Hướng dẫn 1603/HDLN

Hướng dẫn 1603/HDLN thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1603/HDLN thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tuyển dụng công viên chức Nghệ An


TỈNH ỦY - UBND TỈNH NGHỆ AN
LIÊN NGÀNH: BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY -SỞ NỘI VỤ - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1603/HDLN

Nghê An, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-UBND NGÀY 04/10/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Liên ngành: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Sở Nội vụ - Sở Tài chính - Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung trong triển khai thực hiện như sau:

I- Hướng dẫn tuyển dụng công chức, viên chức thông qua hình thức xét tuyển thẳng.

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức thông qua hình thức xét tuyển thẳng.

Người đủ điều kiện dự tuyển công chức, viên chức thông qua hình thức xét tuyển thẳng nếu đủ các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức và các quy định sau:

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 và Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng đối với tuyển dụng vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ tiêu, chuyên ngành dự tuyển được Tỉnh ủy, UBND tỉnh công bố hàng năm;

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, ngoài ra bổ sung thêm các hồ sơ sau:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức hoặc viên chức theo diện thu hút (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao công chứng giấy báo điểm thi vào đại học hoặc các giấy tờ khác chứng minh kết quả thi đại học của người dự tuyển; Giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đạt giải vô địch quốc gia hoặc giải khu vực hoặc giải quốc tế và quyết định công nhận là vận động viên cấp kiện tướng (đối với vận động viên thể dục – thể thao);

- Giấy chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh hoặc nghệ nhân cấp quốc gia (đối với nghệ nhân);

3. Tiếp nhận hồ sơ người dự tuyển công chức, viên chức:

Căn cứ vào chỉ tiêu, nhu cầu thu hút hàng năm được UBND tỉnh quyết định và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận hồ sơ người dự tuyển vào công chức, viên chức, thực hiện như sau:

3.1. Đối với hồ sơ dự tuyển công chức: Người dự tuyển công chức nộp hồ sơ tại cơ quan có chỉ tiêu thu hút được công bố. Nếu cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thu hút được công bố từ chối nhận hồ sơ (nếu từ chối thi ghi rõ lý do) thì nộp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp) hoặc Sở Nội vụ (đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị).

3.2. Đối với hồ sơ dự tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy (Trường chính trị Tỉnh, Báo Nghệ An…); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, …): người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại đơn vị có chỉ tiêu thu hút được công bố.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Huyện, thành, thị ủy; Sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị: Người dự tuyển viên chức chức nộp hồ sơ một trong hai nơi: Sở, ban, ngành chủ quản; huyện, thành, thị ủy;  UBND các huyện, thành, thị (nộp tại Ban Tổ chức Huyện ủy hoặc phòng tổ chức cán bộ hoặc phòng Nội vụ) hoặc đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu thu hút được công bố.

3.3. Đối với hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã: Người dự tuyển vào công chức cấp xã nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành, thị.

4. Tổ chức xét tuyển, quyết định tiếp nhận tuyển dụng công chức, viên chức theo diện thu hút:

4.1. Đối với xét tuyển công chức:

4.1.1. Thời gian xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển công chức theo diện thu hút thực hiện 01 lần trong 1 năm, tổ chức vào giữa năm.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập danh sách trích ngang những dự tuyển đã được tính điểm theo các tiêu chí theo quy định tại Điều 7, quy định kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh (theo biểu 01 đính kèm) và hồ sơ những người tham gia dự tuyển nộp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp) hoặc Sở Nội vụ (đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị) để báo cáo Hội đồng xét tuyển. Thời gian nộp hồ sơ, danh sách về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ từ ngày 15/5 đến 30/5 hàng năm.

4.1.2. Hội đồng xét tuyển:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy thành lập Hội đồng xét tuyển công chức vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thành phần hội đồng xét tuyển do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển công chức vào các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thành phần Hội đồng xét tuyển do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

4.1.3. Nội dung xét tuyển thẳng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định số  57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4.2. Đối với xét tuyển viên chức và công chức cấp xã:

4.2.1. Thời gian:

a) Đối với đơn vị xét tuyển viên chức hoặc công chức cấp xã: Tiến hành xét tuyển thu hút chung với kỳ xét tuyển viên chức hoặc kỳ xét tuyển công chức cấp xã. Đối tượng thu hút được ưu tiên theo Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND;

b) Đối với đơn vị tổ chức thi tuyển viên chức hoặc công chức cấp xã:

Sau khi nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức hoặc công chức cấp xã, các cơ quan đơn vị tiến hành xét tuyển thẳng đối với những hồ sơ thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND sau đó mới tổ chức thi tuyển cho các vị trí, chức danh chưa có người thu hút trúng tuyển.

4.2.2. Hội đồng xét tuyển thu hút là Hội đồng xét tuyển, thi tuyển viên chức hoặc hội đồng xét tuyển, hội đồng thi tuyển công chức cấp xã;

4.2.3. Nội dung xét tuyển thẳng và cách tính điểm, xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND;

4.2.4. Thẩm định kết quả xét thẳng viên chức hoặc công chức cấp xã thuộc đối tượng thu hút:

Sau khi có kết quả xét tuyển thẳng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản lập văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc các huyện, thành, thị ủy) hoặc Sở Nội vụ (đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp và các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thành, thị) thẩm định kết quả xét tuyển thẳng trước khi quyết định tuyển dụng, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị;

- Danh sách những người nộp hồ sơ dự tuyển đã được tính điểm theo các tiêu chí theo quy định tại Điều 7, quy định kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND (theo biểu 02 kèm theo);

- Danh sách những người dự kiến trúng tuyển viên chức hoặc công chức cấp xã thuộc đối tượng thu hút và dự kiến xếp lương (theo biểu 03 kèm theo);

- Hồ sơ của những người dự kiến trúng tuyển viên chức thuộc đối tượng thu hút;

- Biên bản họp của Hội đồng xét tuyển, thi tuyển.

4.2.5. Ưu tiên trong xét tuyển, thi tuyển viên chức, công chức cấp xã: Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND (không thuộc diện xét tuyển thẳng) được ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển theo quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND.

II– Hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh

- Căn cứ chỉ tiêu, số lượng hợp đồng thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh được công bố hàng năm, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các cơ quan chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành tìm đối tác, thẩm định năng lực của đối tác và ký hợp đồng.

- Sau khi thực hiện hợp đồng thu hút, các cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các Hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập hội đồng đánh giá kết quả, hiệu quả của hợp đồng, lập hồ sơ gửi Sở Khoa học & Công nghệ để tổ chức thẩm định.

Hồ sơ trình Sở Khoa học và Công nghệ gồm:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

+ 01 bản sao hợp đồng có công chứng (hoặc bản gốc);

+ Các văn bằng hoặc chứng nhận đối tượng được ký hợp đồng (chuyên gia, nhà khoa học, những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh);

+ Kết quả đánh giá của Hội đồng khoa học của cơ quan, đơn vị thực hiện.

+ Quyết định của UBND tỉnh về công bố chỉ tiêu thu hút hàng năm (photocopy công chứng).

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Hội đồng khoa học và tổ chức thẩm định, đánh giá các hợp đồng thu hút trình UBND tỉnh quyết định.

Các hợp đồng thu hút trí tuệ mà Hội đồng khoa học tỉnh thẩm định không đạt mục đích, yêu cầu thì cơ quan, đơn vị phải trích trong nguồn chi thường xuyên để thanh toán một phần hợp đồng (nếu trách nhiệm thuộc về đối tác) hoặc toàn bộ hợp đồng (nếu trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị) cho đối tác.

III– Hướng dẫn thực hiện việc cấp kinh phí hỗ trợ thu hút.

3.1. Đối với kinh phí hỗ trợ đối tượng được tiếp nhận, tuyển dụng.

Đối tượng quy định tại điểm a, b, khoản 1, Điều 2, quy định kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UNBD tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An, được tuyển dụng vào công chức, viên chức thông qua hình thức xét tuyển được hỗ trợ ban đầu bằng tiền. Quy trình thực hiện việc việc cấp kinh phí hỗ trợ như sau:

Các cơ quan chủ quản, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ ban đầu gửi Sở Tài chính thẩm định cấp kinh phí. Hồ sơ đề nghị gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng thu hút của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với công chức khối Đảng, đoàn thể) hoặc Sở Nội vụ (đối với công chức hành chính) hoặc văn bản thẩm định của Sở Nội vụ (đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp, công chức cấp xã);

- Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng của các đơn vị chủ quản, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (đối với viên chức);

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (photocopy công chứng);

- Quyết định của Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh về công bố chỉ tiêu thu hút hàng năm (photocopy công chứng).

3.2. Đối với kinh phí thu hút sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước, những người đạt giải thưởng Hồ Chí Minh.

Các cơ quan chủ quản, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí thu hút sự đóng góp trí tuệ gửi Sở Tài chính thẩm định cấp kinh phí. Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

+ Văn bản thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ;

+ 01 bản sao hợp đồng có công chứng (hoặc bản gốc);

+ Quyết định của UBND tỉnh về công bố chỉ tiêu thu hút hàng năm (photocopy công chứng).

IV- Giải quyết tồn tại.

Đối tượng được tiếp nhận, tuyển dụng; cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học tập nâng cao trình độ theo các chỉ tiêu, chuyên ngành đã được công bố hàng năm theo quy định tại Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND chưa nhận kinh phí hỗ trợ thì được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh. Quy trình, hồ sơ cấp kinh phí thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 2638/HDLN ngày 08 tháng 11 năm 2010 của liên ngành: Tổ chức Tỉnh uỷ - Sở Nội vụ - Sở Tài chính - Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung trong triển khai thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về liên ngành để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
TỈNH ỦY
Nguyễn Hữu Lậm

GIÁM ĐỐC
SỞ NỘI VỤ
Cao Thị Hiền

GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI CHÍNH
Hoàng Viết Đường

GIÁM ĐỐC
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trần Quốc Thành

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban, Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ thực thuộc Tỉnh uỷ;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Lưu VT: BTC Tỉnh uỷ, SNV, STC, SKH&CN.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm .......

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
VÀO VỊ TRÍ THU HÚT NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Họ và tên: ....................................................... Nam, nữ:............................

Ngày sinh: ...................................................................................................

Quê quán: ....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................

Điện thoại liên lạc: ................................................Dân tộc: .......................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ...............................................................

Xếp loại tốt nghiệp: .................. Điểm thi vào đại học: .............khối thi: .....

Các thành tích khác (nếu có) .........................................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) ......................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức vào chức danh thu hút chuyên ngành ........................................................... (2), của cơ quan, đơn vị ....................................................................(3), vào phòng, bộ phận chuyên môn: ......................................................(4) (nếu có), tôi thấy có đủ điều kiện để dự tuyển vào vị trí thu hút. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển vào vị trí thu hút nêu trên.

Cam kết: Nếu trúng tuyển, tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng; cam kết làm việc ít nhất là 5 năm tại cơ quan, đơn vị tôi được tiếp nhận và không chuyển công tác sang các cơ quan, đơn vị khác. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tôi xin hoàn trả các khoản kinh phí bản thân tôi được hỗ trợ và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, và ………… (6)

4. Giấy báo kết quả dự thi đại học (bản công chứng);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

6. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

7. Giấy tờ khác (nếu có) .................................................................................

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi chuyên ngành theo công bố của Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh;

(3) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo thu hút;

(4) Ghi rõ dự tuyển vào phòng chuyên môn nào (nếu có);

(6) Các giấy tờ theo quy định tại khoản 2, mục I Hướng dẫn liên ngành số 1603/HDLN ngày 27/11/2013

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1603/HDLN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1603/HDLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2013
Ngày hiệu lực27/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1603/HDLN

Lược đồ Hướng dẫn 1603/HDLN thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tuyển dụng công viên chức Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 1603/HDLN thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tuyển dụng công viên chức Nghệ An
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu1603/HDLN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An, ***
       Người kýHoàng Viết Đường, Cao Thị Hiền, Nguyễn Hữu Lậm, Trần Quốc Thành
       Ngày ban hành27/11/2013
       Ngày hiệu lực27/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 1603/HDLN thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tuyển dụng công viên chức Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1603/HDLN thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tuyển dụng công viên chức Nghệ An

          • 27/11/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/11/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực