Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr

Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr năm 2009 về tổ chức các hoạt động tuần lễ quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr tổ chức hoạt động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1043/LĐTBXH-TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Thực hiện công văn số 722/CP-VX ngày 14/7/1999 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về bảo hộ lao động hàng năm; công văn số 3353/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 19/9/2008 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 11 năm 2009 và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 23/01/2009 về tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ; Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2009 trên địa bàn thành phố như sau :

I.- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

- Mục đích nhằm phát động một đợt tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố để “ nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ” của cán bộ quản lý, của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN, thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

- Yêu cầu của đợt tuyên truyền là thông tin rộng rãi đến các đơn vị doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó chú ý tập trung tuyên truyền đến các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ; nội dung tuyên truyền cần thiết thực, có hiệu quả và tiết kiệm, thúc đẩy các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ, hướng tới xây dựng “văn hoá an toàn lao động”, góp phần ổn định và phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố.

- Chủ đề của Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN của thành phố năm 2009 “nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ ”.

- Thời gian tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2009.

II.- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG :

A.- CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ :

1- Công tác tuyên truyền Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN:

1.1- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, in sao và phát hành các tập tài liệu tuyên truyền về AT-VSLĐ-PCCN năm 2009, tranh cổ động AT-VSLĐ-PCCN, biển báo an toàn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cụ thể :

- Biên soạn mới, phát hành 01 tập tài liệu phân tích nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm phòng tránh tai nạn lao động của các vụ tai nạn lao động điển hình. Dự kiến phát hành 15.000 cuốn;

- Biên soạn bổ sung, phát hành tập hỏi đáp về bảo hộ lao động, chính sách lao động và phòng cháy chữa cháy. Dự kiến phát hành 15.000 cuốn (tăng 50% so với lượng phát hành năm 2008);

- Phát hành các tranh áp phích tuyên truyền, biển cảnh báo về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy. Dự kiến 20.000 tranh áp phích (tăng 100% so với lượng phát hành năm 2008);

- Biên tập đĩa CD-Rom AT-VSLĐ-PCCN 2009 tập hợp các văn bản pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, các tư liệu hình ảnh về tai nạn lao động, các nguyên tắc làm việc an toàn phục vụ cho công tác tuyên truyền AT-VSLĐ-PCCN, huấn luyện AT-VSLĐ của các sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp.

1.2- Biên soạn cẩm nang hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất nông nghiệp: Hướng dẫn sử dụng và các biện pháp phòng ngừa nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp bằng hình thức biên soạn cẩm nang hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất nông nghiệp.

1.3- Tổ chức tuyên truyền trên các trục đường chính của thành phố bằng các hình thức panô cổ động, băng ron, cờ phướng và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh trong Tuần lễ quốc gia.

1.4- Tổ chức các chương trình tuyên truyền thông tin trên đài truyền hình thành phố, đài phát thanh, các báo bằng hình thức chương trình thời sự cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phóng sự về an toàn PCCC, sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố; hình thức chương trình toạ đàm về đề tài AT-VSLĐ-PCCN.

2- Tổ chức hoạt động hội thi, phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy

2.1- Tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh về đề tài an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ.

2.2- Tổ chức cuộc thi: “ Công nhân viên chức lao động tìm hiểu công tác phòng cháy chữa cháy”. Thời gian diễn ra từ Tuần lễ Quốc gia 15/3/2009 đến ngày 04/10/2009.

3- Tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, diễn đàn:

3.1- Hội thảo về chuyên đề: “ Thực trạng hoạt động của Hội đồng Bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tình hình hiện nay, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy bảo hộ lao động cơ sở và phát huy các nguồn lực cho hoạt động bảo hộ lao động, an toàn lao động tại doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

3.2- Hội thảo chuyên đề: “Xã hội hóa công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn TP”.

3.3- Hội thảo về chuyên đề : “ Công tác AT- VSLĐ trong thi công nhà cao tầng và công trình tầng hầm trên địa bàn thành phố, các giải pháp phòng giảm TNLĐ ”.

3.4- Chương trình toạ đàm trực tuyến trên đài truyền hình về chủ đề : “ Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động và cháy nổ trên địa bàn”.

4)- Sau Tuần lễ quốc gia : Tổ chức tổng kết Tuần lễ quốc gia báo cáo Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương và Uỷ ban nhân dân thành phố. Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo hộ lao động năm 2008 và TLQG năm 2009, phương hướng nhiệm vụ công tác an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2009.

B.- HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SỞ NGÀNH, BAN QUẢN LÝ CÁC KCX-KCN, CÁC QUẬN HUYỆN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CẤP TRÊN DOANH NGHIỆP:

Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2009 của quận huyện, sở ngành, Ban quản lý KCX-KCN, Ban quản lý khu công nghệ cao, tổng công ty, công ty cấp trên doanh nghiệp phù hợp với tình hình của ngành, địa phương theo chủ đề chung của thành phố. Phương hướng tổ chức các hoạt động là hướng về cơ sở, thu hút được sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp và người lao động.

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2009 thiết thực và hiệu quả, trực tiếp tác động đến đối tượng người lao động và điều kiện lao động của doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động của doanh nghiệp, có các biện pháp cụ thể phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức phát hành tài liệu tuyên truyền Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2009 của thành phố đến doanh nghiệp cơ sở, người lao động trong phạm vi quản lý, đúng đối tượng, có hiệu quả và tiết kiệm.

Tổ chức phát thanh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy ở các chợ, trung tâm thương mại, khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, tổ chức xe loa tuyên truyền về AT-VSLĐ-PCCN trên địa bàn quận huyện, trong khu vực quản lý của doanh nghiệp.

Chỉ đạo các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, Các khu chế xuất, khu công nghiệp, các công trình xây dựng lớn trong phạm vi quản lý tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2009. Tổ chức cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký đơn vị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2009.

Phát động và hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tham gia cuộc thi nhiếp ảnh về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, thi tìm hiểu và thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hội thao về chữa cháy và cứu hộ, chọn đơn vị tiêu biểu đại diện ngành sở, quận huyện, khu công nghiệp tham gia các cuộc thi do thành phố tổ chức.

Tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, toạ đàm chuyên đề về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ hoặc tổ chức các lớp huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động.

Tổ chức thăm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý có thành tích trong phong trào bảo đảm AT-VSLĐ-PCCN. Thăm các gia đình công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đôn đốc kiểm tra các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng TLQG AT-VSLĐ-PCCN năm 2009.

Tham gia chương trình toạ đàm trực tuyến trên đài truyền hình về chủ đề :“ Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động và cháy nổ trên địa bàn”

Tổ chức tổng kết công tác AT-VSLĐ-PCCN của ngành, sở, quận huyện năm 2009 và tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

C.- HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP :

1- Tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN 2009, bằng các hình thức sau:

- Treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2009 trong khu vực doanh nghiệp, phát thanh tuyên truyền các bài viết, thông tin của báo đài các nội dung về AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động.

- Tổ chức các hình thức hội nghị, mít tinh, toạ đàm tại đơn vị để phát động đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN 2009. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm AT-VSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ.

- Tổ chức các hoạt động tham gia thi nhiếp ảnh, báo tường, vẽ tranh sáng tác về đề tài an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy. Trưng bày triển lãm về hoạt động, các công trình cải thiện điều kiện lao động của doanh nghiệp và khen thưởng các cá nhân tập thể trong doanh nghiệp có thành tích về thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp.

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về AT-VSLĐ-PCCC, tìm hiểu pháp luật BHLĐ, Luật PCCC theo đặc thù của doanh nghiệp.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình công nhân viên chức và lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2- Thực hiện các quy định của Nhà nước về Pháp luật lao động, các qui định về PCCC tại doanh nghiệp :

- Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy bảo hộ lao động của doanh nghiệp, bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cơ sở; phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ, lực lượng phòng cháy nghĩa vụ của cơ sở theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 14 ngày 31/10/1998 của Liên Bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy.

- Rà soát thực hiện đầy đủ các qui định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; đo môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm . v.v…

- Rà soát, xây dựng đầy đủ các nội qui, qui đinh về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất của đơn vị. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động và cấp thẻ an toàn cho công nhân vận hành các máy móc thiết bị, làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng qui định. Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động.

- Tổ chức đợt kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp, bổ sung các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đầu tư trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện cứu hộ cứu nạn, rà soát và bổ sung nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy cho những công việc, địa điểm sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. v.v…

- Tổ chức cho công nhân khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu tai nạn lao động theo quy định của Bộ Y tế.

3- Tổ chức sơ kết công tác AT-VSLĐ-PCCN và tổng hợp báo cáo hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2009 theo mẫu đính kèm đến Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý cấp trên.

III.- CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG :

Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ XI năm 2009 (từ 15/3 dến 21/3/2009).

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động là góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

Phòng chống cháy nổ là thiết thực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và của người lao động.

Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.

Sản xuất phải bảo đảm an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất.

Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.

An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình.

“Thi đua làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ phải đi đôi với bảo đảm an toàn lao động, phải biết quý trọng con người”

(Trích Tuyển tập Hồ Chí Minh trang 783 – Nói chuyện tại đại hội chiến sỹ thi đua công nghiệp ngày 01/3/1960)

“Phải bảo đảm an toàn lao động, vì người lao động là vốn quý nhất”

(Trích Tuyển tập Hồ Chí Minh trang 701Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ công nhân viên nhà máy cơ khí Hà Nội ngày 02/2/1960)

“Chúng ta phải quý trọng con người, nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta cần hết sức bảo vệ, không để xảy ra tai nạn lao động”

(Trích tuyển tập Hồ Chí Minh huấn thị tại Hội nghị cán bộ công đoàn ngày 14/3/1959)

IV.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

- Căn cứ hướng dẫn này các Sở ngành, UBND các quận huyện, tổng công ty cấp trên doanh nghiệp và các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tố chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2009 của ngành, sở, quận huyện, doanh nghiệp

- Sau Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN 2009, các Sở ngành, UBND các quận huyện, tổng công ty cấp trên doanh nghiệp và các doanh nghiệp tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ quốc gia năm 2009 về bộ phận thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố – số 378/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10), trước ngày 10/4/2009 để kịp thời tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN Trung ương.

- Trong quá trình triển khai thực hiện các ngành sở, quận huyện, tổng công ty cấp trên doanh nghiệp và các doanh nghiệp có vấn đề cần hướng dẫn chi tiết xin liên hệ Thanh tra Sở Lao động TBXH TP – Điện thoại: 39.292.253, 38.327.919, Ban Thi đua Chính sách Liên đoàn lao động TP - ĐT: 8290825.

 

 

Nơi nhận :
 - TT/TU, TTUBND TP- BCĐ TLQG TW”để báo cáo”;- VP.UBND TP ) - Các Sở Ban Ngành TP )
- UBND các Quận Huyện”để thực hiện”;
 - Ban QL các KCX, KCN )
- Ban QL khu công nghệ cao
 Các TCTy, Cty, Các DN)
- Các thành viên HĐ BHLĐ TP “để phối hợp”;- Các cơ quan báo, đài;- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Trung Dũng

 

Tên đơn vị: ……………………………………………

Cơ quan quản lý cấp trên:…………………………………………

Địa chỉ, điện thoại: ……………………………………………

 

MẪU BÁO CÁO

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ AT-VSLĐ-PCCN NĂM 2009

Stt

Nội dung hoạt động

Kết quả, số lượng

Ghi chú

I

Các hoạt động chung

Công tác chỉ đạo :

- Văn bản chỉ đạo tổ chức TLQG:

- Hội nghị triển khai, số đơn vị, số người tham gia :

 

 

Mít tinh:

- Mít tinh của cấp trên doanh nghiệp (số đơn vị, số người tham gia):

- Số doanh nghiệp tổ chức mít tinh:

- Số người tham gia:

 

 

Hội nghị sơ kết, tổng kết, khen thưởng:

- Số đơn vị được khen thưởng:

- Số cá nhân được khen thưởng:

- Tổng kinh phí khen thưởng:

 

 

Thăm các cơ sở sản xuất thực hiện tốt công tác AT – VSLĐ – PCCN (số đơn vị):

 

 

Thăm các gia đình công nhân bị tai nạn lao động (số người được thăm):

 

 

 

Đăng ký đơn vị bảo đảm ATVSLĐ, không xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ (Số đơn vị đăng ký, tỷ lệ %) :

 

 

II

Các hoạt động thông tin tuyên truyền:

Các ấn phẩm thông tin tuyên truyền:

- Số lượng tờ rơi đã phát hành:

- Số lượng tranh áp phích đã phát hành:

- Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

- Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

 

 

 

Các phương tiện thông tin :

- Số bài viết trên các báo :

- Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

- Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh :

- Số tờ báo tường, số bài viết về AT-VSLĐ-PCCN :

- Số lần phát thanh trên xe loa của địa phương, loa truyền thanh nội bộ của doanh nghiệp :

 

 

 

Thi tìm hiểu về BHLĐ, PCCC:

- Số cuộc thi:

- Số người tham gia:

 

 

 

Thi an toàn vệ sinh viên giỏi:

- Số đơn vị tham gia:

- Số người dự thi:

 

 

 

Các hoạt động khác (hội thao PCCC, triển lãm ATVSLĐ-PCCN, hội diễn văn nghệ, v.v...) :

- Hội thao PCCC

- Triển lãm, số lượt người dự :

- ….

 

 

III

Các hoạt động chuyên đề về AT-VSLĐ-PCCN:

Vệ sinh lao động:

- Số người được khám sức khỏe định kỳ:

- Số lần đo đạc kiểm tra môi trường lao động:

- Số công trình cải thiện điều kiện làm việc:

 

 

 

Phòng chống cháy nổ:

- Các công trình PCCC được thực hiện :

- PCCC:

- Số doanh nghiệp được kiểm tra PCCC:

 

 

 

Hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra về ATVSLĐ :

- Số cuộc kiểm tra ATVSLĐ

- Số đơn vị đã được kiểm tra ATVSLĐ:

 

 

 

 

Huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN :

- Số lớp huấn luyện đã tổ chức:

- Số lượt người được huấn luyện:

 

 

 

5. Hội thảo, diễn đàn nói chuyện chuyên đề về ATVSLĐ-PCCN:

- Số lần hội thảo, diễn đàn :

- Số người tham gia hội thảo:

 

 

IV

Kết quả chung :

- Số vụ tai nạn lao động trong tháng 3/2009 :

Trong đó số vụ chết người :

- Số người bị tai nạn lao động:

Trong đó số người chết:

- Số vụ cháy nổ :

- Thiệt hại do tai nạn lao động, cháy nổ :

- So sánh với tháng 3 năm 2008 :

 + Tăng (%):

 + Giảm (%):

 

 

V

Đánh giá chung và kiến nghị :

 

 

 

 

 

Nơi nhận báo cáo:
- Thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố (Thanh tra Sở Lao động TBXH TP.HCM – 378/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10).
- Đơn vị cấp trên quản lý

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1043/LĐTBXH-TTr

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1043/LĐTBXH-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2009
Ngày hiệu lực10/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1043/LĐTBXH-TTr

Lược đồ Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr tổ chức hoạt động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr tổ chức hoạt động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1043/LĐTBXH-TTr
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trung Dũng
        Ngày ban hành10/02/2009
        Ngày hiệu lực10/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr tổ chức hoạt động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr tổ chức hoạt động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ

           • 10/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực