Hướng dẫn 1716/LT-SGDĐT-BHXH

Hướng dẫn liên tịch 1716/LT-SGDĐT-BHXH năm 2013 về chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1716/LT-SGDĐT-BHXH 2013 chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu Hồ Chí Minh


LIÊN TỊCH
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1716/LT-SGD&ĐT-BHXH

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

CHI KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3281/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 14/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM và Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV.

Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Liên Sở Giáo dục & Đào tạo - Bảo hiểm Xã hội Tp Hồ Chí Minh hướng dẫn nội dung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học như sau:

I. Nội dung chi, mức chi:

1. Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương đối với người làm công tác y tế trường học:

- Trường công lập căn cứ vào Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ để thanh toán lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ phụ trách y tế .

- Trường hợp phải thuê người làm công tác y tế trường học: căn cứ vào trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, Hiệu trưởng ký hợp đồng thuê với mức lương khoán từ 2 triệu/tháng đến 4 triệu đồng/tháng.

- Trường ngoài công lập căn cứ vào thang bảng lương các trường tự xây dựng đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thanh toán lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ làm y tế.

- Trường hợp cần thiết làm ngoài giờ cho công tác y tế học đường thì thực hiện đúng quy định về làm ngoài giờ.

- Chi tiền công tác phí cho cán bộ làm công tác y tế trường học: Khoán tiền công tác phí theo tháng cho cán bộ y tế trường học để hỗ trợ tiền gửi xe, tiền xăng, mức khoán tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng.

Thủ tục thanh toán gồm: Hợp đồng lao động, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền công tác phí, phiếu chi tiền lương, tiền công tác phí.

2. Chi hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ đầu năm học theo quy định hiện hành cho các trường hợp tham gia BHYT. Theo mức giá ban hành tại Thông tư số 14/TTLT ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế -Tài chính- Lao động Thương binh và xã hội-Ban vật giá Chính phủ và chi mua văn phòng phẩm phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh, sinh viên tại trường.

Thủ tục thanh toán gồm: Hợp đồng khám sức khỏe, bảng tổng hợp số học sinh - sinh viên được khám, biên lai (hóa đơn) thu viện phí, hóa đơn mua hồ sơ, tài liệu, phiếu chi.

3. Chi mua thuốc thiết yếu cho y tế các trường học theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: Giấy đề nghị chi, Hóa đơn mua thuốc, phiếu chi.

4. Chi mua Trang thiết bị, vật tư y tế cho y tế các trường học theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: Giấy đề nghị chi, Hóa đơn mua trang thiết bị, vật tư y tế, phiếu chi.

5. Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn giáo dục, sức khỏe và phòng bệnh cụ thể:

- Chi mua sách, tài liệu, dụng cụ phục vụ giảng dạy để tổ chức các bài học ngoại khóa về giáo dục sức khỏe, tư vấn sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kế hoạch hóa gia đình cho học sinh, sinh viên.

- Chi mua sắm các tài liệu, dụng cụ phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thông về sức khoẻ tại trường học như: phòng, chống các bệnh tật học đường; dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan trong học đường, HIV/AIDS; tai nạn thương tích; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đồ ăn, nước uống); xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh lây lan trong phạm vi nhà trường; vận động học sinh, sinh viên tham gia tiêm chủng,....do cơ quan có thẩm quyền phát hành. Trường hợp thực sự cần thiết, các đơn vị có thể xây dựng, in ấn mẫu biểu, tài liệu riêng để thực hiện.

- Chi tiền cho báo cáo viên theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính:

+ Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh: Mức tối đa không quá 500.000 đồng/buổi (5 tiết học).

+ Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/buổi (5 tiết học).

Thủ tục thanh toán gồm: Hóa đơn mua sách báo, tài liệu, dụng cụ; danh sách người tham dự, giảng viên; phiếu chi các nội dung tuyên truyền, phòng bệnh, tư vấn.

6. Chi tập huấn chuyên môn y tế cho cán bộ y tế trường học theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, hội nghị phí quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tục thanh toán gồm: Thư mời, hóa đơn tài chính theo các khoản chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính, phiếu chi.

7. Chi tiền chuyên chở học sinh, sinh viên bị bệnh, bị tai nạn đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Thủ tục thanh toán gồm: Giấy xuất viện, đơn thuốc, hóa đơn vận chuyển đến cơ sở y tế, phiếu chi.

8. Chi khác: sau khi thực hiện chi các nội dung trên, còn kết dư kinh phí y tế học đường hàng năm được sử dụng các trường học, dùng chi để trang bị các phương tiện tăng cường việc chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên như sau:

- Máy vi tính, máy in để quản lý hồ sơ sức khỏe của HSSV.

- Máy nước uống nóng lạnh tại phòng y tế.

vThuốc sát khuẩn.

- Chi phí xử lý rác y tế theo hợp đồng.

- Trang phục y tế cho cán bộ y tế trường học. Một năm được cấp 2 bộ bảo hộ lao động. Mức chi tối đa không quá 150.000 đồng/bộ.

Thủ tục thanh toán gồm: Giấy đề nghị chi; hóa đơn mua hàng; phiếu chi.

II. Tổ chức thực hiện:

Hàng năm sau khi BHXH chuyển kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu (10,8% số tiền đóng bảo hiểm y tế HS của trường). Hiệu trưởng chỉ đạo cho cán bộ phụ trách y tế của trường phối hợp với kế toán trường xây dựng dự toán các khoản chi trong năm học theo các mục chi được hướng dẫn nêu trên. Tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, snh viên và chịu trách nhiệm pháp lý về các khoản chi cùng với hồ sơ chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.

Chậm nhất đến hết ngày 30/7 hàng năm, khi kết thúc năm học, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp các khoản chi nói trên vào biểu 03/QT (04 bản) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tham gia BHYT để được quyết toán.

Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu trong năm học nếu chưa sử dụng hết được chuyển sang năm học sau để sử dụng tại trường.

Trên đây là hướng dẫn của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội TP.HCM, các trường học tổ chức thực hiện, quyết toán chi chăm sóc sức khỏe ban đầu với cơ quan Bảo hiểm xã hội đúng quy định. Những nội dung hướng dẫn chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học trái với văn bản này được hủy bỏ./.

 

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Lê Hồng Sơn

GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Cao Văn Sang

 

Nơi nhận:
- UBND TPHCM; (để báo cáo)
- Sở Y tế, Sở Tài Chính; (để phối hợp)
- Các phòng ban chức năng Sở GD&ĐT, BHXH TP;
- Phòng GD&ĐT, BHXH quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, KHTC.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1716/LT-SGDĐT-BHXH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1716/LT-SGDĐT-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2013
Ngày hiệu lực03/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1716/LT-SGDĐT-BHXH

Lược đồ Hướng dẫn 1716/LT-SGDĐT-BHXH 2013 chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 1716/LT-SGDĐT-BHXH 2013 chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu1716/LT-SGDĐT-BHXH
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh, ***
       Người kýCao Văn Sang, Lê Hồng Sơn
       Ngày ban hành03/06/2013
       Ngày hiệu lực03/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Hướng dẫn 1716/LT-SGDĐT-BHXH 2013 chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1716/LT-SGDĐT-BHXH 2013 chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu Hồ Chí Minh

        • 03/06/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 03/06/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực