Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và I-ran (1994)

Nội dung toàn văn Hiệp định thương mại giữa Việt Nam I-ran 1994


HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA HỒI GIÁO I-RAN (1994)

 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 439/TTg

Hà Nội ngày 19 tháng 08 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - IRAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Căn cứ pháp lệnh về việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 17 tháng 10 năm 1989
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ thưong mại.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Hồi giáo Iran ký ngày 12/05/1992.

Điều 2 - Bộ ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt hiệp định và thông báo cho các cơ quan hữu quan của nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực trên. 

 

 

Nơi nhận
 - Bộ ngoại giao
 - Bộ thương mại
 - Vụ luật pháp quốc tế
 - Bộ ngoại giao
 - Lưu quan hệ quốc tế, PC,KTTH,TH,VT

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ HỒI GIÁO I-RAN

Với lòng mong muốn phát triển đa dạng hoá quan hệ thương mại và hợp tác xúc tiến kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng không phân biệt đối xử hai bên cùng có lợi và cùng có đi có lại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà hồi giáo Iran (dưới đây gọi tắt là hai bên ký kết) đã thoả thuận như sau:

Điều 1

Các bên ký kết có những biện pháp thích hợp để tạo điều kiện dễ dàng tăng cường và đa dạng các quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước theo đúng luật pháp và các quy định hiện hành ở hai nước.

Điều 2

1.Mỗi bên ký kết sẽ dành cho những hàng hoá xuất xứ hoặc xuất khẩu từ lãnh thổ nước kia sự đối xử ưu đãi không kém hơn mức dành cho những hàng hoá tương tự xuất xứ hoặc xuất khẩu từ bất cứ một nước thứ ba nào về thuế quan và các lệ phí đánh vào hoặc liên quan tới hàng hoá nhập khẩu và xuất khẩu.

2. Những quy định ở giai đoạn 1 không áp dụng cho:

a. Những ưu đãi dành cho các nước láng giềng để tạo dễ dàng cho lưu thông biên giới :

b. Những ưu đãi mà mỗi bên ký kết dành cho một mục đích thành lập một liên minh quan thuế hoặc khu vực mậu dịch tự do hoặc theo đuổi một liên minh quan thuế hoặc khu vực mậu dịch tự do như vậy.

c. Những ưu đãi mà các bên ký kết dành cho các nước kém phát triển theo bất cứ một hiệp định quốc tế nào

Điều 3

1. Để thực hiện hiệp định này những hàng hoá được sản xuất hoặc gia công được xuất khẩu từ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được coi là hàng hoá Việt Nam và những hàng hoá được sản xuất hoặc gia công từ nước Cộng hoà hồi giáo Iran sẽ được coi là hàng hoá Iran.

2. Các tổ chức có thẩm quyền của các bên ký kết sẽ cấp giấy xuất xứ cho những hàng hoá thuộc phạm vi quy định của hiệp định này.

Điều 4

1) Việc trao đổi hàng hoá và dịch vụ thuộc hiệp định này sẽ được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng thương mại ký kết giữa các pháp nhân và tự nhiên nhân của hai nước theo khuôn khổ điều 1 của hiệp định này.

2) Các pháp nhân và tự nhiên nhân nói ở giai đoạn 1 ở điều khoản này tự chịu trách nhiệm trong mọi phương diện về các hoạt động giao dịch thương mại của mình.

Điều 5

Trừ phi có thoả thuận riêng giữa hai bên ký kết việc trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa hai nước sẽ dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia quốc tế giá quốc tế và các điều kiện khác phù hợp với thương mại quốc tế.

Điều 6

Mọi việc thanh toán cho các hợp đồng thương mại ký kết theo khuôn khổ của hiệp định này sẽ được thực hiệp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi phù hợp với luật pháp và các và các quy định về quản lý ngoại hối ở mỗi nước hoặc các thoả ước ngân hàng khác do hai bên thoả thuận

Điều 7

1. Các bên ký kết sẽ cho phép các xí nghiệp và các công ty của nước kia tổ chức hội chợ và triển lãm trên lãnh thổ nước mình phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành và khuyến khích các hoạt động hội chợ triển lãm đó.

2. Các bên ký kết sẽ khuyến khích các xí nghiệp và công ty nước mình tham gia các hội trợ và triển lãm quốc tế tổ chức ở lãnh thổ nước kia.

Điều 8

1. Các bên ký kết sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành ở mỗi nước để tạo điểu kiện dễ dàng cho việc nhập khẩu các hành mẫu và vật liệu quảng cáo thương mại cũng như hàng hoá trưng bầy tại hội chợ triển lãm.

2. Miễn thuế hải quan và các thứ thuế tương tự cho các hàng hoá và hàng mẫu dùng cho triển lãm tuỳ theo luật pháp và các quy định hiện hành ở nước tổ chức hội trợ hoặc triển lãm.

Điều 9

1. Nhằm thực hiện hiệp định này mở rộng quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, các bên ký kết thoả thuận lập một uỷ ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại.

2. Uỷ ban hỗn hợp sẽ họp theo thoả thuận của hai bên luân phiên ở thủ đô hai nước.

3. Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại sẽ:

a. Kiểm điểm việc thực hiện hiệp định này

b. Nghiên cứu những khả năng tăng cường và quan hệ mở rộng thương mại giữa hai nước:

c. Kiến nghị những giải pháp về những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hiệp định này.

d. Xem xét những khả năng nhằm đạt được sự cân bằng thương mại giữa hai nước:

e. Trao đổi những thông tin về những thay đổi về luật pháp và những quy định về thương mại được thi hành ở mỗi nước.

Điều 10

1. Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến giá trị hoặc việc thực hiện bất cứ một hiệp định quốc tế nào khác mà mỗi bên ký kết tham gia.

2. Mỗi bên ký kết sẽ thông báo cho bên kia những hiệp định quốc tế mới mà mình tham gia có thể ảnh hưởng đến những quan hệ buôn bán song phương.

Điều 11

Các bên ký kết hợp đồng thương mại sẽ giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng bằng con đường thương lượng trong trường hợp không thoả thuận được bằng cách này thì các tranh chấp đó sẽ được giải quyết theo luật pháp và xử trọng tài thương mại nếu có hiện hành ở hai nước và do hai bên thoả thuận.

Điều 12

Những quy định cũng sẽ được tiếp tục áp dụng đối với các hợp đồng thương mại ký kết trong thời hạn hiệu lực của hiệp định mà chưa thực hiện song vào ngày hết hạn của hiệp định.

Điều 13

Việc sửa đổi và bổ sung vào hiệp định này sẽ được thoả thuận giữa các bên ký kết bằng văn bản.

Điều 14

1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết trao đổi thông báo bằng văn bản xác nhận hiệp định đã được phê duyệt phù hợp với các yêu cầu pháp lý của hai nước.

2. Hiệp định này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm sau đó sẽ mặc nhiên được gia hạn từng năm một , trừ phi một trong hai bên ký kết thông báo cho bên kia bằng văn bản 3 tháng trước khi hết hạn hiệp định của mình muốn kết thúc hiệp định này.

Làm tại I ran này 2 tháng 5 năm 1994 thành hai bản mỗi bản bằng tiếng Farsi, tiếng Việt Nam và tiếng Anh các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có bất đồng về giải thích văn bản, bản tiếng Anh sẽ là quyết định.

 

T/M CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI

T/M CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ HỒI GIÁO IRAN
BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI

 

BỘ NGOẠI GIAO
-------

SAO Y BẢN CHÍNH

Để báo cáo,Để thực hiện

Số: 105 / LPQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1994

 

Nơi gửi
 - VPCP
 - Bộ thương mại
 - Bộ tài chính
 - UB kế hoạch nhà nước
 - Tổng cục hải quan
 - ĐSQ Việt Nam tại Ấn độ
 - Vụ Tây ban nha Châu phi
 - Vụ LPQT,
 - LT( 10b)

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT VỤ TRƯỞNG VỤ LP VÀ ĐU QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/1994
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật30 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định thương mại giữa Việt Nam I-ran 1994


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định thương mại giữa Việt Nam I-ran 1994
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa hồi giáo I-ran
        Người ký***
        Ngày ban hành02/05/1994
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật30 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định thương mại giữa Việt Nam I-ran 1994

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định thương mại giữa Việt Nam I-ran 1994

              • 02/05/1994

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực