Hướng dẫn 160-HD/BTGTW

Hướng dẫn 160-HD/BTGTW năm 2015 về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 160-HD/BTGTW lấy tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đảng qua báo chí 2015


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 160–HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

LẤY Ý KIẾN VÀ TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG QUA BÁO CHÍ

1. Mục đích

- Động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng.

- Tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc học tập, quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan báo chí bám sát và quán triệt sâu sắc định hướng, mục đích, yêu cầu việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng.

- Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng qua báo chí phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học; phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng việc góp ý để tán phát thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội.

- Ý kiến đóng góp phải xuất phát từ động cơ đúng; thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Đảng và đất nước; tôn trọng những vấn đề có tính nguyên tắc; bám sát gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng văn kiện; có tính khoa học và thực tiễn cao.

- Nội dung đóng góp cần cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp thu để Tiểu ban văn kiện hoàn thiện báo cáo.

- Văn bản tổng hợp ý kiến đóng góp cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu Hướng dẫn số 46 - HD/VPTW ngày 9/2/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Không để sai sót.

- Bảo đảm thời gian, tiến độ.

3. Nội dung

a. Công bố dự thảo văn kiện Đại hội XII

Từ ngày 15/9/2015, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam; các báo Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ; các báo Đại đoàn kết, Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ TP.HCM, Lao động; các báo đảng bộ các tỉnh, thành; VietnamNet, VnExpress, DanTri đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 để cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

b. Đăng tải ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XII:

Triển khai từ 15/9/2015, kết thúc ngày 31/10/2015.

- Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, tập trung thảo luận, đóng góp các vấn đề:

+ Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn.

+ Dự báo tình hình thế giới và đất nước.

+ Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020).

+ Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường…

+ Phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện.

+ Quan điểm về quản lý phát triển xã hội; về các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

+ Phương hướng, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai.

+ Quan điểm, mục tiêu, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Mục tiêu và nhiệm vụ quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh…

+ Đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

+ Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, v.v...

- Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề sau:

+ Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI.

+ Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

+ Các quan điểm phát triển (tập trung vào các nội dung: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam).

+ Mục tiêu tổng quát.

+ Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường.

+ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung cho các ý kiến: làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ trương giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, v.v…

c. Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái

Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Quốc phòng toàn dân; các báo Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Đại đoàn kết, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ… cần chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

4. Nhiệm vụ

a. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm cụ thể, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chủ động cung cấp, định hướng thông tin; các cơ quan chủ quản đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí trực thuộc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

b. Các cơ quan báo chí

- Căn cứ định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ.

- Trên cơ sở Hướng dẫn số 46 - HD/VPTW ngày 9/2/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng, từng cơ quan báo chí tổng hợp các nội dung ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đã đăng, gửi văn bản về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 02/11/2015 (theo địa chỉ: Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội) để Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng trước ngày 10/11/2015 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, ngày 1/9/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thế Kỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu160-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 160-HD/BTGTW lấy tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đảng qua báo chí 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 160-HD/BTGTW lấy tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đảng qua báo chí 2015
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu160-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýNguyễn Thế Kỷ
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực07/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 160-HD/BTGTW lấy tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đảng qua báo chí 2015

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 160-HD/BTGTW lấy tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện đại hội Đảng qua báo chí 2015

             • 07/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực