Hướng dẫn 02/HD-STC

Hướng dẫn 02/HD-STC năm 2015 về thu nộp kinh phí theo Quyết định 2458/QĐ-UBND do Sở Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 02/HD-STC thu nộp kinh phí Quyết định 2458/QĐ-UBND Thái Bình


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HD-STC

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

THU NỘP KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2458/QĐ-UBND NGÀY 17/10/2014 CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thc hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định s42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cThông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển đi mục đích sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định tạm thời mức kinh phí phải nộp khi không thực hiện lập phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng;

Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường (văn bản s1644/STNMT-QLĐĐ ngày 16/12/2014), Cục Thuế tỉnh (văn bản số 3000/CT-QLĐ ngày 17/12/2014), Bộ phận một cửa liên thông - Văn phòng UBND tỉnh (văn bản số 646/BPMC ngày 16/12/2014), Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh vviệc quy định tạm thời mức kinh phí phải nộp khi không thực hiện lập phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng như sau:

I. Đi tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền sau khi được cấp có thẩm quyền ký quyết định giao đt, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp và trước khi giao đất trên thực địa để thực hiện dự án.

II. Trình tự, thời gian giải quyết:

1. Thành phần hồ sơ

Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua Bưu điện 01 bộ hồ sơ về Sở Tài chính.

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện nộp kinh phí theo quy định của UBND tỉnh;

- Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (bản sao công chứng);

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất được giao, cho thuê, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được thẩm định (bản sao công chứng) kèm theo bảng thống kê diện tích từng loại đất;

2. Trình tự, thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 1 Mục II hướng dẫn này về Sở Tài chính;

- Sở Tài chính kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc; trường hợp phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định Sở Tài chính có công văn phúc đáp gửi tới chủ đầu tư yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, trong đó ghi rõ ngày tháng năm phải nộp lại cho cơ quan Sở Tài chính;

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể tngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính thm định trình UBND tỉnh quyết định số tiền chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ phận Một cửa liên thông - Văn phòng UBND tỉnh

Hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài chính theo hướng dẫn này;

2. Chủ đầu tư

Căn cứ Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh về số tiền chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước, Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tnh hoặc Kho bạc nhà nước huyện, thành phố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tnh về số tiền phải nộp.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt số tiền chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước bảo đảm chính xác, kịp thời.

4. Kho bạc nhà nước

- Cung cấp chứng từ nộp tiền cho chủ đầu tư theo mẫu quy định của hệ thống cơ quan Kho bạc nhà nước.

- Hướng dẫn chủ đu tư nộp tiền theo quyết định của UBND tỉnh vào ngân sách nhà nước: Tài khoản 7111 Chương 599 Mã ngành kinh tế 369 Mục 4900 Tiểu mục 4949.

5. UBND huyện, thành phố

- Kiểm tra việc thực hiện nộp kinh phí của chủ đầu tư trước khi thực hiện giao đất ngoài thực địa.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung thực hiện thu nộp kinh phí từ các cá nhân, tổ chức khi không thực hiện phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo Quyết định 2458/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn số 16/HD-STC ngày 05/12/2014 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện thu nộp kinh phí theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c)
- Văn phòng UBND tỉnh

- Bộ phận một cửa liên thông - VP UBND tỉnh
- Cục Thuế tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- Sở TN&MT;
- KBNN tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng TCKH, Chi cục thuế, KBNN huyện, thành ph
;
- Lưu VT, NSNN, QL Giá và CS

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Tự Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/HD-STC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu02/HD-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/HD-STC

Lược đồ Hướng dẫn 02/HD-STC thu nộp kinh phí Quyết định 2458/QĐ-UBND Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 02/HD-STC thu nộp kinh phí Quyết định 2458/QĐ-UBND Thái Bình
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu02/HD-STC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhan Tự Long
        Ngày ban hành27/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 02/HD-STC thu nộp kinh phí Quyết định 2458/QĐ-UBND Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 02/HD-STC thu nộp kinh phí Quyết định 2458/QĐ-UBND Thái Bình

            • 27/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực