Điều ước quốc tế 52/2007/SL-LPQT

Hiệp định về việc công nhận lẫn nhau các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và học hàm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bê-la-rút

Nội dung toàn văn Hiệp định công nhận lẫn nhau văn bằng về giáo dục, học vị học hàm khoa học 52/2007/SL-LPQT


BỘ NGOẠI GIAO
*****

 

Số: 52/2007/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 04  tháng 11 năm 2007

 

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về công nhận lẫn nhau các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và học hàm, ký ngày 27 tháng 9 năm 2007 tại Min-xcơ, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2007.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT VỀ CÔNG NHẬN LẪN NHAU CÁC VĂN BẰNG VỀ GIÁO DỤC, HỌC VỊ KHOA HỌC VÀ HỌC HÀM

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút, dưới đây gọi tắt là “hai Bên”;

Phù hợp với khuôn khổ luật pháp của các Quốc gia hai Bên;

Mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa hai nước và thắt chặt sự hiểu biết lẫn nhau;

Với sự tin tưởng rằng, việc trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học sẽ thúc đẩy sự hợp tác chung giữa hai dân tộc;

Nhằm thiết lập những chuẩn mực về công nhận lẫn nhau các văn bằng giáo dục, học vị khoa học và chức danh học hàm,

Đã thỏa thuận những điều dưới đây:

Điều 1. Hiệp định này được áp dụng đối với tất cả các văn bằng quốc gia về giáo dục, công nhận học vị khoa học và chức danh giáo sư được cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút.

Điều 2. Việc công nhận các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và chức danh giáo sư được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút.

Điều 3. Việc công nhận lẫn nhau các văn bằng được nói tới tại Điều 1 của Hiệp định này sẽ không được thực hiện trong trường hợp phát hiện trong những văn bằng có sự khác biệt cơ bản, không đáp ứng được những yêu cầu được quy định đối với từng trình độ học vấn, học vị khoa học và chức danh giáo sư của mỗi Bên.

Điều 4. Văn bằng tốt nghiệp bậc trung học cơ sở cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút, được công nhận lẫn nhau.

Điều 5. Văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút được công nhận lẫn nhau, và cho phép những người có văn bằng này được dự tuyển vào các trường đại học trên lãnh thổ của hai Bên.

Điều 6. Văn bằng tốt nghiệp đào tạo nghề nghiệp do các trường chuyên nghiệp và dạy nghề của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp, và văn bằng, chứng chỉ về đào tạo kỹ thuật – nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục kỹ thuật – dạy nghề tại nước Cộng hòa Bê-la-rút cấp, phù hợp với các ngành, nghề cùng loại hoặc tương đương và trình độ đào tạo được ghi trong các văn bằng này, được công nhận lẫn nhau.

Văn bằng được nói tại phần trên của Điều này cho phép người có văn bằng được dự tuyển vào các trường đại học, nếu như văn bằng đó được công nhận tương đương với văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nói tại điều 5 của Hiệp định này.

Điều 7. Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trình độ “Kỹ thuật viên” cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và văn bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp cấp tại nước Cộng hòa Bê-la-rút, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo cùng loại hoặc tương đương được ghi trong các văn bằng này, được công nhận lẫn nhau.

Văn bằng được nói tại phần trên của Điều này cho phép người có văn bằng được dự tuyển vào các trường đại học.

Điều 8. Bằng tốt nghiệp đại học trình độ “Cử nhân” cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo cùng loại hoặc tương đương được ghi trong các văn bằng này, được công nhận lẫn nhau, nhằm mục đích cho phép người có văn bằng tiếp tục học bậc một của giáo dục đại học, hoặc trường hợp có sự khác biệt cơ bản, được nhập học vào trình độ bậc hai của giáo dục đại học.

Điều 9. Bằng tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học với trình độ “Kỹ sư” cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bằng tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học với trình độ chuyên môn đại học được cấp tại nước Cộng hòa Bê-la-rút, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo cùng loại hoặc tương đương được ghi trong văn bằng này, được công nhận lẫn nhau.

Điều 10. Bằng tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học với trình độ “Thạc sĩ” cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bằng tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa Bê-la-rút với trình độ học vấn “Thạc sĩ”, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo cùng loại hoặc tương đương được ghi trong các văn bằng này, được công nhận lẫn nhau.

Điều 11. Chứng chỉ do các cơ sở giáo dục cấp sau khi kết thúc các khóa nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, được công nhận trên lãnh thổ của hai Bên, nhưng không làm cơ sở để công nhận bằng cấp về trình độ chuyên môn hay chuyên ngành.

Điều 12. Văn bằng đào tạo chuyển đổi do các cơ sở giáo dục cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút được công nhận lẫn nhau.

Điều 13. Các giai đoạn (thời hạn) đào tạo tại các cơ sở giáo dục của hai Bên được công nhận trên lãnh thổ mỗi Bên, với mục đích tiếp tục học ở trình độ (bậc học) tương ứng khi không có sự khác biệt cơ bản trong nội dung đào tạo của từng giai đoạn đã được công nhận. Trong trường hợp có sự khác biệt, hai Bên sẽ xác định khả năng công nhận từng khóa đào tạo riêng biệt.

Điều 14. Văn bằng công nhận học vị khoa học “Tiến sĩ” cấp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tương đương với văn bằng công nhận học vị khoa học “Phó Tiến sĩ (“Candidat Nauk”) do nước Cộng hòa Bê-la-rút cấp, được công nhận lẫn nhau.

Văn bằng công nhận học vị khoa học “Tiến sĩ khoa học” (“Doctor Nauk”) do nước Cộng hòa Bê-la-rút cấp, được công nhận tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tính tương đương của văn bằng công nhận các học vị khoa học được quy định phù hợp với pháp luật hiện hành của hai Bên.

Điều 15. Giấy chứng nhận chức danh “Phó giáo sư” (“Associate Professor”) và “Giáo sư” (“Professor”) do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp, tương đương với văn bằng chứng nhận học hàm “Phó Giáo sư” (“Dosent”) và “Giáo sư” (“Pro-fessor”) do Ủy ban công nhận bằng cấp cao cấp của nước Cộng hòa Bê-la-rút cấp, được công nhận lẫn nhau.

Điều 16. Việc công nhận lẫn nhau về giáo dục, học vị khoa học, học hàm được quy định từ Điều 4 đến Điều 15 của Hiệp định này không miễn cho người sở hữu một loại vă bằng khỏi trách nhiệm thực hiện các yêu cầu chung khác (ngoài điều kiện có văn bằng tương ứng), xuất trình khi dự tuyển vào các trường học, xét cấp học vị khoa học, học hàm hay khi thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trên lãnh thổ của hai Bên.

Điều 17. Để thực hiện các điều khoản của Hiệp định này, hai Bên sẽ cung cấp cho nhau những thông tin về các tiêu chí và quy trình công nhận các văn bằng giáo dục, học vị khoa học, học hàm, cũng như sẽ kịp thời thông báo cho nhau những thay đổi trong hệ thống giáo dục của mình.

Hai Bên sẽ khuyến khích các mối liên hệ trực tiếp song phương giữa các cơ sở giáo dục của mỗi Bên nhằm mục đích phát triển sự hợp tác, đảm bảo việc công nhận văn bằng về giáo dục, giai đoạn đào tạo và các khóa đào tạo riêng biệt.

Điều 18. Khi thực hiện việc công nhận, hai Bên sẽ tuân thủ theo các nguyên tắc tạo thuận lợi và đưa ra các chứng cứ của sự khác biệt, trong đó có tính đến mối quan hệ của các khuynh hướng đào tạo và kết quả đào tạo không theo tính truyền thống đối với hai Bên (nguyên tắc chứng minh tính không tương đồng và việc công nhận trình độ học vấn không theo tính truyền thống được xét bởi Công ước Lis-bon, mà nước Cộng hòa Bê-la-rút là một Bên tham gia).

Điều 19. Theo thỏa luận của hai Bên, Hiệp định này có thể có những sửa đổi, bổ sung và được thực hiện bằng các Nghị định thư riêng như là một bộ phận không thể tách rời của Hiệp định này.

Điều 20. Mọi tranh chấp nảy sinh khi thực hiện hoặc trong việc giải thích nội dung Hiệp định này sẽ được hai Bên giải quyết bằng cách thảo luận và đàm phán.

Điều 21. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị vô thời hạn.

Một trong hai Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Hiệp định bằng cách thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giao cho Bên kia về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định. Hiệp định chấm dứt hiệu lực sau 12 tháng, kể từ ngày một trong hai Bên nhận được thông báo của Bên kia.

Làm tại Min-Xcơ, ngày 27 tháng 9 năm 2007, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Bê-la-rút và Tiếng Nga, các văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có sự bất đồng trong việc giải thích Hiệp định, bản tiếng Nga sẽ được hai Bên dùng làm cơ sở./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT
Vũ Xuân Ninh

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT

Rát-cốp A.M.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2007/SL-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu52/2007/SL-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2007
Ngày hiệu lực27/09/2007
Ngày công báo26/11/2007
Số công báoTừ số 789 đến số 790
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2007/SL-LPQT

Lược đồ Hiệp định công nhận lẫn nhau văn bằng về giáo dục, học vị học hàm khoa học 52/2007/SL-LPQT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định công nhận lẫn nhau văn bằng về giáo dục, học vị học hàm khoa học 52/2007/SL-LPQT
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu52/2007/SL-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người kýRát-cốp A.M., Vũ Xuân Ninh
        Ngày ban hành27/09/2007
        Ngày hiệu lực27/09/2007
        Ngày công báo26/11/2007
        Số công báoTừ số 789 đến số 790
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định công nhận lẫn nhau văn bằng về giáo dục, học vị học hàm khoa học 52/2007/SL-LPQT

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định công nhận lẫn nhau văn bằng về giáo dục, học vị học hàm khoa học 52/2007/SL-LPQT

              • 27/09/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2007

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/09/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực