Hướng dẫn 01/HDLN-STC-CT-SCT

Hướng dẫn 01/HDLN-STC-CT-SCT về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Tài chính - Sở Công thương - Cục thuế thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 01/HDLN-STC-CT-SCT chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LIÊN NGÀNH SỞ TÀI CHÍNH - CỤC THUẾ - SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/HDLN-STC-CT-SCT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Điều 5 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 08/03/2010 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, Liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung về thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn thành phố như sau:

1. Đối tượng nộp phí.

a. Chủ phương tiện hoặc người sử dụng phương tiện giao thông có nhu cầu trông giữ phương tiện (sau đây gọi là giữ xe thông thường).

b. Chủ phương tiện hoặc người sử dụng phương tiện giao thông có phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (sau đây gọi là giữ xe vi phạm trật tự giao thông).

2. Mức thu phí.

- Mức thu phí giữ xe thông thường, giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Phụ lục đính kèm.

- Trong trường hợp vị trí giữ xe gần các khu vực chợ, bệnh viện, trường học, khu chung cư, khu vui chơi giải trí thì được áp dụng mức thu phí của khu vực gần nhất so với vị trí giữ xe.

- Khu vực siêu thị được áp dụng mức thu phí trông giữ xe khu vực chợ.

3. Cơ quan thu phí.

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giữ xe.

b) Các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thực hiện trông giữ xe theo quy định.

Cơ quan thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu phí tại địa điểm thu phí. Khi thu tiền phí trông giữ xe phải cung cấp vé giữ xe có in sẵn mệnh giá (hoặc biên lai thu) do Cục Thuế phát hành cho các đối tượng nộp phí theo quy định. Trường hợp cơ quan thu phí thực hiện thu phí trông giữ xe không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

4. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được.

4.1. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giữ xe: Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành và được quản lý, sử dụng số tiền phí thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp lụât.

4.2. Đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp tổ chức trông giữ xe:

a. Trường hợp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu phí trông giữ xe đã được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hằng năm thì phải nộp 100% số phí thu được vào ngân sách theo phân cấp.

b. Trường hợp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu phí trông giữ xe nhưng chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí thì được để lại 80% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

Số thu phí còn lại (20%) nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp và được hạch toán theo chương tương ứng, mã ngành kinh tế (Loại, Khoản) 231, mã nội dung kinh tế (mục, tiểu mục) 4949 của Mục lục ngân sách nhà nước.

5. Chứng từ thu phí

Cơ quan thu phí phải sử dụng vé giữ xe có in sẵn mệnh giá (hoặc biên lai thu) do cơ quan Thuế phát hành để giao cho đối tượng nộp phí và thanh quyết toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

6. Đăng ký kê khai và quyết toán phí

6.1. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ giữ xe: Thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế.

6.2 Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp tổ chức trông giữ xe phải đăng ký, kê khai, thu nộp quyết toán phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

7. Hạch toán kế toán phí:

Cơ quan thu phí có trách nhiệm mở sổ sách kế toán để theo dõi, phản ánh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng số tiền phí thu được theo chế độ kế toán hiện hành của nhà nước quy định.

Hàng năm, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức thu phí phải lập dự toán thu chi gửi cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu phí mở tài khoản tạm giữ tiền phí để kiểm soát chi theo quy định hiện hành; phải thực hiện quyết toán thu chi theo thực tế đảm bảo đúng quy định tài chính.

Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc thu nộp, quản lý, sử dụng phí trông giữ xe; xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp lụât về phí, lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Trên đây là hướng dẫn liên ngành về thu, quản lý, sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Công Thương (qua Sở Tài chính) để nghiên cứu, bổ sung./.

 

SỞ CÔNG THƯƠNG TP ĐN
GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kha

CỤC THUẾ TP ĐN
CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Miên

SỞ TÀI CHÍNH TP ĐN
GIÁM ĐỐC
Lê Thị Hường

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố (để b/c);
- Các Sở, Ban, ngành thuộc thành phố;
- Sở Tư pháp, KBNN Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện;
- Phòng TCKH các quận, huyện;
- Chi cục Thuế các quận, huyện;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: Cục Thuế, Sở CT, Sở TC(02)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/HDLN-STC-CT-SCT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu01/HDLN-STC-CT-SCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2010
Ngày hiệu lực17/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/HDLN-STC-CT-SCT

Lược đồ Hướng dẫn 01/HDLN-STC-CT-SCT chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 01/HDLN-STC-CT-SCT chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu01/HDLN-STC-CT-SCT
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng, ***
        Người kýLê Thị Hường, Phan Văn Kha, Trần Văn Miên
        Ngày ban hành17/08/2010
        Ngày hiệu lực17/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 01/HDLN-STC-CT-SCT chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 01/HDLN-STC-CT-SCT chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ

           • 17/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực