Văn bản khác 100/2005/CĐS-TCCB

Hướng dẫn số 100/2005/CĐS-TCCB về việc thực hiện quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa do Cục Đường sông Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 100/2005/CĐS-TCCB thi cấp đổi bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền viên lái phương tiện đảm nhiệm chức danh thuyền viên thủy nội địa


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/CĐS-TCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUY CHẾ THI, CẤP, ĐỔI BẰNG, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THUYỀN VIÊN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số: 36/2004/ QĐ- BGTVT, ngày 23 tháng 12 năm 2004, ban hành Quy chế thi cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn( CCCM ) của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa. Cục Đường sông Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

a) Thuyền viên làm việc theo chức danh quy định trên phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người;

b) Người lái phương tiện trực tiếp điều khiển phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ với tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc sức chở từ 5 đến 12 người;

c) Quy chế không áp dụng đối với thuyền viên và người lái phương tiện làm việc trên các phương tiện an ninh, quốc phòng và tàu cá.

II. TỔ CHỨC THI CẤP BẰNG, CCCM

1.  Quy trình tổ chức thi cấp Bằng, CCCM

SỐ

TT

NỘI DUNG

Nơi thực hiện

1

Thông báo chiêu sinh và tiếp nhận hồ sơ dự thi

Cơ sở đào tạo

2

Xét duyệt danh sách dự thi, kiểm tra, quản lý

Cơ sở đào tạo, Cơ Quan thẩm quyền

3

Tổ chức giảng dạy, học tập

Cơ sở đào tạo

4

Kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo, bổ túc; báo cáo kế hoạch tổ chức thi, kiểm tra lên cơ quan thẩm quyền

Cơ sở đào tạo

5

Quyết định thành lập hội đồng thi

Cơ quan thẩm quyền

6

Tổ chức thi cấp bằng, CCCM; báo cáo kết quả lên cơ quan thẩm quyền

Hội đồng thi

7

Quyết định công nhận trúng tuyển thi cấp bằng, CCCM

 Cơ Quan thẩm quyền

8

Cấp bằng, CCCM

 Cơ Quan thẩm quyền, cở sở đào tạo được giao nhiệm vụ

2.  Thủ tục hồ sơ dự thi, kiểm tra cấp bằng, CCCM bao gồm:

a) Hồ sơ dự thi, kiểm tra theo mẫu số 1;

b) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp;

c) Giấy chứng nhận bơi lội do phòng thể dục thẻ thao cấp huyện trở lên cấp;

d) Các bản sao văn bằng về trình độ văn hóa; bằng, CCCM thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

đ) 03 ảnh màu kiểu chân dung cỡ 3x4 cm.

3. Phân cấp thực hiện.

 Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thi của các kỳ thi cấp Bằng, kiểm tra cấp CCCM từ hạng nhất trở xuống (mẫu số 4 ); Chi Cục trưởng Chi Cục Đường sông phía nam thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại mục 1 trên đây theo ủy nhiệm của Cục trưởng cục Đường sông Việt Nam. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính theo phân cấp ký quyết định thành lập hội đồng thi của các kỳ thi cấp bằng hạng ba, kiểm tra cấp CCCM (mẫu số 5 ).

 Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam hoặc Giám đốc sở Giao thông vận tải, sở Giao thông công chính xem xét kết quả thi, kiểm tra, ký quyết định công nhận trúng tuyển ( Cục Đường sông Việt Nam mẫu số 10, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính mẫu số 11 ) và cấp bằng, CCCM cho thí sinh.

4. Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng

 Người có bằng thuyền trưởng hoặc máy trưởng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thủy sản cấp muốn đổi bằng theo Quy chế này phải:

- Tham dự khóa bổ túc và thi lấy bằng theo quy định hiện hành,

- Căn cứ vào thủ tục hồ sơ và bằng thuyền trưởng, máy trưởng của đương sự, cơ quan thẩm quyền xét duyệt việc chuyển đổi bằng để chuyển đổi sang ngang sang bằng mới của Quy chế.

            5. Hoạt động của Hội đồng thi:

Hội đồng thi tiến hành các phiên họp với nội dung quy định tại các mẫu biên bản:

a) Phiên họp thứ nhất: mẫu số 6;

            b) Phiên họp thứ hai: mẫu số 9;

            c) Nếu xét thấy cần thiết, Hội đồng thi có thể tổ chức phiên họp đột xuất giữa hai phiên họp nói trên và ghi biên bản đầy đủ.

            6. Thủ tục các kỳ thi

            a) Trước khi khai giảng, thủ trưởng cơ sở đào tạo phải hoàn tất hồ sơ tuyển sinh và báo cáo danh sách học viên ( mẫu số 2) lên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt;

            b) Kết thúc chương trình khoá học, thủ trưởng cơ sở đào tạo báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền các tài liệu sau đây:

            - Tờ trình tổ chức thi, kiểm tra có các nội dung: đánh giá chung về quá trình và kết quả khoá học, các kiến nghị; thời gian và địa điểm tổ chức thi, kiểm tra; giới thiệu người tham gia hội đồng thi theo tiêu chuẩn đã quy định,

            - Danh sách kết quả học tập của học viên ( mẫu số 3 ).

            c) Kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền các tài liệu sau đây:

            - Các biên bản họp hội đồng ( mẫu số 6, mẫu số 9 )

            - Danh sách kết quả thi của thí sinh ( mẫu số 7 )

            - Danh sách kết qủa tổng hợp ( mẫu số 8 ).

            - Các tài liệu khác có liên quan.

            III. QUY ĐỊNH CẤP, ĐỔI BẰNG, CCCM

1. Quy định chung     

a) Việc xét cấp, đổi hoặc cấp lại bằng, CCCM căn cứ vào đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại bằng, CCCM theo mẫu số 11, 12 hoặc 13 có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp thuyền viên hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi thuyền viên là tư nhân cư trú.

b) Đơn đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại bằng, CCCM có kèm theo 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm,

            c) Cơ quan thẩm quyền lập các loại sổ cấp, đổi hoặc cấp lại bằng, CCCM theo mẫu số 15, 16 hoặc 17

            d) Người được cấp, đổi, cấp lại bằng, CCCM phải nộp lệ phí theo quy định hiện hành.

đ) Người có đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại bằng, CCCM phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân khi cần thiết.

2. Cấp bằng, CCCM:

a) Thuyền viên đã tốt nghiệp hệ chính quy theo chương trình đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba hoặc tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu thủy nội địa; Máy tàu thủy nội địa hệ trung học sẽ được xét cấp bằng hạng ba sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tập sự trong thời gian 06 tháng. Những đối tượng này phải nộp bản kiểm điểm ( mẫu số 12 ) và 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm về Cục Đường sông Việt Nam hoặc Chi Cục ĐSPN( đối với học sinh của các trường thuộc Cục và các cơ sở khác ) hoặc về Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính ( đối với học sinh của các trường thuộc Sở);

            b) Thuyền viên đã trúng tuyển kỳ thi hoặc kiểm tra cấp CCCM sẽ được cơ quan thẩm quyển cấp bằng, CCCM sau 30 ngàykể từ ngày được công nhận trúng tuyển

3. Đổi bằng, CCCM

a) Cơ quan thẩm quyền căn cứ vào bằng, CCCM do mình cấp và đơn của đương sự để xem xét giải quyết;

             b) Thời gian đổi:

            Thuyền viên có bằng, CCCM thuộc hệ thống bằng, CCCM theo Quyết định số 914 - QĐ / TCCB - LĐ ngày 16 tháng 4 năm 1997 được đổi sang hệ thống bằng mới theo Quyết định số 36/ 2004/QĐ - BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Hệ thống bằng, CCCM theo Quyết định số 3237/ 2001/ QĐ - BGTVT ngày 10 tháng 02 năm 2001 được đổi sang hệ thống bằng mới theo Quyết định số 36/ 2004/QĐ - BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

            4. Cấp lại bằng, CCCM

a) Chỉ giải quyết cấp lại bằng, CCCM cho những người đang thực sự hành nghề trên phương tiện thủy nội địa có đầy đủ quyền công dân bị mất hoặc hỏng bằng, CCCM có lý do chính đáng và còn các yếu tố để có thể đối chiếu đúng với sổ gốc cấp bằng, CCCM,

b) Cơ quan nào cấp bằng, CCCM thì cơ quan đó xem xét, cấp lại bằng, CCCM; trước khi cấp lại phải thông báo và có ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông đường thủy- Bộ Công an./.

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT ( BC ),  
- Các Sở GTVT, Sở GTCC,
- Các Bộ, ngành có liên quan,
- Cục CSGTĐT ( Bộ CA ),
- Cục VTQS ( Bộ QP ),
- Các Cục ĐKVN, HHVN, ĐBVN,
- Lãnh đạo Cục ĐSVN,
- Chi Cục ĐSPN,
- Các trường chuyên ngành,             
- TCT ĐS MB,
- TCTĐSMN,
- Công ty VT&XD ĐTNĐ, 
- Các Đoạn QLĐS,
- Các Cảng vụ ĐTNĐ,
- Ttra, PCVT
- Lưu VP, TCCB
.

KT/ CỤC TRƯỞNG CỤC ĐSVN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Hữu Khang


Mẫu số 1

 

 nh 3x4 cm

 

Đóng du

giáp lai

 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỒ SƠ DỰ THI

Thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM

Phương tiện thuỷ nội địa

                                    Kính gửi:

            Tên tôi là viết in hoa:...................................; Chức danh:..................                                                            

            Đang công tác tại phương tiện thuỷ có số hiệu:..................... thuộc đơn vị:             ......................................................................................................................

            Chức danh:

            Sau khi nghiên cứu quy chế thi , cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành và thông báo chiêu sinh của:

            Tôi nhận thấy có đủ những điều kiện cần thiết và tiêu chuẩn dự thi, kiểm tra và tự nguyện làm đơn này.

            Đề nghị cơ quan cho tôi được dự học lớp bổ túc, bồi dưỡng thi, kiểm tra lấy bằng, CCCM:

            Tại:                            

            Tôi hứa nghiêm túc thực hiện nội quy thi, quy chế thi và chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước. Nếu vi phạm, tôi xin chịu kỷ luật và không đòi hỏi học phí đã đóng.

            Tôi xin tự khai kèm theo đơn này bản lý lịch bản thân và gia đình như sau:

I. LÝ LỊCH BẢN THÂN

            Họ và tên thường dùng viết in hoa:                            Nam, nữ:

            Họ và tên khai sinh viết in hoa:

            Sinh ngày        tháng  năm

            Nơi sinh:

            Hộ khẩu thường trú:

            Đơn vị công tác ( hoặc địa phương quản lý về hộ khẩu): ..............................            ......................................................................................................................

            Dân tộc: ...............................................Quốc tịch: .......................................

            Trình độ văn hoá( ghi rõ hệ 10 hay 12 năm):

            Trình độ chuyên môn kỹ thuật ( Tốt nghiệp nghề gì? trường nào?năm nào? ...............

.................................................................................................................................

            Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên CSHCM:...............................................

            Ngày kết nạp vầo Đảng CSVN: ....................................................................

            Nghề nghiệp ( ghi chức danh cao nhất ):......................................................

            Thời gian làm việc trên phương tiện thủy nội địa:.......................................

            Bậc lương ( nếu có ) :

            Khả năng bơi tự do: ........... mét.

            Thời gian tại ngũ( nếu có ) : .............. ; Xuất ngũ: tháng.... Năm.............

            Tình hình sức khoẻ:

BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRÊN PHƯƠNG TIỆN

TỪ NGÀY THÁNG NĂM

ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM

 

CHỨC DANH

TRỌNG TẢI TOÀN PHẦN (tấn ),

TỔNG CÔNG SUẤT MÁY

 CHÍNH ( CV )

SỐ HIỆU PHƯƠNG TIỆN, HỌ VÀ TÊN THUYỀN TRƯỞNG HOẶC CHỦ PHƯƠNG TIỆN

CƠ QUAN QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Khen thưởng:................................................................................................

            Kỷ Luật: ......................................................................................................

            II. LỊCH SỬ GIA ĐÌNH

( Ghi rõ họ tên, tuổi của bổ mẹ, anh, chị, em ruột, vợ hoặc chồng, các con hiện nay làm gì ? ở đâu? )

            ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu khai man trá, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                    ......, ngày tháng năm

                                                                                     ( người khai ký tên, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN

( Của thủ trưởng cơ quan hoặc chủ tịch UBND xã

hoặc tương đương nơi thuyền viên là tư nhân không

 có con dấu xác định tư cách pháp nhân cư trú)                                                               

            Ông, Bà:

            Chức danh:

            Thời gian nghiệp vụ:

            Chấp hành pháp luật:

 ......, ngày tháng năm

 ( ký tên, đóng dấu)CQ chủ quản:                                                       CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 2

Đơn vị đào tạo:                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                 Báo cáo số 1                                                     Thời gian bổ túc: tháng

                                                 DANH SÁCH XÉT DUYỆT HỌC VIÊN BỔ TÚC THI LẤY BẰNG, CCCM            Khai giảng ngày:                                                                                                                                                                                                        Bế giảng ngày:

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

ĐƠN VỊ

 CÔNG TÁC

TRÌNH ĐỘ

 VĂN HOÁ

ĐÃ CÓ BẰNG, CCCM

THỜI GIAN NGHIỆP VỤ

XIN THI BẰNG, CCCM

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tên xếp theo vần ABC

 

 

 

 

 

 

 

 

            DUYỆT                                                                                                                                  .................., ngày tháng năm

Cục ĐSVN ( Sở GTVT )                                                                                            `                                   THỦ TRƯỞNG CỞ SỞ ĐÀO TẠO

===========================================================================================================

CQ chủ quản:                                                  CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 3

Đơn vị đào tạo:                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                 Báo cáo số 2                                   Báo cáo số 2                                                     Thời gian bổ túc tháng

                         DANH SÁCH KẾT QUẢ BỔ TÚC CỦA HỌC VIÊN THI LẤY BẰNG, CCCM      Khai giảng ngày:                                                              Thuyền trưởng ( máy trưởng, CCCM ) Khoá:                                                                       Bế giảng ngày:

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

ĐƠN VỊ

 CÔNG TÁC

ĐIỂM KIỂM TRA CÁC MÔN HỌC

XẾP LOẠI

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

HỌC TẬP

ĐẠO ĐỨC

13

6

7

8

9

10

11

12

 

Tên xếp theo vần ABC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         .................., ngày tháng năm

                                                                                                                                    THỦ TRƯỞNG CỞ SỞ ĐÀO TẠO


Mẫu số 4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số ......../QĐ-CĐS

 Hà nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

 Về việc thành lập hội đồng thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

             Căn cứ Quyết định số 2569 / 2003/QĐ - BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Giao thông vận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sông Việt Nam;

            Căn cứ Quy chế thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Tờ trình số: ngày tháng năm của về việc thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức kỳ thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng khoá: ; máy trưởng khoá: ; chứng chỉ chuyên môn khóa: cho học viên bổ túc, từ ngày tháng năm tại:

Điều 2. Thành lập Hội đồng thi, kiểm tra nói trên gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- Chủ tịch : ông ... .

- Phó chủ tịch : ông ...

- Ủy viên thường trực: ông...

- Uỷ viên thư ký: ông ...

- Các uỷ viên :

01 -

02-

03 -

Điều 3. Hôi đồng thi, kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kỳ thi theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

 - Như Điều 4                                      CỤC TRƯỞNG

 - Lưu VP, TCCB                                                        


Mẫu số 5

UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số / QĐ- CĐS

 …………., ngày tháng năm

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (GTCC )

 Về việc thành lập hội đồng thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ( GTCC )

Căn cứ Quyết định số ngày...... tháng..... năm..... của..... về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở ;

            Căn cứ Quy chế thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Tờ trình số: ngày tháng năm của về việc thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức kỳ thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng khoá: ; máy trưởng khoá: ; chứng chỉ chuyên môn khóa: cho học viên bổ túc, từ ngày tháng năm tại:

Điều 2. Thành lập Hội đồng thi, kiểm tra nói trên gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- Chủ tịch: ông ... .

- Phó chủ tịch: ông ...

- Ủy viên thường trực: ông...

- Uỷ viên thư ký: ông ...

- Các uỷ viên:

01 -

02 -

03 -

...

Điều 3. Hôi đồng thi, kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kỳ thi theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 - Như Điều 4

 - UBND tỉnh ( BC )                                       GIÁM ĐỐC SỞ

 - Lưu VP,TCHC


Mẫu số 6

CQ Chủ quản: CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội đồng thi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG THI LẦN THỨ NHẤT

            Thi hành Quyết định số:                      , ngày              tháng               năm của :

về việc tổ chức kỳ thi, kiểm tra cấp Bằng thuyền trưởng khoá : ; máy trưởng khoá: ;CCCM khoá:

            Phiên họp bắt đầu hồi giờ       ngày    tháng   năm    ,tại:

            Chủ trì hội nghị: chủ tịch ( phó chủ tịch ) ông :

NỘI DUNG

            I - THỦ TỤC HỘI NGHỊ

1. Có mặt:

2.Vắng mặt:

            3. Chủ tịch hội đồng công bố quyết định thành lập hội đồng thi và quán triệt các nguyên tắc cơ bản về thi cấp băng, kiểm tra cấp CCCM phương tiện thuỷ nội địa.

            II - SỐ LƯỢNG THÍ SINH

            Theo hồ sơ được duyệt và kết quả đào tạo, bổ túc tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi, kiểm tra:

            T1:       ;T2:     ;T3:     .M1:    ;M2:    ;M3:    .CCCM:          .

            III - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

            1 - Chủ tịch( ông.... ) phụ trách chỉ đạo chung suốt quá trình thi, kiểm tra.

            2 - Phó chủ tịch ( ông .... ) Phụ trách cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kỳ thi, cử cán bộ làm công tác trật tự an ninh, an toàn trong khu vực tổ chức thi, kiểm tra.

            3 - Uỷ viên thường trực ( ông ... ) kiểm tra các điều kiện thi, theo dõi tình hình diễn biến kỳ thi, kịp thời phản ảnh về Ban thường trực hội đồng các vấn đề bất thường có liên quan.

            4 - Uỷ viên thư ký ( ông ... ) Giúp việc chủ tịch hội đồng và hoàn chỉnh các văn bản về kỳ thi.

            IV - PHÂN CÔNG GIÁM KHẢO COI, CHẤM THI, KIỂM TRA CÁC MÔN:

            1 - Thi thuyền trưởng:

            - Lý thuyết: Môn:.............. : Ông.... ; Thực hành: môn ..............: ông .......

            2 - Thi máy trưởng:

            - Lý thuyết: Môn:.............. : Ông.... ; Thực hành: môn ..............: ông .......

            3 - Kiểm tra cấp CCCM :

            - Lý thuyết: Môn:.............. : Ông.... ; Thực hành: môn ..............: ông .......

            V - LỊCH THI

            Khai mạc vào hồi giờ, ngày    tháng năm .

            Ngày thi các môn có lịch cụ thể kèm theo

            Các nội dung trên đã được toàn thể hội đồng nhất trí.

 Phiên họp kết thúc hồi giờ, ngày tháng năm

 CHU TỊCH                             THƯ KÝ

 ( Ký tên )                                                                                ( Ký tên )


 Mẫu số 7

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           

KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA

                        MÔN THI: ; KHOÁ THI:

            Ngày thi, kiểm tra:

            HỌ VÀ TÊN GIÁM KHẢO:

            1 .

            2 .

            3 .

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NAM SINH

GIỜ VÀO

GIỜ RA

SỐ ĐỀ THI, KIỂM TRA

ĐIỂM

THÍ SINH KÝ TÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ........ , ngày tháng năm

Chữ ký giám khảo 1:........................

Chữ ký giám khảo 2:.......................

Chữ ký giám khảo 3:.......................


CQ chủ quản:                                                  CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 8

Đơn vị đào tạo:                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                     Báo cáo số 3                                                   Thời gian bổ túc tháng

                         DANH SÁCH KẾT QUẢ BỔ TÚC CỦA HỌC VIÊN THI CẤP BẰNG, CCCM      Khai giảng ngày:                                                              Thuyền trưởng ( máy trưởng ... ) Khoá:                                                                     Bế giảng ngày:

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

ĐƠN VỊ

 CÔNG TÁC

ĐIỂM THI, KIỂM TRA CÁC MÔN

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

ĐỖ

KHÔNG ĐỖ

13

6

7

8

9

10

11

12

 

Tên xếp theo vần ABC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         .................., ngày tháng năm

                                    CHỦ TỊCH                                                                                         THƯ KÝ

                         ( Ký tên )                                                                               ( Ký tên )

Mẫu số 9

CQ Chủ quản: CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Hội đồng thi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG THI LẦN THỨ HAI

            Thi hành Quyết định số:                      , ngày              tháng               năm của :

về việc tổ chức kỳ thi, kiểm tra cấp Bằng thuyền trưởng khoá: , máy trưởng khoá: , CCCM khoá:

            - Thành phần: + Có mặt các thành viên hội đồng theo Quyết định nói trên

            + Vắng:

            Phiên họp bắt đầu hồi giờ       ngày    tháng   năm    ,tại:

            Chủ trì hội nghị: chủ tịch ( phó chủ tịch ) ông:

NỘI DUNG

            I - XÉT KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA

            - Tổng số thí sinh đăng ký:

            - Số thí sinh dự thi, kiểm tra:

            - Số thí sinh không dự thi, kiểm tra:

            - Các vấn đề vướng mắc có liên quan đã giải quyết

KẾT QUẢ THI

BẰNG, CCCM

THI LÝ THUYẾT

THI THỰC HÀNH

KẾT QUẢ

 

TỔNG SỐ

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

TỔNG SỐ

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

ĐỖ

KHÔNG ĐỖ

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

T3

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

 

 

 

 

 

 

 

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCM

 

 

 

 

 

 

 

 

            II - ĐÁNH GIÁ CHUNG:

            1 - Ưu điểm

            2 - Khuyết nhược điểm

            3 - Các kiến nghị

            Các nội dung trên đã được toàn thể hội đồng nhất trí. Đề nghị cấp trên xem xét, quyết định công nhận trúng tuyển, cấp bằng, CCCM cho học viên.

            Phiên họp kết thúc hồi giờ, ngày tháng năm

 CHU TỊCH                            THƯ KÝ

 ( Ký tên )                                                                   ( Ký tên )

Mẫu số 10

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số / QĐ- CĐS

 Hà nội, ngày tháng năm

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

 Về việc công nhận trúng tuyển thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

             Căn cứ Quyết định số 2569 / 2003/QĐ - BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Giao thông vận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sông Việt Nam;

             Căn cứ Quy chế thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

 Xét Biên bản kỳ thi lấy bằng thuyền trưởng khoá: ; máy trưởng khoá: ; CCCM khoá: , ngày tháng năm ;

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận các thí sinh ( có tên trong danh sách kèm theo) đã trúng tuyển kỳ thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng khoá: ; máy trưởng khoá: ; CCCM khoá: ; ngày tháng năm tại:

                                    T1:                   T2:                   T3:

                                    M1:                  M2:                  M3:

                                    CCCM:

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

 - Như Điều 4                                      CỤC TRƯỞNG - Lưu VP,TCCB


Mẫu số 11

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN

UBND:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số / QĐ- CĐS

 …….., ngày tháng năm

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ( GTCC )

 Về việc công nhận trúng tuyển thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ( GTCC )

            Căn cứ Quyết định số / ngày tháng năm của về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT...;

            Căn cứ Quy chế thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét Biên bản kỳ thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng khoá: ; máy trưởng khoá: ; CCCM khoá: , ngày tháng năm ;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận các thí sinh ( có tên trong danh sách kèm theo) đã trúng tuyển kỳ thi, kiểm tra cấp bằng thuyền trưởng khoá: ; Máy trưởng khoá: ; CCCM khoá: ; ngày tháng năm tại:

                                    T1:                   T2:                   T3:

                                    M1:                  M2:                  M3:

                                    CCCM:

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

 - Như Điều 4

 - UBND tỉnh ( BC )                                       GIÁM ĐỐC SỞ

- Lưu VP,TCCB                                                          

                                                 

Tiếp mẫu số 10, 11

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Quyết định số , ngày tháng năm của:.......................................)

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY

 SINH

NƠI THƯỜNG TRÚ

LOẠI, HẠNG BẰNG, CCCM

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 12

 

 

nh3x4cm

 

Đóng du

giáp lai

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM TẬP SỰ

Đề nghị cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng

                                    Kính gửi:

            Họ và tên viết in hoa:

            Sinh ngày        tháng năm

            Hộ khẩu thường trú:

            Hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký:                           

Chức danh:

            Đơn vị:

            Tôi đã tốt nghiệp ngành học: , khóa: , Trường: , đã được cấp bằng số: , ngày tháng năm

            Theo Quyết định số: , ngày tháng năm

            Của:

            Nay đã hết thời hạn tập sự, tôi tự làm kiểm điểm như sau:

I. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

TỪ NGÀY THÁNG NĂM

ĐẾN NGÀY THÁNG NĂM

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

SỐ PTTNĐ

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TỰ NHẬN XÉT

Về tinh thần , thái độ công tác, khả năng chuyên môn, chấp hành pháp luật có ưu, khuyết điểm như sau:

Những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu tổ chức phát hiện có man trá, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị cho tôi được cấp bằng:                                  để hành nghề.

Xin gửi kèm theo:

…….., ngày    tháng   năm ……..

Người làm đơn

 ( ký tên)

III. NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

……….., ngày            tháng   năm ……..

  Người hướng dẫn tập sự

                                                             ( ký tên )

XÁC NHẬN

 ( Của thủ trưởng đơn vị quản lý thuyền viên

hoặc Chủ tịch UBNN xã hoặc tương đương nếu thuyền viên là tư nhân )

            Ông ( bà):                                có tên trong đơn nói trên hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký:                        chức danh:                  ; thời gian làm việc theo chức danh:               tháng.

            Khả năng chuyên môn:

            Thái độ, tinh thần làm việc:

            Chấp hành pháp luật:

            Đề nghị cơ quan cấp bằng:                 cho ông ( bà): ./.

……….., ngày            tháng   năm ……..

  ( ký tên, đóng dấu

MẪU SỐ 13

 

 

nh3x4cm

 

Đóng du

giáp lai

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI BẰNG

THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM

                                    Kính gửi:

Họ và tên viết in hoa:

            Sinh ngày        tháng năm

            Hộ khẩu thường trú:

            Hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký:                           

Chức danh:

            Đơn vị:

            Tôi đã được cấp bằng, CCCM số: , ngày tháng năm

            Theo Quyết định số: , ngày tháng năm

            Của:

            Đề nghị cho tôi được đổi bằng, CCCM để hành nghề.

            Xin gửi kèm theo:

……….., ngày            tháng   năm ……..

Người làm đơn

 ( Ký tên )

XÁC NHẬN

 ( Của thủ trưởng đơn vị quản lý thuyền viên

hoặc Chủ tịch UBNN xã hoặc tương đương nếu thuyền viên là tư nhân )

            Ông ( bà):                                có tên trong đơn nói trên hiện đang làm việc tại phương tiện số đăng ký:                 chức danh:                  ; thời gian làm việc theo chức danh:               tháng.

            Khả năng chuyên môn:

            Thái độ, tinh thần làm việc:

            Chấp hành pháp luật:

            Đề nghị cơ quan đổi bằng, CCCM:                cho ông ( bà): ./.

……….., ngày            tháng   năm ……..

  ( ký tên, đóng dấu )


MẪU SỐ 14

 

 

nh3x4cm

 

Đóng du

giáp lai

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG

THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM

                                    Kính gửi:

            Họ và tên viết in hoa:

            Sinh ngày        tháng năm

            Hộ khẩu thường trú:

            Hiện đang làm việc tại phương tiện có số đăng ký:                           

Chức danh:

            Đơn vị:

            Tôi đã được cấp bằng, CCCM số: , ngày tháng năm

            Đề nghị cho tôi được cấp lại bằng, CCCM để hành nghề.

            Lý do cấp lại:

            Xin gửi kèm theo:

……….., ngày            tháng   năm ……..

Người làm đơn

 ( Ký tên )

XÁC NHẬN

( Của thủ trưởng đơn vị quản lý thuyền viên hoặc

Chủ tịch UBNN xã hoặc tương đương nếu thuyền viên là tư nhân )

            Ông ( bà):                                có tên trong đơn nói trên hiện đang làm việc tại phương tiện số đăng ký:                 chức danh:                  ; thời gian làm việc theo chức danh:               tháng.

            Khả năng chuyên môn:

            Thái độ, tinh thần làm việc:

            Chấp hành pháp luật:

            Đề nghị cơ quan cấp lại bằng, CCCM:                       cho ông ( bà): ./.

……….., ngày            tháng   năm ……..

  ( ký tên, đóng dấu )


Mẫu só 15

MẪU SỔ CẤP BẰNG, CCCM:

SỐ

NGÀY VÀO SỔ

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HỘ KHẨU NƠI THƯỜNG TRÚ

ẢNH

NGÀY CẤP

KÝ NHẬN

1

2

3

4

5

Mẫu só 16

MẪU SỔ ĐỔI BẰNG, CCCM

SỐ

NGÀY VÀO SỔ

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HỘ KHẨU NƠI THƯỜNG TRÚ

ẢNH

BẰNG, CCCM CŨ:

SỐ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ NGÀY

NGÀY CẤP

KÝ NHẬN

 

1

2

3

4

5

6

Mẫu só 17

MẪU SỔ CẤP LẠI BẰNG, CCCM

           

SỐ

NGÀY VÀO SỔ

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HỘ KHẨU NƠI THƯỜNG TRÚ

ẢNH

SỐ BẰNG, CCCM

NGÀY CẤP

LÝ DO MẤT BẰNG, CCCM

 NGÀY CẤP

KÝ NHẬN

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2005/CĐS-TCCB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu100/2005/CĐS-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2005
Ngày hiệu lực23/02/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2005/CĐS-TCCB

Lược đồ Hướng dẫn 100/2005/CĐS-TCCB thi cấp đổi bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền viên lái phương tiện đảm nhiệm chức danh thuyền viên thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 100/2005/CĐS-TCCB thi cấp đổi bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền viên lái phương tiện đảm nhiệm chức danh thuyền viên thủy nội địa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu100/2005/CĐS-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Hữu Khang
        Ngày ban hành23/02/2005
        Ngày hiệu lực23/02/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 100/2005/CĐS-TCCB thi cấp đổi bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền viên lái phương tiện đảm nhiệm chức danh thuyền viên thủy nội địa

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 100/2005/CĐS-TCCB thi cấp đổi bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền viên lái phương tiện đảm nhiệm chức danh thuyền viên thủy nội địa

              • 23/02/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/02/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực