Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN

Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN năm 2015 sửa đổi Hướng dẫn liên ngành 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN về hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN 2015 sửa đổi chính sách cây trồng Tuyên Quang


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT- SỞ TÀI CHÍNH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ- SỞ XÂY DỰNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 07 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH SỐ 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN NGÀY 15/9/2014 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT HÀNG HÓA ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Hướng dẫn số 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 15/9/2014 của liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. Để phù hợp với tình hình thực tế, liên ngành thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều tại Hướng dẫn số 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm c, khoản 1.1, mục 1, phần IV trình tự, thủ tục cho vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ đầu tư:

“c) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ các Đề án, Kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa của tỉnh, của huyện, kế hoạch vốn được giao, nội dung kê khai trong Bản đăng ký của người có nhu cầu vay vốn, xác định và lập danh sách thống kê đối với những trường hợp đúng đối tượng, đúng lĩnh vực, nội dung đầu tư sản xuất, chế biến thuộc danh mục nội dung được hỗ trợ 01 lần lãi suất tiền vay theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi danh sách trên đến Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (đối tượng vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo), đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối tượng vay là hộ khác) trong thời gian 10 ngày làm việc.”

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm a, điểm b, khoản 2.1, mục 2, phần IV Trình tự, thủ tục cho vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ đầu tư:

2.1. Sửa đổi, bổ sung điểm a:

“a) Định kỳ hàng quý, các ngân hàng tổng hợp, lập bảng kê chi tiết ngày vay, số tiền cho vay, số tiền vay sử dụng đúng mục đích, dư nợ, số tiền lãi cần hỗ trợ (phân loại theo hộ nghèo, hộ cận nghèo) kèm văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.”

2.2. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm b:

“- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã kiểm tra xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và tính hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra việc sử dụng số vốn được vay, mức độ đầu tư, xác định số vốn vay được hỗ trợ lãi suất; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ lãi suất tiền vay.”

3. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm c, khoản 2.2, mục phần IV Trình tự, thủ tục cho vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ đầu tư:

“- Thời gian thanh toán tiền hỗ trợ lãi suất lần tiếp theo: Mỗi quý một lần.”

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất mục 6, phần V Tổ chức thực hiện:

“- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã: Triển khai chính sách đến các hộ gia đình và các đối tượng liên quan trên địa bàn xã. Hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện cơ chế, chính sách, tổ chức đăng ký vay vốn để sản xuất hàng hóa. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, cán bộ xã, thôn (bản) hướng dẫn kỹ cho người đăng ký vay vốn hiểu rõ về điều kiện được hỗ trợ lãi suất tiêu chuẩn cây giống, con giống đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có), ... phải thực hiện trong sản xuất để đảm bảo đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất; hướng dẫn người được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, thực hiện sản xuất đúng quy trình kỹ thuật.”

5. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Văn bản này; các nội dung khác vẫn thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 15/9/2014./.

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCPhạm Quang Khánh

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Nhân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Lương

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thắng


Nơi nhận:
-
Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo);
- Các sở: NN&PTNT, KH và ĐT, Xây dựng, Tài chính;
- Ngân hàng No&PTNT tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở NN& PTNT;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương;
- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2015
Ngày hiệu lực06/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN

Lược đồ Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN 2015 sửa đổi chính sách cây trồng Tuyên Quang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN 2015 sửa đổi chính sách cây trồng Tuyên Quang
      Loại văn bảnHướng dẫn
      Số hiệu1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN
      Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang, ***
      Người kýNguyễn Văn Thắng, Hoàng Văn Nhân, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Quang Khánh, Trần Văn Lương
      Ngày ban hành06/07/2015
      Ngày hiệu lực06/07/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật8 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN 2015 sửa đổi chính sách cây trồng Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN 2015 sửa đổi chính sách cây trồng Tuyên Quang

            • 06/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực