Hướng dẫn 106-HD/BTGTW

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 106-HD/BTGTW 2023 tăng cường tuyên truyền Chương trình giảm nghèo bền vững


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 106-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

HƯỚNG DẪN

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN)

Thực hiện Kế hoạch số 266-KH/BTGTW ngày 21/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, qua đó góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Thông qua tuyên truyền, khơi dậy ý chí chủ động, nỗ lực vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo; đồng thời huy động các nguồn lực trong xã hội chung tay hỗ trợ, chia sẻ với những hộ nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, bãi ngang ven biển, nơi biên giới, hải đảo,... góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Công tác tuyên truyền cần bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, góp phần tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,... của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,... Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đó là hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo; giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến khích các doanh nghiệp giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo, vận động hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm nguồn lực, tích cực vận động doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ, đóng góp nguồn lực; huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững,... tập trung nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập và hỗ trợ tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn; tăng nguồn vốn chính sách; tăng cường các chính sách hỗ trợ có điều kiện, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động, chính sách trợ giúp pháp lý; ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tích hợp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương giai đoạn 2021-2030.

- Làm rõ những thành tựu nổi bật, kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững như: các chương trình, chính sách, cơ chế, pháp luật về giảm nghèo được Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương đã tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội; địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo được đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; giáo dục nghề nghiệp cho người nghèo; thu nhập của người nghèo được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện; đặc biệt nhận thức của người nghèo, hộ nghèo đã dần thay đổi, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng và Nhà nước. Tuyên truyền Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là một trong những quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu gắn với mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế của công tác giảm nghèo, như một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quyết liệt triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, còn nguy cơ tái nghèo; chênh lệnh mức sống giữa các vùng, miền, khu vực chưa thu hẹp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đời sống của người dân còn khó khăn.

- Thông tin những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; kiến thức khoa học - kỹ thuật phục vụ đời sống dân sinh, nhất là những kiến thức giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh tế.

- Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; mô hình, sáng kiến giảm nghèo hiệu quả; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, những tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, zalo, facebook, mạng xã hội.

- Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và hệ thống loa phát thanh ở cơ sở, đội truyền thông lưu động, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp; các ấn phẩm tuyên truyền.

- Hội thảo, tọa đàm, cuộc thi trắc nghiệm, tìm hiểu và các hoạt động văn hóa - văn nghệ,...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các dự án, chương trình giảm nghèo bền vững.

- Chỉ đạo thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tập trung nắm bắt nhu cầu thông tin của Nhân dân, từ đó có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp theo các nhóm đối tượng, nhất là những người nghèo thông tin.

- Chỉ đạo các cơ quan nhà nước thường xuyên cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo cùng cấp (theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, để chủ động chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

2. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhất là trên không gian mạng; phát hiện xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, cản trở việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

3. Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Chủ động cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các cấp tới Ban Tuyên giáo Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền trong Đảng và xã hội, nhất là những thông tin về các vụ việc có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các cấp, các ngành.

4. Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Hướng dẫn tổ chức các cấp bộ đoàn, hội tổ chức thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên gắn với việc tuyên truyền các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho đoàn viên, hội viên ở các cấp.

5. Các cơ quan thông tấn báo chí

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan mở các chuyên trang, chuyên mục, các diễn đàn để thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về các hoạt động, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường tuyến tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững gắn với việc đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững.

6. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực, nhất là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tin, kiến thức khoa học, sản xuất, kinh doanh, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nguồn thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.

- Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nhất là hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, để cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân (kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh,...), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn./.


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TW,
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội ở TW,
- Các bộ: Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội,
- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các báo, đài Trung ương,
- Lãnh đạo Ban (để b/c),
- Các vụ, đơn vị trong Ban,
- Vụ Tuyên truyền (5),
- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phan Xuân Thủy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu106-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(17/06/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 106-HD/BTGTW 2023 tăng cường tuyên truyền Chương trình giảm nghèo bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 106-HD/BTGTW 2023 tăng cường tuyên truyền Chương trình giảm nghèo bền vững
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu106-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýPhan Xuân Thủy
        Ngày ban hành13/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (17/06/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 106-HD/BTGTW 2023 tăng cường tuyên truyền Chương trình giảm nghèo bền vững

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 106-HD/BTGTW 2023 tăng cường tuyên truyền Chương trình giảm nghèo bền vững

              • 13/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực