Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05

Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05 về tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05 2019 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/HD-BCA-V05

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” NĂM 2019

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 như sau:

1. Các hoạt động tiến ti “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tập trung tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc năm 2019 của Bộ Công an. Trọng tâm là:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mi hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh.

- Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lưng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn.

2. Nội dung, hình thức, phạm vi, thành phần, thi gian tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho phù hp. Có thể vận dụng một số nội dung, hình thức sau đây (không nhất thiết thực hiện đầy đủ nội dung định hưng này, mà căn cứ vào tình hình điều kiện cụ thể bảo đảm các hoạt động thiết thực, tiết kiện không hình thức):

2.1. Nội dung

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gồm các nội dung cơ bản sau:

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đánh giá tình hình, kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

- Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

2.2. Hình thức

2.2.1. Phần l

- Chương trình phần lễ gồm các nội dung: Thông báo Chương trình buổi lễ; Lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn kỷ niệm ôn lại vị trí, tầm quan trọng, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2019) và phương hướng thời gian tới; thảo luận, trao đi kinh nghiệm xây dựng phong trào; công bố quyết định và trao thưng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (nếu có); đại biểu cấp trên phát biểu; phát biểu đáp từ của người đứng đầu đơn vị tổ chức buổi lễ; ký kết giao ước thi đua (nếu có); tuyên bố kết thúc buổi lễ.

- Trang trí, khánh tiết buổi lễ

+ Trang trí, khánh tiết buổi lễ: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

+ Tiêu đề: Dòng trên ghi tên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (hoặc tên cơ quan, đơn vị) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ở giữa ghi: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phía dưới: tên địa danh, ngày, tháng, năm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2.2.1. Phần hội

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị có thể thực hiện trước hoặc sau buổi lễ, nên tập trung tổ chức các hoạt động sau:

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức diễn đàn “Công an lng nghe ý kiến Nhân dân; thi tìm hiểu pháp luật...

2.3. Phạm vi địa bàn tổ chức, thành phần tham dự

- Phạm vi địa bàn: Năm 2019 là năm lẻ, vì vậy việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc” chủ yếu ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo các tầng lp nhân dân trực tiếp tham gia.

- Thành phần tham dự: Căn cứ vào tình hình, thực tế của địa phương, đơn vị đlựa chọn thành phần đại biu phù hp. Chú ý mời các đại biu là những tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc được chính quyền, Công an các cấp khen thưởng; người có uy tín trong cộng đồng; đại biểu đại diện các tầng lp nhân dân; đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

2.4. Thời gian

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 tổ chức trong dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8, tập trung từ ngày 01/8 đến 19/8/2019.

3. Phương pháp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do lực lưng Công an các cấp chủ trì, phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ở Trung ương), Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc các ban, ngành, đoàn thể liên quan (ở các địa phương) tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo và có kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 74 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; 74 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2019) và 14 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2019). Phát huy tối đa các phương tiện, điều kiện thông tin tuyên truyền hiện có và các hình thức tuyên truyền truyền thống; nghiên cứu, áp dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện thông tin tuyên truyền mới; phong phú, đa dạng, sáng tạo về hình thức, phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương. Chú trọng việc phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc là trách nhiệm và quyn lợi của toàn dân, Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thng Công an nhân dân Việt Nam và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh T quc, “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tquốc. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương có thể đề ra các khẩu hiệu khác về bảo vệ an ninh, trật tự phù hp với chủ đề “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Công an các đơn vị, địa phương tham mưu vi cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp dự chỉ đạo, động viên “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc” tại một số xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; thăm hỏi, động viên gia đình, cán bộ và Nhân dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

4. Tổ chức thực hiện

- Giao Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu mời lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương về dự chỉ đạo, động viên “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại một số đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Cục Truyền thông Công an nhân dân chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền của lực lượng Công an có kế hoạch tchức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019.

- Cục Hậu cần phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tquốc dự trù kinh phí quà tặng của lãnh đạo Bộ Công an đối với một s đơn vị, địa phương ở sở tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 gửi Cục Kế hoạch Tài chính thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt; quyết toán theo quy định.

- Căn cứ hướng dẫn này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 về Bộ (qua Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc) trước ngày 30/8/2019 để kịp thời tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, kim tra, đôn đốc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (đbáo cáo);
- Các đ/c Thứ trư
ng (đ p/hp chỉ đạo);
- Các đ/c trong BCĐ Thực hiện phon
g trào toàn dân BVANTQTW (để p/hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ CA (để t/hiện);
- CA các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/ hiện);
- Lưu: VT. V05(P6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/HD-BCA-V05

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu03/HD-BCA-V05
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2019
Ngày hiệu lực11/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/HD-BCA-V05

Lược đồ Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05 2019 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05 2019 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu03/HD-BCA-V05
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành11/04/2019
        Ngày hiệu lực11/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05 2019 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 03/HD-BCA-V05 2019 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

           • 11/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực