Hướng dẫn 1501/GĐCL-SXD

Hướng dẫn 1501/GĐCL-SXD năm 2008 về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1501/GĐCL-SXD trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1501/GĐCL-SXD

Hà Nội , ngày 30 tháng 9 năm 2005

 

HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Căn cứ vào quyết định số 5893/QĐ-UB ngày 19/8/2005 của UBND Thành phố  Hà Nội giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng  công trình

Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng xin cấp như sau :

1. Đối tượng được cấp chứng chỉ .

Cấp cho cá nhân là công dân Việt nam , người Việt nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt nam đủ điều kiện và tiêu chuẩn nghề nghiệp nêu tại mục 3 và 4 của văn bản này.

2. Phạm vi hoạt động hành nghề phải có chứng chỉ

Giám sát thi công xây dựng công trình

+ Loại công trình ứng với ngành nghề được đào tạo thuộc lĩnh vực xây dựng

+ Lĩnh vực chuyên môn bao gồm :

- Xây dựng và hoàn thiện

- Lắp đặt thiết bị công trình

- Lắp đặt thiết bị công nghệ

3. Điều kiện được cấp chứng chỉ

- Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với công dân Việt nam  phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu  và có giấy phép cư trú tại Việt nam theo quy định của pháp luật

- Có hồ sơ  hợp lệ theo quy định tại điều 7 Quy chế  cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng  công trình ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005

- Nộp lệ phí theo quy định

4. Tiêu chuẩn nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ

Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề  phải phù hợp với ngành nghề chuyên môn đã được đào tạo và năng lực của bản thân

4.1. Có trình độ chuyên môn : Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp do tổ chức hợp pháp của nhà nước Việt nam hoặc của  nước ngoài cấp.

4.2. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Đã trực tiếp tham gia hoặc chủ trì thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình  ít nhất là 5 năm

- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận quy định tại chương III của Quyết định  số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng

- Có sức khoẻ đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng  công trình trên hiện trường.

- Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong giám sát thi công xây dựng

- Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoạt động xây dựng khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình  chỉ cần có thêm chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  theo mục d khoản 1 điều 6 của Quyết định  12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005

- Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề để hoạt động giám sát tại vùng sâu, vùng xa về trình độ chuyên môn cho phép chấp thuận văn bằng cao đẳng, trung cấp  thuộc chuyên ngành phù hợp, chứng chỉ này  có giá trị hoạt động tại các vùng sâu, vùng xa, và đối với công trình  cấp IV theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ

5. Nộp hồ sơ

- Người đến xin cấp chứng chỉ nộp  03 bộ hồ sơ gồm có :

5.1 Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại phụ lục số 2 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát  thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD  ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng và kèm theo 03 ảnh mầu cỡ 3x4cm chụp trong năm xin đăng ký

5.2 Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

5.3 Bản sao văn bằng chứng chỉ liên quan tới nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề  có công chứng . Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng

5.4 Bản khai kinh nghiệm công tác , thống kê các công trình  đã trực tiếp tham gia, chủ trì thiết kế , thi công xây dựng  hoặc giám sát thi công xây dựng theo mẫu tại phụ lục số 3 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề  giám sát  thi công xây dựng  công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng , có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc hội nghề nghiệp, người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận

5.5 Các giấy tờ khác có liên quan ( tuỳ theo từng trường hợp )

Toàn bộ tài liệu được đựng trong  túi hồ sơ

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh thư nhân dân ( đối với công dân Việt nam ) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại Hà Nội ( đối với người nước ngoài, hoặc người Việt nam  định cư ở nước ngoài ), bằng gốc, chứng chỉ gốc  và chứng nhận gốc để đối chiếu

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu , hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

6. Nơi tiếp nhận hồ sơ

Địa điểm tại : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong  phòng hành chính quản trị Sở Xây dựng ( 52  Phố Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội )

7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần  ( ngày lễ nghỉ )

8. Trao trả chứng chỉ

8.1 Thời gian trao trả  chứng chỉ

Từ 14 giờ đến 16giờ 30 chiều thứ tư hàng tuần ( ngày lễ nghỉ )

8.2 Trình tự trả

+ Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài  vụ phòng Hành chính quản trị Sở Xây dựng

+ Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người  đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ  cho người đến nhận chứng  chỉ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền ( có  mẫu trong hồ sơ ) và chứng minh thư của người uỷ quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Thành phố (để b/c);
- Bộ xây dựng (để báo cáo);
- Giám đốc Sở XD (để báo cáo);
- Các Đ/c phó Giám đốc Sở;
Phòng TCLĐ, KHTH,
KT&GĐCL, HCQT;
- Lưu HS, VT.

KT. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Giáp

 

(Mẫu 01 GS)

Lần đăng ký
Cấp chứng chỉ
..............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

 

Hà Nội , ngày          tháng         năm 200

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên ( viết chữ in hoa )..........................................................................................

2. Sinh ngày ................. tháng ............. năm ...................................................................

3. Nơi sinh ........................................................................................................................

4. Quốc tịch ......................................................................................................................

5. Số chứng minh thư ........................., cấp ngày .........tháng..........năm.........................

    Nơi cấp..........................................................................................................................

6. Số hộ chiếu ............................, giấy phép cư  trú...................Nơi cấp .........................

7. Địa chỉ thường trú .........................................................................................................

    .......................................................................................................................................

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng đã được cấp ...................................................................................................

- Chứng chỉ đã được cấp ..................................................................................................

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp :

- Thời gian và số công trình tham gia thiết kế ................................................................

- Thời gian và số công trình tham gia thi công ................................................................

- Thời gian và số công trình giám sát thi công ...............................................................

- Số công trình , loại và cấp công trình chủ trì  ................................................................

- Số công trình , loại và cấp công trình tham gia..............................................................

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề  trong hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình với các nội dung sau :

- Loại công trình ..............................................................................................................

- Lĩnh vực chuyên môn giám sát ......................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được cấp  và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

Người làm đơn
( ký và ghi rõ họ tên )

 

(Mẫu 02 GS)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên (viết chữ in hoa )......................................................................

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng ( khai rõ thời gian, đơn vị  công tác , tên công trình  và địa điểm cụ thể  loại và cấp công trình )

Số TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Nội dung công việc hoạt động xây dựng

( chủ trì hoặc tham gia thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng , tên công trình và địa điểm cụ thể ) loại và cấp công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 


Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp

Hà Nội, ngày     tháng     năm 200
Ngưòi kê khai
( Ký và ghi rõ họ tên)

Ông ( Bà )............................................ đã trực tiếp tham gia thiết kế....... công trình, thi công ........công trình. giám sát .......công trình, đã kê khai ở trên  tại công ty .............................................................................

Từ năm.............đến năm ...................(..........năm) có kinh nghiệm, có khả năng giám sát công trình xây dựng  ..............................................................................

lĩnh vực chuyên môn giám sát …………………….................................................

Trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát công trình xây dựng không vi phạm các quy định, quy phạm của nhà nước đã ban hành, không gây ra sự cố công trình

Kính đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội xét cấp chứng chỉ giám sát thi công công trình xây dựng ............................................. cho ông ................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về lời xác nhận trên

Thủ trưởng cơ quan

 

 


CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
––––––––

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

Ông/bà(chữ in hoa).............................................................

Sinh ngày ...........................................................................


Quốc tịch Việt nam ..................................................................................

Số chứng minh thư ...................................................................................

Ngày cấp ................................................. Nơi cấp....................................

Nơi thường trú ..........................................................................................

...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn ( Viết đúng theo bằng đã đào tạo)......................... ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Nơi công tác ............................................................................................

..................................................................................................................

Đã được cấp chứng chỉ thiết kế  : Có —                 Không —

Xin được hành nghề :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Các uỷ viên nhất trí  ký tên:

1.................................................................................................................

2.................................................................................................................

3.................................................................................................................

4.................................................................................................................

5.................................................................................................................

 

Để Hội đồng xét duyệt được thuận tiện và nhanh chóng. Đề nghị các cá nhân kê khai tóm tắt các công trình đã tham gia hoặc chủ trì

Trong quá trình HĐND ( Tên công trình và địa điểm rõ ràng):

Mọi nội dung xin cấp  C/chỉ kê khai rõ 05 CT đã tham gia hoặc chủ trì

Ch/Chỉ thiết kế : Chỉ kê khai các C/trình đã  thiết kế phù hợp với nội dung xin

Ch/chỉ giám sát  được kê khai các  C/trình như : T/kế kiến trúc, T/kế công trình , công trình thi công hoặc giám sát thi công công trình

1...........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

6...........................................................................................................................

7..........................................................................................................................

8..........................................................................................................................

9..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

11........................................................................................................................

12........................................................................................................................

13........................................................................................................................

14.......................................................................................................................

15........................................................................................................................

............................................................................................................................

Thời gian tham gia hoạt động xây dựng .......................................năm

Đề nghị Hội đồng xem xét và quyết định :

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

                                                         Hà Nội , ngày         tháng         năm 2000

Thư ký hội đồng                                                 Chủ tịch hội đồng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
––––––––

GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Tên tôi là ..............................................................................................................................

Sinh ngày .............................................................................................................................

Địa chỉ thường trú ................................................................................................................

Số CMND .................................ngày cấp..................................Nơi cấp .............................

Nơi công tác ........................................................................................................................

Tôi uỷ quyền cho .................................................................................................................

Ông (bà) ..............................................................................................................................

Sinh ngày ............................................................................................................................

Địa chỉ thường trú ...............................................................................................................

Số CMND .................................ngày cấp..................................Nơi cấp ............................

Nơi công tác .........................................................................................................................

Thay mặt tôi đến  Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng  Hà Nội làm thủ tục nhận chứng chỉ  cấp chứng chỉ hành nghề : ......................................

.....................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn

 

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

( Ký và ghi rõ họ tên )

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

(Mẫu 03 KSHĐXD)

Lần đăng ký
Cấp chứng chỉ
..............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

 

Hà Nội , ngày          tháng         năm 200

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ  HÀNH NGHỀ

Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên ( viết chữ in hoa ).........................................................................................

2. Sinh ngày ................. tháng ............. năm ..................................................................

3. Nơi sinh .......................................................................................................................

4. Quốc tịch .....................................................................................................................

5. Số chứng minh thư ........................., cấp ngày .........tháng..........năm........................

    Nơi cấp.........................................................................................................................

6. Số hộ chiếu ............................, giấy phép cư  trú...................Nơi cấp ........................

7. Địa chỉ thường trú ........................................................................................................

    ......................................................................................................................................

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng đã được cấp ..........................................................................................

- Chứng chỉ đã được cấp .........................................................................................

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp :

- Thời gian tham gia,  hoặc chủ trì  thiết kế công trình ............................................

- Thời gian tham gia , hoặc chủ trì  thiết kế quy hoạch xây dựng ............................

- Thời gian tham gia , hoặc chủ trì khảo sát xây dựng công trình ............................

- Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình   ..................................................

- Số công trình tham gia, chủ trì thiết kế  .................................................................

- Số công trình tham gia, chủ trì thiết kế quy hoạch  ...............................................

- Số công trình tham gia, khảo sát xây dựng  ..........................................................

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề  kiến trúc sư , hoặc kỹ sư hoạt động xây dựng với các nội dung sau : ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ  được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

Người làm đơn
( ký và ghi rõ họ tên )

 

( Mẫu 04 KSHĐXD )

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên (viết chữ in hoa )......................................................................

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng ( khai rõ thời gian, đơn vị  công tác , tên công trình  và địa điểm cụ thể  loại và cấp công trình )

Số TT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng
( từ....... đến .....)

Hoạt động XD trong cơ quan tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung công việc hoạt động xây dựng

( chủ trì hoặc tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng , thiết kế công trình, khảo sát xây dựng ) tên công trình và địa điểm cụ thể? Chủ trì hay tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 


Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc hội nghề nghiệp

Hà Nội, ngày     tháng      năm 200
Ngưòi kê khai
( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ông ( Bà )..................................................... đã trực tiếp tham gia thiết kế........... công trình, chủ trì thiết kế ........... công trình, đã kê khai ở trên tại Công ty .......................................................................................

.......... Từ năm.............đến năm ................(............năm ) đã có kinh nghiệm trong thiết kế , có khả năng độc lập, chủ trì, chủ nhiệm đồ án  thiết kế .......................................................................................

.......................................................................................

Trong quá trình thiết kế công trình xây dựng không vi phạm các quy định, quy phạm của nhà nước đã ban hành, không gây ra sự cố công trình

Kính đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội xét cấp chứng chỉ thiết kế ............................................................................................. đối với công trình xây dựng .........................................................................................

cho Ông ( Bà) ….....................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về lời xác nhận trên

Thủ trưởng cơ quan

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
––––––––

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

Ông/bà(chữ in hoa).........................................................

Sinh ngày ........................................................................


Quốc tịch Việt nam ..................................................................................

Số chứng minh thư ...................................................................................

Ngày cấp ................................................. Nơi cấp....................................

Nơi thường trú ..........................................................................................

...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn ( Viết đúng theo bằng đã đào tạo)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Nơi công tác ..............................................................................................

Đã được cấp chứng chỉ thiết kế  : Có —                 Không —

 

Xin được hành nghề :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Các uỷ viên nhất trí ký tên:

 

1.................................................................................................................

2.................................................................................................................

3.................................................................................................................

4.................................................................................................................

5.................................................................................................................

...................................................................................................................

 

 

Những công trình tiêu biểu  đã khai trong bản kê khai

( Tuỳ từng nội dung xin ghi rõ những công trình  đã tham gia hoặc chủ trì  về thiết kế  kiến trúc, kỹ sư hoạt động xây dựng , giám sát thi công )

 

1...........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

4..........................................................................................................................

5..........................................................................................................................

6...........................................................................................................................

7..........................................................................................................................

8..........................................................................................................................

9..........................................................................................................................

10........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Thời gian tham gia hoạt động xây dựng ......................năm..........................

 

Đề nghị hội đồng xem xét và quyết định :

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

                                                         Hà Nội , ngày         tháng         năm 2000

Thư ký hội đồng                                                 Chủ tịch hội đồng

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
––––––––

GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN CHỨNG CHỈ
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Tên tôi là ............................................................................................................................

Sinh ngày ...........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú ..............................................................................................................

Số CMND .................................ngày cấp..................................Nơi cấp ............................

Nơi công tác .......................................................................................................................

Tôi uỷ quyền cho ................................................................................................................

Ông (bà) .............................................................................................................................

Sinh ngày ...........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú ...............................................................................................................

Số CMND .................................ngày cấp..................................Nơi cấp .............................

Nơi công tác ........................................................................................................................

Thay mặt tôi đến  Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng  Hà Nội làm thủ tục nhận chứng chỉ  cấp chứng chỉ hành nghề : ......................................

................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn

 

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

( Ký và ghi rõ họ tên )

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1501/GĐCL-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1501/GĐCL-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2005
Ngày hiệu lực30/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1501/GĐCL-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 1501/GĐCL-SXD trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1501/GĐCL-SXD trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1501/GĐCL-SXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhạm Văn Giáp
        Ngày ban hành30/09/2005
        Ngày hiệu lực30/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1501/GĐCL-SXD trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1501/GĐCL-SXD trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

           • 30/09/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực