Hướng dẫn 05/HD-SXD

Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Hướng dẫn 05/HD-SXD lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị đã được thay thế bởi Hướng dẫn 03/HD-SXD lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2009.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 05/HD-SXD lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/HD-SXD

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

LẬP VÀ QUẢN LÝ GIÁ DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Công bố số 3370/UBND-XD ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Định năm 2007.
Căn cứ Công văn số 1987/UBND-XD ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc các mức chi phí chung, lợi nhuận định mức theo Thông tư 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Sở Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng tính dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị thanh toán bằng ngân sách nhà nước bao gồm:

- Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị;

- Nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

- Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị;

- Sản xuất và duy trì cây xanh đô thị.

Giá dự toán dịch vụ công ích đô thị được lập theo hướng dẫn này là chi phí tối đa để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Giá dự toán dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức:

G = TT + CPC + LĐM

Trong đó:

- G: Giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;

- TT: Chi phí trực tiếp;

- CPC: Chi phí quản lý chung;

- LĐM : Lợi nhuận định mức;

1. Chi phí trực tiếp:

TT = VL + NC+ M

1.1. Chi phí vật liệu (VL):

VL = (ai x qi) + DVL + VC

- ai: đơn giá vật liệu thứ i trong Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được UBND tỉnh Bình Định công bố kèm theo Công bố số 3370/UBND-XD ngày 29/10/2007 (gọi tắt là Đơn giá dịch vụ công ích năm 2007);

- qi: khối lượng của loại công tác thứ i, được xác định theo kế hoạch để giao, đặt hàng hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện dịch vụ công ích;

- DVL: Chênh lệch giá giữa giá vật liệu thị trường (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tại thời điểm lập dự toán dịch vụ công ích và giá vật liệu gốc trong Đơn giá dịch vụ công ích năm 2007;

- VC: Cước vận chuyển vật liệu xây dựng đến chân công trình dịch vụ công ích và được tính theo Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 và Quyết định số 408/2006/QĐ-UBND ngày 18/4/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tải để vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh;

1.2. Chi phí nhân công (NC):

NC = 1,2 x ((bi x qi) + b2 + b3 +… + bn)

Trong đó:

+1,2: hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư 03/2008/TT-BXD;

+ bi: chi phí nhân công trong Đơn giá dịch vụ công ích năm 2007;

+ qi: khối lượng của từng loại dịch vụ công tác dịch vụ công ích, được xác định theo kế hoạch để giao, đặt hàng hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện dịch vụ công ích;

+ b2: phụ cấp độc hại nguy hiểm, xác định theo quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ b3: phụ cấp làm đêm, xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước;

b3 =  bi x 30%

Trong Đơn giá dịch vụ công ích năm 2007, mã hiệu MT1.02.00 đã tính phụ cấp làm đêm;

+ bn: các phụ cấp khác (nếu có);

1.3. Chi phí máy thi công (M):

M = 1,134 x (ci x qi)

+ ci: chi phí máy thi công thứ i trong Đơn giá dịch vụ công ích năm 2007;

+ 1,134: hệ số máy thi công theo Thông tư 03/2008/TT-BXD;

2. Chi phí quản lý chung (CPC):

Là chi phí cho bộ máy quản lý, bộ phận phụ trợ; chi phí phục vụ quản lý sản xuất chung; chi phí phục vụ công nhân (chưa tính trong chi phí nhân công trực tiếp); chi trả lãi vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác; tiền ăn giữa ca; các khoản phí, lệ phí và các khoản chi phí khác. Chi phí quản lý chung chưa bao gồm chi phí thuê mặt bằng, nhà xưởng (nếu có).

Chi phí chung được xác định theo công thức:

CPC = NC x P%

+ NC: chi phí nhân công trực tiếp, xác định theo khỏan 1.2 của hướng dẫn này;

+ P%: hệ số chi phí chung, xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: %.

TT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô thị

II

III ¸ V

1

 

Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị

63

65

2

Nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị

64

66

3

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

65

67

4

Duy trì hệ thống cây xanh đô thị

67

68

* Trường hợp khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng máy và thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được tính bằng 5% chi phí sử dụng xe máy và thiết bị.

3. Lợi nhuận định mức (LĐM):

LĐM = (TT + CPC) x 5%

 + TT: chi phí trực tiếp;

 + CPC: chi phí quản lý chung;

Chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung xác định theo điểm 1, 2 của hướng dẫn này;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các dịch vụ công ích đô thị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước khi sử dụng bộ Đơn giá công ích đô thị năm 2007 của tỉnh Bình Định để lập giá dự toán dịch vụ công ích đô thị thì thực hiện theo hướng dẫn này.

2. Các hợp đồng dịch vụ công ích đã được ký kết đang thực hiện dỡ dang hoặc dự toán chi phí (giá dịch vụ công ích đô thị) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải điều chỉnh, phê duyệt lại. Trường hợp cần thực hiện theo hướng dẫn này thì phải được UBND tỉnh chấp thuận.

3. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 84/HD-SXD ngày 03/3/2004 của Sở Xây dựng Bình Định về hướng dẫn sử dụng bộ Đơn giá năm 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 193/2003/QĐ-UB ngày 02/12/2003 của UBND tỉnh Bình Định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
-
UBND tỉnh (thay báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở, Ban,Ngành;
- Các BQLDA ĐT&XD; các KCN;
- Các đơn vị hoạt động DVCI;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, PQLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

PHỤ LỤC

( Kèm theo hướng dẫn số 05 /HD-SXD ngày 04 /7/2008 của Sở Xây dựng Bình Định)

A. Các hệ số:

- Hệ số K theo nhóm lương :

+ Từ nhóm 2 sang nhóm 1: K = 0,940

+ Từ nhóm 2 sang nhóm 3: K = 1,069

- Các hệ số phụ cấp độc hại (theo lương tối thiểu):

+ Mức 1            :           0,1

+ Mức 2            :           0,2

+ Mức 3            :           0,3

+ Mức 4            :           0,4

B. Đối tượng áp dụng nhóm lương :

(Trích từ bảng lương A1.5 theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

a) Nhóm I:

- Quản lý, bảo dưỡng các dịch vụ công ích cấp nước;

- Duy tu mương, sông thoát nước;

- Quản lý công viên;

- Ghi số đồng hồ và thu tiền nước.

b) Nhóm II:

- Bảo quản, phát triển cây xanh;

- Quản lý vườn thú;

- Quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng;

- Nạo vét mương, sông thoát nước;

- Nạo vét cống ngang; thu gom đất; thu gom rác (trừ vớt rác trên kênh và ven kênh);

- Vận hành hệ thống chuyên dùng cẩu nâng rác, đất;

- Nuôi chim, cá cảnh; ươm trồng cây.

c) Nhóm III:

- Nạo vét cống ngầm;

- Thu gom phân;

- Nuôi và thuần hoá thú dữ;

- Xây đặt và sửa chữa cống ngầm;

- Quét dọn nhà vệ sinh công cộng;

- San lấp bãi rác;

- Vớt rác trên kênh và ven kênh;

- Chế biến phân, rác;

- Xử lý rác sinh hoạt, xử lý chất thải y tế, chất thải công nghiệp;

- Công nhân mai táng, điện táng;

- Chặt hạ cây trong thành phố.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu05/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực04/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 05/HD-SXD lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 05/HD-SXD lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu05/HD-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Viết Bảo
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực04/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Hướng dẫn 05/HD-SXD lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 05/HD-SXD lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị