Hướng dẫn 05/HD-STC

Hướng dẫn 05/HD-STC năm 2015 thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do Sở Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 05/HD-STC bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo Thái Bình


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/HD-STC

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

Thực hiện Công văn số 2421/UBND-TCD ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như sau:

1. Phạm vi áp dụng :

- Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành ở địa phương.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vịthẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

c) Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

d) Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

3. Nguyên tắc áp dụng:

- Chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tính theo ngày thực tế.

- Trường hợp cán bộ, công chức khi tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng.

4. Mức chi:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cụ thể như sau:

a) Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP được bồi dưỡng mức 150.000 đồng/ngày/người.

b) Đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này mà đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/ngày/người.

c) Các đối tượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người.

d) Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người.

5. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán:

a) Cách thức chi trả:

- Hàng tháng cơ quan, đơn vị được giao phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có trách nhiệm mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung và số ngày; lập bảng kê chi tiết và xác nhận số ngày thực tế trực tiếp tham gia của cán bộ, công chức, những người tham gia phối hợp, những người chuyên trách xử lý đơn thư để làm căn cứ chi trả.

- Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định tại Điểm a, Điểm d, Khoản 2 Hướng dẫn này thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm chi trả.

- Tiền bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Hướng dẫn này do cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập chi trả.

- Khoản tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức khi trực tiếp tham gia làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thanh toán cùng tiền lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

b) Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do ngân sách địa phương bảo đảm và được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành và ngân sách cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật NSNN và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo chế độ hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh để nghiên cứu, phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng TC-KH huyện, thành phố;
- KBNN tỉnh, KBNN các huyện,thành phố;
- Lưu: VT, Ttra TC, NSNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/HD-STC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu05/HD-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Hướng dẫn 05/HD-STC bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 05/HD-STC bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo Thái Bình
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu05/HD-STC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Thanh Long
       Ngày ban hành30/07/2015
       Ngày hiệu lực30/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 05/HD-STC bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo Thái Bình

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 05/HD-STC bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo Thái Bình

          • 30/07/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/07/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực