Hướng dẫn 1071/HD-STNMT

Hướng dẫn 1071/HD-STNMT năm 2011 tiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1071/HD-STNMT 2011 công tác dồn điền đổi thửa sản xuất nông nghiệp Nam Định


UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/HD-STNMT

Nam Định, ngày 16 tháng 9 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH.

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 06/8/2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh "V/v dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp"; Nghị quyết số 08-NQ/ĐH ngày 25/9/2010 của Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Nam Định; Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/TU ngày 25/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế trang trại, gia trại giai đoạn 2011-2015; Chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh Ủy và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Nam Định “Tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.”

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, nội dung thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

A. ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

1.1. Thành phần gồm:

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban;

- Đ/c Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường: Ủy viên thường trực;

- Đ/c Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ủy viên.

- Đ/c Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Ủy viên.

- Đ/c Trưởng phòng Công thương: Ủy viên.

- Một số Đ/c trưởng các phòng, ban có liên quan: Ủy viên.

- Mời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị tham gia.

1.2. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của UBND cấp huyện về tiếp tục thực hiện việc dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổng hợp tình hình thường xuyên và báo cáo kết quả về Huyện Ủy (Thành Ủy), UBND huyện (thành phố).

2. Phân công trách nhiệm Ban chỉ đạo:

Sau khi có quyết định thành lập, Ban chỉ đạo xã tiến hành họp ngay để bàn thống nhất các nội dung chính sau:

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo theo hướng:

+ Đ/c Trưởng ban: Phụ trách chung, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thống nhất trong Ban chỉ đạo về giải quyết các vướng mắc ở các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa.

+ Đ/c Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên thường trực: Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục dồn điền đổi thửa, thẩm định phương án và phương án tổ chức thực hiện đối với cấp xã, thị trấn. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp các vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết báo cáo Ban chỉ đạo. Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửa để làm cơ sở cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Đ/c Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Ủy viên: Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc việc phân vùng sản xuất theo đúng quy hoạch sản xuất nông nghiệp.

+ Đ/c Trưởng phòng Công thương - Ủy viên: Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện quy hoạch đất dành cho khu, cụm công nghiệp; đất sản xuất kinh doanh, làng nghề, đất xây dựng các công trình công cộng, đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

+ Đ/c Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện phương án dồn điền đổi thửa và hoàn thiện hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửa để cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Đ/c Ủy viên phụ trách tuyên truyền: Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền việc cần thiết thực hiện dồn điền đổi thửa, đưa tin, bài biểu dương các đơn vị thực hiện tốt việc dồn điền đổi thửa.

+ Ủy viên là cán bộ đoàn thể quần chúng (Mặt trận, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên...) triển khai theo hệ thống dọc của đoàn thể mình thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục quần chúng.

+ Các đ/c Ủy viên còn lại căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Công thương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình, chế độ làm việc, hội họp của Ban chỉ đạo; chế độ thông tin, báo cáo...

- Thống nhất chủ trương và thời điểm tiến hành cho phù hợp với thời vụ sản xuất nông nghiệp.

3. Thành lập tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo:

3.1. Thành phần gồm:

Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp phát triển nông thôn và một số phòng ban khác có liên quan.

3.2. Nhiệm vụ của tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo:

- Hướng dẫn các xã, thị trấn lập phương án, xây dựng kế hoạch tổ chức

thực hiện của cấp xã và phương án chi tiết của các thôn đội về dồn điền đổi thửa.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dồn điền, đổi thửa tại các xã, thị trấn báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết.

B. ĐỐI VỚI CẤP XÃ:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ :

1. Thành lập ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, trưng tập cán bộ:

1.1. Thành phần Ban chỉ đạo gồm:

- Đ/c Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban;

- Đ/c Phó chủ tịch UBND xã làm phó ban;

- Đ/c Cán bộ địa chính xã: Ủy viên thường trực;

- Một số Đ/c trưởng, ban, ngành: Ủy viên.

1.2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa cấp xã:

- Giúp Đảng Ủy, UBND xã xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện đề án dồn điền, đổi thửa của xã.

- Chỉ đạo các nhóm giúp việc Ban chỉ đạo của xã về: rà soát, chỉnh lý quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền; Thu thập tài liệu xây dựng đề án...

- Hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các tiểu ban dồn điền, đổi thửa thôn, đội về xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa.

- Duyệt các phương án của các thôn, đội; trình UBND xã, thị trấn phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa của thôn, đội.

1.3. Trưng tập cán bộ:

Mỗi xã cần trưng tập từ 5-7 cán bộ có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở nên, có nhiệt tình công tác, trung thực, năng động để giúp Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa của xã thực hiện các công việc có liên quan về công tác dồn điền đổi thửa tại địa phương.

2. Họp ban chỉ đạo xã:

Sau khi có quyết định thành lập, Ban chỉ đạo xã tiến hành họp ngay để bàn thống nhất các nội dung chính sau:

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo theo hướng:

+ Trưởng ban phụ trách chung

+ Phó ban phụ trách công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thống kê các quỹ đất công ích, quỹ đất dự trữ xây dựng theo quy hoạch sử dụng đất.

+ Ủy viên thường trực phụ trách nhóm đề án và chuyên môn địa chính.

+ Ủy viên là cán bộ văn hóa xã phụ trách nhóm thông tin tuyên truyền.

+ Ủy viên là cán bộ thống kê, hộ tịch, hộ khẩu cung cấp các thông tin thuộc trách nhiệm ngành mình.

+ Ủy viên là cán bộ đoàn thể quần chúng (Mặt trận, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên...) triển khai theo hệ thống dọc của đoàn thể mình thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục quần chúng.

- Xây dựng chương trình, chế độ làm việc, hội họp của Ban chỉ đạo xã; chế độ thông tin, báo cáo...

- Thống nhất chủ trương và thời điểm tiến hành cho phù hợp với thời vụ sản xuất nông nghiệp.

3. Chuẩn bị vật tư, kỹ thuật:

Căn cứ vào khối lượng công việc cần làm, đồng chí cán bộ Địa chính xã lập dự trù, chuẩn bị đầy đủ các vật tư kỹ thuật cần thiết như: thước dây, thước kẻ, giấy, bút, máy tính, photo bản đồ địa chính theo từng khu vực, xứ đồng cung cấp cho từng thôn xóm, ...

4. Thành lập tiểu Ban thực hiện của thôn, xóm (dự kiến do thôn, xóm và xã quyết định):

Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập tiểu ban dồn điền, đổi thửa ở các thôn xóm. Sau khi tiếp thu đề án dồn điền, đổi thửa của Ban chỉ đạo xã thì thôn, đội là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa nông nghiệp giữa các hộ nông dân.

4.1. Thành phần tiểu thực hiện ở thôn xóm:

- Đồng chí thôn xóm trưởng hoặc Bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban.

- Các thành viên tham gia gồm: Đồng chí Bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng, xóm trưởng, cán bộ đoàn thể, đại diện nông dân.

4.2. Tiểu Ban thực hiện có nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa của thôn, xóm.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các nhóm hộ đăng ký thực hiện dồn điền, đổi thửa theo phương án tới từng hộ.

- Thống kê quỹ đất phải chuyển đổi của từng hộ và của thôn, đo đạc, xác định hệ số chuyển đổi “hệ số K” cho từng vùng đất, ...

- Giúp các nhóm hộ giao đất ngoài thực địa tới từng hộ.

- Tham gia lập, hoàn thiện hồ sơ địa chính và hồ sơ cấp GCN QSDĐ.

5. Quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân:

5.1. Quán triệt chủ trương của cấp trên:

Sau khi đã có Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh Ủy, Huyện Ủy, Thành Ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh và UBND cấp huyện về việc tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp, Đảng Ủy, UBND cấp xã họp để bàn và đi đến thống nhất một số nội dung chính sau:

- Quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của cấp Ủy và Kế hoạch của UBND các cấp (tỉnh, huyện) về tiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp tới các đồng chí trong thường trực Đảng Ủy, HĐND, UBND.

- Thống nhất các bước triển khai (chuẩn bị, xây dựng phương án chuyển đổi của cấp xã, tổ chức thực hiện).

- Lựa chọn cách làm (làm điểm 1 thôn xóm và nhân ra diện hoặc làm cùng một lúc toàn xã, có sự chỉ đạo của huyện ..v..v..).

5.2. Đối với cán bộ chủ chốt, Đảng viên của xã:

Sau khi đã chuẩn bị các nội dung trên, cần tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên của xã.

5.2.1.Thành phần Hội nghị:

- Toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

- Đại biểu HĐND xã, trưởng thôn.

- Trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội ở xã.

5.2.2.Nội dung hội nghị:

- Quán triệt chủ trương cấp trên về dồn điền, đổi thửa nhằm khắc phục manh mún, phân tán ruộng đất.

- Thông qua và tham gia ý kiến vào chủ trương, biện pháp dồn điền, đổi thửa của cấp xã.

- Công bố Ban chỉ đạo xã, tiểu ban chỉ đạo các thôn, đội, các nhóm chuyên giúp việc Ban chỉ đạo xã.

5.3. Đối với nhân dân trong xã:

Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trong xã biết chủ trương, kế hoạch dồn điền, đổi thửa của xã (trước khi họp dân, chi bộ họp ra nghị quyết về việc lãnh đạo việc dồn điền, đổi thửa, phân công đảng viên phụ trách các mũi phức tạp).

5.3.1.Tài liệu tuyên truyền gồm có:

- Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh Ủy.

- Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ thị của huyện Ủy cấp huyện.

- Kế hoạch thực hiện của UBND cấp huyện.

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xã, tiểu ban chỉ đạo các thôn, đội

5.3.2. Nội dung trọng tâm tuyên truyền:

- Cần làm rõ lợi ích lâu dài, lợi ích trực tiếp, trước mắt với nông dân, về việc dồn điền, đổi thửa khắc phục manh mún, phân tán ruộng đất.

- Cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, các đoàn thể chính trị xã hội của xã, của thôn, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm của nhân dân trong việc dồn điền, đổi thửa khắc phục tư tưởng sợ thiệt hơn, ngại khó, sợ va chạm, ỷ lại.

5.3.3.Hình thức tuyên truyền:

- Sử dụng tất cả các phương tiện thông tin đại chúng của xã hiện có như loa đài và các hình thức như họp xóm, họp khu, đoàn thể...

- Tuyên truyền từ trong ra ngoài Đảng. Mỗi gia đình có đảng viên, quần chúng tích cực cần gương mẫu đi đầu. Mỗi Đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực, thuyết phục mọi người hiểu và làm theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dồn đổi ruộng.

- Thông qua hình thức nêu gương người tốt, việc tốt đồng thời động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

5.3.4. Thời gian tuyên truyền:

Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy công tác tuyên truyền phải tiến hành một cách bền bỉ, lâu dài trước, trong và sau khi dồn đổi ruộng. Hiệu quả công tác tuyên truyền có tác dụng tích cực đối với kết quả dồn đổi ruộng của địa phương.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠN G PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA :

1. Thu thập tài liệu ban đầu:

- Tiến hành thu thập toàn bộ tài liệu, bản đồ, sổ sách hiện có của xã có liên quan đến công tác dồn điền, đổi thửa:

+ Tài liệu về quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới...

+ Các tài liệu về bản đồ, sổ mục kê, sổ quy chủ, sơ đồ giao ruộng ở thôn (xóm), danh sách chia ruộng theo phương án dồn điền đổi thửa năm 2003 đã thực hiện (hồ sơ giao ruộng theo Quyết định 115/QĐ-UB và Quyết định 990/QĐ-UB đối với những nơi chưa thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2003).

+ Các quyết định thu hồi đất của các hộ để thực hiện các dự án.

+ Danh sách các hộ đã chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, chia tách, thừa kế đất nông nghiệp (nếu có)..

+ Các tài liệu khác có liên quan....

- Rà soát chất lượng, độ tin cậy của từng loại tài liệu thu thập được.

- Phân loại tài liệu, xử lý tài liệu (sử dụng thống nhất diện tích theo bản đồ địa chính).

Trên cơ sở đó xác định rõ diện tích đất giao ổn định cho hộ gia đình, cá nhân; Diện tích đất công của từng thôn xóm hiện đang quản lý sử dụng.

2. Xác định cụ thể về diện tích, vị trí đất dành cho quy hoạch vào các mục đích phi nông nghiệp và đất công ích ở từng thôn xóm:

2.1. Đối với đất dành cho quy hoạch vào các mục đích phi nông nghiệp:

UBND xã cùng Ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa cấp xã xem xét, chỉ đạo chuyên môn, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các nhu cầu xây dựng, mở rộng các công trình công cộng, giao thông, thủy lợi..., mở rộng khu dân cư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để rà soát, hoàn chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất cấp xã đến năm 2020; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới trình UBND huyện phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của cấp xã đã được phê duyệt, UBND xã thông báo tới các thôn, đội để thống nhất xác định vị trí, diện tích, loại đất dành cho quy hoạch các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi công cộng khác nhằm hạn chế tối đa việc giao đất ổn định lâu dài cho nông dân vào các vị trí này.

Thể hiện vị trí, diện tích quy hoạch kể cả quy hoạch vùng sản xuất lên sơ đồ để công khai cho toàn thể nhân dân được biết.

2.2. Đối với quỹ đất công:

Quỹ đất công, bao gồm quỹ đất nông nghiệp để lại sau khi thực hiện Quyết định 990/QĐ-UB đất nông nghiệp dành cho quy hoạch, đất nông nghiệp khó chia, khó giao còn lại. Trong thực tế quỹ đất này rất phân tán, khó quản lý và sử dụng theo quy định, thậm chí quỹ đất này còn nằm lẫn trong đất giao ổn định của các hộ nông dân, địa phương chưa có điều kiện xác định rõ ràng được.

Chính vì thực trạng trên, trước khi thực hiện dồn điền đổi thửa cán bộ thôn xóm kết hợp với cán bộ địa chính xã phải tiến hành kiểm kê, thống kê xác định rõ vị trí, diện tích hiện trạng quỹ đất công hiện có ở từng địa bàn thôn xóm (kể cả đất nông nghiệp còn đang cho thuê, cho mượn, ...).

Trên cơ sở đó thôn xóm tổ chức họp bàn để thống nhất dồn đổi quỹ đất công cho gọn một số vùng, gọn thửa, xác định rõ vị trí, diện tích và thể hiện lên sơ đồ trước khi giao đất cho các hộ.

3. Nắm lại quỹ đất chia ổn định lâu dài cho hộ nông dân để thực hiện dồn điền:

Trên cơ sở diện tích giao ruộng ổn định sau dồn điền đổi thửa năm 2003 (hồ sơ giao ruộng theo Quyết định 115/QĐ-UB và Quyết định 990/QĐ-UB đối với những nơi chưa thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2003); Các quyết định thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để thực hiện các dự án; Danh sách các hộ chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng; chia tách, thừa kế đất nông nghiệp; Diện tích mỗi hộ gia đình đóng góp để xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng (nếu có), cán bộ thôn, đội cùng với cán bộ địa chính xã và tổ chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo xã lập biểu xác định cụ thể diện tích được giao ổn định còn lại của từng hộ để thực hiện việc dồn điền.

4. Nội dung và phương pháp thực hiện dồn điền, đổi thửa:

4.1. Hình thức thực hiện:

Trong quá trình thực hiện khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp tự nguyện trả đất ra hoặc chuyển nhượng cho người khác theo quy định của pháp luật. Vận động, khuyến khích các hộ gia đình trong cùng dòng họ, bố con, anh em .. nhận vào một vùng sản xuất tập trung để mỗi hộ hoặc nhóm hộ chỉ có một thửa.

Trên cơ sở đó dựa vào đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương để lựa chọn các hình thức tổ chức thực hiện cho phù hợp. Có thể vận dụng linh hoạt các hình thức sau:

- Chuyển đổi toàn diện: Là hình thức chuyển đổi một cách đồng loạt trên quy mô từng thôn xóm đến toàn xã cho mọi đối tượng.

- Tự nguyện chuyển đổi: Là hình thức vận động các hộ tự chuyển đổi cho nhau trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng.

4.2. Xác định hệ số chuyển đổi “K” và khoanh vùng xác định diện tích nhóm đất theo từng hệ số chuyển đổi :

Vì ruộng đất của các hộ được chia trước đây có tốt, có xấu, có xa, có gần nên một hộ có nhiều thửa đất. Để số thửa cho một hộ ít so với trước mà vẫn đảm bảo công bằng khi chuyển đổi thì dùng hệ số “K” để điều chỉnh diện tích.

Trên cơ sở vị trí, diện tích dùng để thực hiện dồn điền (đã trừ các vị trí đất công ích, đất dành cho quy hoạch không giao cho các hộ) và quy hoạch phân vùng sản xuất nông nghiệp đã được thể hiện trên sơ đồ, tiểu ban chỉ đạo của từng thôn xóm tiến hành thảo luận thống nhất dự kiến hệ số “K” cho từng khu vực và khoanh định cụ thể các khu vực có hệ số “K” tương ứng lên trên sơ đồ.

Ví dụ:

Nhóm 1: Loại đất tốt, nhưng gần, điều kiện sản xuất thuận lợi tương ứng hệ số K = 0,8 về diện tích.

Nhóm 2: Loại ruộng tốt, nhưng xa, điều kiện sản xuất thuận lợi kém hơn so với nhóm 1 tương ứng với hệ số K = 0,9 về diện tích.

Nhóm 3: Loại ruộng trung bình tương ứng với hệ số K = 1 về diện tích.

Nhóm 4: Loại ruộng xấu, nhưng gần tương ứng với hệ số K = 1,2 về diện tích.

Nhóm 5: Loại ruộng xấu, nhưng xa tương ứng với hệ số K = 1,5 về diện tích.

Tổ chức công khai dự kiến (khoanh định vùng, khoảng và hệ số “K” trên bản đồ) tại thôn xóm để lấy ý kiến nhân dân hoặc họp dân để thảo luận, bàn bạc thống nhất theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Trên cơ sở đó hoàn chỉnh lại việc khoanh định các vùng, khoảnh sản xuất và ghi rõ hệ số “K” tương ứng tại các khu vực đó theo ý kiến thống nhất của nhân dân. Đây sẽ là căn cứ chính thức để tính toán diện tích cho từng hộ.

Ví dụ: Hộ ông A theo tiêu chuẩn được giao là 0,5 ha nếu ông A nhận (hoặc bốc thăm vào) nhóm đất có hệ số “K” = 0,8 thì sẽ tương ứng với diện tích là:

0,5ha x 0,8 = 0,4 ha

Nếu ông A nhận (hoặc bốc thăm vào) nhóm đất có hệ số “K” = 1,2 sẽ tương ứng diện tích từng nhóm là:

0,5 ha x 1,2 = 0,6 ha

4.3. Đăng ký thực hiện dồn điền đổi thửa:

Trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và hệ số “K” tại các khu vực đã được xác định, các hộ tiến hành việc tự thoả thuận đổi đất cho nhau hoặc đăng ký xin được chuyển đổi với tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn xóm.

- Tự thỏa thuận đổi đất:

Các hộ gia đình sử dụng đất có thể tự thoả thuận đổi đất cho nhau để được thửa đất lớn hơn phù hợp với quy hoạch và khả năng sản xuất hoặc thoả thuận việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng để tập trung tích tụ ruộng đất. Các hộ tự thoả thuận phải viết đơn gửi tiểu ban dồn điền đổi thửa ở thôn xóm và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo xã.

- Đăng ký nguyện vọng chuyển đổi ruộng đất:

Các hộ sử dụng đất tiến hành viết đơn đăng ký nguyện vọng của mình được sử dụng đất (tại từng khu vực và hệ số K đã công khai) với tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn xóm.

4.4. Cân đối diện tích đất, xử lý những vướng mắc sau đăng ký và lập phương án chính thức:

Trên cơ sở đăng ký cụ thể của các hộ Tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn xóm tiến hành tổng hợp và so sánh với các khu vực đã khoanh định, nếu có sự chênh lệch thì có thể điều chỉnh hệ số “K” hoặc khoanh định bổ sung cho phù hợp.

Ví dụ: Khu vực B có diện tích 2000 m2 hệ số K là 0,8. Khi tập hợp nguyện vọng của 10 hộ và sau khi đã dùng hệ số 0,8 để điều chỉnh thì diện tích cần để giao cho 10 hộ là 2400 m2. Để giải quyết vướng mắc này thì có thể điều chỉnh hệ số K xuống thấp hơn hoặc khoanh định mở rộng khu vực này cho đủ 2400 m2.

Sau khi cân đối và xử lý xong vướng mắc thì lập phương án chính thức đến từng hộ.

5. Trình duyệt của cấp xã với cấp huyện:

- Các tiểu Ban thôn, đội hoàn tất các nội dung phương án chính thức đến từng hộ để thông qua Ban chỉ đạo xã.

- Trên cơ sở phương án của các thôn, xóm Ban chỉ đạo của xã xây dựng và thông qua Đảng bộ dự thảo phương án dồn điền đổi thửa của cấp xã.

- Chỉnh sửa hoàn thiện các kế hoạch, phương án dồn điền, đổi thửa của xã trình Ban chỉ đạo huyện xem xét.

- UBND cấp huyện xét và ra quyết định phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa cho từng xã, thị trấn (phương án sau khi được phê duyệt phải được lưu trữ ở các cấp).

6. Tổ chức rút thăm nhận ruộng, đo đạc và giao đất ngoài thực địa cho các hộ:

Trên cơ sở phương án đã được phê duyệt UBND cấp xã chỉ đạo cho Tiểu ban dồn điền đổi thửa của từng thôn xóm tiến hành tổ chức bốc thăm nhận ruộng, đo đạc và giao đất ngoài thực địa cho các hộ.

Việc bốc thăm nhận ruộng được thực hiện đối với 1 khu vực có nhiều hộ đăng ký (có thể thống nhất quy ước bốc thăm theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đối với từng khu đất). Trên cơ sở kết quả bốc thăm sẽ đo đạc cắm mốc và giao đất thực địa đồng thời lập biên bản giao đất cho từng hộ và phiếu trích thửa để làm căn cứ cho việc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở bước tiếp theo.

7. Hoàn thiện bản đồ, lập đơn đăng ký, lập hồ sơ địa chính theo từng thửa đất và cho từng hộ sử dụng đất:

Việc thực hiện dồn điền, đổi thửa tuy về diện tích của các hộ không thay đổi lớn (chỉ chênh lệch do có hệ số “K” và trong khi đổi có một số hộ có nhu cầu chuyển nhượng), về số thửa thì từ có nhiều ô thửa nhỏ thành những thửa lớn, nên ruộng đất nông nghiệp của từng hộ sẽ thay đổi về vị trí, kích thước, diện tích, loại đất và số tờ, số thửa. Do vậy phải tiến hành đồng thời chỉnh lý bản đồ, lập lại hệ thống hồ sơ địa chính ngay, không để tình trạng không có hồ sơ địa chính hoặc hồ sơ địa chính không phù hợp với thực tế sau dồn điền đổi thửa.

Trình tự, nội dung tiến hành lập hồ sơ địa chính thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường.

7.1. Hồ sơ địa chính cần hoàn thiện sau dồn điền đổi thửa tại thôn xóm gồm:

- Hệ thống các biên bản họp của thôn đội liên quan đến quá trình triển khai tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa.

- Biểu 01: Thống kê hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp;

- Biểu 02: Thống kê tình hình sử dụng đất của các hộ.

- Biểu 03: Thống kê vị trí đất nông nghiệp do UBND xã quản lý, sử dụng sau dồn điền, đổi thửa.

- Biểu 04: Thống kê kết quả xác định hệ số “K”.

- Biểu 5: Phương án điều chỉnh dồn điền đổi thửa.

- Mẫu 6: Biên bản giao đất cho hộ nông dân sau dồn điền đổi thửa.

- Phiếu thửa giao ruộng.

7.2. Hồ sơ địa chính cần hoàn thiện sau dồn điền đổi thửa tại xã, thị trấn gồm:

- Hệ thống các văn bản liên quan đến quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác dồn điền đổi thửa của xã, TT.

- Hệ thống hồ sơ địa chính của các thôn xóm trên địa bàn xã, TT nêu tại Mục 7.1.

- Phương án dồn điền đổi thửa của xã, TT đã được phê duyệt.

- Danh sách đề nghị cấp GCN QSDĐ sau dồn điền đổi thửa (Mẫu số 7).

- Bản đồ địa chính đã được chỉnh lý theo kết quả dồn điền đổi thửa.

- Sổ mục kê.

- Sổ địa chính.

- Hệ thống biểu thống kê đất đai.

8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Năm 2011:

- Triển khai làm trước, hoàn thành và rút kinh nghiệm ở 30 xã, thị trấn:

+ Huyện Hải Hậu, Ý Yên: mỗi huyện 04 xã, thị trấn.

+ Thành phố Nam Định: 01 xã.

+ Các huyện còn lại: mỗi huyện 03 xã, thị trấn.

- Xây dựng , trình duyệt phương án, tổ chức bốc thăm và bố trí ruộng trên sơ đồ trong tháng 11/2011.

- Giao ruộng tại thực địa và hoàn thiện biên bản giao ruộng trong tháng 12/2011.

8.2. Năm 2012:

Triển khai hoàn thành dồn điền đổi thửa ở 70% số xã, thị trấn, trong đó có 96 xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.

8.3. Năm 2013:

Hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa ở tất cả cá xã, thị trấn còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp đối với cấp xã và thôn xóm, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (Để báo cáo)
- Tỉnh ủy; UBND tỉnh; (Để báo cáo)
- Các đ/c thành viên BCĐ của tỉnh;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, TP;
- Lưu: VT, ĐĐĐK.

GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Tác

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1071/HD-STNMT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1071/HD-STNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2011
Ngày hiệu lực16/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1071/HD-STNMT

Lược đồ Hướng dẫn 1071/HD-STNMT 2011 công tác dồn điền đổi thửa sản xuất nông nghiệp Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1071/HD-STNMT 2011 công tác dồn điền đổi thửa sản xuất nông nghiệp Nam Định
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1071/HD-STNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐặng Văn Tác
        Ngày ban hành16/09/2011
        Ngày hiệu lực16/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 1071/HD-STNMT 2011 công tác dồn điền đổi thửa sản xuất nông nghiệp Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1071/HD-STNMT 2011 công tác dồn điền đổi thửa sản xuất nông nghiệp Nam Định

              • 16/09/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/09/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực