Hướng dẫn 1554/HD-SXD

Hướng dẫn 1554/HD-SXD năm 2015 về quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1554/HD-SXD quản lý xây dựng cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến Tây Ninh 2015


UBND TNH TÂY NINH
S XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1554/HD-SXD

Tây Ninh, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG, CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ các văn bn pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị đnh số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phvề quản lý chất lượng và bảo trì ng trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành m theo Quyết định s04/2008/QĐ-BXD của Bộ trưởng By dựng ngày 03/4/2008;

- Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tnh Tây Ninh v/v ban hành Quy đnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tnh Tây Ninh;

- Quyết đnh số 20/2015/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh v/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựngthời hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Luật Xây dng năm 2003 đến Luật Xây dựng năm 2014 quy định cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến. Tuy nhiên thực tế các chủ đầu tư vn chưa thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình này khi triển khai thi công công trình.

Sở Xây dụng ban hành hướng dẫn quy định chi tiết vviệc cp giấy phép xây dng công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh, gửi UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan làm cơ sở thực hiện theo quy định như sau:

1. Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: Đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; và các công trình tương tự khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, được phân cấp, phân loại theo quy định hiện hành.

Cụ thể các công trình xây dựng theo tuyến quy định tại hướng dẫn này bao gồm công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, như: các công trình giao thông đường bộ, đường dây tải điện, đường dây tải điện, đường cáp viễn thông, đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đường (tuyến) ống cấp thoát nước, cống, cáp hào và tuy nen kỹ thuật trong và ngoài đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống chiếu sáng theo tuyến của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến:

Trước khi khởi công xây dựng công trình xây dựng theo tuyến, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Xây dựng, trừ các công trình xây dựng theo tuyến quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng:

a) Công trình xây dựng theo tuyến thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình xây dựng theo tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng được thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

3. Thẩm quyền giấy phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng theo tuyến gồm áp dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 của Luật Xây dựng, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

đ) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

e) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

5. Cấp phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng theo tuyến:

- Công trình xây dựng theo tuyến thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không cấp phép xây dựng có thời hạn nhằm hạn chế đền bù, giải tỏa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

6. Quản lý xây dựng đối với công trình xây dựng theo tuyến được miễn giấy phép xây dựng

- Thực hiện theo Điểm 1 Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng: Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến UBND cấp xã, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện để theo dõi, lưu hồ sơ.

- Đối với các trường hợp xây dựng công trình xây dựng theo tuyến được miễn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ UBND các huyện, thành phố để được cung cấp các thông số về: quy hoạch đô thị, cốt xây dựng công trình; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng … làm cơ sở quản lý xây dựng công trình.

- Phòng Quản lý đô thị thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện căn cứ quy hoạch xây dựng tham mưu UBND các huyện, thành phố ban hành hướng dẫn và tổ chức cung cấp các thông số trên làm cơ sở quản lý xây dựng công trình.

7. Phòng Quản lý đô thị thành phố phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện có trách nhiệm tham mưu UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quản lý xây dựng; cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của UBND các huyện, thành phố.

Sở Xây dựng hướng dẫn việc quản lý: cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ công tác cấp phép xây dựng để Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định. 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph Tây Ninh;
- Phòng Quản lý đô thị thành phốy Ninh; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Các phòng thuộc S, Thanh tra Xây dng;
- Trung tâm Qun lý Đầu tư xây dựng Tây Ninh;
-
Ban Qun lý Dự án Đầu và Xây dựng công trình các huyện, thành phố Tây Ninh;
- Các Sở: Giao thông và Vận ti, Công thương, Thông tin và Truyền thông;
- Các đơn v viễn thông: FPT, VNPT, Viettel;
- Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước y Ninh;
- Công ty C phn Công trình Đô thị y Ninh;
- Công ty Điện lực Tây Ninh;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Đức Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1554/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1554/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1554/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 1554/HD-SXD quản lý xây dựng cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến Tây Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 1554/HD-SXD quản lý xây dựng cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến Tây Ninh 2015
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu1554/HD-SXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýĐặng Đức Hoàng
       Ngày ban hành17/09/2015
       Ngày hiệu lực17/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 1554/HD-SXD quản lý xây dựng cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến Tây Ninh 2015

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1554/HD-SXD quản lý xây dựng cấp phép xây dựng công trình xây dựng theo tuyến Tây Ninh 2015

          • 17/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/09/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực