Hướng dẫn 1756/HD-UBND

Hướng dẫn 1756/HD-UBND năm 2015 về thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1756/HD-UBND 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756/HD-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

VỀ TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 629/BKHĐT-TH ngày 01/02/2015 về hướng dẫn Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 93/TTr-SKHĐT ngày 14/02/2015 về việc ban hành hướng dẫn trình tự thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành hướng dẫn trình tự thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

I. Dự án nhóm A:

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương, đầu tư dự án nhóm A. Trình tự thực hiện như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng thẩm định và các Sở, ban, ngành liên quan là thành viên để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

2. Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng thẩm định dự thảo tờ trình báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến sau đó trình Thủ tướng Chính phủ.

II. Dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư:

1. Đối với dự án sử dụng ngân sách tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách và các khoản vay khác của ngân sách thuộc tỉnh:

a) Dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

- Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng thẩm định và các sở, ban, ngành liên quan là thành viên để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo tờ trình cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý; UBND cấp huyện, cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi gửi UBND tỉnh.

b) Đối với dự án nhóm C (không thuộc dự án trọng điểm) do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách phân cấp cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi chung là UBND cấp huyện), vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách cấp huyện:

a) Đối với chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C do Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

- Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định do một Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Phòng Tài chính - Kế hoạch là Thường trực Hội đồng thẩm định và các Phòng, ban liên quan thuộc cấp huyện là thành viên thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện dự thảo Tờ trình cho UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư.

- Trường hợp có vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước khi gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn tỉnh hỗ trợ.

- Sau khi có ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp có vướng mắc về nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo trước khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn.

b) Đối với dự án nhóm C (không thuộc dự án trọng điểm) do UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư.

- Trường hợp có vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Đối với dự án sử dụng vốn từ nguồn phân cấp cho UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách cấp xã:

a) Dự án trọng điểm nhóm C (tổng mức vốn đến 500 triệu đồng) do Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

- UBND cấp xã tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư và thành Lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến Hội đồng thẩm định, UBND cấp xã gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện để hỗ trợ thẩm định nguồn vốn trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định chủ trương đầu tư.

b) Đối với dự án trọng điểm nhóm C (tổng mức vốn trên 500 triệu đồng) do UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

- UBND cấp xã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ này.

- UBND cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp xã có ý kiến, sau đó UBND cấp xã gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tổ chức thẩm định trình UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư.

c) Đối với dự án nhóm C (không thuộc dự án trọng điểm) do UBND cấp xã quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

- UBND cấp xã tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ này.

- Sau đó gửi hồ sơ hoàn chỉnh đến Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện để hỗ trợ thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Căn cứ ý kiến của Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

III. Dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý:

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương , vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do UBND tỉnh quản lý:

a) Dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án. Quy trình thực hiện như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư) tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

b) Đối với dự án nhóm C (không thuộc dự án trọng điểm) do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư của dự án. Quy trình thực hiện như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh) báo cáo UBND tỉnh trước khi UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với nguồn vốn Trung ương).

- Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét dự thảo tờ trình trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do UBND cấp huyện quản lý:

a) Dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C do Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án. Quy trình thực hiện như sau:

- UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp chấp thuận UBND cấp huyện gửi UBND cấp tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định nguồn vốn và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (đối với nguồn vốn Trung ương).

- Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tổng hợp dự thảo tờ trình của UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

b) Đối với dự án nhóm C (không thuộc dự án trọng điểm) do UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án. Quy trình thực hiện như sau:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện chủ trì thẩm định trình UBND cấp huyện.

- Chủ tịch UBND cấp huyện gửi UBND tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (đối với nguồn vốn địa phương) trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với nguồn vốn Trung ương).

- Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tổng hợp trình UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư.

IV. Dự án sử dụng vốn ODA do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Trình tự thực hiện như sau:

1. Trên cơ sở định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tài trợ kèm theo đề xuất dự án (theo mẫu hướng dẫn đối với quy định dự án sử dụng vốn ODA)

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan lựa chọn các đề xuất dự án phù hợp và thông báo để UBND tỉnh cho lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

3. Trình tự thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn ODA tương tự như dự án nhóm A quy định tại Mục I hướng dẫn này.

4. Trình tự thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C (sử dụng vốn ODA) thực hiện như sau:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Hội đồng thẩm định) để tổ chức thẩm định dự án.

- Sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh thông qua Tờ trình gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

5. Căn cứ ý kiến các cơ quan, ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

V. Quy định thời gian thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

Trong thời gian chưa có Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công, UBND tỉnh quy định thời gian thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư như sau:

1. Đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C: thời gian thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (trong đó thời gian lấy ý kiến của các Sở ngành liên quan hoặc tổ chức họp Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày).

2. Đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (trong đó thời gian lấy ý kiến của các Sở ngành liên quan không quá 10 ngày ).

3. Đối với cấp huyện lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư và cấp xã lấy ý kiến Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (dự án có hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện) thời gian lấy ý kiến tối đa là 10 ngày làm việc.

- Thời gian quy định nói trên tính từ lúc cơ quan chủ trì thẩm định nhận hồ sơ đến lúc báo cáo lần đầu gửi UBND tỉnh (đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư), báo cáo UBND cấp huyện (đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện) và báo cáo UBND cấp xã (đối với công chức cấp xã được giao nhiệm vụ).

- Thời gian chờ Hội đồng nhân dân các cấp có ý kiến phụ thuộc vào thời gian họp Hội đồng nhân dân.

- Thời gian lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ thuộc vào quy định của Trung ương.

- Tối đa trong 05 ngày làm việc, sau khi nhận ý kiến của đơn vị liên quan, cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định (hoặc đơn vị được giao chủ trì thẩm định) tổng hợp trình UBND cấp mình quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp ý kiến của cơ quan thẩm định yêu cầu điều chỉnh bổ sung hồ sơ thì tối đa trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định (hoặc đơn vị được giao chủ trì thẩm định) có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ điều chỉnh bổ sung do chủ đầu tư gửi, tối đa 05 ngày làm việc cơ quan chủ trì thẩm định có tờ trình gửi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

4. Đối với các trường hợp thuộc diện báo cáo Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư: UBND các cấp rà soát đăng ký bổ sung vào chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo định kỳ nội dung thông qua quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan chủ trì thẩm định (hoặc cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định) lập tờ trình kèm theo danh mục dự án (thuộc diện Hội đồng nhân dân cấp mình quyết định chủ trương đầu tư) đã có ý kiến thẩm định đầy đủ  theo trình tự quy định nói trên trình UBND cấp mình ký tờ trình gửi Hội đồng nhân dân cùng cấp trước kỳ họp ít nhất là 01 tháng, trường hợp thực sự cấp bách UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét cho ý kiến, sau đó tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân cấp mình tại kỳ họp gần nhất.

VI. Các nội dung khác liên quan

- Cơ quan để xác định nhóm dự án: dự án nhóm A quy định tại Điều 8, dự án nhóm B tại Điều 9, dự án nhóm C tại Điều 10 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

- Sau khi có hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Đối với các dự án đầu tư hạ tầng nông thôn mới thuộc đối tượng quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện Hướng dẫn này; trong quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý./.

 


Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Lưu: VT, CNN (Sơn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1756/HD-UBND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1756/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2015
Ngày hiệu lực12/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1756/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 1756/HD-UBND 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1756/HD-UBND 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên Đồng Nai
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1756/HD-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành12/03/2015
        Ngày hiệu lực12/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 1756/HD-UBND 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1756/HD-UBND 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên Đồng Nai

           • 12/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực