Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định về thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp giữa Việt Nam - Pháp

Nội dung toàn văn Hiệp định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp


HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHỈNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP VỀ THÀNH LẬP NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT - PHÁP

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp;

Căn cứ bản ghi nhớ ngày 6 tháng 9 năm 1991 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chưởng Ấn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Pháp;

Căn cứ Biên bản họp lần thứ VIII Ủy ban hỗn hợp Việt - Pháp ngày 23 tháng 10 năm 1991;

Căn cứ Bản ghi nhớ ký tại Hà Nội ngày 24 tháng 07 năm 1992 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đại diện Đoàn Luật sư Paris, Tòa án Tối cao, Trường Đại học Paris I và Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội;

Căn cứ tuyên bố mục tiêu ký tại Paris ngày 23 tháng 11 năm 1992 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chưởng Ấn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Pháp và Quốc vụ khanh Pháp ngữ và Quan hệ văn hóa đối ngoại của nước Cộng hòa Pháp;

Đã thỏa thuận các điều dưới đây:

Điều 1: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp quyết định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp đặt tại Trường Đại học Pháp lý Hà Nội, đường Láng Trung.

Điều 2: Trường Đại học Pháp lý Hà Nội dành cho Nhà Pháp luật Việt - Pháp sử dụng không mất tiền một ngôi nhà có diện tích là 270m2 để tiếp nhận một Thư viện, một Phòng học và các phòng làm việc cho nhân viên.

Để tổ chức các lớp học, hội thảo, phía Việt Nam dành cho những người hướng dẫn sử dụng một phòng hội nghị của Trường Đại học Pháp lý Hà Nội hoặc của Bộ Tư pháp, trong trường hợp cần thiết.

Điều 3: Phía Pháp chịu chi phí việc sửa sang bên trong ngôi nhà này, trang bị nội thất, cũng như trang bị văn phòng và tin học.

Điều 4: Nhà Pháp luật có các mục tiêu sau đây:

Xây dựng, bằng các phương tiện tin học, kho tư liệu cập nhật về pháp luật Việt Nam và Pháp mà tất cả các luật gia đều có thể sử dụng được.

Tổng hợp mọi thông tin về hợp tác pháp luật Việt - Pháp

Tổ chức các lớp học luật về các chuyên đề do hai bên thỏa thuận

Tham gia việc theo dõi và chuẩn bị các lớp thực tập và giúp đỡ tổ chức về nội dung cho các cuộc trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.

Hỗ trợ việc hợp tác giữa các Trường Đại học và phát triển việc nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật

Điều 5: Nhà Pháp luật sẽ có các hoạt động sau đây:

Giảng dạy tiếng Pháp pháp lý theo chương trình do hai bên thỏa thuận

Những người tham gia các lớp tiếng Pháp pháp lý phải có bằng đại học trong đó các môn luật có vị trí chủ yếu hoặc có kinh nghiệm nghề nghiệp đáng kể trong lĩnh vực pháp luật. Nhà Pháp luật cũng được mở cửa cho sinh viên năm cuối của Trường Đại học Pháp lý, khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Viện Quan hệ quốc tế và cán bộ của Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Nhà nước và Pháp luật.

Giảng dạy tiếng Pháp pháp lý cấp tốc trong tháng 7 và 8.

Chuẩn bị về mặt ngôn ngữ cho các thí sinh Việt Nam được tuyển chọn đi đào tạo tại các trường, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác có tham gia hợp tác pháp luật như Trường Quốc tế Hành chính công cộng và Viện Quốc tế luật phát triển, tại các trường cao cấp như Trường Hành chính Quốc gia và Trường Thẩm phán Quốc gia, tại các trung tâm đào tạo nghề luật sư và công chứng, tại các văn phòng luật sư và công chứng, cũng như bên cạnh các Trường Đại học Tổng hợp và các cơ quan hành chính như Tòa án Hành chính tối cao.

Tổ chức các lớp học, hội thảo định kỳ, các đoàn công tác theo lịch và chuyên đề được hai bên thỏa thuận. Nhà Pháp luật cũng đảm bảo việc in ấn bằng hai ngôn ngữ các tài liệu cần thiết cho hội thảo, các phương tiện nghe nhìn và việc phiên dịch các bài giảng.

Trung tâm tư liệu về các văn bản pháp luật của Việt Nam và Pháp, được mở cửa cho các nhà chuyên môn và sinh viên sử dụng.

Điều 6: Tổ chức của Nhà Pháp luật gồm có:

- Một Ủy ban Định hướng

- Một Giám đốc và một Phó Giám đốc

Điều 7: Ủy ban Định hướng gồm 12 thành viên cơ sở ngang nhau.

Về phía Việt Nam là:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc đại diện của Bộ trưởng

Một thẩm phán cao cấp của Tòa án nhân dân tối cao

Hiệu trưởng Trường Đại học Pháp lý Hà Nội hoặc đại diện của Hiệu trưởng

Một đại diện của Bộ Ngoại giao

Một đại diện của Văn phòng Chính phủ

Một đại diện của các tổ chức nghề nghiệp pháp luật

Về phía Pháp là:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc đại diện của Bộ trưởng

Một thẩm phán cao cấp của Tòa án tư pháp

Một đại diện của Bộ Ngoại giao

Tham tán Văn hóa và Hợp tác Khoa học kỹ thuật, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Paris hoặc đại diện của Chủ nhiệm

Một đại diện của các tổ chức nghề nghiệp pháp luật

Trên cơ sở tôn trọng thành phần ngang nhau của Ủy ban, hai bên có thể thỏa thuận quyết định bổ sung các thành viên khác.

Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc đồng Chủ tịch do Chính phủ mỗi bên cử ra trong số các đại diện của mỗi bên.

Với chức trách của mình, Giám đốc và Phó Giám đốc là thành viên tư vấn của Ủy ban.

Điều 8: Ủy ban họp ít nhất một lần trong năm. Ủy ban chỉ định Giám đốc và Phó Giám đốc với nhiệm kỳ là 2 năm và có thể được tái chỉ định. Ủy ban cho ý kiến về các định hướng lớn cho hoạt động của Nhà Pháp luật. Ủy ban quyết định số lượng nhân viên, người Việt Nam và người Pháp, cần thiết cho hoạt động của Nhà Pháp luật. Ủy ban thông qua ngân sách hàng năm và nghe Báo cáo hoạt động trong năm của Giám đốc.

Ủy ban quyết định theo đa số thường phiếu của các thành viên.

Điều 9: Với sự giúp đỡ của Phó Giám đốc, Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu của Nhà Pháp luật trong khuôn khổ định hướng do Ủy ban đề ra. Giám đốc tuyển dụng nhân viên và giảng dạy và hành chính, chỉ đạo đề án sư phạm, theo dõi việc thực hiện quy chế nội bộ do Ủy ban thông qua và quản lý các nguồn vốn được dành cho Nhà Pháp luật.

Điều 10: Trong thời kỳ đầu của Dự án, thời kỳ này sẽ kết thúc vào thời điểm chấm dứt Hiệp định này, Giám đốc là Chủ nhiệm Dự án sẽ do phía Pháp đề cử; Phó Giám đốc là Phó Chủ nhiệm Dự án sẽ do phía Việt Nam đề cử.

Điều 11: Cho đến thời điểm chấm dứt thời kỳ đầu của Hiệp định này, trong phạm vi khả năng ngân sách của mình phía Pháp chịu các chi phí cho hoạt động của Nhà Pháp luật gồm chi phí cho nhân viên sang công tác, cho nhân viên Việt Nam, chi phí phương tiện giảng dạy, tin học và văn phòng;

Phía Việt Nam bảo đảm việc bảo quản hàng ngày các phòng sử dụng và sửa chữa ngôi nhà khi cần thiết.

Hết thời kỳ đầu việc phân bố chi phí sẽ cho hai bên thỏa thuận quyết định.

Điều 12: Phù hợp với các quy định của pháp luật nước mình, phía Việt Nam thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tạo điều kiện dễ dàng cho việc nhập cảnh và cư trú của các nhân viên Pháp được tuyển dụng sang làm việc thường xuyên cho Nhà Pháp luật và gia đình của họ, của các giảng viên và chuyên gia có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của Nhà Pháp luật.

Điều 13: Phù hợp với các quy định của pháp luật nước mình, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép việc nhập khẩu miến thuế hải quan, các thuế và lệ phí khác, trừ các chi phí lưu kho và vận chuyển, các hàng hóa được chỉ định dưới đây:

1) Đồ đạc, thiết bị văn phòng và tài sản cần thiết cho hoạt động của Nhà Pháp luật, bao gồm cả ô tô.

2) Đồ dùng cá nhân, thiết bị nội trợ, đồ đạc và đồ tiêu dùng của các nhân viên Pháp làm việc thường xuyên cho Nhà Pháp luật, bao gồm cả một xe ô tô cho mỗi người.

Điều 14: Hai bên cam kết tạo mọi điều kiện và tiến hành các thủ tục cần thiết để Dự án này được thực hiện ngay sau khi Hiệp định này được ký kết.

Điều 15: Hiệp định này có hiệu lực từ ngày ký và được ký kết cho thời kỳ đầu kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 1994. Sau ngày này, Hiệp định sẽ được mặc nhiên tiếp tục có hiệu lực mỗi thời kỳ là 2 năm, trừ phi một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trong thời hạn là 3 tháng trước khi chấm dứt thời kỳ đang có hiệu lực của Hiệp định.

Trong trường hợp Hiệp định này bị hủy bỏ, hai bên sẽ thỏa thuận riêng về bất động sản và động sản của Nhà Pháp luật.

Hiệp định này có thể được bổ sung, sửa đổi theo sự thỏa thuận của hai bên.

Mọi bất đồng liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hiệp định này được giải quyết thông qua thương lượng.

Làm tại Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 1993, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, hai văn bản có giá trị như nhau.

 

THỬA ỦY QUYỀN CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỬA ỦY QUYỀN CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP
Nguyễn Đình Lộc

CHƯỞNG ẤN BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁPMichel Vauzelle

QUỐC VỤ KHANH PHÁP NGỮ VÀ QUAN HỆ VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI


Catherine Tasca

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/1993
Ngày hiệu lực10/02/1993
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà Pháp, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ***
        Người kýNguyễn Đình Lộc, Michel Vauzelle, Catherine Tasca
        Ngày ban hành10/02/1993
        Ngày hiệu lực10/02/1993
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp

              • 10/02/1993

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/02/1993

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực