Hướng dẫn 170/HD-SXD

Hướng dẫn 170/HD-SXD năm 2016 điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 170/HD-SXD chi phí nhân công khảo sát thực tế cơ sở lập chi phí đầu tư xây dựng Gia Lai 2016


UBND TỈNH GIA LAI
S XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/HD-SXD

Gia Lai, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH

CHI PHÍ NHÂN CÔNG THEO MỨC LƯƠNG KHẢO SÁT THỰC TẾ LÀM CƠ SỞ LẬP, QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2156/BXD-KTXD ngày 22/9/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 374/BXD-KTXD ngày 03/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc cho ý kiến mức lương đầu vào theo kho sát thực tế tại địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Văn bản số 5591/UBND-CNXD ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khảo sát đơn giá nhân công theo thực tế trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 912/UBND-CNXD ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND, ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sở Xây dựng công bố, hướng dẫn lập, điều chỉnh đơn giá, chi phí nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyn giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyn giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyn giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đi tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của công bố này.

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định theo công bố này.

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG:

1. Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

2. Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thp hơn mức lương ti thiu vùng do Chính phủ quy định.

3. Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng.

4. Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo him xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác).

III. MỨC LƯƠNG ĐẦU VÀO THEO KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG:

Mức lương đu vào được xác định tại địa bàn từng xã, phường, thị trấn và Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo bảng sau:

Bảng 1. Mc ơng đầu vào và Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công.

STT

Huyện, Thị xã, Thành phố

Mức lương đầu vào (đồng/tháng)

Hệ số (K) điều chỉnh chi phí nhân công

I

Thành phố Pleiku

 

 

1

Các xã:
Gào, Ia Kênh, Biển H, Tân Sơn, Trà Đa, Chư Á, Diên Phú, An Phú, Chư H’Drông.

2.489.000

1,245

2

Các phường:
Yên Đỗ, Diên Hồng, la Kring, Hội Thương, Hội Phú, Hoa Lư, Tây Sơn, Thống Nhất, Trà Bá, Yên Thế, Chi Lăng, Đống Đa, Thắng Lợi, Phù Đổng.

2.446.000

1,223

II

Thị xã An Khê

 

 

1

Các xã:
Thành An, Tú An, Xuân An, Cửu An.

2.275.000

1,197

2

Các phường:
An Bình, Tây Sơn, An Phú, An Tân, An Phước, Ngô Mây, Song An.

2.253.000

1,186

III

Huyện Kbang

 

 

1

Các xã:
Kon Pne, Đăk Roong.

2.446.000

1,287

2

Các xã:
Sơn Lang, KRong.

2.350.000

1,237

3

Các xã:
Đắk SMar, Sơ Pai, Lơ Ku, Đông, Nghĩa An, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Pla, Đắk Hlơ, Thị trấn Kbang.

2.318.000

1,220

IV

Huyện Kông Chro

 

 

1

Các xã:
SRó, Đắk Kơ Ning.

2.446.000

1,287

2

Các xã:
Chư Krêy, An Trung, Kông Yang, Đăk Tơ Pang, Đăk Song, Yang Trung, Ya Ma, Chơ Long, Yang Nam, Đăk Pơ Pho, Đăk Pling.

2.350.000

1,237

3

Thị trấn Kông Chro.

2.318.000

1,220

V

Huyện Đăk Pơ

 

 

1

Xã: Ya Hội.

2.350.000

1,237

2

Các xã:
Hà Tam, An Thành, Yang Bắc, Thị trấn Đăk Pơ.

2.275.000

1,197

3

Các xã:
Cư An, Tân An, Phú An.

2.253.000

1,186

VI

Huyện Mang Yang

 

 

1

Các xã:
Lơ Pang, Kon Chiêng, Đăk Trôi, Đê Ar, Kon Thụp.

2.350.000

1,237

2

Các xã:
Ayun, Hà Ra, Đăk Yă, Đăk Djrăng, Đăk Jơ Ta, Đăk Ta Ley.

2.275.000

1,197

3

Thị trấn Kon Dỡng.

2.253.000

1,186

VII

Huyện Đăk Đoa

 

 

1

Các xã:
Hà Đông, Hải Yang, Kon Gang, Đăk Sơmei.

2.350.000

1,237

2

Các xã:
HNol, Đăk Krong, Trang.

2.318.000

1,220

3

Các xã:
H’Neng, Tân Bình, K’Dang, GLar, A Dơk, Ia Băng, Ia Pết, Nam Yang, Hà Bầu.

2.275.000

1,197

4

Thị trấn Đắk Đoa.

2.253.000

1,186

VIII

Huyện Chư Prông

 

 

1

Các xã:
I
a Mơ, Xã Ia Púch.

2.446.000

1,287

2

Các xã:
I
a Bang, Ia Băng, Ia Tôr, Ia Boòng, Ia O, Ia Me, Ia Vê, Ia Pia, Ia Ga, Ia Lâu, Ia Piơr.

2.350.000

1,237

3

Các xã:
Bình Giáo, Thăng Hưng, Ia Phìn, Bàu Cạn, Ia Drăng, Ia Kly, Thị trấn Chư Prông.

2.318.000

1,220

IX

Huyện la Grai

 

 

1

Các xã:
I
a Chía, Ia O.

2.446.000

1,287

2

Các xã:
I
a Hrung, Ia Pếch, Ia Krái, Ia Khai, Ia Grăng.

2.350.000

1,237

3

Các xã:
I
a Sao, Ia Tô, Ia Bă, Ia Yok, Ia Dêr, Thị trấn Ia Kha.

2.318.000

1,220

X

Huyện Chư Păh

 

 

1

Các xã:
I
a Phí, Ia Kreng, Ia Mơ Nông, Ia Ka, Ia Nhin, Hà Tây, Thị trấn Yaly.

2.350.000

1,237

2

Các xã:
I
a Khươl, Đăk Tơ Ve.

2.318.000

1,220

3

Các xã:
Nghĩa Hòa, Hòa Phú, Nghĩa Hưng, Chư Jôr, Chư Đăng Ya, Thị trấn Phú Hòa.

2.275.000

1,197

XI

Huyện Chư Sê

 

 

1

Các xã:
AYun, H’Bông

2.350.000

1,237

2

Các xã:
I
a Ko, Bờ Ngoong, Bar Măih, Kông HTok, AIBă, Ia Tiêm, Ia HLp.

2.318.000

1,220

3

Các xã:
Chư Pơng, Ia Glai, Ia BLang, Dun, Ia Pal, Thị trấn Chư Sê.

2.275.000

1,197

XII

Huyện Chư Pưh

 

 

1

Các xã:
I
a Dreng, Ia Hla.

2.318.000

1,220

2

Các xã:
I
a BLứ, Ia Le, Ia Phang, Chư Don, la HRú, Ia Rong, Thị trấn Nhơn Hòa.

2.275.000

1,197

XIII

Huyện Đức Cơ

 

 

1

Các xã:
I
a Pnôn, Ia Dom, Ia Nan.

2.446.000

1,287

2

Các xã:
I
a Dơk, Ia Krêl, Ia Din, Ia Kla, Ia Lang, Ia Kriêng, Thị trấn Chư Ty.

2.350.000

1,237

XIV

Huyện la Pa

 

 

1

Các xã:
I
a Tul, Pờ Tó, Ia KDăm.

2.350.000

1,237

2

Các xã:
I
a Ma Rơn, Chư Mố, Chư Răng, Kim Tân, Ia Broăi.

2.318.000

1,220

3

Các xã:
I
a Trok.

2.275.000

1,197

XV

Huyện Phú Thiện

 

 

1

Các xã:
I
a Yeng, Chư A Thai.

2.318.000

1,220

2

Các xã:
Ayun Hạ, Ia Ake, Ia Sol, Ia Piar, Ia Peng, Ia Hiao, Chrôh Pơnan, Thị trấn Phú Thiện.

2.275.000

1,197

XVI

Thị xã Ayun Pa

 

 

1

Các xã:
I
a Rtô, Ia RBol, Ia Sao, Chư Băh.

2.275.000

1,197

2

Các phường:
Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ.

2.253.000

1,186

XVII

Huyện Krông Pa

 

 

1

Các xã:
Krông Năng, Ia Dreh, Ia Rsai, Đất Bằng

2.350.000

1,237

2

Các xã:
U
ar, Chư Drăng, Ia Rmok, Ia Mlah.

2.318.000

1,220

3

Các xã:
Chư Ngọc, Phú Cần, Chư Gu, Chư Rcăm, Ia Rsươm, Thị trấn Phú Túc.

2.275.000

1,197

IV. LẬP, ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG:

1. Lập, điu chnh chi phí nhân công:

a. Phương pháp 1: Xác định đơn giá nhân công trực tiếp từ mức lương đầu vào theo công b tại Hướng dn này.

- Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

+ GNC: Đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.

+ LNC: Mức lương đu vào theo công bố tại Hướng dẫn này để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không n định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.

+ HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng (theo phụ lục 2 của Thông tư số 01/2015/TT-BXD).

+ t: 26 ngày làm việc trong tháng.

- Đối với nhân công bậc lẻ theo định mức, sử dụng phương pháp nội suy để xác định Hệ số lương.

b. Phương pháp 2: Sử dụng Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công.

- Chi phí nhân công được điu chỉnh bng cách ly chi phí nhân công theo dự toán nhân với Hệ s điu chỉnh (K) được công bố tại Bảng 1.

2. Lập, điều chỉnh đơn giá ca máy: Phương pháp tính toán, điều chỉnh thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 300/SXD-QLHĐXD ngày 19/5/2015 của Sở Xây dựng. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

- Đơn giá nhân công xác định theo mức lương đầu vào của Hướng dẫn này.

- Định mức các hao phí đ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tham khảo, sử dụng theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng.

- Nguyên giá ca máy tham khảo, áp dụng theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư s 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

V. XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP:

- Đối với đơn giá nhân công (nhân công xây lp; nhân công thợ lái máy) trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng phê duyệt sau thời đim ngày 15/3/2016 thì việc xác định đơn giá nhân công thực hiện theo Hướng dn này.

- Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm ngày 15/3/2016 thì thực hiện theo nội dung, hình thức hợp đồng đã ký kết.

- Đối với đơn giá nhân công (nhân công xây lắp; nhân công thợ lái máy) trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 15/3/2016 thì thực hiện như sau: Đối với gói thầu đã mở thu trước ngày 15/3/2016 thì Chủ đầu tư thực hiện theo nội dung, hình thức hợp đồng đã được phê duyệt theo đúng quy định; đối với gói thầu chưa mở thầu đề nghị Chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán gói thầu theo Hướng dẫn này làm cơ sở xác định dự toán, giá gói thầu theo đúng quy định;

- Đối với những Dự án đầu tư đã được phê duyệt trước ngày 15/3/2016 nhưng khi điều chỉnh, nếu vượt tổng mức đầu tư thì trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

- Đối với một số Dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc dự án đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hướng dẫn này áp dụng k từ ngày 15/3/2016, bổ sung cho văn bản số 300/SXD-QLHĐXD và 301/SXD-QLHDXD ngày 19/5/2015 của Sở Xây dựng Gia Lai về hướng dẫn xác định Bảng giá ca máy và đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung của Hướng dẫn này tổ chức thực hiện xác định, điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng đ nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Vụ Kinh tế XD - BXD (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở Xâ
y dựng;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chuy
ên môn Sở Xây dựng;
- Trang web Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC
Đỗ Việt Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu170/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2016
Ngày hiệu lực15/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 170/HD-SXD chi phí nhân công khảo sát thực tế cơ sở lập chi phí đầu tư xây dựng Gia Lai 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 170/HD-SXD chi phí nhân công khảo sát thực tế cơ sở lập chi phí đầu tư xây dựng Gia Lai 2016
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu170/HD-SXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýĐỗ Việt Hưng
       Ngày ban hành15/03/2016
       Ngày hiệu lực15/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Hướng dẫn 170/HD-SXD chi phí nhân công khảo sát thực tế cơ sở lập chi phí đầu tư xây dựng Gia Lai 2016

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 170/HD-SXD chi phí nhân công khảo sát thực tế cơ sở lập chi phí đầu tư xây dựng Gia Lai 2016

        • 15/03/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/03/2016

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực