Hướng dẫn 16-HD/BTGTW

Hướng dẫn 16-HD/BTGTW năm 2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 16-HD/BTGTW 2021 ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 16-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa) trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Hướng dẫn này để tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập

1.1 Nội dung

Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

1.2. Tài liệu học tập

Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy các cấp cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa, biên soạn thành các chuyên đề hằng năm, hướng dẫn tổ chức đảng trực thuộc thực hiện, đưa vào học tập và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2021-2025; Chuyên đề toàn khóa đồng thời là chuyên đề năm 2021.

Cùng với các tài liệu học tập, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ cung cấp các tài liệu tham khảo trên phần mềm ứng dụng phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật, kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet của Ban Tuyên giáo Trung ương (sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ yêu cầu, điều kiện cụ thể có thể biên soạn các tài liệu tham khảo để tuyên truyền các nội dung Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên. Hoàn thành trong quý III năm 2021.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.

- Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,...

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, phát hành tới từng chi bộ qua các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; là đơn vị đầu mối tổ chức Hội nghị do Ban Bí thư chủ trì về nghiên cứu học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, khuyến khích mở rộng đến cấp xã tùy theo điều kiện mỗi địa phương. Quý III hằng năm, ban hành hướng dẫn xây dựng chuyên đề; học tập, triển khai chuyên đề năm tiếp theo cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tốt việc triển khai, thực hiện các nội dung Chuyên đề toàn khóa.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức triển khai học tập và làm theo các nội dung của Chuyên đề toàn khóa.

- Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung, hình thức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa theo Hướng dẫn này.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng.

- Tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết (3 năm), tổng kết thực hiện Kết luận số 01 (5 năm) theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Giao ban tuyên giáo các cấp là cơ quan đầu mối tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chuyên đề hằng năm; hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chuyên đề trên cơ sở bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết hợp với triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức, triển khai, học tập và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; tích cực tham gia tuyên truyền về Chuyên đề toàn khóa gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ,...

5. Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm cũng như kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề, có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương để phối hợp xử lý, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để b/c),
- Các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an,
- Lãnh đạo Ban,
- Các vụ, đơn vị trong Ban,
- Lưu
HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phan Xuân Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu16-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2021
Ngày hiệu lực27/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 16-HD/BTGTW 2021 ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 16-HD/BTGTW 2021 ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu16-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýPhan Xuân Thủy
        Ngày ban hành27/07/2021
        Ngày hiệu lực27/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 16-HD/BTGTW 2021 ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 16-HD/BTGTW 2021 ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

           • 27/07/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực