Quyết định 272/QĐ-UBND

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2012 về quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 272/QĐ-UBND 2012 mạng lưới cửa hàng xăng dầu kho xăng dầu An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17/5/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến 2025;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 80/TTr-SCT ngày 10/01/2012 của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và ban hành kèm theo Quyết định này Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Quan điểm và mục tiêu phát triển:

1. Quan điểm:

- Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch mạng lưới xăng dầu) là một trong những biện pháp kinh tế - kỹ thuật quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện công nghiệp hóa và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Quy hoạch mạng lưới xăng dầu phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, các Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành liên quan và đặc thù mặt hàng xăng dầu; Đảm bảo phân bố hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về mặt hàng kinh doanh có điều kiện; Đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông và công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

- Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu (CHXD) trên địa bàn tỉnh An Giang phải đảm bảo tính hợp lý giữa phát triển số lượng và qui mô các điểm kinh doanh xăng dầu. Phát triển mạng lưới CHXD nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm; theo hệ thống mở, có tính liên kết vùng và kết nối với hệ thống mạng lưới xăng dầu của các tỉnh lân cận và toàn quốc, đồng thời phù hợp với sự gia tăng của các phương tiện vận tải qua tỉnh thời kỳ từ nay đến năm 2020.

- Quy hoạch mạng lưới xăng dầu cần chú trọng đến yêu cầu đảm bảo tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh của các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Quy hoạch mạng lưới xăng dầu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong kiến trúc, xây dựng và các giải pháp công nghệ, kỹ thuật, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường phải ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ tiên tiến trong ngành, khu vực đáp ứng được các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an toàn môi trường, mỹ quan công nghiệp, các quy định, quy chuẩn - tiêu chuẩn hiện hành. Việc quy hoạch mạng lưới xăng dầu phải tính đến yếu tố hội nhập của Việt Nam vào thị trường thế giới và khu vực. Vì vậy, hệ thống kho chứa, mạng lưới các CHXD và các yếu tố vật chất khác phải hiện đại và đảm bảo văn minh thương mại, tuân thủ các nội dung quy hoạch đã đề ra như vị trí, diện tích xây dựng, khoảng cách của các điểm kinh doanh xăng dầu.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang một mạng lưới CHXD khang trang, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của các phương tiện giao thông và các nhu cầu tiêu thụ khác của địa phương. Hiện đại hóa và tăng tính tiện ích của các dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

- Xác định đủ số lượng và phân bố hợp lý cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Không phát triển mới các xà lan (ponton) kinh doanh xăng dầu trên mặt nước.

- Khắc phục những tồn tại về mất cân đối trong phân bố cửa hàng, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường của các cửa hàng hiện có, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh quốc phòng.

- Phát huy được nội lực hiện có, đặc biệt là huy động được nguồn vốn của các thành phần kinh tế tham gia xây dựng phát triển mạng lưới CHXD trên địa bàn. Hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động về kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các CHXD.

b) Mục tiêu cụ thể

- Quy mô tiêu thụ bình quân trên 01 CHXD trên địa bàn tỉnh An Giang tăng dần, đến năm 2015 tăng thêm 25% và đến 2020 tăng thêm 52% so với hiện nay (2011).

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh xăng dầu; 100% lao động được đào tạo nghiệp vụ; 100% điểm kinh doanh đạt tiêu chuẩn về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Đến năm 2020, giảm bán kính phục vụ của một cửa hàng kinh doanh xăng dầu từ 1,5 km xuống còn khoảng 1,2 - 1,3 km. Theo đó, số lượng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015 sẽ tăng thêm 134 CHXD, giai đoạn 2016 - 2020 tăng thêm 76 CHXD, nâng tổng số CHXD trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 707 CHXD, mật độ CHXD bình quân trên địa bàn một xã, phường, thị trấn vào khoảng 4,5 CH. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2011 - 2015 cũng sẽ tiến hành nâng cấp cải tạo 58 CHXD, di dời 08 CHXD, xóa bỏ 01 CHXD; giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục di dời 03 CHXD, xóa bỏ 03 CHXD.

- Đến năm 2020, xây mới thêm 08 kho trung chuyển xăng dầu, nâng số kho trung chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh lên 11 kho. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 sẽ tăng thêm 03 kho xăng dầu, giai đoạn 2016 - 2020 tăng thêm 05 kho xăng dầu.

Như vậy, định hướng quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015 là 635 CHXD, đến năm 2020 là 707 CHXD: trên cơ sở giữ nguyên 428 CHXD, nâng cấp cải tạo 58 CHXD, di dời 11 CHXD, xóa bỏ 04 CHXD và phát triển xây dựng mới 210 CHXD trên mặt đất (trong đó: 134 CHXD giai đoạn 2011-2015 và 76 CHXD giai đoạn 2016-2020).

II. Định hướng Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu đến năm 2020:

1. Định hướng chung:

Nguyên tắc chung quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu theo địa bàn của tỉnh An Giang là: Nâng cấp, cải tạo (NCCT), mở rộng đối với các cửa hàng có diện tích không đảm bảo theo TCVN 4530:2011 , nếu không thể tiến hành NCCT, mở rộng thì phải tiến hành di chuyển đến địa điểm mới hoặc xóa bỏ; tiến hành phát triển mới một số cửa hàng ở các trục đường giao thông mới, ở các khu đô thị mới cũng như ở một số khu vực dân cư chưa có cửa hàng xăng dầu.

Đối với các xà lan kinh doanh xăng dầu trên mặt nước, hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định riêng cho hình thức kinh doanh này, đồng thời để tránh các nguy cơ về ô nhiễm môi trường, sự cố tràn dầu,... nên trong thời kỳ quy hoạch sẽ không phát triển mới mà tập trung cải tạo, nâng cấp số lượng hiện có đồng thời xóa bỏ một số ponton quá cố, kinh doanh không hiệu quả để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Riêng các CHXD trên tuyến đường Hồ Chí Minh hiện nay đã được quy hoạch và phê duyệt tại Quyết định số 3708/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công Thương, theo đó đoạn đường chạy qua địa bàn tỉnh sẽ tiến hành xây mới 06 CHXD, bao gồm: 02 CHXD cấp I (01 tại xã Mỹ Thạnh, Tp Long Xuyên và 01 tại Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, đều xây mới trong giai đoạn 2016­-2020); 04 CHXD cấp III (2 CH sẽ xây mới trong giai đoạn 2011-2015, 2 CH giai đoạn 2016-2020) thuộc đoạn tuyến còn lại trên địa bàn tỉnh. Nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư của các cửa hàng này được xác định theo Quyết định 3708/QĐ-BCT .

Về nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư: Với các CHXD xây mới thì nhu cầu sử dụng đất bình quân đối với CHXD cấp I là 2.400 m2/CH, đối với CHXD cấp II là 1.200 m2/CH, đối với CHXD cấp III là 600 m2/CH, các CHXD cần phải mở rộng, thì tùy trường hợp cụ thể mà bố trí diện tích đất phù hợp. Quy mô vốn đầu tư của các CH phát triển mới được xác định mức bình quân: Cửa hàng cấp I: 5 tỷ đồng/CH; cửa hàng cấp II: 3 tỷ đồng/CH; cửa hàng cấp III: 1,5 tỷ đồng/CH; Các trường hợp cần nâng cấp cải tạo hay mở rộng thì nhu cầu vốn bình quân là 700 triệu đồng/CH nâng cấp toàn bộ và 300-500 triệu đồng/CH nâng cấp một phần.

Nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư bình quân của các Kho trung chuyển xăng dầu xây mới được xác định là 1 ha và 40 tỷ đồng mỗi kho.

2. Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu đến năm 2020 trên từng địa bàn:

2.1. Thành phố Long Xuyên

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn thành phố có 66 CHXD (54 CH trên mặt đất và 12 ponton), trong đó giữ nguyên 36 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 10 CH, di chuyển sang địa điểm mới 01 cửa hàng, xây mới 19 CHXD trên mặt đất (6 CH giai đoạn 2011-2015, 13 CH giai đoạn 2016-2020).

2.2. Thị xã Châu Đốc

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn có 34 cửa hàng KDXD (32 CH trên mặt đất và 02 ponton), trong đó giữ nguyên 12 CHXD, 01 CHXD cần hoàn thiện các hồ sơ xây dựng (CHXD Hòa Bình 4), xóa bỏ 01 CHXD (Trương Văn Bảo) do nằm trong quy hoạch khu trung tâm thương mại phường Vĩnh Mỹ, phát triển mới 21 CHXD trên mặt đất (11 CH giai đoạn 2011-2015, 10 CH giai đoạn 2016-2020).

2.3. Thị xã Tân Châu

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn có 47 cửa hàng KDXD (39 CH trên mặt đất và 08 ponton), trong đó giữ nguyên 28 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 04 cửa hàng, di dời 03 cửa hàng, xây mới 12 cửa hàng (11 CH giai đoạn 2011-2015, 01 CH giai đoạn 2016-2020).

2.4. Huyện An Phú

Quy hoạch đến năm 2020, huyện An Phú có 71 cửa hàng KDXD (40 CH trên mặt đất và 31 ponton), trong đó giữ nguyên 49 cửa hàng hiện có và phát triển mới 22 cửa hàng trên mặt đất (16 CH giai đoạn 2011-2015, 06 CH giai đoạn 2016-­2020).

2.5. Huyện Phú Tân

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn có 78 cửa hàng KDXD (64 CH trên mặt đất và 14 ponton), trong đó giữ nguyên 46 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 02 cửa hàng, di dời 02 cửa hàng, xây mới 28 cửa hàng trên mặt đất (11 CH giai đoạn 2011-2015, 17 CH giai đoạn 2016-2020).

2.6. Huyện Châu Phú

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn có 73 cửa hàng KDXD (61 CH trên mặt đất và 12 ponton), trong đó giữ nguyên 45 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 10 cửa hàng, xóa bỏ 02 cửa hàng do diện tích hẹp không thể mở rộng, xây mới 18 cửa hàng (giai đoạn 2011-2015).

2.7. Huyện Tịnh Biên

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn có 40 cửa hàng KDXD (34 CH trên mặt đất và 06 ponton), trong đó giữ nguyên 27 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 01 cửa hàng, xây mới 12 cửa hàng (11 CH giai đoạn 2011-2015, 01 CH giai đoạn 2016-­2020).

2.8. Huyện Tri Tôn

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn có 63 cửa hàng (60 CH trên mặt đất và 03 ponton), trong đó giữ nguyên 35 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 01 cửa hàng, xây mới 27 cửa hàng (16 CH giai đoạn 2011-2015, 11 CH giai đoạn 2016-2020).

2.9. Huyện Châu Thành

Quy hoạch đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 71 CHXD (49 CH trên mặt đất và 22 ponton), trong đó giữ nguyên 43 cửa hàng. Tiến hành nâng cấp, cải tạo 18 cửa hàng, xóa bỏ 01 cửa hàng, xây mới 10 cửa hàng trên mặt đất (08 CH giai đoạn 2011-2015, 02 CH giai đoạn 2016-2020).

2.10. Huyện Chợ Mới

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện sẽ có tổng cộng 96 CHXD (71 cửa hàng KDXD trên mặt đất và 25 ponton), trong đó giữ nguyên 60 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 08 cửa hàng, di dời 01 cửa hàng, xây mới 27 cửa hàng (20 CH giai đoạn 2011-2015, 07 CH giai đoạn 2016-2020).

2.11. Huyện Thoại Sơn

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện Thoại Sơn sẽ có 68 cửa hàng (45 CHXD trên mặt đất và 23 ponton), trong đó giữ nguyên 47 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 03 cửa hàng, di dời 4 cửa hàng, xây dựng mới 14 cửa hàng (06 CH giai đoạn 2011-2015, 08 CH giai đoạn 2016-2020).

3. Quy hoạch mạng lưới kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020:

Do đặc điểm địa lý, cũng như điều kiện phát triển kinh tế của An Giang, nên từ nay đến 2020 sẽ phát triển thêm một số kho xăng dầu, có vai trò là kho trung chuyển, có nhiệm vụ tiếp nhận xăng dầu từ Tổng kho miền Tây ở Cần Thơ và kho Bến Nghé ở thành phố Hồ Chí Minh để cung ứng cho các cửa hàng xăng dầu, đại lý xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, sẽ tiến hành đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng của 3 kho hiện có như: Cải tạo đường giao thông, hoàn thiện các biện pháp nghiệp vụ, phòng cháy chữa cháy,... Đồng thời sẽ phát triển thêm một số kho trung chuyển mới tại các địa bàn mang tính đặc thù của tiểu vùng như Tri Tôn, Tân Châu, An Phú, Phú Tân, Thoại Sơn, Châu Thành. Quy mô, địa điểm và giai đoạn đầu tư dự kiến của các kho được bố trí như sau:

- Thị xã Tân Châu: xây dựng mới 01 kho trung chuyển xăng dầu tại xã Vĩnh Hòa ngay trong giai đoạn 2011-2015, với quy mô diện tích 1 ha và nhu cầu vốn khoảng 40 tỷ đồng.

- Huyện An Phú: Dự kiến xây dựng 02 kho trung chuyển tại xã Khánh An (2011-2015) và xã Đa Phước (2016-2020) với quy mô mỗi kho là 1 ha, nhu cầu vốn 40 tỷ đồng/kho.

- Huyện Phú Tân: Trong giai đoạn 2016-2020 sẽ đầu tư xây dựng một kho trung chuyển (quy mô 1 ha).

- Huyện Tri Tôn: Xây dựng mới 2 kho trung chuyển tại thị trấn Tri Tôn (2011-2015) và tại xã Vĩnh Gia (2016-2020) với quy mô mỗi kho là 1 ha, vốn đầu tư 40 tỷ đồng/kho.

- Huyện Thoại Sơn: Xây dựng mới 01 kho trung chuyển trên địa bàn, dung tích 1.500 m3, quy mô chiếm đất 1 ha, giai đoạn 2016-2020.

- Huyện Châu Thành: Giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng 01 kho trung chuyển tại xã An Hòa với quy mô 1 ha, tổng dung tích 1.500 m3.

4. Những yêu cầu về quy hoạch không gian kiến trúc, kết cấu, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho, cửa hàng xăng dầu, xà lan xăng dầu. (theo nội dung đề án Quy hoạch kèm)

III. Các giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch:

1. Các giải pháp về chính sách nguồn lực và vốn đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh

- Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng mặt bằng kinh doanh phù hợp với xu hướng gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, đáp ứng yêu cầu đảm bảo hiệu quả kinh doanh và các điều kiện về phòng cháy, bảo vệ môi trường

- Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp các cửa hàng, kho chứa và mua sắm các thiết bị, phương tiện vận tải xăng dầu, phù hợp với xu hướng gia tăng qui mô kinh doanh, nâng cao trình độ phục vụ khách hàng và đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, bảo vệ môi trường

- Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tăng khả năng tích lũy và huy động vốn cổ phần để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

2. Các chính sách, giải pháp phát triển mạng lưới cửa hàng và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh từ phía các doanh nghiệp:

- Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác để nâng qui mô và mở rộng mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng tích lũy và tái đầu tư của doanh nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đào tạo đội ngũ lao động trong doanh nghiệp có đủ kiến thức kinh doanh, đặc biệt là kiến thức về an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người lao động.

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước tìm kiếm các đối tác liên doanh muốn mở đại lý bán lẻ xăng dầu.

3. Các giải pháp về nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và quản lý của các đơn vị kinh doanh xăng dầu:

- Củng cố, tăng cường vai trò quản lý của các ngành, các cấp đảm bảo thực hiện các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp lý quy định về các điều kiện kinh doanh xăng dầu

- Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu.

- Thường xuyên thực hiện công tác chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu

- Thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục cấp phép kinh doanh

- Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

4. Giải pháp về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường

4.1. Về phòng cháy, chữa cháy

- Các cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo về giao thông thuận lợi, thông tin liên lạc, cũng như khoảng cách an toàn đến những nơi có nguồn nhiệt gây cháy, nơi đông người,…

- Nhân viên cửa hàng được học tập nắm vững các kiến thức cơ bản về PCCC.

- Xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ phù hợp với thực tế của cửa hàng.

4.2. Về xử lý nước thải và bảo vệ môi trường

Một là, việc thực hiện quy hoạch cần được tiến hành trên cơ sở phù hợp với quá trình thực hiện quy hoạch các hệ thống kết cấu hạ tầng chung, nhất là quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và quy hoạch các khu, cụm dân cư nông thôn...

Hai là, việc thực hiện quy hoạch phải gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề môi trường của các cơ quan có thẩm quyền.

Ba là, việc thực hiện quy hoạch phải gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng của mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

5. Giải pháp xử lý các xà lan xăng dầu kéo cò bơm lên bờ bơm rót nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới đường bộ:

Việc kinh doanh cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới đường bộ đã có các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất đảm nhiệm, đảm bảo theo đúng theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo quy định. Các xà lan xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện là nhằm nhu cầu cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện đường thủy.

Vì vậy, nghiêm cấm các xà lan kinh doanh xăng dầu kéo dây lên cặp bến trên bờ để bơm rót nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới đường bộ dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị đo lường chất lượng, về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường... các hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định, bao gồm việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xà lan xăng dầu trên mặt nước nếu có nguyện vọng di dời cửa hàng xăng dầu lên mặt đất do điều kiện kinh doanh dưới nước không hiệu quả sẽ được ưu tiên, tạo điều kiện xem xét chấp thuận địa điểm xây dựng CHXD trên bộ nếu có quỹ đất theo đúng quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Quản lý quy hoạch

- UBND tỉnh An Giang thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kho trung chuyển, mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo các quy định của pháp luật và thẩm quyền được phân cấp; đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh và quy hoạch phát triển của các ngành; đảm bảo yêu cầu hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh xây dựng; kết hợp chặt chẽ với yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng, dự trữ quốc gia nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội cũng như góp phần đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu cho công cuộc CNH - HĐH đất nước.

- Khi triển khai xây dựng các quy hoạch đô thị, khu dân cư, quy hoạch giao thông cần dành quỹ đất để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Khi triển khai thực hiện quy hoạch, các địa điểm dự kiến phát triển mới cửa hàng xăng dầu được xác định phù hợp quy hoạch thông qua văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi có văn bản xác nhận, nếu nhà đầu tư không tiến hành các thủ tục đầu tư và khởi công công trình hoặc không được xem xét gia hạn thời gian thì xem như việc xác nhận không còn giá trị thi hành.

- Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về kinh doanh có điều kiện: Các sở, ngành chức năng có liên quan phối hợp với địa phương có hướng xử lý dứt điểm qua phân loại xác định từng trường hợp cụ thể.

- Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc di dời, xóa bỏ theo lộ trình quy hoạch, trong thời gian chờ thực hiện, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho CHXD có thời hạn không quá 01 (một) năm; nếu hết thời hạn theo lộ trình của quy hoạch mà thương nhân chưa thực hiện, Sở Công Thương không tiếp tục xét cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh cho CHXD.

- Đối với các xã thuộc tuyến biên giới, cần có sự phối hợp giữa các ngành và địa phương rà soát, cân đối nhu cầu để bố trí cửa hàng phù hợp đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, đồng thời kiểm soát mức tiêu thụ.

2. Phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh như sau

a) Trách nhiệm của Sở Công Thương

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan của tỉnh, phổ biến quy hoạch phát triển kho và mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu; các văn bản điều chỉnh có liên quan đến các Sở, Ngành, UBND huyện, thị, thành phố và cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết để làm căn cứ đầu tư xây dựng kho, cửa hàng xăng dầu từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch.

- Theo dõi quản lý việc thực hiện đầu tư mạng lưới kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp theo quy hoạch.

- Hướng dẫn trình tự làm thủ tục và thẩm định điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo đúng quy hoạch được UBND tỉnh An Giang phê duyệt, đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu cho các đối tượng theo quy định, nhằm chấp hành việc đảm bảo điều kiện kinh doanh.

- Làm đầu mối, phối hợp đơn vị liên quan xem xét, thẩm định thủ tục, hồ sơ xây dựng kho trung chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành.

- Làm đầu mối tổ chức kiểm tra liên ngành về chấp hành các điều kiện về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh trong giải quyết các sai phạm trong quá trình thực hiện quy hoạch. Rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm các ponton được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên mặt nước nhưng kéo cò bơm lên bờ bơm rót nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới đường bộ, vi phạm điều kiện kinh doanh theo quy định.

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch về UBND tỉnh. Căn cứ tình hình thực tiễn phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và các ý kiến đề xuất kiến nghị trong công tác quản lý quy hoạch, kịp thời trình UBND tỉnh điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch phù hợp tình hình thực tế.

b) Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn thẩm định các thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh xăng dầu, thủ tục đầu tư cửa hàng - kho xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt và các quy định của pháp luật.

c) Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với chính quyền các huyện, thị và các ngành có liên quan của tỉnh dành một phần diện tích đất để xây dựng mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu phù hợp với quy hoạch phát triển chung của từng giai đoạn, thực hiện các trình tự thủ tục giao đất đúng các quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn các thương nhân có cửa hàng xăng dầu thủ tục lập bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, quy định trang bị các phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu đối với các ponton.

- Phối hợp định kỳ với Sở Công Thương mở các lớp đào tạo các kiến thức về bảo vệ môi trường, hạn chế và xử lý các nguồn ô nhiễm,...

d) Trách nhiệm của Sở Xây dựng

- Cấp chứng chỉ quy hoạch hoặc cung cấp các chỉ tiêu về quản lý quy hoạch xây dựng trong đô thị đối với khu vực chưa có Quy hoạch phân khu hoặc Quy hoạch chi tiết.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn quy định và quản lý nhà nước về xây dựng kho, cửa hàng xăng dầu.

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo hướng dẫn cụ thể đối với các cửa hàng xăng dầu cần phải cải tạo, nâng cấp, di dời đúng theo quy định và lộ trình như trong quy hoạch; hướng dẫn các cửa hàng xăng dầu còn thiếu hồ sơ xây dựng hoàn tất các thủ tục cần thiết chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng.

đ) Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

- Xác định rõ chỉ số giới hạn lộ giới, hành lang an toàn giao thông đối với những tuyến giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn được phân cấp (cả các tuyến đường do Trung ương quản lý) theo quy định, làm cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án phù hợp và thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định thống nhất.

- Hướng dẫn, kiểm tra các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định hành lang an toàn giao thông, khoảng cách các cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã.

- Hướng dẫn thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện thủ tục, hồ sơ thực hiện đấu nối đường dẫn cửa hàng xăng dầu thuộc tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã theo quy định của pháp luật hiện hành.

e) Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng: thực hiện quản lý phương tiện đo lường, định kỳ kiểm định cấp phép hoạt động theo quy định; thẩm định chất lượng thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ kinh doanh xăng dầu đảm bảo đúng các quy chuẩn, quy định an toàn.

- Rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm các ponton thay đổi thiết bị, kéo cò bơm lên bờ bơm rót nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới đường bộ không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về đo lường, chất lượng.

- Phối hợp với các ban ngành, thường xuyên kiểm tra chất lượng xăng dầu, hệ thống đo lường, các thiết bị phục vụ, chống sự cố, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu. Xử lý nghiêm các vi phạm về đo lường, chất lượng.

g) Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện các chính sách ưu đãi, chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, kiểm tra, xử lý việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá mặt hàng xăng dầu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

h) Trách nhiệm của Công an tỉnh

- Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ của từng kho, cửa hàng xăng dầu; cấp các Giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định.

- Thẩm duyệt công tác phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu đối với các cửa hàng KDXD, kho xăng dầu trước khi đưa vào hoạt động.

- Đề xuất các phương án PCCC đối với các điểm kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các xà lan KDXD trên mặt nước; thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu,...

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy, nổ trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

- Rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm các ponton thay đổi thiết bị, kéo cò bơm lên bờ bơm rót nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới đường bộ không đảm bảo các yêu cầu về an toàn, phòng cháy chữa cháy.

i) Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Là cấp quản lý trực tiếp quĩ đất dành cho xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và giải quyết những vấn đề liên quan đến hậu quả môi trường, an toàn cháy nổ của hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Vì vậy, trong quá trình thực hiện quy hoạch và quản lý mạng lưới kinh doanh xăng dầu, UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm:

- Phổ biến quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho trung chuyển xăng dầu trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và quần chúng nhân dân biết để thực hiện.

- Theo dõi tình hình phát triển nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn, phối hợp cùng Sở Công Thương và các Sở, Ngành chức năng có liên quan đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp sự phát triển chung.

- Chủ động chỉ đạo, phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây dựng cơ bản mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn và chỉ được cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu (khi được phân cấp theo quy định) theo đúng địa điểm quy hoạch; thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng và hàng năm cho UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) về việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn mình quản lý.

- Căn cứ Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, xác định địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu phù hợp nhu cầu trên địa bàn về diện tích, vị trí, khoảng cách, cấp CHXD, làm cơ sở kêu gọi đầu tư phát triển CHXD.

- Xác nhận bằng văn bản về việc chấp thuận địa điểm xây dựng đối với các cửa hàng thành lập mới với nội dung: tên nhà đầu tư, địa chỉ trụ sở chính, vị trí chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu (tuyến đường, tên đường, khóm/ấp, xã/phường/thị trấn...), diện tích đất xây dựng, chiều dài tiếp giáp mặt đường, cấp CHXD đầu tư mới, ghi rõ trong thời hạn 12 tháng kể từ khi có văn bản xác nhận, nếu nhà đầu tư không tiến hành các thủ tục đầu tư và khởi công công trình hoặc không được xem xét gia hạn thời gian thì xem như xác nhận không còn giá trị thi hành.

k) Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại quy hoạch này và các quy định khác của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Căn cứ quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp đầu mối lập kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng trực thuộc hoặc kho trung chuyển hàng năm, với một số chỉ tiêu cụ thể như: vị trí địa điểm đầu tư, diện tích đất, cấp cửa hàng, dịch vụ kèm theo, dự kiến thời gian hoàn thành đưa vào khai thác,... gửi UBND huyện, thị xã, thành phố (địa bàn có nhu cầu đầu tư) đồng gửi Sở Công Thương để được xác nhận, ưu tiên đầu tư.

- Có kế hoạch di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch; cải tạo, sửa chữa nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu của đơn vị một cách kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu, tiến độ quy hoạch.

l) Các cơ quan thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch một cách rộng rãi trong nhân dân, các đối tượng kinh doanh xăng dầu và đối tượng tiêu thụ xăng dầu.

- Thông tin kịp thời các cá nhân chấp hành tốt, các trường hợp sai phạm bị cấp có thẩm quyền xử lý để giáo dục.

- Phổ biến các chủ trương chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu và tiêu dùng xăng dầu đến các đối tượng kinh doanh và nhân dân trong tỉnh.

m) Các ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan và các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để bc);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, KH&ĐT, XD, TN&MT, GTVT, KH&CN, NN&PTNT, CA tỉnh;
- UBND huyện, thị xã và thành phố
- Báo AG, ATV, Website AG;
- Lưu: VT, KT, TH, ĐTXD, NC
(Đính kèm Đề án Quy hoạch và các Phụ lục)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 272/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu272/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2012
Ngày hiệu lực22/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 272/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 272/QĐ-UBND 2012 mạng lưới cửa hàng xăng dầu kho xăng dầu An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 272/QĐ-UBND 2012 mạng lưới cửa hàng xăng dầu kho xăng dầu An Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu272/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýHuỳnh Thế Năng
     Ngày ban hành22/02/2012
     Ngày hiệu lực22/02/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 272/QĐ-UBND 2012 mạng lưới cửa hàng xăng dầu kho xăng dầu An Giang