Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định về quyền ưu đãi và miễn trừ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế

Nội dung toàn văn Hiệp định ưu đãi miễn trừ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế


HIỆP ĐỊNH

VỀ QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CHO CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ

INFCIRC/9/Rev.2

26 July 1967

 

HIỆP ĐỊNH

VỀ QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CHO CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ

Hiệp đnh v Quyền ưu đãi miễn tr của Cơ quan Năng lượng nguyên t quc tế được Hội đồng Điu hành phê duyt ngày 1/7/1959. Nội dung Hip đnh được trình bày trong văn bn y.

Theo quy đnh ti Điều 38, Tổng Giám đc đã gi bn sao được chng thực ca Hip đnh ti Chính ph các thành viên của IAEA, s chuyển bản sao ti Cnh ph của Quốc gia sẽ tr thành thành viên IAEA.

Sa đổi đi vi Hip đnh được ban hành ny 22/9/2000.

HIỆP ĐỊNH VỀ QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CỦA CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ

Xét thấy Điu XV.C Quy chế Cơ quan Năng ng nguyên t quốc tế (IAEA) quy đnh ng lực pháp lut, các quyn ưu đãi và min tr quy đnh ti Điu y được xác đnh trong mt hoc nhiu hip đnh riêng giữa IAEA, do Tng giám đc làm đại diện theo sy quyền ca Hội đồng điu hành, với các thành viên của IAEA.

Xét thy Hip đnh điều chnh mối quan h gia IAEA và Liên hip quc đã đưc thông qua phù hp với Điều XVI Quy chế;

Xét thấy Đi hi đng Liên hip quc, vi mong mun hp nhất ti đa c quyền ưu đãi và miễn tr dành cho Liên hip quc nhiu cơ quan quan h với Liên hip quc, đã thông qua Công ưc về Quyền ưu đãi và miễn trừ ca các Cơ quan chuyên môn, mt s thành viên Liên hip quc đã tham gia Công ước đó.

HỘI ĐNG THNG ĐC

1. Đã phê duyt, không sự cam kết ca các Chính ph đi din ti Hội đng, văn bn i đây với ni dung nói chung da theo Công ước v Quyền ưu đãi miễn tr ca các cơ quan chuyên môn; và

2. Mi các thành viên của IAEAxem xét và nếu thấy thích hp thì chấp nhận Hiệp đnh y.

Điều 1. Khái nim

Mục 1. Trong Hiệp đnh này:

i. Thut ng IAEA” Cơ quan Năng lưng nguyên t quc tế;

ii. Để gii thích Điu III, các t của ci tài sn” bao gm của cải quỹ do IAEA gi hoc quản nhm thúc đy các chc năng của IAEA theo quy chế;

iii. Để gii thích Điu V VIII, thuật ng đại diện các thành viên” được hiu bao gm tất c các Thống đc, đại din, người d khuyết, c vấn, chuyên viên k thut thư ký của các pi đoàn.

iv. Trong mục 12, 13, 14 27, thut ng cuc họp do IAEA triệu tp là cuộc hp:

1. Ca Hi nghToàn th và của Hội đng Thng đốc;

2. Ca mt hi nghị, hội ngh chuyên đề, hi tho hoặc ban quốc tế do IAEA triu tp; và

3. Ca một u ban của một trong s các hội ngh trên;

v. Để giải thích Điu VI IX, thuật ng viên chức của IAEA” Tổng Giám đc và tất cả nhân viên của IAEA ngoi trừ nhng ngưi đưc tuyển dụng tại nơi họ cư trú đưc th làm việc theo gi.

Điều 2. Tư cách pháp

Mục 2. IAEA có tư ch pháp lý. IAEA quyn ký hp đng, (b) chiếm hữu và đnh đoạt đng sn bt đng sản (c) thc hin các quá trình tố tụng lut pháp.

Điu 3. Tài sn, qu và ca cải

Mục 3. IAEA, tài sản của cải ca IAEA, bt k đâu và do ai quản lý, đu đưc hưởng quyền miễn tr khi mi hình thc t tng pháp lý, tr trường hp đặc bit là IAEA công khai khước tquyền min trcủa mình. Tuy nhiên phi hiểu rng s khưc t quyền miễn tr không bao gồm s khưc tđi với miễn trvic thi hành án.

Mục 4. Tr s của IAEA bất kh xâm phm. Tài sn và của cải của IAEA, bất k đâu và do ai qun lý, không bị khám xét, trưng dụng, tch biên, sung công và các hình thc can thip khác, bất kể đó là hành động thi hành án, hành chính, tư pháp hoặc lập pháp.

Mục 5. Hồ sơ của IAEA, và nói chung tất c tài liệu thuộc IAEA hoặc do IAEA gi, bt khả m phạm, bt kể ở nơi o.

Mục 6. Nếu không bị hn chế bởi các bin pháp kim soát, các quy đnh hoc lệnh cấm lưu chuyển tài cnh thuộc bt c dạng o:

a. IAEA có quyềngiữ qu, vàng hoặc tin dưi bt k dạng thc nào và quản các tài khon bt k loại tiền tệ nào;

b. IAEA quyền t do lưu chuyển các qu, vàng hoặc tiền của mình t một nưc sang nước khác hoặc trong phm vi mt nưc và chuyển bất k loại tin tệ nào IAEA đang giữ sang một loại tiền tệ khác.

Mục 7. IAEA, trong khi thc hin quyền theo mục 6, sẽ dành s lưu tâm thích đáng ti bất k yêu cầu nào của Chính ph Quốc gia kết nhm thc hin khác với các quy đnh ca Hip đnh này nếu thy việc thc hiện các yêu cầu đó không tn hại tới lợi ích ca IAEA.

Mục 8. IAEA, của ci, li nhun, các tài sn khác ca IAEA được:

c. Min tất cả các loi thuế trc tiếp; tuy nhn, phi hiểu rng IAEA không đưc miễn các loi thuế mà trên thực tế, được thu đ tr cho các dch vcông cng;

d. Đưc miễn các loi thuế hải quan, nhng quy đnh cấm và hn chế xut nhập khu đối vi các mặt hàng mà IAEA xuất hoặc nhp khu phc vcho mục đích chính thc; tuy nhiên, phi hiểu rằng, những mặt hàng nhập khu theo din min tr s không được bán nưc nhp khu trđưc s đng ý của Cnh ph nước đó;

e. Min khi các loại thuế, quy đnh cm hn chế xuất nhập khẩu đối với các tài liu xut bản.

Mục 9. Theo quy đnh chung, IAEA không đòi miễn thuế đối với một s mt hàng được sn xuất, bán và dùng trong nước hoặc miễn thuế đối vi việc bán đng sản hoặc bt đng sn mà nhng tin thuế đó nm trong g bán phi tr, nhưng khi IAEA mua một tài sản quan trọng đ s dng cho mục đích ng v mà thuế đối với tài sn đó đã phải thanh toán hoặc s phi thanh toán thì các quốc gia thành viên của Hiệp đnh y nếu thy có thể, sẽ thc hin nhng biện pháp hành chính thích hợp để giảm hoặc hoàn li tiền thuế đó.

Điều 4. Tạo thun li cho thông tin liên lạc

Mục 10. IAEA đưc hưởng, trên lãnh thmt Quc gia là bên ký kết ca Hiệp đnh này và trong chng mc phù hợp với các ng ước quốc tế, s đối x không kém thun lợi hơn so vi s đối x mà Chính ph Quốc gia đó đã đng ý dành cho Chính ph khác, bao gm cả phái đoàn ngoi giao ca Chính ph khác đó, v quyn ưu tiên, thuế bưu chính và viễn thông thuế báo chí đi với thông tin đăng trên báo chí đài phát thanh.

Mục 11. Thư tín chính thc các điện công khác của IAEA không bị đặt dưi sự kim duyệt. IAEA có quyền sdng mật mã, quyền gi, nhn thư t và các công đin khác qua giao thông viên hoặc trong túi thư được niêm phong có quyền ưu đãi và miễn trừ ging như giao thông viên túi thư ngoi giao.

Mc này không cn trviệc thc hiện các bin pháp phòng nga an ninh thích hp mà Quốc gia kết Hip đnh này vàIAEA tha thuận vi nhau.

Điều 5. Đi diện các thành vn

Mục 12. Đi din các thành viên tại cuc hp do IAEA triệu tập, trong khi thực hin chc năng của mình trong hành trình đi ti và đi v t nơi hp, sđược hưng những quyền ưu đãi miễn tr sau:

a. Quyền miễn tr b bắt hoặc giam người, miễn b tch thu hành cá nhân do liên quan tới lời nói hoc viết tất c nhng hành đng h làm trong khi thi hành nhim v chính thc, quyền miễn tr đi với tất c các loi t tng pháp lý;

b. Quyền bất khả xâm phm đối vi tất c các giy t và tài liu;

c. Quyền s dng mật mã nhn giy t hoặc thư t do giao thông viên mang ti hoc cha trong túi niêm phong;

d. Quyền miễn dành cho h vợ hoc hng ca h khi những hạn chế di cư, nhng nghĩa vđăng ký đối vi người nưc ngoài hoặc nghĩa v công cộng quốc gia nưc h đến hoặc đi qua trong khi thc hiện chc năng của mình;

e. Nhng điều kiện thuận lợi liên quan tới nhng hn chế về tiền bạc hoc trao đổi tài chính tương tndành cho đại din của các Chính phủ nưc ngoài ti các phái đoàn chính thc tm thời;

f. Nhng quyền miễn tr nhng điều kin thun li liên quan ti hành lý cá nhân tương t như dành cho thành viên chc v ơng đương trong các phái đòan ngoại giao;

Mục 13. Nhm đm bo an ninh cho đi din các Thành viên của IAEA ti các cuc hp do IAEA triu tập, quyn t do ngôn lun tuyệt đối s độc lập tuyệt đối trong khi thi nh nhiệm vụ, quyền miễn tr khỏi các tố tng pháp lý liên quan tới li nói hoc viết và tt cả các hành động mà họ làm trong khi thc hiện nhiệm v của mình s tiếp tục dành cho họ mặc dù các cá nhân liên quan không còn thc hiện nhng nhim v đó nữa.

Mục 14. Nếu mc đánh thuế thuc bt kỳ loi nào đó ph thuc vào vic cư trú thì thi gian mà đại din Thành viên của IAEA mặt ti một Quc gia thành viên để thc hiện nhim vụ của mình ti cuộc hp do IAEA triu tp skhông được nh thi gian cư trú.

Mục 15. Quyền ưu đãi và miễn tr dành cho đại diện các Thành viên không phải cho lợi ích các nhân ca họ mà đ bo đm việc thc hiện chc năng ca họ trong IAEA mt cách độc lập. Như vy, một Thành viên không chỉ có quyền mà còn có nhim vụ khưc từ quyền min trđi vi đại din của mình trong trường hp Thành viên đó cho rng quyền miễn tr th cn trquá trình pháp lý, và thđược khưc t mà không làm tn hi ti mc đích ca sự miễn tr đó.

Mục 16. Các quy đnh ca mục 12, 13 và 14 không áp dụng đối vi nhng ngưi có thẩm quyn của mt Quốc gia mà cá nhân được hưng quyền ưu đãi, miễn tr công dân hoặc người đi din.

Điều 6. Viên chc

Mục 17. Lúc y hoặc lúc khác, IAEA s thông báo cho cnh ph các Quc gia thành viên tên các viên chức mà các quy đnh ca Điu y và Điu IX áp dng.

Mục 18.

g. Các viên chức ca IAEA:

i. Đưc min khi c t tụng pháp liên quan ti li nói hoặc viết hoặc tt c các hành đng họ làm trong khi thi hành nhiệm v chính thức;

ii. Đưc hưng quyền miễn thuế đối với lương và thù lao IAEA trả cho họ và nhng điu kiện tương tnhư dành cho các viên chc ca Liên hip quc;

iii. Cùng với v hoc chồng nhng ngưi thân thích sng ph thuc vào h, đưc miễn tr khi nhng hạn chế di cư và nhng hạn chế đi với ngưi nước ngoài;

iv. Đưc nhn nhng quyền ưu đãi v nhng điu kin thun lợi trong hi đoái tương t như dành cho viên chức chc v tương tự trong các phái đoàn ngoại giao;

v. Cùng vi vợ hoc chồng và nhng ngưi thân phụ thuộc vào h, đưc nhn nhng điu kiện thuận lợi v hồi hương trong thời gian khủng hong quốc tế tương t như nhng điu kin dành cho nhng viên chức có chc v ơng tự trong phái đoàn ngoại giao;

vi. Có quyền nhập khu min thuế nhng đồ đc tài sn nhân khi lần đu đến nhận chc tại một quc gia.

h. Viên chc của IAEA trong khi thc hin nhiệm vụ của một thanh tra viên theo Điu XII Quy chế IAEA hoc viên chức kim tra d án theo Điều XI của Quy chế, và trong khi đi vi tư ch thc hin mc đích công vđti hoặc rời khỏi nơi thc hiện nhng nhim vđó, đưc hưng tt cả các quyền ưu đãi và miễn trbổ sung theo quy đnh tại Điều VII ca Hiệp đnh y nếu điều đó cần thiết cho việc thc hiện hiu qu nhng nhim đó.

Mục 19. Viên chc ca IAEA sđược miễn khi các nghĩa vụ ng ca quc gia mà họ công dân nếu s miễn đó chỉ nh cho các viên chc ca IAEA để thc hiện mc đích công vmà tên ca họ nm trong danh sách Tng giám đc IAEA đã tp hợp quc gia đó đã thông qua.

Nếu các viên chc khác của IAEA bgọi nhp nđể thc hin nghĩa v quc gia thì theo yêu cầu của IAEA, quc gia s tm hoãn lnh nhp ngũ đi vi nhng viên chức đó nếu điều y cần thiết đ tránh làm gián đon nhng công vic quan trọng.

Mục 20. Ngoài nhng quyền ưu đãi và miễn tr nêu ti mc 18 và 19 trên, Tng Giám đốc IAEA, k cả bt k viên chc nào thay mặt Tổng giám đc trong thời gian Tng giám đốc vắng mặt, có được cho mình, cho vhoc chồng và con cái n nh quyền ưu đãi và miễn tr, nhng s miễn gim và nhng điu kin thun li khác như nhng đi din ngoi giao có được cho h, cho vợ hoặc chng và cho con cái của họ, phù hp với luật quc tế. Nhng quyền ưu đãi và miễn trừ, những smiễn giảm và nhng điu kiện thun lợi khác ơng t cũng được dành cho Phó Tổng Giám đốc hoặc viên chc có chc v ơng đương trong IAEA.

Mục 21. Quyền ưu đãi miễn tr dành cho các viên chc ch phục v li ích ca IAEA chứ không phải phc vụ lợi ích cá nhân h. IAEA có quyền và nghĩa vụ khước t quyền miễn tr đi với bất k viên chc nào nếu thy quyền miễn tr có th cn tr quá trình pháp có thể khước t được mà không làm tn hại ti lợi ích của IAEA.

Mục 22. IAEA s liên tục phi hợp với các cơ quan có thẩm quyền của các quc gia thành viên đ to điu kiện thun lợi cho việc quản tư pháp đúng đn, đm bảo tuân theo các quy đnh về trật t và ngăn nga slm dng quyền ưu đãi, miễn tr các điu kin thun li khác đ cp trong Điu này.

Điều 7. Các chuyên gia đang thực hiện nhiệm vụ cho IAEA

Mục 23. Các chuyên gia (không phi các viên chc trong phm vi điu chnh ca Điều VI) phc vụ tại các y ban ca IAEA hoc đang thc hin nhim vụ cho IAEA, kể các những nhim vụ như làm thanh tra theo Điều XII Quy chế IAEA và như kim tra dự án theo Điu XI quy chế, đưc hưởng quyền ưu đãi miễn tr nếu điu đó cn thiết cho thc hin hiệu qu nhng chc năng ca họ, k cả thi gian đi li đ phc v cho y ban hoặc nhim vđó:

i. Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage; Quyền miễn tr khỏi b bt hoc giam ngưi khỏi bị tch thu hành cá nhân;

j. In respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Agency; Đi với lời nói hoc viết hoặc nhng hành đng họ làm trong khi thc hiện các nhiệm vụ chính thc, hđược hưng quyền miễn tr mi loi tố tng pháp lý, nhng quyền miễn trnhư vy s tiếp tc ngay c khi nhân liên quan không còn làm cho y ban hoặc đưc thuê thc hin nhim vụ cho IAEA na;

k. Bt kh xâm phm đi vi mọi giy tvà tài liệu;

l. Phc vụ cho việc liên lạc với IAEA, họ được s dng mật mã nhn giy t hoặc thư t do giao thông viên mang đến hoặc đặt trong túi niêm phong;

m. Nhng điu kin thuận li liên quan tới nhng hn chế về tiền t và hi đoái tương t như dành cho đi din của Chính ph nưc ngoài thi khi thực hiện công v;

n. Nhng điều kin thun lợi v hạn chế tin t và hi đoái tương t như dành cho thành viên có chc vụ tương đương trong các phái đoàn ngoại giao.

Mục 24. Quy đnh trong đim (c) và (d) của mục 23 không đưc hiu là ngăn cn việc thông qua nhng quy đnh phòng nga về an ninh theo tha thun gia một quc gia thành viên Hip đnh này và IAEA.

Mục 25. Quyền ưu đãi miễn tr đưc trao cho các chuyên gia của IAEA li ích của IAEA và không vì li ích các nhân họ. IAEA có quyn nghĩa v khưc t quyền miễn tr đi với bất k chuyên gia nào nếu cho rng quyền min tr có th ngăn cn quá trình pháp quyền miễn tr thđưc khước t mà không làm tn hi tới li ích của IAEA.

Điều 8. Lạm dụng quyn ưu đãi

Mục 26. Nếu một Quốc gia kết Hip đnh này thy rằng đã có s lm dng quyền ưu đãi hoc miễn tr được nêu trong Hip đnh này thì Quc gia đó và IAEA s trao đi vi nhau đ xác đnh xem đã sự lạm dụng như vy hay chưa, và nếu , s c gắng không để điu đó lặp li nữa. Nếu cuộc trao đi không đt được kết qu làm hài lòng Quốc gia IAEA, câu hi liu đã có slm dng quyn ưu đãi và miễn tr hay chưa s đưc giải quyết theo mc 34. Nếu thy rng đã có slm dụng, Quc gia ký kết Hiệp đnh này bnh hưng bi s lạm dng đó, sau khi thông báo cho IAEA, có quyền đình chỉ cho IAEA hưởng quyền ưu đãi, miễn tr đã bị lm dng.Tuy nhn, vic đình ch cho IAEA hưởng các quyền ưu đãi hoặc miễn tr không đưc nh hưởng ti các hot đng chính của IAEA hoc ngăn chn IAEA thc hin các chức năng chính.

Mục 27. Đi din c Thành viên tại cuộc họp do IAEA triu tp, trong khi thực hin chc năng và trong suốt hành trình đến và ri i hp, và nhân viên theo nghĩa được nêu trong 1(v), không b các quan chc đa phương yêu cầu rời khỏi đất nưc mà h đang thc hin chc năng do bất k hoạt động nào mà họ đang thc hiện theo thm quyn. Tuy nhiên, trong trưng hp mt ngưi li dụng quyn ưu đãi v nơi cư trú để thc hiện các hoạt động ngoài thẩm quyền tại một nưc, ngưi đó có th b Chính ph nưc đó yêu cầu ri đi, với điều kiện:

a. Việc yêu cu đi din ca Thành viên, hoặc người được ng quyn miễn tr theo khon 20, rời khỏi đt nước phi theo các th tục ngoi giao áp dng cho đi diện ngoi giao được công nhận nước đó.

b. Trong trưng hp mt viên chc không thuộc đối tưng nêu trong mc 20, lnh ca quan chc đa phương yêu cu viên chc đó rời khỏi đt nưc s ti phi được B trưởng Ngoi giao phê duyệt, phê duyệt chđưc thc hin sau khi đã có s trao đi vi Tổng Giám đốc IAEA; và, nếu viên chc đó b trc xuất, Tng Giám đc IAEA quyền tham gia vào quá trình t tng đó vi tư cách đại din cho viên chc bị trục xuất.

Điều 9. Giấy thông nh

Mục 28. Cán bca IAEA được quyền sử dụng giy thông hành của Liên hip quc theo các tha thuận v qun hành chính đưc kết gia Tng Giám đốc IAEA và Tng Thư Liên hiệp quc. Tổng Giám đốc IAEA s thông báo cho các Quốc gia bên ký kết Hiệp đnh này về các tha thuận đã đưc ký kết.

Mục 29. Quốc gia bên kết Hip đnh này công nhn và chp nhn giy thông nh của Liên hip quốc cp cho cán b IAEA như giy t đi lại có g tr.

Mục 30. Việc xin cp th thc trong trưng hợp cn thiết của cán b IAEA giy thông hành Liên hip quc giy chng nhn n b đó đang thi hành công vụ ca IAEA s được nahnh cng gii quyết. Ngoài ra, cán b đó s đưc to điều kin thun lợi đ có th di chuyển mt cách nhanh chóng.

Mục 31. Nhng điu kin thun li ơng t nhng điu kin nêu trong mc 30 sẽ đưc giành cho các chuyên gia và nhng ngưi khác không có giy thông hành ca Liên hip quc nhưng có giy chng nhn họ đang đi lại để thực hiện nhiệm v ca IAEA.

Mục 32. Tng Giám đc IAEA, P Tng Giám đc các viên chc khác chc v không thấp hơn trưng ban của IAEA, khi đi lại vi giy thông hành ca Liên hip quốc để thực hin nhim v của IAEA, sẽ được hưởng nhng điu kiện thuận li trong đi li như nhng điu kin thun li mà các viên chc ở chc v tương đương trong các phái đoàn ngoi giao đưc hưng.

Điều 10. Giải quyết tranh chp

Mục 33. IAEA s quy đnh vpơng thc giải quyết thích hp:

a. Các tranh chấp ny sinh từ các hp đồng hoặc các tranh chp khác ca v uy tín riêng tư mà IAEA mt bên tranh chp;

b. Các tranh chấp liên quan ti bt k viên chức hoặc chuyên gia nào ca IAEA đang hưng quyền miễn tr để thực hin công v quyền min trừ không bị khước từ theo các mục 21 25.

Mục 34. Tr khi các bên đng ý mt phương thức giải quyết khác, tt c nhng ý kiến khác nhau về việc hiu nghĩa hoc áp dng Hip đnh này s đưc đưa ra Tòa án Quc tế theo Quy chế Tòa án. Nếu IAEA và mt Thành viên ý kiến khác nhau và không thể tha thun được một phương án gii quyết khác thì phải đ nghị ý kiến tư vn về vn đề pháp liên quan theo Điều 96 Hiến cơng Liên hip quc và Điều 65 Quy chế Tòa án và những quy đnh tương ng trong hip đnh gia Liên hip quốc IAEA. Các bên buc phải chp nhn ý kiến ca Tòa án như ý kiến có nh quyết đnh.

Điều 11. Giải thích

Mục 35. Các quy đnh ca Hiệp đnh này phi đưc hiểu trong khuôn khổ các chc năng của IAEA theo Quy chế.

Mục 36. Các quy đnh của Hip đnh này s không hn chế hoc làm tổn hi bng bt c cách thức nào nhng quyền ưu đãi miễn tr một quc gia đã hoặc s giành cho IAEA với vic đt trên lãnh th ca quc gia đó Trs hoặc văn phòng khu vc ca IAEA, hoặc viên chc, chuyên gia, vật liệu hoặc cơ s ca IAEA liên quan tới các d án hoc hot đng của IAEA, kể cả vic áp dng thanh sát đối vi một d án ca IAEA hoc theo một thỏa thun khác. Hip đnh này s không ngăn cản vic IAEA một quốc gia thành viên ký kết các hip đnh b sung đ điu chnh các quy đnh ca Hip đnh này hoặc m rng hoặc thu hp các quyền ưu đãi min tr theo quy đnh ca Hiệp đnh.

Mục 37. Hip đnh y t không th hy b hoặc làm tn hại bất kquy đnh nào trong Quy chế của IAEA hoc bất kỳ quyền hoc nghĩa vụ nào IAEA th bng ch khác mà đưc, nhận ly hoặc áp dng.

Điều 12. Các quy đnh cuối cùng

Mục 38. Hip đnh này s được gi cho mi Thành viên của IAEA để h chp thuận. Việc chp thuận s có hiu lực khi gi văn bn chấp thuận để u chiểu ti Tổng Giám đc Hip đnh s có hiu lực đi vi mt quốc gia vào ngày u chiểu văn bản chấp thun của quc gia đó. Cần phải hiu rng khi một văn bn chp thun được u chiểu cho mt quốc gia, quốc gia đó phải làm cho các điu khon của Hip đnh này có hiu lc theo lut ca mình. Tổng Giám đóc sẽ gi mt bn sao chng thc Hiệp đnh này cho Chính ph mi quc gia đang hoc s tr thành Thành viên ca IAEA, và sthông báo cho tt cả các Thành viên về vic lưu chiu tng văn bn chp thun và việc gi thông báo bãi ước như quy đnh ti Điu 39.

Một Thành viên có quyền bo lưu đối vi Hiệp đnh y. Bảo u ch được thực hin vào thời đim u chiu văn bn chấp thun ca Thành viên đó và sẽ được Tổng Giám đốc nhanh chóng thông báo cho tt cả các Thành viên của IAEA.

Mục 39. This Agreement shall continue in force as between the Agency and every Member which has deposited an instrument of acceptance for so long as that Member remains a Member of the Agency, or until a revised agreement has been approved by the Board of Governors and that Member has become a party to this revised agreement, provided that if a Member files a notification of denunciation with the Director General this Agreement shall cease to be in force with respect to such Member one year after the receipt of such notification by the Director General. Hip đnh này sẽ tiếp tc có hiệu lc gia IAEA và mọi Thành viên đã lưu chiểu văn kiện phê chuẩn chng nào Thành viên đó n Thành viên của IAEA, hoặc cho đến khi một hiệp đnh được sa đi đưc Hi đồng Thng đốc thông qua và Thành viên đó trở thành mt bên ca hiệp đnh sửa đổi đó, tr trưng hp nếu mt Thành viên gi cho Tng Giám đốc thông báo bãi ước thì Hip đnh y sẽ ngng hiệu lực đi vi Thành viên đso một năm sau khi thông báo cho Tng Giám đc.

Mục 40. Nếu yêu cu ca mt phần ba các quốc gia thành viên Hip đnh y, Hội đồng Thống đc IAEA sẽ xem xét có nên thông qua sa đi cho Hiệp đnh hay không. Nhng sa đi được Hội đng thông qua s có hiu lc ngay khi có s chấp thuận ca các thành viên đó theo các th tc quy đnh ti mc 38.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định ưu đãi miễn trừ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định ưu đãi miễn trừ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định ưu đãi miễn trừ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định ưu đãi miễn trừ cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế