Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ

Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ năm 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh


TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

THU KINH KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN KHU VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH QUA TÀI KHOẢN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quy chế phi hp số 480/QCPH-TLĐ-VIETINBANK ngày 24/09/2016 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã triển khai xây dựng phần mềm thu kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh qua Tài khoản của Tổng Liên đoàn mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Tổng Liên đoàn ban hành hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện như sau:

I. Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xây dựng phần mềm phục vụ cho việc thu, quản lý và chuyển trả nguồn kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh cho các cấp công đoàn.

- Thực hiện việc thu kinh phí qua tài khoản như sau:

Tên Tài khoản nhận kinh phí công đoàn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số Tài khoản: 117001366668

tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Thực hiện cấp trả cho công đoàn cơ sở khi doanh nghiệp, đơn vị thực hiện đóng kinh phí công đoàn (theo chế độ 24h kể từ khi doanh nghiệp, đơn vị nộp kinh phí công đoàn).

- Hàng tháng cấp trả phần kinh phí cấp trên được sử dụng cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và phần kinh phí công đoàn thu từ các doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn.

- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chỉ đạo các chi nhánh trên toàn quốc triển khai việc thu kinh phí công đoàn.

II. LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Chủ động lựa chọn chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản của đơn vị mình. Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản cho các công đoàn cơ sở thuộc cấp mình quản lý tài chính cho phù hợp (VietinBank cấp số tài khoản cho các đơn vị, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản khi thực hiện giao dịch rút tiền, chuyển tiền đi).

- Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương tiến hành nhập danh sách các doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) cũng như các đơn vị được cấp trả kinh phí công đoàn phải đảm bảo đầy đủ dữ liệu: Mã số thuế của Doanh nghiệp nộp, số Tài khoản của Công đoàn cơ sở, số tiền phải đóng kinh phí công đoàn trong năm.

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện và cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn tới các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn.

- Hàng tháng cấp trả phần kinh phí cho Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện và cấp trên trực tiếp cơ sở theo phân phối nguồn thu tại đơn vị. Khi nhận được phần kinh phí công đoàn của doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thực hiện chi cho người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện; cấp trên trực tiếp cơ sở; công đoàn cơ sở đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn và Thông báo tới các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn do cấp mình quản lý.

III. Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Chủ động lựa chọn chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản của đơn vị mình. Phi hp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản cho các công đoàn cơ sở thuộc cấp mình quản lý tài chính cho phù hợp (VietinBank cấp số tài khoản cho các đơn vị, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản khi thực hiện giao dịch rút tiền, chuyển tiền đi).

- Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương tiến hành nhập danh sách các doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) cùng như các đơn vị được cấp trả kinh phí công đoàn phải đảm bảo đầy đủ dữ liệu: Mã số thuế của Doanh nghiệp nộp, Số Tài khoản của Công đoàn cơ sở, số tiền phải đóng kinh phí công đoàn trong năm.

- Khi nhận được phần kinh phí công đoàn của doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chi cho người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn và Thông báo tới các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn do cấp mình quản lý.

IV. Công đoàn Cấp cơ sở.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết để tiến hành mtài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Cung cấp các dữ liệu cần thiết cho Công đoàn cấp trên trực tiếp để tiến hành khai báo dữ liệu cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: Mã số thuế của Doanh nghiệp nộp, Số Tài khoản của Công đoàn cơ sở, stiền phải đóng kinh phí công đoàn trong năm.

- Căn cứ vào số kinh phí Công đoàn phải đóng, Công đoàn cơ sở đôn đốc Chủ doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn theo Thông báo của Công đoàn cấp trên.

Trên cơ sở hướng dẫn này, các cấp công đoàn chủ động triển khai, thực hiện kể từ ngày ban hành hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được chỉ đạo, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT (Để B/c)
- VP, UBKT TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐN TW;
- Các CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phan Văn Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1305/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1305/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(11/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1305/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1305/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýPhan Văn Anh
        Ngày ban hành15/08/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (11/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

            • 15/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực