Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN

Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN nghiệp vụ về quy trình thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 03/2003/QĐ-UB do Sở Địa chất - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN nghiệp vụ quy trình thực hiện bán nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ ĐỊA CHÍNH – NHÀ ĐẤT
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2003

 

HƯỚNG DẪN

NGHIỆP VỤ VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2003/QĐ-UB NGÀY 03/01/2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thực hiện Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về  quy định việc thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Địa Chính – Nhà Đất hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình như sau:

Phần A.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA CÁC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

Tổ chức bộ máy và hoạt động chuyên môn của Hội đồng Bán nhà ở Thành phố và bộ phận giúp việc được giữ nguyên theo mô hình cũ.

Tổ chức bộ máy và hoạt động chuyên môn của Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện không thay đổi. Riêng bộ phận giúp việc các Quận, Huyện được cấu tạo lại bao gồm:

- Tổ Hành chính - Tài chính.

- Tổ Kỹ thuật.

- Tổ Thẩm định.

Tổ chức bộ máy bộ phận giúp việc của Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện giảm bớt Tổ Địa chính so với mô hình cũ. Tổ Kỹ thuật thực hiện công tác định giá hoàn chỉnh cho một căn nhà.

Nhiệm vụ chuyên môn của các Tổ còn lại không thay đổi.

Số lượng các Tổ và số lượng thành viên từng Tổ do Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện quyết định đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Phần B.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Do đặc điểm của sự phân cấp thực hiện và thời gian hoàn tất cho một hồ sơ bán nhà có thay đổi, quy trình thực hiện được quy định lại cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở THÀNH PHỐ:

Bước 1: Tổ Văn thư tổng hợp gửi thông báo kèm mẫu đơn xin mua nhà và các văn bản hướng dẫn có liên quan đối với các trường hợp đủ điều kiện bán cho bên thuê nhà và tổ chức tiếp nhận hồ sơ xin mua nhà. Để có thể gởi thông báo đúng đối tượng có nhà đủ điều kiện bán, đơn vị quản lý nhà phải chuẩn bị trước hồ sơ một bước, kiểm tra về việc xây dựng sửa chữa, quy hoạch bán nhà… để khi nhận hồ sơ là có thể thực hiện ngay quy trình.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ văn thư tổng hợp phải kiểm tra cơ bản một lần về thành phần cũng như pháp lý hồ sơ. Nếu còn thiếu sót phải viết phiếu yêu cầu bổ túc và ký, ghi rõ họ tên người yêu cầu.

Khi hồ sơ đã đúng thành phần quy định thì viết biên nhận và ghi ngày hẹn (sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, không hẹn trùng các ngày nghỉ theo quy định) để Tổ Kỹ thuật và Tổ Thẩm định kiểm tra tại hiện trường. Sau đó, tổng hợp hồ sơ chuyển Tổ Kỹ thuật.

Thời gian thực hiện: 02 ngày.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ và căn cứ ngày hẹn kiểm tra do Tổ Văn thư tổng hợp chuyển sang. Tổ Kỹ thuật thực hiện nội dung sau đây:

- Phiếu chuyển Phòng Quản lý đô thị các Quận, Huyện xác định quy hoạch.

- Phối hợp Tổ Thẩm định tiến hành kiểm tra tại hiện trường để xác định các thông số kỹ thuật như sau:

+ Cấp (hạng) nhà

+ Kích thước thực tế, lộ giới

+ Hiện trạng vị trí đất, hướng nhà

+ Đánh giá tỉ lệ % còn lại các kết cấu chính…

Trên cơ sở đó, Tổ Kỹ thuật thực hiện:

- Thể hiện kích thước và diện tích lên bản vẽ hiện trạng nhà.

- Chuyển Sở Địa Chính - Nhà Đất kiểm tra nội nghiệp. (Thời gian Sở Địa Chính - Nhà Đất xác nhận nội nghiệp bản vẽ là 03 ngày).

- Lập biên bản xác định giá bán nhà ở, chuyển hồ sơ lại cho Tổ Thẩm định. (Tổng thời gian thực hiện của Tổ Kỹ thuật là 12 ngày).

- Tổ Thẩm định kiểm tra hồ sơ pháp lý và kỹ thuật định giá bán, sau đó chuyển Tổ Văn thư tổng hợp (thời gian 3 ngày).

- Tổ Văn thư tổng hợp kiểm tra hồ sơ pháp lý sử dụng nhà, tổng hợp hồ sơ của Tổ Kỹ thuật trình Giám đốc Công ty ký chuyển hồ sơ cho Ban Kiểm tra Hội đồng Bán nhà ở Thành phố (02 ngày).

- Giám đốc Công ty ký phiếu chuyển hồ sơ cho Ban Kiểm tra Hội đồng Bán nhà ở Thành phố (thời gian 02 ngày).

Tổng thời gian thực hiện của bước này là: 19 ngày.

Bước 3: Ban kiểm tra thụ lý hồ sơ

- Tổ Hành chính - Tài chính nhận hồ sơ từ Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà.TP. Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7 vô sổ và nhập máy vi tính để theo dõi và chuyển Tổ Kiểm tra (trong ngày).

- Tổ Kiểm tra thực hiện kiểm tra pháp lý hồ sơ mua bán và kỹ thuật định giá bán nhà ở trình Trưởng Ban kiểm tra (3 ngày).

- Trưởng Ban kiểm tra duyệt kết quả và chuyển trả lại hồ sơ cho Tổ Kiểm tra (02 ngày).

- Tổ Kiểm tra chuyển giao hồ sơ cho Tổ Hành chính - Tài chính (trong ngày).

Thời gian thực hiện: 05 ngày.

Bước 4: Hội đồng Bán nhà ở Thành phố thông qua hồ sơ

* Đối với nhà biệt thự, nhà phụ biệt thự:

- Tổ Hành chính - Tài chính chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng Bán nhà ở Thành phố họp xét duyệt (02 ngày).

- Hội đồng Bán nhà ở Thành phố họp xét duyệt hồ sơ (03 ngày).

- Tổ Hành chính - Tài chính lập biên bản họp Hội đồng; dự thảo tờ trình và quyết định duyệt giá trình Thường trực Hội đồng Bán nhà ở Thành phố (02 ngày).

- Thường trực Hội đồng Bán nhà ở Thành phố ký tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố (02 ngày).

- Tổ Hành chính - Tài chính cho số, đóng dấu và tập hợp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định duyệt giá (2 ngày).

Thời gian thực hiện: 11 ngày.

* Đối với các loại nhà khác:

Tổ Hành chính - Tài chính dự thảo tờ trình và quyết định duyệt giá trình Thường trực Hội đồng Bán nhà ở (02 ngày).

- Thường trực Hội đồng Bán nhà ở Thành phố ký tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố (02 ngày).

- Tổ Hành chính - Tài chính cho số, đóng dấu và tổng hợp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định duyệt giá (02 ngày).

Thời gian thực hiện: 06 ngày.

Bước 5: Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở (không quy định thời gian).

Bước 6: Tổ Hành chính - Tài chính nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố, vô sổ, nhập máy theo dõi, lập phiếu báo bên mua và chuyển Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà TP: Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7.

Thời gian thực hiện: 01 ngày.

Bước 7: Tổ Văn thư tổng hợp nhận hồ sơ và lập giấy mời bên mua để thỏa thuận phương thức thanh toán hợp đồng mua bán.

Thời gian thực hiện: 02 ngày.

Bước 8: Sau khi thỏa thuận phương thức thanh toán, Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà TP: Tổ văn thư tổng hợp Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7 chuẩn bị hợp đồng và mời bên mua đến ký hợp đồng mua bán, đồng thời phát hành phiếu thanh toán và phiếu báo nộp trước bạ (nếu thanh toán 1 lần). Chuyển cho Tổ Kỹ thuật vẽ sơ đồ thực hiện lên mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, phiếu báo phòng nghiệp vụ chuẩn bị thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Thời gian thực hiện: 04 ngày.

Bước 9: Bên mua nộp tiền mua nhà tại Kho bạc và nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế (theo phân cấp).

Thời gian quy định theo hợp đồng mua bán.

Bước 10: Sau khi bên mua đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng mua bán và nộp lệ phí trước bạ xong. Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà TP: Tổ Văn thư tổng hợp Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7 nhận các chứng từ tài chính, chứng từ thanh lý, hợp đồng thuê nhà và thanh lý hợp đồng mua nhà, tổng hợp hồ sơ chuyển Ban kiểm tra Hội đồng Bán nhà ở Thành phố.

Thời gian thực hiện: 05 ngày.

Bước 11: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Tổ Hành chính - Tài chính nhận hồ sơ từ Công ty; Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7, vô sổ, nhập máy theo dõi và lập tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố, chuyển Tổ Thẩm định kiểm tra hồ sơ (01 ngày).

- Tổ Thẩm định kiểm tra hồ sơ từ khâu ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua bán, kỹ thuật dự thảo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn nhà trình Trưởng Ban kiểm tra (02 ngày).

- Trưởng Ban kiểm tra duyệt kết quả kiểm tra của Tổ Thẩm định và chuyển trả hồ sơ cho Tổ Thẩm định (01 ngày).

- Tổ Thẩm định chuyển hồ sơ cho Tổ Hành chính - Tài chính (trong ngày).

- Tổ Hành chính - Tài chính trình hồ sơ cho Thường trực Hội đồng ký tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố (01 ngày).

Thời gian thực hiện: 05 ngày.

Bước 12: Thường trực Hội đồng ký tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố và chuyển trả hồ sơ cho Tổ Hành chính - Tài chính

(Thời gian thực hiện: 02 ngày).

Bước 13: Tổ Hành chính - Tài chính cho số, đóng dấu và tổng hợp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Thời gian thực hiện: 02 ngày.

Bước 14: Ủy ban nhân dân thành phố ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Không quy định thời gian thực hiện).

Bước 15: Tổ Hành chính - Tài chính nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận từ Ủy ban nhân dân Thành phố, vô sổ, nhập máy theo dõi và chuyển hồ sơ cho Công ty Quản Lý Kinh Doanh Nhà.TP: Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7.

Thời gian thực hiện: 01 ngày

Sau đó thực hiện thống kê và chuyển giao hồ sơ về Trung tâm thông tin và đăng ký nhà đất theo quy định.

Bước 16: Sau khi nhận chủ quyền từ Hội đồng Bán nhà ở Thành phố trong vòng 01 ngày. Công ty Quản Lý Kinh Doanh Nhà.TP: Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7 phải phát thư mời và sẵn sàng giao nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua.

Thời gian thực hiện: 01 ngày.

Tổng cộng thời gian thực hiện quy trình bán nhà cho 01 hồ sơ là 60 ngày. Thời gian nêu trên không tính các ngày do bên mua bổ túc hồ sơ, nộp tiền mua nhà và trước bạ, giải quyết tranh chấp khiếu nại theo luật, các ngày nghỉ theo quy định và thời gian Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định duyệt giá; ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

II. ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở CÁC QUẬN, HUYỆN:

Bước 1: Tổ Hành chính - Tài chính gởi thông báo kèm mẫu đơn xin mua nhà và các văn bản hướng dẫn có liên quan đối với các trường hợp đủ điều kiện bán cho bên thuê nhà và tổ chức tiếp nhận hồ sơ xin mua nhà. Để có thể gởi thông báo đúng đối tượng có nhà đủ điều kiện bán, đơn vị quản lý nhà phải chuẩn bị trước hồ sơ một bước, kiểm tra về việc xây dựng sửa chữa, quy hoạch bán nhà… để khi nhận hồ sơ là có thể thực hiện ngay quy trình.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ Hành chính - Tài chính phải kiểm tra cơ bản một lần về thành phần cũng như pháp lý hồ sơ. Nếu còn thiếu sót phải viết phiếu yêu cầu bổ túc và ký, ghi rõ họ tên người yêu cầu.

Khi hồ sơ đã đúng thành phần quy định thì viết biên nhận và ghi ngày hẹn (sau 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn không hẹn trùng vào các ngày nghỉ theo quy định) để Tổ Kỹ thuật và Tổ Thẩm định kiểm tra tại hiện trường. Sau đó, tổng hợp hồ sơ chuyển Tổ Kỹ thuật.

Thời gian thực hiện: 02 ngày.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ và căn cứ ngày hẹn kiểm tra do Tổ Hành chính - Tài chính chuyển sang, Tổ Kỹ thuật phối hợp cùng Tổ Thẩm định tiến hành kiểm tra tại hiện trường để xác định các thông số kỹ thuật như sau:

- Cấp (hạng) nhà

- Kích thước thực tế, lộ giới, quy hoạch bán nhà ở.

- Hiện trạng vị trí đất, hướng nhà

- Đánh giá tỉ lệ % còn lại các kết cấu chính…

Trên cơ sở đó, Tổ Kỹ thuật thực hiện:

- Thể hiện kích thước và diện tích lên bản vẽ hiện trạng nhà.

- Chuyển Phòng Quản lý đô thị kiểm tra nội nghiệp (03 ngày).

- Lập biên bản xác định giá bán nhà ở, chuyển hồ sơ lại cho Tổ Thẩm định. (Thời gian thực hiện của Tổ Kỹ thuật: 12 ngày)

Tổ Thẩm định thẩm định hồ sơ có ý kiến trực tiếp trên biên bản của Tổ Kỹ thuật và chuyển Tổ Hành chính - Tài chính. (thời gian thực hiện: 5 ngày).

Tổng thời gian thực hiện bước 2 là: 17 ngày

Bước 3:

Tổ Hành chính - Tài chính lập tờ trình, dự thảo quyết định bán trình Thường trực Hội đồng thông qua hoặc tổ chức họp Hội đồng Bán nhà ở xét duyệt hồ sơ (đối với các trường hợp đặc biệt).

Thời gian thực hiện: 02 ngày

Bước 4:

a. Trường hợp chế độ Thường trực Hội đồng giải quyết:

Thường trực Hội đồng thông qua hồ sơ ký tờ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận (thời gian: 07 ngày)

b. Trường hợp chế độ họp Hội đồng (với những hồ sơ đặc biệt)

Tổ chức họp Hội đồng thông qua hồ sơ (Thời gian: 05 ngày)

Lập biên bản, tờ trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) (thời gian: 02 ngày)

Thường trực Hội đồng Bán nhà ở ký tờ trình (thời gian: 02 ngày).

Tổng thời gian giải quyết của bước 4 là: 09 ngày.

Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ký quyết định bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở.

Thời gian thực hiện: 05 ngày.

Bước 6: Tổ Hành chính - Tài chính nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân quận, huyện vô sổ, nhập máy theo dõi, lập thư mời người mua để thỏa thuận phương thức thanh toán hợp đồng mua bán.

Thời gian thực hiện: 04 ngày.

Bước 7: Sau khi thỏa thuận phương thức thanh toán, Tổ Hành chính - Tài chính chuẩn bị hợp đồng và mời bên mua đến ký hợp đồng mua bán, đồng thời phát hành phiếu thanh toán và phiếu báo nộp trước bạ (nếu thanh toán 1 lần).

Chuyển Tổ Kỹ thuật vẽ sơ đồ nhà đất để thể hiện lên trang II giấy chứng nhận và phiếu báo đơn vị quản lý nhà chuẩn bị thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Thời gian thực hiện: 06 ngày.

Bước 8: Bên mua nộp tiền mua nhà tại Kho bạc và nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế (theo phân cấp).

Thời gian quy định theo hợp đồng mua bán.

Bước 9: Sau khi bên mua đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nộp lệ phí trước bạ xong. Tổ Hành chính - Tài chính nhận các chứng từ tài chính và chứng từ thanh lý hợp đồng thuê nhà, thanh lý hợp đồng mua bán, tổng hợp hồ sơ, in giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, lập tờ trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trình Thường trực Hội đồng Bán nhà ở.

Thời gian thực hiện: 06 ngày.

Bước 10: Thường trực Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện ký tờ trình Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Thời gian thực hiện: 02 ngày.

Bước 11: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua.

Thời gian thực hiện: 05 ngày.

Bước 12: Tổ Hành chính - Tài chính nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận từ Ủy ban nhân dân quận, huyện, vô sổ, nhập máy theo dõi, phát hành thư mời và sẵn sàng giao nhận giấy chứng nhận cho người mua.

Thời gian thực hiện: 02 ngày.

Tổng cộng thời gian thực hiện quy trình bán nhà cho 01 hồ sơ là 60 ngày. Thời gian nêu trên không tính các ngày do bên mua bổ túc hồ sơ, nộp tiền mua nhà và trước bạ, giải quyết tranh chấp khiếu nại theo luật và các ngày nghỉ theo quy định.

Phần C.

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

I. ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở THÀNH PHỐ:

Tổ Kiểm tra của Ban Kiểm tra Hội đồng Bán nhà ở Thành phố tập trung thực hiện được quy định tại mục I.2.c phần A Bảng hướng dẫn này.

Định kỳ hàng tháng, Tổ Kiểm tra phải có lịch hoạt động kiểm tra Hội đồng Bán nhà ở các Quận, Huyện, Công ty Quản Lý Kinh Doanh Nhà.TP và Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7 về quy trình, quy định, kế hoạch bán và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ngoài ra, Tổ Kiểm tra còn thực hiện kiểm tra và đề xuất xử lý các trường hợp, vụ việc có khiếu nại tố cáo theo chỉ đạo của Hội đồng Bán nhà ở Thành phố.

II. ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUẬN, HUYỆN:

Tổ Thẩm định ngoài việc thực hiện công tác chuyên môn còn lại bộ phận giúp việc trực tiếp cho Thường trực Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện, tiến hành các công tác kiểm tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện có liên quan trực tiếp đến việc bán nhà.

Tham gia cùng Tổ Kiểm tra của Ban Kiểm tra Hội đồng Bán nhà ở Thành phố để giải quyết các vụ việc có liên quan.

Phần D.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội Đồng Bán Nhà Ở Thành Phố, Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện, Hội đồng Bán nhà ở Quân khu 7 và Công ty Quản lý kinh doanh nhà.TP căn cứ nội dung của quyết định số 03/2003/QĐ-UB để tổ chức thực hiện. Sở Địa Chính - Nhà Đất hướng dẫn chi tiết thêm một số nội dung về nghiệp vụ sau đây:

1. Về thủ tục hồ sơ (quy định tại điều 3 và điều 4):

Các giấy tờ chứng minh về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, giấy tờ cam kết trong việc hưởng các chính sách nhà ở, đất ở được thực hiện theo nguyên tắc:

- Giấy cam kết phải được xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương nơi đương sự đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú theo quy định. Trường hợp là cán bộ lực lượng vũ trang không đăng ký thường trú hay tạm trú ở Thành phố thì cơ quan chủ quản xác nhận chữ ký.

- Các giấy tờ tường trình mà không có các chứng từ chứng minh kèm theo phải có sự xác nhận nội dung của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp này không xác nhận thường trú hay xác nhận chữ ký.

2. Về phân cấp quản lý thực hiện (tại điều 5):

- Bản vẽ hiện trạng nhà Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện do Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức kiểm tra và xác nhận nội nghiệp. Việc phân công thực hiện do Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) quyết định. Thời gian thực hiện kiểm tra xác nhận bản vẽ là 03 ngày.

- Đối với hồ sơ do Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện thực hiện, sau khi thông qua Hội đồng, Tổ Hành chính - Tài chính không chuyển Ban Kiểm tra Hội đồng Bán nhà ở Thành phố kiểm tra các chứng từ pháp lý theo quy trình cũ mà trình trực tiếp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện ký quyết định bán.

3. Về quy hoạch bán nhà (điều 7):

Để thực hiện nội dung này, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện rà soát lại quy hoạch không bán nhà ở trên địa bàn địa phương mình, căn cứ điều 7 của quyết định nêu trên để điều chỉnh quy hoạch bán nhà chuyển Kiến trúc sư trưởng Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định điều chỉnh theo quy định, chú ý tập trung giải quyết các trường hợp nhà của các đối tượng người có công cách mạng.

4. Về tiếp nhận hồ sơ (tại điều 8):

Các hồ sơ bán nhà mà người mua có nộp bản chính hoặc có đem bản chính để đối chiếu, bộ phận tiếp nhận không yêu cầu phải sao y bản chính các chứng từ photo mà phải tự đối chiếu, xác nhận để sử dụng. Nếu có yêu cầu bổ túc nội dung gì phải ghi rõ ra phiếu đề nghị và ghi họ tên người yêu cầu rõ ràng, không được yêu cầu miệng.

5. Về giải quyết các hồ sơ đang thực hiện:

a) Hồ sơ chưa có quyết định bán của Ủy ban nhân dân (theo phân cấp) thì thực hiện thủ tục theo quy định của quyết định này, chỉ thực hiện các nội dung có thay đổi với quy định cũ. Các trường hợp không thay đổi thì chỉ thực hiện việc phân cấp theo quy định mới.

b) Đối với các hồ sơ nhà đã có quyết định duyệt giá bán của Ủy ban nhân dân (theo phân cấp), người mua chưa đóng tiền hoặc đã đóng tiền nhưng chưa nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được thực hiện như sau:

* Các trường hợp nếu thực hiện theo quy định mới cũng không thay đổi về giá bán thì tiếp tục thực hiện theo quy trình, bỏ quy định bảo tồn vốn bằng vàng phần diện tích trong quy hoạch lộ giới đã tính giá bán và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo phân cấp.

* Các trường hợp nếu thực hiện theo quy định mới có thay đổi giá bán bao gồm hai dạng sau đây:

+ Dạng thứ nhất: Giá bán tính toán theo quy định mới thấp hơn giá bán đã quyết định. Hội đồng Bán nhà ở thông báo cho chủ sở hữu:

- Nếu họ đồng ý tính toán lại giá bán thì giải quyết theo quy định mới.

- Nếu họ không muốn tính toán lại giá bán (các trường hợp này do chênh lệch giá không đáng kể hoặc chủ sở hữu có nhu cầu nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở sớm) thì tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, bỏ quy định bảo tồn vốn bằng vàng phần diện tích quy hoạch lộ giới đã tính giá bán.

+ Dạng thứ hai: Giá bán tính toán theo quy định mới cao hơn giá bán theo quy định cũ thì Hội đồng Bán nhà ở cũng thông báo cho bên mua được biết:

- Nếu họ đồng ý tính toán lại giá bán thì thực hiện theo quyết định mới.

- Nếu họ không đồng ý tính toán lại giá bán thì tiếp tục thực hiện theo quy định cũ và vẫn giữ quy định bảo tồn vốn phần diện tích quy hoạch lộ giới đã tính giá bán.

Riêng các trường hợp đang thực hiện hợp đồng mua trả góp, Sở Địa Chính – Nhà Đất và Hội đồng Bán nhà ở Thành phố sẽ phối hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố để có ý kiến chỉ đạo thực hiện sau.

6. Về thời gian thực hiện quy trình:

Thời gian thực hiện của các bước quy định trong quy trình là thời gian cho quy trình chuẩn. Các Hội đồng Bán nhà ở căn cứ tình hình và điều kiện thực tế có thể thay đổi cho phù hợp nhưng phải bảo đảm tổng thời gian thực hiện cho 1 hồ sơ theo quy trình là 60 ngày làm việc.

7. Về biểu mẫu:

- Tổ Thẩm định không lập biên bản riêng mà thẩm định và cho ý kiến trực tiếp trên biên bản của Tổ Kỹ thuật. Do đó, đối với các trường hợp do Thường trực Hội đồng thông qua, hồ sơ không còn sử dụng Bảng tổng hợp.

- Mẫu biên bản kỹ thuật được cấu tạo lại trong đó có phần thẩm định và có ý kiến trực tiếp của Tổ Thẩm định cho hồ sơ.

- Mẫu số liệu, phục vụ công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP cũng được cấu tạo lại phục vụ cho việc phân cấp.

- Các biểu mẫu khác trước đây được lập để trình UBND Thành phố nay Hội đồng Bán nhà ở Quận, Huyện cấu tạo lại để trình UBND Quận Huyện theo phân cấp.

Phần E.

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Từng cá nhân, bộ phận tham gia công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà Nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình đúng thời gian, quy trình và trách nhiệm được phân công. Nếu có sai phạm phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định tại pháp lệnh cán bộ công chức và Nghị định số 97/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Phan Thế Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1481/HD-ĐCNĐ-KTBN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2003
Ngày hiệu lực28/02/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN

Lược đồ Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN nghiệp vụ quy trình thực hiện bán nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN nghiệp vụ quy trình thực hiện bán nhà ở
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1481/HD-ĐCNĐ-KTBN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Thế Ngọc
        Ngày ban hành28/02/2003
        Ngày hiệu lực28/02/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN nghiệp vụ quy trình thực hiện bán nhà ở

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN nghiệp vụ quy trình thực hiện bán nhà ở

         • 28/02/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/02/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực