Hướng dẫn 1374/HD-SNV

Hướng dẫn 1374/HD-SNV năm 2007 về việc quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1374/HD-SNV quản lý sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính cơ quan hành chính thành phố Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1374/HD-SNV

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BỘ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi: Các Sở, Ban, Ngành; UBND các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội

Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 10/5/2006 của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp giai đoạn 2006 – 2010”, Quyết định số 212/2006/QĐ-UB ngày 01/12/2006 của UBND Thành phố về Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 7206/UBND-SNV ngày 17/12/2007 về việc xây dựng, thực hiện danh mục thủ tục hành chính của thành phố.

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính kèm theo văn bản này với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các thủ tục hành chính đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và UBND Thành phố. Trên cơ sở các quy phạm pháp luật hiện hành tại thời điểm 01/07/2007, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì; Sở Tư pháp thẩm định; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp xây dựng bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc các cơ quan hành chính của thành phố.

Bộ danh mục thủ tục hành chính này được sử dụng thay thế bộ danh mục ban hành kèm theo quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND Thành phố về việc “Phê chuẩn kết quả chuẩn hóa cơ sở pháp lý, thể thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội”.

2. Bộ danh mục thủ tục hành chính của thành phố bao gồm 455 thủ tục hành chính, trong đó có 340 thủ tục hành chính thuộc các sở, ban, ngành; 64 thủ tục hành chính thuộc UBND các quận, huyện; 51 thủ tục hành chính thuộc UBND các xã, phường, thị trấn tại thời điểm 01/7/2007. Mỗi thủ tục hành chính bao gồm các yếu tố: tên gọi, thẩm quyền của cơ quan hành chính, danh mục hồ sơ hành chính, thời gian giải quyết, phí và lệ phí; cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính.

3. Bộ danh mục thủ tục hành chính của thành phố không phải là quy phạm pháp luật mới ban hành. Cơ quan hành chính quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính phải đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực pháp luật. Trường hợp nội dung bộ danh mục thủ tục hành chính mâu thuẫn với các quy phạm pháp luật hiện hành thì tiến hành chỉnh sửa bộ danh mục thủ tục hành chính cho phù hợp trước khi sử dụng. khi chỉnh sửa bộ danh mục thủ tục hành chính phải đảm bảo đủ các yếu tố của mỗi thủ tục hành chính nêu ở điểm (2) văn bản này.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị theo từng thủ tục hành chính với đủ các yếu tố trong danh mục thủ tục hành chính. Khi công khai có thể sử dụng một số hình thức như màn hình máy vi tính, bảng thông báo, tập hồ sơ và các hình thức khác. Nơi công khai là phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị và các nơi khác thuận tiện cho nhân dân đến xem. Nội dung công khai được gửi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội để công khai trên mạng theo quy định hiện hành.

b) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung công khai thủ tục hành chính và các quy định pháp luật hiện hành.

c) Chủ động sửa đổi, bổ sung cập nhật danh mục thủ tục hành chính theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong quá trình thực hiện.

d) Bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính trái pháp luật, ban hành không đúng thẩm quyền của đơn vị.

e) Nghiên cứu, kiến nghị với cấp trên xem xét, điều chỉnh các quy định về thủ tục hành chính có vướng mắc hoặc chưa phù hợp với thực tế.

5. Các sở, ban, ngành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc ngành mình quản lý trong quá trình quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính của thành phố.

b) Tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo sửa đổi, bổ sung nội dung các thủ tục hành chính thuộc ngành mình quản lý trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách quản lý nhà nước của thành phố.

6. UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý trong quá trình tổ chức quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính của thành phố.

7. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố phản ảnh với Sở Nội vụ về các vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính của thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

8. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện báo cáo kết quả quản lý, sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính định kỳ trong báo cáo chung của cơ quan, đơn vị về thực hiện cải cách hành chính; đồng thời báo cáo đột xuất khi có vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao cho, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên đây và chủ động phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu với UBND Thành phố trong quá trình thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy; để b/c
- TT HĐND Thành phố; để b/c
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng GTĐT Hà Nội;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
Lưu Tiến Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1374/HD-SNV

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1374/HD-SNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1374/HD-SNV

Lược đồ Hướng dẫn 1374/HD-SNV quản lý sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính cơ quan hành chính thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1374/HD-SNV quản lý sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính cơ quan hành chính thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1374/HD-SNV
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLưu Tiến Định
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 1374/HD-SNV quản lý sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính cơ quan hành chính thành phố Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1374/HD-SNV quản lý sử dụng bộ danh mục thủ tục hành chính cơ quan hành chính thành phố Hà Nội

             • 18/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực