Hướng dẫn 174/HD-BYT

Hướng dẫn 174/HD-BYT về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 174/HD-BYT 2018 thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/HD-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH Y TẾ NĂM 2018

Phát huy truyền thống và kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, ngành Y tế kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra sức phấn đấu, nỗ lực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, chiến lưc giai đoạn 2016-2020, đặc biệt năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và dân số trong tình hình mới, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Bộ Y tế tổ chức triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành Y tế với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế năm 2018.

b) Nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế.

c) Phát hiện, bồi dưỡng, tng kết và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

d) Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đặc biệt người lao động trực tiếp, là điển hình xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tập thể, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua; thường xuyên, nghiêm túc tổ chức kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua;

b) Nội dung, tiêu chí và phương thức tổ chức các phong trào thi đua phải phong phú, hấp dẫn, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đồng thời phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện; cần đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức nhm tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng nhân tố mới và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lao động, sáng tạo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực thi nhiệm vụ dưới nhiều hình thức.

c) Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, kết hợp chặt chẽ giữa các phong trào thi đua thường xuyên hằng năm với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị phát động, gắn với Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới trọng tâm là tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

d) Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; đồng thời gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm cho tập thể và cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; quan tâm khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động, đặc biệt đội ngũ cán bộ y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, phát huy truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển, hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn ngành Y tế ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các phong trào thi đua, nhiệm vụ, giải pháp ch yếu sau:

1. Chủ đề: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc; tăng cường trách nhiệm; nâng cao hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung và nhiệm vụ

2.1. Triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua gắn với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế:

2.1.1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TƯ khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới. Xây dựng Chương trình sức khỏe Việt Nam trên cơ sở tổng hợp, kết nối các chương trình, đề án về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

2.1.2. Thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ: triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã; mở rộng mô hình bác sỹ gia đình, quản lý sức khỏe đến từng người dân; đẩy mạnh quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm, chăm sóc dài hạn tại trạm y tế xã.

2.1.3. Hoàn thành các Đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018; các Thông tư trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Y tế. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính; tiết kiệm, chống lãng phí.

2.1.4. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế: Các địa phương đẩy nhanh việc thực hiện mô hình trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, trung tâm y tế huyện đa chức năng và quản lý trạm y tế; Xây dựng đề án thành lập cơ quan kiểm soát (CDC) và cơ quan kiểm soát dược phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế (FDA) trung ương và vùng trên cơ sở sáp nhập các đơn vị cùng thực hiện nhiệm vụ trên.

2.1.5. Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Bảo đảm vắc xin và duy trì tỷ lệ tiêm chủng m rộng trên 95%. Đẩy mạnh phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, bệnh tật học đường. Thực hiện nghiêm các quy định về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng theo luật định. Tăng cường quản lý môi trường y tế; kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở mức dưới 0,3%, giảm số người nhiễm mới HIV.

2.1.6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh: phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, thực hiện nghĩa vụ luân phiên; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục trong khám, chữa bệnh; ban hành các quy trình chuyên môn; đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức. Thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và tương đương. Xây dựng hệ thống báo cáo sự cố y khoa toàn quốc, ban hành hướng dẫn, khuyến cáo an toàn người bệnh quốc gia. Thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình khám, chữa bệnh, kết hợp giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại.

2.1.7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bng giới tính khi sinh; mở rộng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; bảo đảm hậu cần đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng, triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em.

2.1.8. Phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ y tế, xây dựng các văn bản pháp luật về đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế. Tăng cường giám sát đào tạo nhân lực y tế, tập trung vào công tác đào tạo liên thông, liên kết, đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa ch sử dụng, công tác tuyển sinh, đảm bảo bảo chất lượng đào tạo. Tiếp tục xây dựng chương trình, chuẩn năng lực cơ bản các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe. Triển khai thí điểm đào tạo chuyên khoa cấp I cho bác sỹ ngay sau khi tốt nghiệp.

2.1.9. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, mở rộng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, hình thành mô hình quản lý bệnh viện như doanh nghiệp công ích. Tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình BHYT toàn dân, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng chính sách trong khám, chữa bệnh, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

2.1.10. Đảm bảo cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá c hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung và đàm phán giá thuốc cấp quốc gia, thí điểm đấu thầu tập trung trang thiết bị, vật tư, hóa chất. Tăng cường các biện pháp phát hiện và thu hồi thuốc kém chất lượng, phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế. Tăng cường phát triển công nghiệp dược, thiết bị trong nước. Tiếp tục triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020". Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng để quản lý việc bán thuốc của các nhà thuốc trên toàn quốc.

2.2. Phát động và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ y tế tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

2.2.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là: Ch thị s 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), qua đó nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng thói quen và ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2.2.2. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử; đẩy mạnh phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào “Xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp”; phong trào “Vệ sinh yêu nước”; thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam” trong toàn ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong năm 2018. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các ngày lễ lớn trong năm.

2.2.3. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

2.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cá nhân xuất sắc, các mô hình, nhân tố mới.

2.3.1. Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ngành Y tế để thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành.

2.3.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác y tế, để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua của toàn Ngành, đảm bảo đồng bộ ở cả 04 khâu: Phát hiện - Bi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

2.3.3. Thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức viên chức trong ngành y tế; thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; tiếp tục tổ chức triển khai, theo dõi kiểm tra, sơ kết và đánh giá hiệu quả của chủ trương "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" trong các đơn vị khám chữa bệnh theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT; Xây dựng các tiêu chí thi đua, khen thưng, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan đơn vị y tế.

2.3.4. Tiếp tục hoàn thiện về thể chế thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế: Thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Căn cứ vào đó, xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế theo cơ chế mới, phù hợp với Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành.

2.3.5. Chủ động rà soát điều kiện của các cá nhân dự kiến tham gia xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ XIII năm 2019 theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú để bảo đảm hồ sơ đạt tiêu chuẩn theo quy định.

2.3.6. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng; tiếp tục hoàn thiện Thông tư, quy chế và các văn bản khác liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền để phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

2.4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các nhân t mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

2.4.1. Đổi mới hoạt động của các cơ quan truyền thông của ngành y tế, định hướng dư luận, tôn vinh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực. Định kỳ tổ chức các hình thức tôn vinh, gặp mặt các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới cấp nhà nước. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương các nhân tố mới bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế và các báo, tạp chí của ngành; Bản tin Y tế các địa phương; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tham gia tuyên truyền, được nêu gương, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, toàn ngành và cộng đồng.

2.4.2. Tổ chức giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến, giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành; Tổ chức các cuộc thi, phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến phương thức quản lý ngành Y tế.

2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2.5.1. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung hoạt động và chú trọng việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc xét khen thưởng.

2.5.2. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tổ chức thi đua, khen thưởng; chủ động thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, lấy ý kiến nhân dân tham gia vào việc bình xét phong tặng danh hiệu và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, làm cho hoạt động của toàn hệ thng tổ chức thi đua, khen thưởng được minh bạch. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả giai đoạn đầu của việc ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thi đua, khen thưng ngành Y tế.

2.5.3. Quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị; coi việc hoàn thành các nhiệm vụ về cải cách hành chính là tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng.

2.5.4. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

2.5.5. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị; đưa phong trào thi đua, công tác khen thưng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đợt thi đua

Phong trào thi đua năm 2018 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt:

1.1. Đợt thứ nhất: Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); chào mừng 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018) và Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

1.2. Đợt thứ hai: Từ 01/7/2018 đến 31/12/2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018); Tổ chức tổng kết công tác ngành Y tế năm 2018.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Y tế:

Tham mưu cho Bộ trưởng trong việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên hằng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế của ngành Y tế; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành Y tế triển khai thực hiện Hướng dẫn.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện, báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

2.2. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ:

Căn cứ và chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Tổ chức đăng ký, bình xét đơn vị dẫn đầu các phong trào, lĩnh vực thi đua phải căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo năm công tác, theo đợt, theo chuyên đề. Các chỉ tiêu phải được lượng hóa và chấm điểm theo tiêu chí cụ thể. Đặc biệt, các đơn vị phải chú trọng đến nâng cao chỉ số chấm điểm cải cách hành chính, việc hoàn thành kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong hướng dẫn. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước chi cho công tác thi đua, khen thưởng của Ngành.

2.3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tnh, thành phố trung ương; Tổng hội Y học Việt Nam và các Hội nghề nghiệp; Y tế ngành:

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị với nội dung thi đua cụ thể, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2018, có báo cáo gửi về Bộ Y tế vào thời điểm kết thúc năm công tác hoặc năm học để theo dõi, đánh giá, chấm điểm thi đua.

2.4. Các cơ quan báo chí thuộc, trực thuộc ngành y tế:

Báo Sức khoẻ & Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế, các tạp chí của Ngành, Bản tin Y tế các địa phương tăng cường tin bài, tổ chức tuyên truyền nội dung phát động phong trào thi đua của Ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành nhằm phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2018. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đăng ký thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tiến hành khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền đối với khen nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Báo cáo tổng kết công tác thi đua hằng năm xin gửi về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế) trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Y tế và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng để được hướng dẫn hoặc báo cáo lãnh đạo Bộ ch đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKTTƯ (để b/cáo);
- Bộ trưởng, các Thứ trư
ng;
- Công đoàn YTVN (để ph
i hợp t/hiện);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Đảng
ủy Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Tổng Công ty dược và các đơn vị thành viên;
- Sở Y tế các t
nh/thành phố;
- Tổng hội Y học Việt Nam;
- Các Hội nghề nghiệp;
- Y t
ế các Bộ, ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TT-KT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/HD-BYT

Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 174/HD-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2018
Ngày hiệu lực 27/02/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/HD-BYT

Lược đồ Hướng dẫn 174/HD-BYT 2018 thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Hướng dẫn 174/HD-BYT 2018 thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế
Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 174/HD-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành 27/02/2018
Ngày hiệu lực 27/02/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Hướng dẫn 174/HD-BYT 2018 thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế

Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 174/HD-BYT 2018 thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế

  • 27/02/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/02/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực