Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT

Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT năm 2016 tổ chức cụm, khối thi đua của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng "Cờ thi đua của Chính phủ", cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT cụm khối thi đua của tỉnh thành phố đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1479/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỀ NGHỊ TẶNG “CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ”, CỜ THI ĐUA CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định hiện hành, thời gian qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh, thành phố) đã tổ chức và chỉ đạo hoạt động các cụm, khối thi đua của tỉnh, thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đcụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố tiếp tục hoạt động hiệu quả, thiết thực và thống nhất trong phạm vi cả nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố, như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC CỤM, KHỐI THI ĐUA

1. Quy định chung

- Việc tổ chức và chỉ đạo hoạt động của cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế địa phương và đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức chia cụm, khối thi đua, bảo đảm phù hợp và hoạt động có hiệu quả.

- Hàng năm Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, căn cứ tiêu chuẩn qui định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định chi tiết thi hành, tổ chức bình xét, suy tôn, tặng Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố cho đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu cụm, khối thi đua. Ngoài ra, có thể tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cho đơn vị xếp thứ nhì trong cụm, khối thi đua hoặc đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực.

2. Tổ chức cụm, khối thi đua

a) Cụm Thi đua

- Đối với cấp huyện: Căn cứ vào số lượng huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) để chia thành các cụm thi đua (mỗi cụm thi đua có từ 05 đơn vị trở lên);

- Đối vi cấp xã: Các xã (phường, thị trấn) trong 01 đơn vị cấp huyện được tổ chức thành 01 cụm thi đua.

b) Khối Thi đua

- Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, gồm:

+ Khối thi đua các cơ quan nội chính,

+ Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hp.

+ Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước vkinh tế.

+ Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội.

+ Khối thi đua các cơ quan của Đảng (các ban Đảng, đảng bộ khối trực thuộc).

+ Khối thi đua của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (nếu có).

- Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tnh, thành phố.

- Khối thi đua các hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã)

- Khối thi đua các doanh nghiệp. Đối với các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp tham gia thi đua, có thể chia thành các khối thi đua theo các lĩnh vực hoạt động như: Khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông - vận tải; thương mại - dịch vụ…).

- Đối với phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), y ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để chia cụm, khối thi đua cho phù hợp.

- Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo gồm:

+ Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh, thành phố (nếu nhiều trường có thể chia nhiều khối thi đua theo ngành, lĩnh vực).

+ Khối thi đua các trường trung học phổ thông. Trường hợp tỉnh, thành phố có nhiều trường trung học phổ thông, có thể chia thành nhiều khối thi đua, mỗi khối thi đua có 10 trường trở lên.

+ Khối thi đua các trường trung học cơ sở: Các trường trung học cơ sở trong cùng 01 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thành 01 khối thi đua.

+ Khối thi đua các trường tiểu học: Các trường tiểu học trong cùng 01 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tchức thành 01 khối thi đua.

+ Khối thi đua các trường mầm non: Các trường tiểu học trong cùng 01 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thành 01 khối thi đua.

Như vậy, nếu 01 tnh có 10 đơn vị cấp huyện có thể có 10 khối thi đua các trường trung học cơ sở, 10 khối thi đua các trường tiểu học và 10 khối thi đua các trường mầm non...

- Đối với ngành y tế, gồm:

+ Khối thi đua các bệnh viện tuyến tỉnh.

+ Khối thi đua các bệnh viện tuyến huyện. Nếu tỉnh, thành phố có nhiều bệnh viện tuyến huyện, có thể chia thành các khối thi đua, mỗi khối thi đua có từ 10 đơn vị trở lên.

II. VỀ TẶNG CỜ THI ĐUA TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ NGHỊ TẶNG “CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ”

1. Về tặng Cthi đua tỉnh, thành phố

Hàng năm, theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố, các cụm, khối thi đua tiến hành bình xét thi đua và lựa chọn tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua để đề nghị Ủy ban nhân dân tnh, thành phố tặng Cờ thi đua. Đơn vị đứng thứ nhì cụm, khối thi đua hoặc đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong từng lĩnh vực có thể đề nghị Ủy ban nhân nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

2. Đề nghị tặng “Cthi đua của Chính phủ”

Căn cứ quy định tại Điều 25, Luật Thi đua, khen thưởngĐiều 6, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, các tỉnh, thành phố lựa chọn các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong tổng số tập thể được bình xét dẫn đầu các cụm, khối thi đua để đề nghị tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”, số lượng đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể được bình xét dẫn đầu cụm, khối thi đua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức và chỉ đạo hoạt động của các cụm, khối thi đua, bình xét, tặng Cờ thi đua cấp tỉnh và đề nghị “Cờ thi đua của Chính ph”, bảo đảm đúng quy định.

2. Đnghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cụm, khối thi đua, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, bất cập, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của cụm, khối thi đua.

Hướng dẫn này thay thế Công văn số 837/BTĐKT-VIII, ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Hội đng TĐKT Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban TĐKT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Trư
ng ban, Phó Trưng ban;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, V
I.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1479/HD-BTĐKT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1479/HD-BTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2016
Ngày hiệu lực25/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1479/HD-BTĐKT

Lược đồ Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT cụm khối thi đua của tỉnh thành phố đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT cụm khối thi đua của tỉnh thành phố đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1479/HD-BTĐKT
        Cơ quan ban hànhBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýTrần Thị Hà
        Ngày ban hành25/07/2016
        Ngày hiệu lực25/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT cụm khối thi đua của tỉnh thành phố đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1479/HD-BTĐKT cụm khối thi đua của tỉnh thành phố đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ

           • 25/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực