Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH

Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1126/SXD-KTTH

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (trong văn bản này gọi tắt là Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ);

Thực hiện công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ;

Căn cứ văn bản số 2988/UBND-KTTH ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long V/v triển khai hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ;

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 với các nội dung như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG:

1- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Các công trình mới, công trình đang tổ chức lập dự toán, tổng dự toán; công trình đã lập dự toán, tổng dự toán nhưng chưa được Chủ đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư tính toán lại dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập & quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và theo hướng dẫn của văn bản này.

- Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011.  Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3- Dự toán xây dựng công trình được lập theo các tập đơn giá xây dựng công trình theo các văn bản ngày 25/12/2007 của sở Xây dựng: văn bản số 203/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm”; văn bản số 204/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; văn bản số 205/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, đã tính theo mức lương tối thiểu là 350.000đồng/tháng với cấp bậc tiền lương theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

4- Danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

- Vùng III, gồm các địa bàn: thành phố Vĩnh Long; huyện Bình Minh; huyện Long Hồ.

- Vùng IV, gồm các địa bàn:

+ Gồm các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.

(Chi tiết xem phụ lục số 3 kèm theo văn bản này)

II- ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

a- Điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC ) : (Chi tiết xem phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo văn bản này)

- Áp dụng cho vùng III:

Chi phí nhân công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 3,972.

- Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí nhân công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 3,602.

b- Điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC ) : (Chi tiết xem phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo văn bản này)

- Áp dụng cho vùng III:

Chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC = 1,767.

- Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC = 1,744.

III- ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng (KĐC NCKS) :

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (KĐC NCKS) được điều chỉnh theo các hệ số trong phụ lục số 2 kèm theo hướng dẫn của văn bản này.

IV- MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHI PHÍ KHÁC:

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

V- ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG:

Đối với những công trình đang thi công dỡ dang có khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2011 việc điều chỉnh giá hợp đồng: Chủ đầu tư căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết; các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan để giải quyết việc điều chỉnh giá hợp đồng cho khối lượng xây lắp từ ngày 01/10/2011 trở về sau.

VI- CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC:

Đối với các công trình xây dựng đã lập đơn giá đơn giá xây dựng công trình riêng, Chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này để xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

Các hệ số điều chỉnh theo văn bản này được áp dụng cho các công trình sử dụng vốn Nhà nước. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các hệ số điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này.

VII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo văn bản hướng dẫn này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.

(Đính kèm phụ lục số 1, phụ lục số 2, phụ lục số 3)

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (thay b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ XD;
- Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ XD;
- Viện Kinh tế XD - Bộ XD;
- Phân Viện kinh tế Xây dựng miền Nam;
- UBND tỉnh Vĩnh Long (thay b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- BQL dự án XDCB các huyện, thành phố;
- P. Công thương; P. KT hạ tầng các huyện;
- P. QL đô thị thành phố Vĩnh Long;P. QL đô thị huyện Bình Minh;
- Ban GĐ Sở;
- P.QL xây dựng;
- Lưu : VT; P.KTTH.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC SỐ 1 :

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo công văn số: 1126 /SXD-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long)

 

1- Áp dụng cho vùng IV:

 

 

 

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

 

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

 

 

 

( KĐC NC)

( KĐC MTC)

 

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 1.400.000đ / tháng

3,602

1,744

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011, theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.

 

2- Áp dụng cho vùng III:

 

 

 

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

 

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

 

 

 

( KĐC NC)

( KĐC MTC)

 

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 1.550.000đ / tháng

3,972

1,767

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011, theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.

Ghi chú: Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Phụ lục số 3: Danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo văn bản này.

 

PHỤ LỤC SỐ 2 :

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo công văn số: 1126 /SXD-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long)

 

1- Áp dụng cho vùng IV:

 

 

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

 

 

Chi phí nhân công

 

 

 

( KĐC NC)

 

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 1.400.000đ / tháng

3,602

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011, theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.

 

2- Áp dụng cho vùng III:

 

 

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

Chi phí nhân công

( KĐC NC)

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 1.550.000đ / tháng

3,972

Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011, theo công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng.

Ghi chú: Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Phụ lục số 3: Danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo văn bản này.

 

PHỤ LỤC SỐ 3:

DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2011

(Ban hành kèm theo công văn số: 1126 /SXD-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2011 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long)

1- Vùng III, gồm các địa bàn:

- Thành phố Vĩnh Long.

- Huyện Bình Minh; huyện Long Hồ.

2- Vùng IV, gồm các địa bàn:

- Gồm các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1126/SXD-KTTH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1126/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2011
Ngày hiệu lực20/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(02/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1126/SXD-KTTH

Lược đồ Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1126/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýĐoàn Thanh Bình
        Ngày ban hành20/12/2011
        Ngày hiệu lực20/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (02/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1126/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công

         • 20/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực