Hướng dẫn 1612/HD-CT

Hướng dẫn 1612/HD-CT năm 2016 khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996-2016 do Tổng cục Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1612/HD-CT khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên 1996 2016


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
VIỆT NAM
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1612/HD-CT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN GIAI ĐOẠN 1996 - 2016

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 273/QĐ-BQP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch Tng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016.

Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hướng dẫn việc xét khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016; từ đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Việc biểu dương, khen thưởng phải được tổ chức trang trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Tiết kiệm. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu, được bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở, trong các phong trào thi đua, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn 1996 - 2016.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong các phong trào thi đua, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016; ưu tiên khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

2. Hình thức khen thưởng

2.1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

2. 2. Bằng khen:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng bộ, ngành Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bằng khen của Thủ trưởng đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

2.3. Giấy khen:

- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và tương đương;

- Giấy khen của Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn chung

1.1. Đối với tập thể

- Tchức triển khai tốt việc xây dựng lực lượng dự bị động viên tại địa phương, đơn vị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Tạo được hiệu quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn thông qua việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

1.2. Đối với cá nhân

Cá nhân được biu dương, khen thưởng chủ yếu là người trực tiếp tham gia lực lượng dự bị động viên, được bình chọn từ cơ sở và thông qua các phong trào thi đua trong giai đoạn 1996 - 2016, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có phm chất đạo đức cách mạng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Là tấm gương tiêu biểu, có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên.

2. Tiêu chuẩn cthể

2.1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

a) Tập thể

Liên tục dẫn đầu bộ, ngành, địa phương; lập được thành tích xuất sắc, tiêu biu trong toàn quốc về thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, gm các lĩnh vực:

- Tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên; có nhiều sáng kiến, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

- Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên, xây dựng nền nếp hành chính động viên chính qui, khoa học theo đúng các quy định của Pháp luật.

- Tổ chức và xây dựng các đơn vị dự bị động viên có chất lượng toàn diện, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cao; có khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, huấn luyện, diễn tập đơn vị dự bị động viên; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp giữa địa phương và đơn vị; hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường bãi tập; kết quả huấn luyện, diễn tập đơn vị đạt giỏi.

b) Cá nhân:

Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong toàn quốc về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

2.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

a) Tập thể:

Liên tục dẫn đầu bộ, ngành, quân khu, cơ quan, đơn vị, địa phương; lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong toàn quân, bộ, ngành, tỉnh, thành phố về thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, gm các lĩnh vực:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên; có sáng kiến, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

- Thực hiện công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên, xây dựng nền nếp hành chính động viên theo đúng các quy định của Pháp luật.

- Tổ chức và xây dựng các đơn vị dự bị động viên có chất lượng toàn diện, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cao; có khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện khá tốt công tác quản lý, huấn luyện, diễn tập đơn vị dự bị động viên; thường xuyên làm tốt công tác phối hp giữa địa phương và đơn vị, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập các đơn vị dự bị động viên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường bãi tập; kết quả huấn luyện, diễn tập đơn vị đạt khá trở lên (từ 2010 - 2016 huấn luyện, diễn tập đơn vị đạt loại giỏi).

b) Cá nhân:

Lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong toàn quân, bộ, ngành, tỉnh, thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

2.3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

a) Tập thể

Liên tục dẫn đầu quân khu, đơn vị, địa phương; lập được thành tích xuất sắc, nêu gương cho toàn quân khu, đơn vị, địa phương học tập về thực hiện các nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và tchức trin khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

b) Cá nhân

Lập được thành tích xuất sắc, nêu gương cho toàn quân khu, đơn vị, địa phương học tập về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

2.4. Hình thức khen thưng khác

Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch y ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các đơn vị cấp quân khu trở xuống do Thủ trưởng các cấp xét, quyết định khen thưởng.

3. Số lượng dự kiến khen thưởng

(Có phụ lục kèm theo)

IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ

1. Quy trình:

a) Việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên phải được tiến hành bình xét từ cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng và tchức thực hiện của Thủ trưởng các cấp. Những trường hợp thực sự xuất sắc, tiêu biu dẫn đầu mới đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng.

b) Các trường hợp đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng do Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đầu mối trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành Trung ương xét, trình Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân lực, Bộ Tng Tham mưu).

Cục Quân lực, Bộ Tng Tham mưu tiếp nhận hồ sơ, thm định thành tích, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tng Tham mưu, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định và đề nghị khen thưởng.

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phối hợp thẩm định và làm thủ tục trình khen theo quy định.

2. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng các cấp;

- Danh sách đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cp trình khen;

- Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân;

- Biên bản họp xét, đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

- Đối với tập thể được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen phải có văn bản hiệp y của địa phương và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (nếu là đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước).

- Hồ sơ khen thưởng Huân chương 04 bộ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 03 bộ, Bằng khen Bộ Quốc phòng 02 bộ (bản chính).

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM KHEN THƯỞNG

1. Cấp nào quyết định khen thưởng thì cấp đó bảo đảm kinh phí.

2. Khen thưởng đối với hình thức từ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trở lên do Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu phi hợp với Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng dự toán kinh phí bảo đảm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ hướng dẫn, đề nghị các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương và các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai việc khen thưởng. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm tham mưu đánh giá tổng kết các phong trào thi đua và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hp danh sách đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng từ hình thức Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trở lên gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân lực, Bộ Tng Tham mưu) trước ngày 30/9/2016 để tổng hp, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) để xem xét, phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Chủ nhiệm TCCT (để b/c);
- Các Bộ: Bộ Tài chính, Y tế, Công thương, Kế
hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh, thành phố thực thuộc TW (63);
- Các đầu mối trực thuộc BQP (59);
- Ban TĐKT TW;
- Cục Tuyên huấn, Cục Quân lực;
- Lưu: VT, KHTH.Ng.136

KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH VỀ LLDBĐV
(Kèm theo Hướng dẫn số: 1612/HD-CT ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Chính trị)

TT

Đơn v

Tng cộng

Bộ trưởng BQP

Bằng khen của Thủ tưng Chính phủ

Huân chương bảo vệ TQuốc hạng 3

Tập thể

Cá nhân

Số lượng

Tập th

Cá nhân

Số lượng

Tập th

Cá nhân

Số lượng

Tập th

Cá nhân

1

Bộ Tng Tham mưu

4

5

5

2

3

3

1

2

1

1

 

2

Cơ quan trực thuộc BQP

3

3

4

2

2

2

1

1

 

 

 

3

Tng Cục Chính trị

3

3

3

1

2

2

1

1

1

1

 

5

Tng Cục Hậu cần

3

4

5

2

3

2

1

1

 

 

 

6

Tng Cục Kỹ thuật

3

3

4

2

2

2

1

1

 

 

 

7

Quân khu 1

9

12

15

5

10

4

2

2

2

2

 

8

Quân khu 2

13

16

20

7

13

6

3

3

3

3

 

9

Quân khu 3

14

17

22

8

14

6

3

3

3

3

 

10

Quân khu 4

12

17

21

7

14

6

3

3

2

2

 

11

Quân khu 5

19

19

27

12

15

7

3

4

4

4

 

12

Quân khu 7

18

19

28

12

16

6

3

3

3

3

 

13

Quân khu 9

19

20

28

12

16

7

3

4

4

4

 

14

BTL Thủ đô Hà Ni

4

5

6

2

4

2

1

1

1

1

 

15

Quân chủng PK-KQ

5

7

10

4

6

2

1

1

 

 

 

16

Quân chủng Hải quân

5

6

9

4

5

2

1

1

 

 

 

17

BTL Bộ đội Biên phòng

3

6

7

2

5

2

1

1

 

 

 

18

Quân đoàn 1

4

8

10

3

7

2

1

1

 

 

 

19

Quân đoàn 2

4

8

10

3

7

2

1

1

 

 

 

20

Quân đoàn 3

4

8

10

3

7

2

1

1

 

 

 

21

Quân đoàn 4

4

8

10

3

7

2

1

1

 

 

 

22

Binh đoàn 11

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

23

Binh đoàn 12

2

3

5

2

3

 

 

 

 

 

 

24

Binh đoàn 15

1

2

3

1

2

 

 

 

 

 

 

25

Binh đoàn 16

1

2

3

1

2

 

 

 

 

 

 

27

BTL Đặc công

3

3

6

3

3

 

 

 

 

 

 

28

BTL TTG

3

4

7

3

4

 

 

 

 

 

 

29

BTL TTLL

3

4

7

3

4

 

 

 

 

 

 

30

BTL Hóa học

2

2

4

2

2

 

 

 

 

 

 

31

BTL Pháo binh

3

4

7

3

4

 

 

 

 

 

 

32

BTL Công binh

3

4

7

3

4

 

 

 

 

 

 

33

Bệnh viện TW QĐ 108

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

34

Viện Y học CTQĐ

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

35

Binh viện 175

1

2

3

1

2

 

 

 

 

 

 

38

TCTy XNK TH Vạn Xuân

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

39

Tổng Công ty Đông Bắc

1

2

3

1

2

 

 

 

 

 

 

40

Tng Công ty Lũng Lô

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

41

Bộ Nông nghiệp và PTNT

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

42

Bộ Y Tế

2

2

4

2

2

 

 

 

 

 

 

43

Bộ GTVT

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

44

Bộ Tài nguyên MT

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

45

Bộ Công Thương

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

187

237

331

130

201

69

33

36

24

24

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1612/HD-CT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1612/HD-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2016
Ngày hiệu lực07/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1612/HD-CT

Lược đồ Hướng dẫn 1612/HD-CT khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên 1996 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1612/HD-CT khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên 1996 2016
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1612/HD-CT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Chính trị
        Người kýNguyễn Trọng Nghĩa
        Ngày ban hành07/09/2016
        Ngày hiệu lực07/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1612/HD-CT khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên 1996 2016

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1612/HD-CT khen thưởng Tổng kết nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên 1996 2016

           • 07/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực