Hướng dẫn 02/SLĐTBXH

Hướng dẫn 02/SLĐTBXH về thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ và hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 02/SLĐTBXH thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ


UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/SLĐTB&XH

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 03 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC BÁO TIN MỘ LIỆT SỸ ĐẾN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ VÀ HỖ TRỢ THÂN NHÂN LIỆT SỸ ĐI THĂM VIẾNG MỘ, DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ.

Thi hành Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang Liệt sỹ, đài tưởng niệm Liệt sỹ, bia ghi tên Liệt sỹ, quyết định số 756/QĐ- BLĐTBXH ngày 12/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và báo tin mộ Liệt sỹ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân Liệt sỹ đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt Liệt sỹ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình, thủ tục đi thăm viếng mộ Liệt sỹ và di chuyển hài cốt Liệt sỹ như sau:

I. Đối tượng áp dụng:

Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng Liệt sỹ, anh, chị em ruột Liệt sỹ (gọi chung là thân nhân Liệt sỹ) người được thân nhân Liệt sỹ uỷ quyền có xác nhận của UBND xã, phường.

II. Quy trình báo tin mộ Liệt sỹ đến gia đình Liệt sỹ

1. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với cơ quan truyền thông, báo, đài phát thanh và truyền hình thông tin việc triển khai báo tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin việc triển khai báo tin mộ Liệt sỹ cho đối tượng thân nhân Liệt sỹ và nhân dân được biết.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh biết về kế hoạch triển khai báo tin mộ Liệt sỹ để UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chủ trương báo tin mộ Liệt sỹ.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo tin mộ Liệt sỹ cho phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo theo dõi các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện.

- Ký giấy báo tin mộ Liệt sỹ giao cho các huyện, thị xã, thành phố để chuyển đến các gia đình Liệt sỹ thăm viếng mộ Liệt sỹ.

2. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức báo tin mộ Liệt sỹ.

- Chuyển giấy báo tin về UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, đôn đốc việc báo tin mộ Liệt sỹ (số mộ Liệt sỹ có tên đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo).

- Lập kế hoạch, dự trù khoản kinh phí hàng quý, hàng năm đối với thân nhân Liệt sỹ đã có thông tin về mộ Liệt sỹ. Đối với thân nhân Liệt sỹ trong tỉnh đi thăm viếng (hoặc TNLS) các tỉnh khác đến thăm viếng di chuyển hài cốt Liệt sỹ. Lưu ý những huyện, thị xã chưa có nghĩa trang Liệt sỹ chỉ đạo hướng dẫn xã, phường để thống nhất với gia đình Liệt sỹ khi có nguyện vọng đưa hài cốt Liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang họ tộc.

- Báo cáo về Sở kết quả báo tin mộ Liệt sỹ theo từng đợt.

- Tổ chức làm lễ an táng hài cốt Liệt sỹ (đối với hài cốt Liệt sỹ đưa vào nghĩa trang Liệt sỹ).

3. Trách nhiệm của UBND xã, phường.

- Tổ chức báo tin trực tiếp đến thân nhân gia đình Liệt sỹ.

- Báo cáo kết quả báo tin mộ Liệt sỹ về phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với gia đình Liệt sỹ tổ chức làm lễ an táng hài cốt Liệt sỹ (đối với hài cốt Liệt sỹ đưa về họ tộc).

III. Thủ tục đi thăm viếng và di chuyển hài cốt Liệt sỹ.

1. Thủ tục đi thăm viếng mộ Liệt sỹ.

- Gồm giấy báo tin mộ Liệt sỹ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho thân nhân gia đình Liệt sỹ, hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi án táng mộ Liệt sỹ

- Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ Liệt sỹ của thân nhân Liệt sỹ, đơn có xác nhận của UBND xã, phường, nơi cư trú

- Giấy giới thiệu thăm viếng mộ của phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân gia đình Liệt sỹ cư trú.

2. Thủ tục di chuyển hài cốt Liệt sỹ.

- Giấy đề nghị di chuyển hài cốt Liệt sỹ.

- Giấy giới thiệu của phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân gia đình Liệt sỹ cư trú.

- Giấy báo tin mộ Liệt sỹ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo (hoặc) xác nhận mộ Liệt sỹ của cơ quan quản lý nghĩa trang Liệt sỹ nơi an táng mộ Liệt sỹ.

IV. Mức hỗ trợ kinh phí.

1. Hỗ trợ đi thăm viếng mộ Liệt sỹ.

Thân nhân Liệt sỹ khi đi thăm viếng mộ được hỗ trợ tiền ăn 50.000đ/ ngày/ người không quá 03 người, tiền vé ô tô, tàu hoả thông thường. Từ nơi thân nhân Liệt sỹ cư trú đến nghĩa trang có mộ Liệt sỹ an táng ( mỗi năm một lần)

- Nơi đi Phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân Liệt sỹ cư trú hỗ trợ vé tàu, xe lượt đi (vé ôtô, tàu ngồi):

- Nơi đến cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân Liệt sỹ đến thăm viếng hỗ trợ vé tàu, xe lượt về và hỗ trợ tiền ăn được tính như sau:

Dưới 500Km: Không quá 03 ngày

Từ 500Km đến dưới 1000 Km: Không quá 05 ngày

Từ 1000Km đến dưới 1500Km: Không quá 07 ngày

Từ 1500Km đến dưới 2000Km: Không quá 09 ngày

Từ 2000Km trở lên không quá 11 ngày

2. Hỗ trợ di chuyển hài cốt Liệt sỹ.

- Ngoài chế độ hỗ trợ tiền ăn, tiền vé tàu, xe như chế độ đi thăm viếng thân nhân gia đình Liệt sỹ còn được hỗ trợ 2.000.000đ để cất bốc và di chuyển hài cốt Liệt sỹ.

- Thân nhân Liệt sỹ đưa hài cốt Liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang họ tộc được hỗ trợ 1.500.000đ để xây vỏ mộ Liệt sỹ.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ thăm viếng mộ Liệt sỹ và di chuyển hài cốt Liệt sỹ do ngân sách Trung ương đảm bảo từ nguồn kinh phí uỷ quyền thực hiện chính sách Người có công với cách mạng.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng Thương binh - Liệt sỹ và Nguời có công tham mưu cho giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài vụ, Văn phòng Sở, phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, triển khai thực tốt chủ trương về công tác báo tin thăm viếng, di chuyển hài cốt Liệt sỹ, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

2 Phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân và gia đình Liệt sỹ thống nhất phối hợp thực hiện lập kế hoạch, dự toán nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch ở địa phương theo hướng dẫn.

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện công tác báo tin mộ Liệt sỹ, hỗ trợ thân nhân Liệt sỹ đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt Liệt sỹ để phòng Nội vụ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo xã, phường tổ chức thực hiện./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/SLĐTBXH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu02/SLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2008
Ngày hiệu lực14/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/SLĐTBXH

Lược đồ Hướng dẫn 02/SLĐTBXH thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 02/SLĐTBXH thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu02/SLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành14/03/2008
        Ngày hiệu lực14/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 02/SLĐTBXH thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 02/SLĐTBXH thủ tục báo tin mộ liệt sỹ đến gia đình liệt sỹ

           • 14/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực