Hướng dẫn 109-HD/BTGTW

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 109-HD/BTGTW 2023 đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
----------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 109-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

HƯỚNG DẪN

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW NGÀY 25/5/2023 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư). Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

2. Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm TTATGT theo Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; xác định bảo đảm TTATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT.

3. Công tác tuyên truyền về bảo đảm TTATGT cần bám sát và gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhấn mạnh, làm rõ vị trí, vai trò của công tác bảo đảm TTATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong giữ vững kỷ cương xã hội, bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương. Phản ánh các hoạt động, kết quả triển khai nhiệm vụ nhằm bảo đảm TTATGT của các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện, tham mưu tháo gỡ những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT.

3. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cơ quan chức năng - đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chuẩn mực cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

4. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT, mỗi cá nhân chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, ủng hộ cổ vũ những tấm gương về bảo đảm TTATGT. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

5. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông; tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư.

6. Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về bảo đảm TTATGT tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành, địa phương và trên Internet.

2. Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp... với nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

3. Tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sân khấu hóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, thông qua hội thảo, tọa đàm, phát động các cuộc thi, tìm hiểu về bảo đảm TTATGT.

4. Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và qua hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, đội truyền thông lưu động, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

5. Xây dựng các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích đặt tại các điểm công cộng, nơi đông dân cư, cơ quan, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng,… với một số thông điệp sau:

(1) An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.

(2) Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông.

(3) Đã uống rượu, bia - Không lái xe.

(4) Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một giây, chậm cả đời.

(5) Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy.

(6) Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ.

(7) Đi đúng làn đường, an toàn, thông suốt.

(8) Tham gia giao thông xanh, sạch, an toàn.

(9) Đi xe buýt - Ít nguy cơ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về bảo đảm TTATGT.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức, kiểm tra các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bảo đảm TTATGT.

2. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, quản lý thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, tổ chức các chương trình thường kỳ, các chuyên mục về an toàn giao thông để tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người dân.

- Chỉ đạo công tác thông tin cơ sở về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư theo hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể là thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ đạo Ban An toàn giao thông các địa phương và các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đảm bảo nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu đảm bảo TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

4. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về bảo đảm TTATGT, đưa các nội dung tuyên truyền trong bản tin sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến kiến thức, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm TTATGT. Chú trọng tuyên truyền nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư.

- Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, kịp thời, báo cáo đề xuất với cấp ủy và các cơ quan liên quan.

5. Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu giúp Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị - xã hội, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về TTATGT.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các cấp hội tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị, phát hiện kịp thời, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm TTATGT.

6. Các cơ quan thông tấn, báo chí

Căn cứ hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch tuyên truyền TTATGT, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, liên tục về bảo đảm TTATGT; chú trọng sử dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân; kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước./.


Nơi nhận:
- Đ/c Thường trực Ban Bí thư (để b/c),
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông,
Bộ Giao thông vận tải,
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,
- Các cơ quan báo chí Trung ương,
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội,
- Lãnh đạo Ban,
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban,
- Vụ Xã hội (5b),
- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vũ Thanh Mai

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu109-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(21/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 109-HD/BTGTW 2023 đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 109-HD/BTGTW 2023 đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu109-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýVũ Thanh Mai
        Ngày ban hành17/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 109-HD/BTGTW 2023 đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 109-HD/BTGTW 2023 đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW

              • 17/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực