Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ

Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ về khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước đã được thay thế bởi Hướng dẫn 196/HD-TLĐ 2015 khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước đảm việc nhà và được áp dụng kể từ ngày 12/02/2015.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ” và Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Căn cứ văn bản số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Tập thể

- Công đoàn cơ sở.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Ban Nữ công nghiệp vụ, Ban Nữ công quần chúng (gọi chung là tập thể).

2. Cá nhân

Nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐỂ XÉT KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

1. Thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học khá hoặc giỏi, thành đạt; xây dựng gia đình theo tiêu chí thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

4. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội.

5. Có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai phong trào, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

III. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CỜ, BẰNG KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1. Tập thể được xét tặng Cờ: (chỉ xét tặng cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại đơn vị, ngành, địa phương, đã được các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tặng Cờ, Bằng khen 2 lần liên tục trở lên (trong đó phải có 1 lần được tặng Cờ).

2. Tập thể được xét tặng Bằng khen:

Có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của đơn vị, ngành, địa phương, đã được các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen 2 lần liên tục trở lên.

3. Cá nhân được xét tặng Bằng khen:

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” trở lên (đối với đơn vị không bình xét thi đua), hoặc danh hiệu thi đua của đơn vị, hoặc đạt các giải thưởng khác tương đương, hoặc Chủ nhiệm đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến đạt giá trị cao. Nếu đơn vị không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” thì phải đảm bảo tiêu chuẩn: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật lao động.

- Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, con khỏe, ngoan, học khá hoặc giỏi. Nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt.

- Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú.

- Được tập thể nơi làm việc suy tôn.

- Là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đã được các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen 2 lần liên tục trở lên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Tổng Liên đoàn:

- Ban Nữ công có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phong trào; hướng dẫn số lượng khen thưởng Cờ, Bằng khen cấp TLĐ và tổng hợp hồ sơ khen thưởng trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xét duyệt.

- Kế hoạch sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm phong trào sẽ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định và có hướng dẫn riêng.

2. Đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, cụ thể hóa tên phong trào, nội dung tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương, cơ sở gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. (Cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tương đương với đạt danh hiệu “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”).

- Căn cứ các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn thi đua để quy định các hình thức khen thưởng phù hợp.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết phong trào. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Tổng hợp đăng ký thi đua, hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn xét khen thưởng theo Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn thực hiện quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn (gửi qua Ban Nữ công).

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT- TLĐ
- Các đ/c Ủy viên ĐCT- TLĐ
- TW Hội LHPN VN
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ Tổng Cty trực thuộc TLĐ
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
- Lưu VT, NC TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1270/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1270/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2011
Ngày hiệu lực05/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1270/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1270/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành05/08/2011
        Ngày hiệu lực05/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/02/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1270/HD-TLĐ khen thưởng phong trào thi đua Giỏi việc nước