Hướng dẫn 01/SXD.KTXD

Hướng dẫn 01/SXD.KTXD điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 01/SXD.KTXD điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong


UBND TP CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/SXD.KTXD

Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07 tháng 06 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011;

Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011;

Căn cứ Công văn số 4506/UBND-XDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

1. Đối với các công trình thi công trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ, thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/04/2011.

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 3,090.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,409.

c. Điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần khảo sát được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS = 3,090.

d. Điều chỉnh chi phí nhân công công tác sửa chữa công trình xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC-SC = 2,005.

e. Điều chỉnh chi phí máy thi công công tác sửa chữa: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC-SC = 1,194.

2. Đối với các công trình thi công trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ, thời gian áp dụng từ ngày 01/05/2011 đến 30/9/2011.

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 3,108.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,410.

c. Điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần khảo sát được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS = 3,108.

d. Điều chỉnh chi phí nhân công công tác sửa chữa công trình xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC-SC = 2,016.

e. Điều chỉnh chi phí máy thi công công tác sửa chữa: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC-SC = 1,195.

3. Đối với các công trình thi công trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ, thời gian áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến khi có thay đổi.

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 4,539.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,506.

c. Điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần khảo sát được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS = 4,539.

d. Điều chỉnh chi phí nhân công công tác sửa chữa công trình xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC-SC = 2,947.

e. Điều chỉnh chi phí máy thi công công tác sửa chữa: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC-SC = 1,375.

4. Đối với các công trình thi công trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ, thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/04/2011.

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 2,720.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,384.

c. Điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần khảo sát được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS = 2,720.

d. Điều chỉnh chi phí nhân công công tác sửa chữa công trình xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC-SC = 1,764.

e. Điều chỉnh chi phí máy thi công công tác sửa chữa: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC-SC = 1,147.

5. Đối với các công trình thi công trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ, thời gian áp dụng từ ngày 01/05/2011 đến 30/9/2011.

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 2,738.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,385.

c. Điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần khảo sát được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS = 2,738.

d. Điều chỉnh chi phí nhân công công tác sửa chữa công trình xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC-SC = 1,775.

e. Điều chỉnh chi phí máy thi công công tác sửa chữa: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC-SC = 1,149.

6. Đối với các công trình thi công trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ, thời gian áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến khi có thay đổi.

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 3,972.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần xây dựng được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 1,468.

c. Điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ phần khảo sát được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 04 năm 2008) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS = 3,972.

d. Điều chỉnh chi phí nhân công công tác sửa chữa công trình xây dựng: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC-SC = 2,578.

e. Điều chỉnh chi phí máy thi công công tác sửa chữa: chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng sửa chữa (sử dụng bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2009) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC-SC = 1,304.

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

- Phương pháp điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07 tháng 06 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011;

Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng, ngày 20 tháng 10 năm 2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011.

- Chủ đầu tư căn cứ vào các điều khoản hợp đồng của từng dự án cụ thể và các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán. Trong trường hợp vượt thẩm quyền xin ý kiến của cấp quyết định đầu tư.

- Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời có văn bản gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp ngoài chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND TP Cần Thơ (thay b/c);
- UBND các quận, huyện;
- Ph Quản lý đô thị các quận;
- Ph Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Ban giám đốc Sở;
- Các phòng trực thuộc Sở; Tương đương
- Lưu: VP; P.KTXD.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Phát

 

BẢNG TỔNG HỢP

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ CÁC BỘ ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Hướng dẫn số 01/SXD-KTXD ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ)

BỘ ĐƠN GIÁ

ĐỊA BÀN ĐIỀU CHỈNH

CÁC QUẬN THUỘC TP CẦN THƠ

CÁC HUYỆN THUỘC TP CẦN THƠ

THỜI GIAN ÁP DỤNG

01.01.2011 đến 30.4.2011

01.5.2011 đến 30.9.2011

01.10.2011 đến khi có thay đổi

01.01.2011 đến 30.4.2011

01.5.2011 đến 30.9.2011

01.10.2011 đến khi có thay đổi

LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

1.200.000đ/th

1.780.000 đ/th

1.050.000 đ/th

1.550.000 đ/th

LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG

730.000 đ/th

830.000 đ/th

730.000 đ/th

830.000 đ/th

Xây dựng

Nhân công

3,090

3,108

4,539

2,720

2,738

3,972

Máy thi công

1,409

1,410

1,506

1,384

1,385

1,468

Khảo sát XD

Nhân công

3,090

3,108

4,539

2,720

2,738

3,972

Sửa chữa công trình

Nhân công

2,005

2,016

2,947

1,764

1,775

2,578

Máy thi công

1,194

1,195

1,375

1,147

1,149

1,304

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/SXD.KTXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu01/SXD.KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/SXD.KTXD

Lược đồ Hướng dẫn 01/SXD.KTXD điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 01/SXD.KTXD điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu01/SXD.KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Hồng Phát
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 01/SXD.KTXD điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 01/SXD.KTXD điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong

            • 15/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực