Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD

Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD năm 2017 thực hiện giá dịch vụ thoát nước và lộ trình tăng giá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD 2017 giá dịch vụ thoát nước lộ trình tăng giá Hòa Bình đến 2030


UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/HD-LSTC-XD

Hòa Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ LỘ TRÌNH TĂNG GIÁ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thi; Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Thực hiện Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình và Lộ trình tăng giá đến năm 2030.

Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ thoát nước và lộ trình tăng giá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hòa Bình, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức giá dịch vụ thoát nước đô thị năm 2016 và lộ trình tăng giá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu tiền dịch vụ thoát nước và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có xả nước thải vào hệ thống thoát nước tập trung trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

b) Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chịu giá dịch vụ thoát nước theo quy định này thì không chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

3. Mức thu, lộ trình tăng giá dịch vụ thoát nước:

a) Mức thu giá dịch vụ thoát nước năm 2016:

+ Hộ dân: 960 đồng/m3;

+ Cơ quan hành chính, sự nghiệp: 1.200 đồng/m3;

+ Đơn vị sản xuất vật chất: 1.440 đồng/m3;

+ Kinh doanh, dịch vụ: 1.680 đồng/m3.

b) Lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước:

Từ năm 2017 và những năm tiếp theo, căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội, nhu cầu nguồn kinh tế để đảm bảo cho các hoạt động quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, ban hành giá dịch vụ thoát nước phù hợp với từng giai đoạn (Giá dịch vụ thoát nước từng năm được xác định nằm trong khung Biểu lộ trình tăng giá từ năm 2017 đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh)).

4. Khối lượng nước thải để thu tiền dịch vụ thoát nước:

a) Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

+ Trường hợp các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 4m3/người/tháng hoặc 16m3/hộ/tháng (theo thông tư liên tịch s 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Liên Bộ Tài chính Xây dựng - Nông nghiệp và PTNT)

b) Đối với các loại nước thải khác:

+ Các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

+ Các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung thì khối lượng nước thải được xác định thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Trường hợp không lắp đồng hồ, Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình và hộ thoát nước căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ thoát nước để thống nhất về khối lượng nước thải cho phù hợp.

5. Chế độ quản lý, tổ chức thu giá dịch vụ thoát nước:

a) Chế độ quản lý: Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước do Chủ sở hữu hệ thống thoát nước quản lý và được sử dụng cho mục đích:

- Chi trả cho dịch vụ thu, đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải xác định hàm lượng COD;

- Chi trả cho dịch vụ thoát nước và xlý nước thải;

- Đầu tư để duy trì và phát triển hệ thống thoát nước;

- Các chi phí hợp lệ khác theo quy định hiện hành.

b) Tổ chức thu:

+ Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình có trách nhiệm tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sử dụng nước sạch của đơn vị.

+ UBND thành phố Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phê duyệt phương án tổ chức thu trên cơ sở đề nghị của đơn vị cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải đối với hộ thoát nước là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh không sử dụng nước sạch trên địa bàn.

+ Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu tiền thoát nước được hưng chi phí dịch vụ thu, mức thu cụ thể do Chủ sở hữu công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 10% (mười phần trăm) số tiền thu được để phục vụ cho hoạt động thu.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Xây dựng:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành xây dựng giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

+ Quản lý chất lượng đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

b) Sở Tài chính:

+ Thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình, trình UBND tỉnh ban hành.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện giá dịch vụ thoát nước, việc thu và sử dụng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, hàng năm cân đối nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

c) Sở kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, bố trí đủ nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước phù hợp với tiến độ, kế hoạch thực hiện của dự án.

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư cho các công trình thoát nước.

d) Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các dự án thoát nước, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường các công trình thoát nước, các quy định quản lý thoát nước trên địa thành phố, thông tin đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng quản lý chất lượng xử lý đầu ra nước thải.

f) Đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước:

Căn cứ lộ trình tăng giá dịch vụ thoát nước được UBND tỉnh phê duyệt, có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu nộp và sử dụng kinh phí theo quy định.

g) Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nước và xả thải nước ra môi trường, sử dụng hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố có trách nhiệm trả tiền dịch vụ thoát nước theo mức giá dịch vụ thoát nước do UBND tỉnh quyết định.

h) Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình:

Có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời UBND xã, phường sử dụng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố và xử lý các tổ chức, cá nhân, vi phạm theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Giá và các quy định khác có liên quan.

k) Ủy ban nhân dân xã, phường:

+ Có trách nhiệm tổ chức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, gigìn vệ sinh môi trường các công trình thoát nước, các quy định quản lý thoát nước trên địa bàn thành phố, thông tin đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

+ Tham gia, phối hợp kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để xác định khối lượng nước thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh của các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên cơ sở xem xét số liệu, kê khai đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự khai thác nước và tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định.

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân thành phố, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình tổ chức, thực hiện./.

 

K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Tố Chinh

K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Huyền


Nơi nhận:
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố;
- Công ty CPNSHB;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Phòng QLG&CS;
- Lưu: VT.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/HD-LSTC-XD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu03/HD-LSTC-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2017
Ngày hiệu lực12/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/HD-LSTC-XD

Lược đồ Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD 2017 giá dịch vụ thoát nước lộ trình tăng giá Hòa Bình đến 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD 2017 giá dịch vụ thoát nước lộ trình tăng giá Hòa Bình đến 2030
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu03/HD-LSTC-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình, ***
        Người kýTrần Tố Chinh, Nguyễn Thị Huyền
        Ngày ban hành12/05/2017
        Ngày hiệu lực12/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD 2017 giá dịch vụ thoát nước lộ trình tăng giá Hòa Bình đến 2030

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 03/HD-LSTC-XD 2017 giá dịch vụ thoát nước lộ trình tăng giá Hòa Bình đến 2030

         • 12/05/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/05/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực