Hướng dẫn 04/HD-SXD

Hướng dẫn 04/HD-SXD năm 2014 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được lập theo đơn giá tỉnh Lạng Sơn với mức lương tối thiểu tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 04/HD-SXD 2014 dự toán xây dựng theo đơn giá mức lương tối thiểu 70/2011/NĐ-CP Lạng Sơn


UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/HD-SXD

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC LẬP THEO ĐƠN GIÁ TỈNH LẠNG SƠN VỚI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Thực hiện Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011 quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn,

Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và thống nhất Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND và số 20/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 đã được thay thế bằng Công bố số 173/UBND-KTN ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn, áp dụng từ ngày 01/10/2011 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo Đơn giá xây dựng nêu trên được nhân với hệ số điều chỉnh phù hợp với chế độ mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được quy định tại bảng số 1 của phụ lục kèm theo Hướng dẫn này

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng nêu trên được nhân với hệ số điều chỉnh phù hợp với mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ và giá nhiên liệu, điện chưa bao gồm thuế VAT

Xăng: 19.281,0 đ/lít; Dầu diezel: 18.909,0 đ/lít, Dầu mazut: 15.573,0 đ/lít; Điện: 1.139,0 đ/Kwh

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công được quy định tại bảng số 1 của phụ lục kèm theo Hướng dẫn này.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh phù hợp với chế độ mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát được quy định tại bảng số 2 của phụ lục kèm theo Hướng dẫn này

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Điều chỉnh chi phí nhân công với mức lương tối thiểu vùng theo các mức phụ cấp khu vực

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo các mức phụ cấp khu vực thực hiện theo Hướng dẫn số 183/HD-UBND-KT ngày 06/3/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn thực hiện Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn

Việc áp dụng điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán với mức lương tối thiểu vùng theo các mức phụ cấp khu vực thực hiện như sau:

Lấy chi phí nhân công theo đơn giá nhân với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công tại phụ lục kèm theo Hướng dẫn này nhân tiếp với hệ số điều chỉnh theo mức phụ cấp khu vực tại Hướng dẫn số 183/HD-UBND-KT ngày 06/3/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

5. Ngoài phương pháp điều chỉnh dự toán theo các hệ số nêu trên, các đơn vị có thể áp dụng phương pháp tính bù trừ trực tiếp. Nếu áp dụng phương pháp tính bù trừ trực tiếp thì không được sử dụng các hệ số nêu tại các điểm 1, 2, 3, 4 để điều chỉnh.

6. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo nội dung hợp đồng và các điều khoản đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Xây dựng để được xem xét giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND Huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, TTQH, TTKĐ;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Tiến

 

PHỤ LỤC

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: 04/HD-SXD ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây dựng Lạng Sơn )

Bảng số 1. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Thành phố Lạng Sơn thuộc vùng III

Các địa bàn còn lại tỉnh Lạng Sơn thuộc vùng IV

Mức lương tối
thiểu vùng

Hệ số điều chỉnh

Vùng III

Vùng IV

1.550.000 đồng/tháng

1.400.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

3,444

3,111

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công

1,573

1,545

Bảng số 2. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Thành phố Lạng Sơn thuộc vùng III

Các địa bàn còn lại tỉnh Lạng Sơn thuộc vùng IV

Mức lương tối
thiểu vùng

Hệ số điều chỉnh

Vùng III

Vùng IV

1.550.000 đồng/tháng

1.400.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

3,444

3,111

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu04/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2011
Ngày hiệu lực02/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Hướng dẫn 04/HD-SXD 2014 dự toán xây dựng theo đơn giá mức lương tối thiểu 70/2011/NĐ-CP Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 04/HD-SXD 2014 dự toán xây dựng theo đơn giá mức lương tối thiểu 70/2011/NĐ-CP Lạng Sơn
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu04/HD-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Kim Tiến
        Ngày ban hành02/12/2011
        Ngày hiệu lực02/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 04/HD-SXD 2014 dự toán xây dựng theo đơn giá mức lương tối thiểu 70/2011/NĐ-CP Lạng Sơn

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 04/HD-SXD 2014 dự toán xây dựng theo đơn giá mức lương tối thiểu 70/2011/NĐ-CP Lạng Sơn

         • 02/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực