Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ

Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ năm 2016 thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ thực hiện quy chế khen thưởng tổ chức Công đoàn 2016


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng Liên đoàn đã ban hành Quyết định số 1564/QĐ - TLĐ ngày 24 tháng 12 năm 2014 kèm theo Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Sau một thời gian thực hiện đã có một số phát sinh, vướng mắc và cách hiểu chưa thống nhất. Để đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

1. Về đối tượng khen thưởng

Đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế khen thưởng:

1.1 Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các danh hiệu hoặc hình thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đã được khen thưởng toàn diện thì không được khen thưởng chuyên đề và ngược lại, (trừ khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn hoặc khen thưởng đột xuất).

1.2 Đối với cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng thời hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu thi đua. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

1.3 Trường hợp cá nhân chuyn công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét tặng các danh hiệu thi đua trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng tr lên).

1.4 Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hàng năm không khen thưởng thường xuyên cho các tập thể, cá nhân thuộc sự qun lý trực tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và ngược lại.

2. Đăng ký thi đua

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi bản đăng ký thi đua (mẫu số 06) về Tổng Liên đoàn trước ngày 01/3 hàng năm.

3. Về xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại điểm 1, Điều 22 của Quy chế khen thưởng.

Ngoài những sáng kiến (giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác) như quy định tại Điều 22 ca Quy chế khen thưởng, đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, những đề xuất, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội không thể lượng hóa cụ thể được giá trị bằng tiền, nhưng được Hội đồng sáng kiến, Hội đng khoa học của đơn vị đánh giá cao, Thủ trưng và Công đoàn đơn vị xác nhận về hiệu quả của đề xuất, sáng kiến đó thì cũng được coi là sáng kiến cấp cơ sở.

4. Về xét tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn

4.1. Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn xét tặng hàng năm cho Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 9 của Quy chế khen thưởng:

Đối với công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc nhất, được Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương lựa chọn đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua thì không tặng Cờ thi đua của cấp đề nghị mà chỉ ban hành Quyết định công nhận đủ tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của cấp đề nghị.

4.2. Cờ thi đua toàn diện của Tng Liên đoàn xét tặng hàng năm cho Công đoàn cp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, Điều 9 của Quy chế khen thưởng;

Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dẫn đầu Cụm, Khối thi đua đã được Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương lựa chọn đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua thì không tặng Cờ thi đua của cấp đề nghị mà ch ban hành Quyết định công nhận đủ tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của cấp đề nghị.

4.3. Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn xét tặng hàng năm cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, Điều 9 của Quy chế khen thưởng:

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đã được Tổng Liên đoàn lựa chọn đ nghị trình Chính phủ tặng Cờ thi đua thì không tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn mà chỉ ban hành Quyết định công nhận đủ tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn.

5. Về xét tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn

5.1. Đối với cá nhân khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước không bình xét các danh hiệu thi đua như: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở, thì việc đề nghị xét tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho cá nhân có 02 năm liên tục đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc và trong thời gian đó có 2 sáng kiến được chủ doanh nghiệp công nhn và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở. Năm trước thời điểm đề nghị Bằng khen Tổng Liên đoàn đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; giấy khen của Công đoàn cấp đề nghị hoặc đã được tặng 01 Bằng Lao động sáng tạo đối với công nhân, lao động trực tiếp sản xuất theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Quy chế khen thưởng của t chức Công đoàn.

5.2. Đối với tập thể là công đoàn cơ sở ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước nếu không bình xét các danh hiệu thi đua cho tập thể theo quy định, thì việc đề nghị xét tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho tập thể có 02 năm liên tục đạt công đoàn cơ sở vng mạnh và năm trước thời điểm đề nghị Bằng khen Tổng Liên đoàn đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương.

5.3. Đối với công nhân, lao động:

Tổng Liên đoàn khuyến khích các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương xét, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất và tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân, lao động trang trọng, thiết thực. Tuy nhiên các đơn vị đề nghị vẫn phải đảm bảo các thành tích, tiêu chuẩn và số lượng theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 13 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

6. Về xét tặng Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn

Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn xét tặng cho các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và cá nhân được quy định tại khoản 2, Điều 14 của Quy chế khen thưởng. Không xét tặng Bằng khen chuyên đề cho Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành địa phương có số lượng dưới 10 đoàn viên.

7. Về xét tặng Bằng Lao động sáng tạo

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chun quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 16 của Quy chế khen thưởng.

7.1. Tại điểm 1, khoản 3, Điều 16 của Quy chế khen thưởng: Cán bộ lãnh đạo, quản lý được hiu như sau:

- Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp: Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có phụ cấp từ 0,3 trở lên;

- Đối với các loại hình doanh nghiệp: Người giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp và tương đương tr lên.

7.2. Đối với những Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bộ có nhiều thành viên tham gia sau khi được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì tác giả là Chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp trên 60% cho đề tài được xem xét đề nghị khen thưởng.

7.3. Đối với những đề tài khoa học cấp Nhà nước có nhiều thành viên tham gia sau khi được nghiệm thu và được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì tác gi là Chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp từ 50% trở lên cho đề tài được xem xét đề nghị khen thưởng.

7.4. Đối với các đề xuất, sáng kiến ở các đơn vị không xác định được cụ thể giá trị làm lợi nhưng đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng xác nhận hoặc cơ quan quản lý khoa học công nghệ của tỉnh, Bộ xác nhận thì tác giả của các đề xuất, sáng kiến đó được xem xét đề nghị khen thưởng.

8. Về xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”:

Tổng Liên đoàn xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua dẫn đầu của Tổng Liên đoàn trong các Cụm, Khối thi đua do Tổng Liên đoàn tổ chức.

- Tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua xuất sắc có tổng số điểm thi đua xếp kế tiếp đơn vị dẫn đầu trong Cụm, Khối thi đua do Tổng Liên đoàn tổ chức.

9. Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng

9.1. Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua gồm:

- Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương (mẫu số 01);

- Biên bản họp và kết quả bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương;

- Danh sách đề nghị khen thưởng (mẫu số 02);

- Tóm tắt thành tích tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua (mẫu số 03);

- Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua có xác nhận của các cấp trình khen thưởng (mẫu số 07).

9.2. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen gồm:

- Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương (mẫu số 01);

- Biên bản hp và kết quả bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưng Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương;

- Danh sách đề nghị khen thưởng (mẫu số 02);

- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen (mẫu số 03);

- Văn bản công nhận 02 sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

9.3. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo gồm:

a) Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương (vận dụng mẫu số 01);

b) Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của các cấp trình khen thưng (mẫu số 04);

c) Tóm tắt các giải pháp, sáng kiến của các cá nhân được đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo (mẫu số 05);

d) Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau:

- Giấy công nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền;

- Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

- Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tnh, Bộ, ngành Trung ương, Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;

- Văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế, xã hội của đơn vị ứng dụng đề tài, sáng kiến.

10. Một số mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng:

- Mẫu số 07: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn; Tập thể Lao động xuất sắc; Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác;

- Mẫu số 08: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Mẫu số 09: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân);

11. Thời hạn trình hồ sơ khen thưởng

- Thời hạn trình hồ sơ khen thưởng thực hiện theo Quy định tại Điều 41, Điều 42 của Quy chế khen thưởng;

- Khi các đơn vị gửi hồ sơ về Tổng Liên đoàn đồng thời gửi bản mềm về hộp thư của Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn theo địa chỉ: thiduatld@gmail.com

- Khi trình hồ sơ khen thưởng cn chú ý: trong một năm, không trình hai hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một đối tượng, trừ trường hợp khen thưởng đột xuất. Các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, thì sau 5 năm được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” mới đề nghị xét tặng Huân chương.

12. Kích thước Cờ, Bằng khen được quy định như sau:

12.1. Cờ thi đua:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014;

- Kích thước Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn (800mm x 600mm); chất liệu: Vải sa tanh hai lp màu đỏ.

- Kích thước Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương (750mm x 550mm); chất liệu: Vải sa tanh hai lớp màu đỏ.

12.2. Bằng khen:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014;

- Kích thước Bằng khen của Tổng Liên đoàn có kích thước (360mm x 237mm).

- Kích thước Bằng khen LĐLĐ tnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương (330mm x 207mm).

Văn bản hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, Công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn qua (Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng) để tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.

 


Nơi nhận:
- Ban Thi đua KTTW;
- Các đ/c ủy viên ĐCT- TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, TP; CĐ ngành TW;
- CĐ Tổng CTy trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Đức Chính

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1217/HD-TLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Tổng Liên đoàn)1

Mẫu số 01

Tờ trình đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng

Mẫu số 02

Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng

Mẫu số 03

Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích đ nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn

Mẫu số 05

Tóm tắt thành tích đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn

Mẫu số 06

Đăng thi đua

Mẫu số 07

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính ph; Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn; Tập thể Lao động xuất sắc; Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Mẫu số 08

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương. Bng khen của Thủ tướng Chính ph, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Mẫu số 09

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

 

Mẫu số 1.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ (CĐ)…………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:              /TTr-………

………., ngày        tháng       năm 20……

 

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng năm ………….

Kính gửi: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Căn cứ Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014, Hướng dẫn số         /HD-TLĐ ngày       /3/2016 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về việc hướng dẫn thi hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ)……………………..đã đánh giá thành ch xuất sắc đạt được trong hoạt động Công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua của địa phương (ngành) năm........

Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ)……………………..đề nghị Đoàn Chủ tịch TLĐ xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sau:

1. Tặng Cờ thi đua năm ………... cho……...tập thể (hoặc Cờ chuyên đề về …………. cho ……):

……………. Công đoàn cơ sở;

……………. Công đoàn trên cơ sở.

2. Tặng Bằng khen tập thể và cá nhân.

(Hoặc Tặng Băng khen về chuyên đề ……..... cho ............ tập thể và ………….. cá nhân).

(có danh sách kèm theo)

Ban Thường vụ……………….. đảm bo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Kính trình Đoàn Chủ tịch TLĐ xem xét quyết định.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng ……. bản.

- Báo cáo thành tích của tập th đề nghị tặng Cờ …….... bản.

- Tóm tắt thành tích (danh sách trích ngang) của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng...bn.

- Các văn bản khác (....)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
Ban CSKTXH&TĐKT

TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2.

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TLĐ KHEN THƯỞNG NĂM ……..

(Đính kèm Tờ trình số..../TTr-…………………)

I. CỜ THI ĐUA:

1 ……………………….

2 ……………………….

II. BNG KHEN:

A. Tập thể:

1 ……………………….

2 ……………………….

B. Cá nhân:

1 ……………………….

2 ……………………….

Lưu ý: Ghi rõ ràng, không viết tắt, chỉ ghi chức vụ cao nhất và chức vụ Công đoàn.

………………………………

 

Mẫu số 3

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TLĐ KHEN THƯỞNG NĂM …..

(Đính kèm Tờ trình số..../TTr-…………………)

I. TẬP TH:

TT

Tên tập thể đ nghị khen thưởng

Tóm tắt thành tích

(Ch ghi những thành tích tiêu biểu; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được liên tục 3 năm trước thời điểm đ nghị khen thưởng)

Hình thức đề nghị khen thưởng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁ NHÂN:

TT

Họ và tên, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Tóm tắt thành tích

(Chỉ ghi những thành tích tiêu biểu; Một s sáng kiến tiêu biểu; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được liên tục 3 năm trước thời điểm đ nghị khen thưởng)

Hình thức đề nghị khen thưởng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 4.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

…………, ngày         tháng         năm 20……

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Năm........

Họ và tên…………………………         ngày, tháng, năm sinh ……………        Nam (nữ) ……….

Quê quán: ………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………….………..

Chức vụ, đơn vị công tác ……………….……

Tổng số đề tài khoa học ……………, giải pháp sáng kiến ……………

Tổng số tiền làm lợi ……………….………… triệu đồng,

Tổng số tiền được thưởng: ……………….… triệu đồng.

Những năm đã được Bng LĐST: năm……………, năm ………………

I. Mô tả giải pháp sáng kiến, đề tài khoa học:

(Mô tả từng giải pháp, đề tài)

1. Mô tả ngắn gọn những ưu, khuyết điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị. Cn ch rõ đặc điểm cần phải khắc phục.

2. Mô t giải pháp sáng kiến:

- Thuyết minh tính mới của của giải pháp: (mô t ngắn gọn đầy đủ và rõ ràng, chú ý nêu rõ các nội dung cải tiến, sáng tạo).

- Kh năng áp dụng: Gii pháp đã được áp dụng tại địa phương, đơn vị nào? hoặc chứng minh khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế kỹ thuật tại cơ quan đơn vị.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của đề tài, giải pháp, sáng kiến sáng tạo: cn so sánh với những giải pháp tương tự, giá trị kinh tế đem lại sau khi áp dụng giải pháp, đề tài, sáng kiến so với trước đó. (Kèm theo Quyết định hoặc giấy chứng nhận công nhận giải pháp, đề tài của cấp có thẩm quyền; bản vẽ, sơ đồ, ảnh... đ minh họa)

II. Thành tích hoạt động Công đoàn:

- Nêu ngn gọn những công việc, kết qu đạt được khi thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn giao.

- Các danh hiệu, hình thức được khen thưởng.

 

XÁC NHẬN
Của Công đoàn cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
Cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 5

TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM...

(Đính kèm Tờ trình số....……………………)

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác

Số giải pháp, đề tài

- Tiền làm li.

- Tiền thưởng

Tóm tắt nội dung giải pháp, đề tài

Năm đã đạt Bằng LĐST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Tóm tắt nội dung giải pháp, đề tài cần nêu tóm tắt mội số nội dung cơ bn sau:

- Tên giải pháp, đề tài.

- Tính cấp thiết đưa ra giải pháp, đề tài,

- Trước khi đưa ra giải pháp, đề tài,

- Giải pháp, đ tài,

- Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp, đề tài,

- Hiệu quả kinh tế, xã hội,

- Đã được các giải thưởng (tên giải thưởng, đơn vị tổ chức, ngày, tháng năm được trao giải).

 

Mẫu số 6.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ (CĐ)………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số          /TTr-……

………., ngày          tháng        năm 20……

 

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM …………

Kính gửi: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Căn cứ thành tích đạt được của tập thể, cá nhân thực hiện phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 201...

Căn cứ chương trình công tác của LĐLĐ tnh (CĐ) .....năm 201... Ban Thưng vụ LĐLĐ tỉnh (CĐ)... đăng ký thi đua năm 201... cụ thể như sau:

1. Tập thể:

100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh....(CĐ).... Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có trên 85 % đạt Tập thể lao động xuất sắc.

Liên đoàn Lao động tnh đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 201...

Đề nghị Tổng Liên đoàn Iao động Việt Nam tặng thưởng Cờ thi đua năm 201... cho:

+ ……………………….Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

+ ……………………….Công đoàn cơ sở.

2. Cá nhân:

100% cán bộ chuyên trách Công đoàn thuộc LĐLĐ...(CĐ)... đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở.

……………………đề nghị Tổng Liên đoàn xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn.

……………………đề nghị Tổng Liên đoàn xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn.

Trên đây là đăng ký thi đua của …………………… Kính đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn theo dõi giúp đỡ để đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu đăng ký thi đua trên.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT
.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 071

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …… năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN…………….. 2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa ch trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (vđiều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với ln khen thưởng trước đây); việc đi mới công tác quản lý, ci cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đ tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao v kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và c nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước6.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể7.

III. CÁC HÌNH THC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG8

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
(Ký, đóng dấu)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 081

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …… năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG……………..  2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng ch in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                                              Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyn, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

3. Một số đề tài, sáng kiến tiêu biểu (Ghi rõ: Tên đề tài sáng kiến; Tóm tắt nội dung đề tài, sáng kiến; cấp quyết định công nhận sáng kiến; đơn vị ứng dụng sáng kiến; hiệu quả sáng kiến)

III. CÁC HÌNH THC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

S, ngày, tháng, năm của quyết định công nhn danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen tng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 09

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …… năm ……

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ……………..1

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa ch trang tin điện t; cơ cu t chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chtiêu về năng suất, chất lượng, hiệu qu... đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...2.

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3
(Ký, đóng dấu)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4
(Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 1 Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đ nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lp, Huân chương Quân công, Huân chương Bo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đi với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bng khen cấp bộ, cấp tnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng

3 Đi với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...).

4 Tùy theo hình thức đ nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đ nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, t suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến ci tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với ngưi lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn v sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lp bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết qu học lập: số học sinh giỏi cp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tnh), cấp tnh (thành phố thuộc Trung ương), cp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,...

- Đi vi bệnh viện: Lp bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, cha bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng s giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đ tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...).

6 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện...

7 Công tác xây dựng đảng, đoàn th: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn th.

8 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối vái Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nht, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công: 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bng khen cấp bộ, cp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng

3 Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trn); huyn (quận, thị xã, thành ph thuộc tnh); tnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 u thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được v năng suất, cht lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, gii pháp công tác trong việc đi mi công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường li của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phm chất đạo đc; chăm lo đi sng cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...).

- Đối với cán bộ làm công tác qun lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn v kinh doanh bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến ci tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đi với người lao động... Việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi tờng, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhn của quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lp bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết qu học lập: số học sinh giỏi cp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tnh), cấp tnh (thành phố thuộc Trung ương), cp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,...

- Đi vi bệnh viện: Lp bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, cha bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng s giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đ tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các quan quản lý nhà nước, lấy kết qu thực hiện c nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát trin đơn vị, ngành, địa phương...

5 Nêu các hình thức khen thưng đã được Đng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể, Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhn danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bng khen của Thủ tướng Chính ph v.v...

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến s thi đua toàn quốc:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tnh, thành ph thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, gii pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đ nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cp có thẩm quyền công nhận.

1 Ghi hình thc đề nghị khen thưởng. Ch áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biu mới đề nghị Thủ tướng Chính ph tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thng Chính ph, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Th tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sn xuất, kinh doanh phi nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của quan nhà nước có thẩm quyền).

3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhn của thủ trưởng Cơ quan.

4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhn của thủ trưởng Cơ quan.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1217/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1217/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1217/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ thực hiện quy chế khen thưởng tổ chức Công đoàn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ thực hiện quy chế khen thưởng tổ chức Công đoàn 2016
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1217/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýMai Đức Chính
        Ngày ban hành11/08/2016
        Ngày hiệu lực11/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ thực hiện quy chế khen thưởng tổ chức Công đoàn 2016

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ thực hiện quy chế khen thưởng tổ chức Công đoàn 2016

           • 11/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực