Hướng dẫn 1101/HD-BVHTTDL

Hướng dẫn 1101/HD-BVHTTDL năm 2013 tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1101/HD-BVHTTDL 2013 tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/HD-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

Thực hiện Thông báo số 970/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung cụ thể như sau: 

I. TRIỂN KHAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁC CẤP CƠ SỞ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa các cấp 

1.1. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nếu điều kiện cho phép, các tỉnh/thành phố triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của tỉnh/thành phố để đánh giá tổng kết phong trào, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và bầu chọn đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ II, năm 2013.

1.2. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị các cấp: thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức căn cứ vào cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các cấp để phối hợp tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả tốt.

- Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc năm 2013 cấp tỉnh, phân bổ số lượng đại biểu. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian.

1.3. Quy mô hội nghị, số lượng đại biểu tham dự Hội nghị gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp quận, huyện, thị xã và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do địa phương bố trí dựa trên điều kiện thực tế của địa phương.

1.4. Về thành phần gia đình văn hoá được lựa chọn tham gia Hội nghị: cần quan tâm chú trọng cơ cấu hợp lý các hộ gia đình: doanh nghiệp tư nhân, thành phần dân tộc, tôn giáo, ngành nghề trên địa bàn. Chú ý các gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc là đồng bào dân tộc thiểu số.

1.5. Các tỉnh/thành không có điều kiện tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của các tỉnh/thành thì tiến hành chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc. Chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng vùng miền góp phần quảng bá cho phong trào.

Việc tổ chức Hội nghị các tỉnh/thành phố hoàn thành trước ngày 30/7/2013.

1.6. Về tiêu chí Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

1.6. 1. Tiêu chí bình xét gia đình văn hóa.

Việc bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hoá căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

1.6.2. Tiêu chí bình xét gia đình tham dự Hội nghị các cấp:

- Là những gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá ít nhất trong 3 năm liên tục (tính đến thời điểm bình xét năm 2012). Trường hợp chưa đủ thời gian trên song có thành tích thật đặc biệt xuất sắc, nổi trội, là tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng, được cộng đồng suy tôn, ghi nhận sẽ được Ban Chỉ đạo các cấp xem xét cụ thể và bình xét

- Có thành tích thật tiêu biểu xuất sắc đại diện cho nhiều thành phần như: các gia đình lão thành cách mạng, gia đình đối tượng chính sách, nông dân, công nhân lao động, cán bộ viên chức, trí thức, lực lượng vũ trang, tiểu thương, dân tộc, tôn giáo…

2. Nội dung chương trình Hội nghị

- Báo cáo đánh giá tổng quan công tác xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2007-2012. Báo cáo những kinh nghiệm hay, những giải pháp tốt, những đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai xây dựng gia đình văn hoá.

- Tham luận của các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng. 

- Bình chọn đại biểu đi dự Hội nghị cấp trên.

- Chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp.

3. Hình thức thể hiện

- Báo cáo đánh giá kết quả về phong trào xây dựng gia đình văn hoá giai đoạn 2007 - 2012 của các cấp.

- Báo cáo minh họa của các gia đình văn hoá (có thể báo cáo trực tiếp hoặc thông qua hình thức giao lưu đối thoại). Đề nghị có kèm theo phụ lục số liệu yêu cầu, gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị.

- Mỗi tỉnh/thành phố làm 01 phim phóng sự tuyên truyền trước và trong Hội nghị.

- Đối với Hội nghị cấp tỉnh/thành, các tỉnh/thành có điều kiện có thể truyền hình trực tiếp để tuyên truyền cổ vũ phong trào.

II. CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

1. Thời gian: 

Dự kiến Hội nghị được tổ chức vào cuối quý III, đầu quý IV năm 2013.

2. Nội dung chuẩn bị

- Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá của tỉnh, thành phố (giai đoạn 2007-2012), trong đó đặc biệt chú ý tới các bài học kinh nghiệm và các gương điển hình.

- Báo cáo thành tích của các gia đình tiêu biểu, xuất sắc được đề nghị tuyên dương khen thưởng. 

- Danh sách và hồ sơ khen thưởng của các gia đình văn hoá tiêu biểu. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 1 bộ (bản chính) gồm:

a) Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc cấp ngành, tỉnh.

b) Báo cáo thành tích của các gia đình (Báo cáo viết theo thể ký sự, phóng sự, câu chuyện do địa phương cử người biên tập trong khuôn khổ 02 trang đánh máy A4 kèm theo ảnh chân dung, ảnh phản ánh sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của gia đình….).

Danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng của các gia đình văn hoá tiêu biểu, xuất sắc và báo cáo nêu trên gửi về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 30/8/2013 để Ban Tổ chức kịp in sách làm tư liệu phục vụ Hội nghị.

3. Số lượng gia đình tham gia Hội nghị toàn quốc

- Mỗi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được chọn 01 đại biểu đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II. Việc bình chọn do quận, huyện, thị xã đề xuất theo đúng tiêu chí đã được đề ra. Các tỉnh/thành phố thẩm định, xem xét phê duyệt.

4. Thành phần đại biểu mỗi tỉnh/thành tham gia Hội nghị toàn quốc

Mời đại diện Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gồm:

- Trưởng (hoặc phó) Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình (Phòng Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở).

- Các đại biểu đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc (01 đại diện/01 đơn vị cấp huyện).

5. Kinh phí tham gia Hội nghị toàn quốc

- Kinh phí đưa đón đại biểu các gia đình đi về dự Hội nghị toàn quốc do địa phương chịu trách nhiệm.

- Kinh phí dự Hội nghị toàn quốc của các đại biểu hưởng lương Nhà nước theo quy định tài chính hiện hành.

6. Hình thức khen thưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

Đề nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện để tạo điều kiện cho Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc lần thứ II, năm 2013 được tiến hành đạt hiệu quả tốt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hoá cơ sở theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện của các địa phương và báo cáo thường xuyên với Bộ để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ trưởng;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- UBND, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH" và Sở VHTTDL các tỉnh/thành;
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ VHTTDL có liên quan;
- CQ đại diện VP Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng;
- CQ đại diện Bộ VHTTDL tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Cục VHCS, VPTTBCĐ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1101/HD-BVHTTDL

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1101/HD-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2013
Ngày hiệu lực02/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1101/HD-BVHTTDL

Lược đồ Hướng dẫn 1101/HD-BVHTTDL 2013 tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1101/HD-BVHTTDL 2013 tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1101/HD-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành02/04/2013
        Ngày hiệu lực02/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 1101/HD-BVHTTDL 2013 tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1101/HD-BVHTTDL 2013 tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá

            • 02/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực