Hướng dẫn 04/HD-SXD

Hướng dẫn 04/HD-SXD thực hiện về cấp giấy quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 04/HD-SXD cấp giấy quyền sở hữu nhà ở


UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/HD-SXD

Kon Tum, ngày 28 tháng 06 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 90/2006/NĐ-CP">05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Công văn số 95/QLN ngày 19/6/2007 của Cục Quản lý Nhà - Bộ Xây dựng "V/v trả lời Công văn số 143/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum";
Sở Xây dựng Kon Tum hướng dẫn cụ thể một số nội dung xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở như sau:

1. Cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/7/2006) được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cụ thể như sau:

a) Đối với các trường hợp chủ sở hữu nhà đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ): Nếu chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu thì được cấp thêm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo mẫu quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nếu chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp một giấy chứng nhận bảo đảm cả quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP và phải nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Đối với các trường hợp chủ sở hữu nhà ở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ): Nếu chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư số 90/2006/NĐ-CP">05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

2. Về việc ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 6 Mục I Phần 1 Thông tư số 90/2006/NĐ-CP">05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở được thực hiện như sau:

Căn cứ vào tình hình cụ thể, cơ quan cấp giấy chứng nhận có thể ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận cho một hoặc một số chủ sở hữu trong cùng một quyết định đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Trong trường hợp ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận cho nhiều chủ sở hữu thì có thể ghi tên các chủ sở hữu trong Quyết định hoặc có danh sách kèm theo và đóng dấu giáp lai của cơ quan ban hành quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị UBND các huyện, thị xã gửi ý kiến về Sở Xây dựng để sửa đổi, bổ sung theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Các TVBCĐCS về nhà ở.
- TV Tổ CV BCĐ.
- UBND các huyện, thị xã.
- Lưu VTXD-QLN.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/HD-SXD

Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 04/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2007
Ngày hiệu lực 28/06/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 04/HD-SXD cấp giấy quyền sở hữu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Hướng dẫn 04/HD-SXD cấp giấy quyền sở hữu nhà ở
Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 04/HD-SXD
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Đỗ Hoàng Liên Sơn
Ngày ban hành 28/06/2007
Ngày hiệu lực 28/06/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Hướng dẫn 04/HD-SXD cấp giấy quyền sở hữu nhà ở

Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 04/HD-SXD cấp giấy quyền sở hữu nhà ở

  • 28/06/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/06/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực