Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT 2022 tổng kết thi đua người tốt việc tốt Hội đồng thi đua Hà Nội


THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/HD-HĐTĐKT

Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

 

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” NĂM 2022 VÀ GIAI ĐOẠN 1992 - 2022; TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;

Đviệc tổng kết, đánh giá và biểu dương khen thưởng các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” Thành phố năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022, tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi năm 2022) đảm bảo chất lượng, tiến độ; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992 - 2022 và Cuộc thi năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá, tổng kết công tác tổ chức triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thành phố năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022, Cuộc thi năm 2022; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua người tốt, việc tốt, Cuộc thi năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể có thành tích trong tổ chức triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” Thành phố giai đoạn 1992 - 2022 và các cá nhân người tốt, việc tốt năm 2022; tuyên truyền nhân rộng các mô hình, giải pháp mới, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi năm 2022 của Thành phố.

3. Việc tổng kết, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022

Các Ban, sở, ngành, quận, huyện, thị xã; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị thuộc Thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của địa phương, đơn vị trong năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022, trong đó trọng tâm:

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức phát động, triển khai phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992-2022.

- Kết quả đạt được của phong trào “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1992 - 2022 gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nêu bật các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong tổ chức triển khai phong trào và các gương điển hình, người tốt, việc tốt tiêu biểu của địa phương, đơn vị.

- Chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong tổ chức phát động, chỉ đạo triển khai và các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành ph năm 2022

- Các Ban, sở, ngành, quận, huyện, thị xã; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị thuộc Thành phố tập trung một số nội dung sau:

+ Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Cuộc thi, giải pháp, biện pháp thực hiện Cuộc thi; hoàn thành công tác thu bài dự thi; thành lập Ban Giám khảo để chấm bài và xét tặng giải Cuộc thi theo Kế hoạch số 04/KH-BTC ngày 07/10/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố.

+ Lựa chọn bài viết dự thi tiêu biểu để tham gia thi cấp Thành phố; gửi bài dự thi tại bộ phận “Một cửa” Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố đến hết ngày 11/6/2022.

- Các cơ quan báo chí: Gửi tác phẩm dự thi về Hội nhà báo thành phố Hà Nội trước ngày 15/6/2022.

- Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện và tham gia Cuộc thi năm 2022, phát động Cuộc thi năm 2023 gắn với sơ kết công tác 6 tháng đầu năm hoặc hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” của đơn vị.

3. Thời gian hoàn thành tổng kết

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992 - 2022 và Cuộc thi năm 2022: Gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) trước ngày 30/7/2022;

- Các địa phương, đơn vị thuộc Thành phố hoàn thành việc tổng kết, biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992 - 2022 và Cuộc thi năm 2022 của đơn vị trước ngày 30/9/2022.

(Có đề cương Báo cáo đính kèm)

- Thành phố tổ chức Kỷ niệm 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2022), biểu dương người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022 vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022).

III. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Thành phố phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2022)

1.1. Đối tượng khen thưởng: Chỉ xét khen thưởng đối với tập thể, cụ thể:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Xét, đề nghị đối với các Ban, sở, ngành, quận, huyện, thị xã; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị thuộc Thành phố (gọi tắt là đơn vị).

- Cờ thi đua của Thành phố: Gồm các đối tượng đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các tập thể nhỏ trực thuộc các đơn vị thuộc Thành phố có hệ thống chính trị đến cơ sở.

1.2. Tiêu chuẩn xét, đề nghị khen thưởng: Các tập thể đề nghị khen thưởng đạt các tiêu chuẩn chung và riêng đối với từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, cụ thể như sau:

a) Tiêu chuẩn chung:

- Có phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Người tốt việc tốt”; tổ chức sơ, tổng kết phong trào, đề xuất và được Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” hoặc “Công dân Thủ đô ưu tú”.

- Tích cực tham gia công tác phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (ĐHTT, NTVT) và Cuộc thi hằng năm của Thành phố.

- Nội bộ đoàn kết, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Thành phố.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (số lượng tối đa 15 tập thể):

- Có ít nhất 03 lần được Thành phố khen thưởng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT hoặc công tác tổ chức triển khai Cuộc thi của Thành phố.

- Đối với các quận, huyện, thị xã và các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình trực thuộc Thành phố: Có chuyên mục tuyên truyền gương ĐHTT, NTVT trên Cổng thông tin điện tử của quận, huyện, thị xã hoặc có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội hoặc có ít nhất 05 gương ĐHTT, NTVT hoặc 05 tác phẩm báo chí được lựa chọn đưa vào tập sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

* Cờ thi đua của Thành phố:

- Đối với các đơn vị thuộc Thành phố: Có ít nhất 01 lần được Thành phố khen thưởng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT hoặc công tác tổ chức triển khai Cuộc thi của Thành phố. Có gương ĐHTT, NTVT thuộc đơn vị được lựa chọn đưa vào tập sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

- Đối với các tập thể nhỏ trực thuộc các đơn vị: Mỗi đơn vị lựa chọn 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc đạt các tiêu chuẩn chung và được các cấp, ngành khen thưởng về thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT hoặc công tác tổ chức triển khai Cuộc thi hoặc có cá nhân là tác giả bài viết, tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết của Thành phố.

* Ngoài ra, căn cứ đề nghị và thành tích thực tế đạt được của từng đơn vị, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổng hợp báo cáo, đề xuất Thành phố xem xét, quyết định.

2. Khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Thủ đô ưu tú” và khen thưởng thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT năm 2022

2.1. Đối với khen thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt”

- Căn cứ Điều 6, Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố, đề nghị các đơn vị rà soát, phát hiện, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022 cho các cá nhân thuộc địa phương, đơn vị có hành động đẹp, việc làm tốt mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan, đơn vị và cộng đồng, có tính lan tỏa trên phạm vi Thành phố.

- Việc rà soát, phát hiện đề nghị khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cần được triển khai thường xuyên hằng tháng gắn với Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT của Thành phố.

2.2. Đối với giới thiệu, xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022

- Các đơn vị tiến hành xét chọn, giới thiệu cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn theo Điều 5 của Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố.

Lưu ý: Việc lựa chọn, giới thiệu các cá nhân phải có thành tích đặc biệt xuất sắc, dẫn đầu trong từng ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Các thành tích phải có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô.

- Căn cứ tổng hợp, giới thiệu của các đơn vị, Thành phố sẽ tiến hành lựa chọn, xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân thực sự tiêu biểu trên các lĩnh vực để biểu dương nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022).

2.3. Khen thưởng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT và tham gia Cuộc thi năm 2022: Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền gương ĐHTT, NTVT thực hiện theo Điều 13 và khen thưởng thành tích tham gia Cuộc thi thực hiện theo Điều 14, Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương ĐHTT, NTVT ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

IV. TUYẾN TRÌNH, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Tuyến trình

- Thực hiện theo nguyên tắc “Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức người lao động và quỹ tiền lương thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý”.

- Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Thành phphát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2022): Các đơn vị đối chiếu tiêu chuẩn, đối tượng, cơ cấu, số lượng quy định để rà soát, đề xuất khen thưởng. Ban Thi đua - Khen thưởng tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

2.1. Hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen.

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.

- Trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Thành phố phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2022) thực hiện theo mẫu số 07, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, số lượng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ; Cờ Thành phố: 01 bộ.

- Hồ sơ khen thưởng danh hiệu danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” Thực hiện theo Khoản 1, Điều 7 của Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố (báo cáo thành tích phải có xác nhận của tổ dân phố, khu dân cư, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cá nhân cư trú về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước). Số lượng: 01 bộ.

2.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian:

- Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Thành phố phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992 - 2022); khen thưởng thành tích phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền gương ĐHTT, NTVT và khen thưởng thành tích tổ chức và tham gia Cuộc thi: Hoàn thành trình Thành phố trước ngày 15/7/2022.

- Giới thiệu xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022:

+ Các quận, huyện, thị xã gửi hồ sơ về sở, ngành liên quan trước ngày 30/6/2022.

+ Các sở, ngành gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15/7/2022.

- Khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2022: Các đơn vị trình Thành phố khen thưởng trước ngày 20 hằng tháng.

b) Địa điểm: Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện việc tổng kết, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi năm 2022 tại địa phương, đơn vị và đề nghị cấp trên khen thưởng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

2. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố) chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổng hợp) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thư
ng Trung ương;
- Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐ TĐKT Thành phố;
- Hội đồng TĐKT Thành phố;
- MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội; các Sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã; các đơn vị thuộc Thành phố;

- Ban TĐKT Thành phố;
- Lưu: VT, BTĐ(C.Thành)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Chu Ngọc Anh

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TỔNG KẾT PHONG TRÀO “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” NĂM 2022 VÀ GIAI ĐOẠN 1992 - 2022; CUỘC THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHONG TRÀO THI ĐUA “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” VÀ CUỘC THI NĂM 2023
(Kèm theo Hướng dẫn số 05/HD-HĐTĐKT ngày 02/6/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố)

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, giai đoạn 1992 - 2022; Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022; công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; Sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân; Hưởng ứng từ cơ sở (xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố và người dân);

- Công tác chỉ đạo tổ chức, triển khai Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT của Thành phố.

II. Kết quả đạt được

1. Kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022

- Kết quả đạt được của phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022 gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nêu bật các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong tổ chức triển khai phong trào và các gương điển hình, người tốt, việc tốt tiêu biểu của địa phương, đơn vị.

- Phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong nông dân, công nhân, người lao động

- Phong trào “Người tốt, việc tốttrong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

- Phong trào “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn dân cư.

2. Kết quả Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2022

- Kết quả Cuộc thi của địa phương, đơn vị (số bài dự thi, số bài đạt giải, cơ cấu, tỷ lệ giữa các lĩnh vực, đối tượng...).

- Kết quả hoạt động của tổ công tác, kết quả phát hiện, giới thiệu khen thưởng ĐHTT, NTVT (kết quả khen thưởng của đơn vị theo thẩm quyền; kết quả giới thiệu, đề xuất các cấp khen thưởng).

- Công tác tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT (tuyên truyền của đơn vị; tuyên truyền theo chỉ đạo của Thành phố...).

(Các đơn vị thống kê số liệu khen thưởng theo biểu đính kèm)

Đánh giá chung:

- Khái quát kết quả nổi bật đạt được trong phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022; Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT; Công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT năm 2022.

- Những tồn tại, hạn chế trong triển khai phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992 - 2022; Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT và công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT năm 2022; nguyên nhân, giải pháp khắc phục và bài học kinh nghiệm.

- Đxuất, kiến nghị (nếu có)

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phong trào “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2023

I. Phương hướng, nhiệm vụ:

1. Phong trào Người tốt, việc tốt”

2. Cuộc thi viết

II. Giải pháp

 

BIỂU TỔNG HỢP

KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” GIAI ĐOẠN 1992 - 2022 VÀ CUỘC THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐHTT, NTVT TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2022

Tên đơn vị

Kết quả khen thưởng phong trào “Người tốt, việc tốt” (NTVT) giai đoạn 1992 - 2021

Kết quả Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT
Từ năm 2015 đến năm 2022

Ghi chú

Giai đoạn 1992 - 2021

Năm 2022

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021

Năm 2022

Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2009

Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021

Cấp đơn vị

Cấp Thành phố

Sbài viết, tác phẩm cấp đơn vị

Sbài viết, tác phẩm dự thi cấp Thành phố

Số bài viết, tác phẩm đạt giải cấp Thành phố

S cá nhân có thành tích tham gia Cuộc thi được Thành phố khen thưởng

Số bài viết, tác phẩm cấp đơn vị

Sbài viết, tác phẩm dự thi cấp Thành phố

Số bài viết, tác phẩm đạt giải cấp Thành phố

Số cá nhân có thành tích tham gia Cuộc thi được Thành phố khen thưởng

Tập thtốt

Gia đình tt

Cá nhân NTVT

Tập thtốt

Gia đình tốt

Cá nhân NTVT

NTVT cấp đơn vị

NTVT cấp Thành phố

NTVT cấp đơn vị

NTVT cấp Thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/HD-HĐTĐKT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu05/HD-HĐTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/HD-HĐTĐKT

Lược đồ Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT 2022 tổng kết thi đua người tốt việc tốt Hội đồng thi đua Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT 2022 tổng kết thi đua người tốt việc tốt Hội đồng thi đua Hà Nội
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu05/HD-HĐTĐKT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành02/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT 2022 tổng kết thi đua người tốt việc tốt Hội đồng thi đua Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 05/HD-HĐTĐKT 2022 tổng kết thi đua người tốt việc tốt Hội đồng thi đua Hà Nội

              • 02/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực