

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác: 0,54ha

- Đất trồng cây lâu năm: 12,44ha

- Đất trồng rừng sản xuất: 8,58ha

- Đất đồi núi chưa sử dụng: 4,28ha

- Đất sông, suối: 0,2ha

- Đất giao thông, thủy lợi: 0,46ha

Trong đó:

- Xã Quang Sơn 19,71ha, gồm: Đất trồng cây hàng năm khác 0,54ha, đất trồng cây lâu năm 12,42ha, đất trồng rừng sản xuất 1,84ha, đất giao thông 0,39ha, đất thủy lợi 0,05ha, đất sông suối 0,19ha, đất chưa sử dụng 4,28ha.

- Xã Yên Sơn 6,79ha, gồm: đất trồng cây lâu năm 0,02ha, đất trồng rừng sản xuất 6,74ha, đất giao thông 0,02ha, đất sông suối 0,01 ha.

(Có các biểu đính chính kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Tam Điệp;
- UBND các xã: Yên Sơn, Quang Sơn;
- Lưu VT, VP3.
kh 143

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Công Hoan

 

Các biểu thống kê kèm theo Đính chính số 08/ĐC-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh

1. Tại biểu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tam Điệp
(Theo quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 25/01/2018)

TT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bắc Sơn

Phường Trung Sơn

Phường Nam Sơn

Phường Tây Sơn

Xã Yên Sơn

Phường Yên Bình

Phường Tân Bình

Xã Quang Sơn

Xã Đông Sơn

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

10.493,13

 

314,31

408,50

1.339,13

278,42

1.352,00

462,91

749,52

3.520,53

2.067,81

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

6.762,81

64,45

128,82

123,25

886,42

112,32

860,82

248,98

445,26

2.524,88

1.432,06

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

416,83

6,16

94,84

3,30

17,30

18,61

22,69

3,83

5,45

107,00

143,81

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.988,70

44,19

 

104,42

297,38

93,70

149,25

30,13

49,25

1.810,12

454,45

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

405,18

5,99

31,82

2,64

42,76

 

73,27

3,17

43,73

141,87

65,92

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

3.475,59

33,12

168,83

274,58

383,87

165,64

470,10

191,82

269,27

956,89

594,60

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

998,04

28,72

71,04

67,81

75,64

67,16

152,88

91,26

90,11

192,15

189,99

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

158,98

4,57

2,76

7,49

7,12

3,24

38,34

10,35

27,65

54,50

7,53

3

Đất chưa sử dụng

CSD

254,73

2,43

16,66

10,67

68,84

0,46

21,08

22,12

34,99

38,76

41,15

Nay đính chính thành:

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Trong đó:

Xã Yên Sơn

Xã Quang Sơn

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

 

 

 

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

416,29

22,69

106,46

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.979,26

150,73

1.799,20

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

420,10

76,53

153,53

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

997,58

152,86

191,71

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

158,78

38,33

54,31

3

Đất chưa sử dụng

CSD

250,45

21,08

34,48

2. Tại biểu kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 thành phố Tam Điệp.
(Theo quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 25/01/2018)

TT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bắc Sơn

Phường Trung Sơn

Phường Nam Sơn

Phường Tây Sơn

Xã Yên Sơn

Phường Yên Bình

Phường Tân Bình

Xã Quang Sơn

Xã Đông Sơn

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

344,86

0,57

1,37

3,27

18,32

32,09

1,67

4,88

214,90

67,79

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

NNP/PNN

27,58

0,27

0,24

0,25

0,15

1,57

 

0,21

17,81

7,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

NNP/PNN

168,76

 

1,02

0,75

18,17

6,10

0,46

0,35

108,99

32,92

1.6

Đất rừng sản xuất

NNP/PNN

101,29

 

 

2,27

 

24,12

 

2,00

72,90

 

Nay đính chính thành:

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Trong đó

Xã Yên Sơn

Xã Quang Sơn

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

28,12

1,57

18,35

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

178,20

4,62

119,91

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

86,37

20,86

61,24

3. Tại biểu kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 thành phố Tam Điệp.
(Theo quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 25/01/2018)

TT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bắc Sơn

Phường Trung Sơn

Phường Nam Sơn

Phường Tây Sơn

Xã Yên Sơn

Phường Yên Bình

Phường Tân Bình

Xã Quang Sơn

Xã Đông Sơn

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

23,34

0,01

 

 

 

 

0,40

2,46

1,21

19,26

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

0,76

 

 

 

 

 

 

 

 

0,76

2.14

Đất ở tại đô thị

0,40

 

 

 

 

 

0,40

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

22,17

 

 

 

 

 

 

2,46

1,21

18,50

Nay đính chính thành:

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Trong đó:

Xã Quang Sơn

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

26,45

5,49

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/ĐC-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/ĐC-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2018
Ngày hiệu lực25/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/ĐC-UBND

Lược đồ Đính chính 08/ĐC-UBND 2018 loại đất trong Quyết định 241/QĐ-UBND Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Đính chính 08/ĐC-UBND 2018 loại đất trong Quyết định 241/QĐ-UBND Ninh Bình
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu08/ĐC-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýVũ Công Hoan
       Ngày ban hành25/07/2018
       Ngày hiệu lực25/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Đính chính 08/ĐC-UBND 2018 loại đất trong Quyết định 241/QĐ-UBND Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Đính chính 08/ĐC-UBND 2018 loại đất trong Quyết định 241/QĐ-UBND Ninh Bình

             • 25/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực