Hướng dẫn 198/HD-BDT-TT&ĐB

Hướng dẫn 198/HD-BDT-TT&ĐB về triển khai, tiếp nhận, xét duyệt và quyết toán kinh phí trợ cấp sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND do Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 198/HD-BDT-TT&ĐB duyệt quyết toán kinh phí trợ cấp sinh viên dân tộc thiểu số Vũng Tàu 2016


UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/HD-BDT-TT&ĐB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI, TIẾP NHẬN, XÉT DUYỆT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO QUYẾT ĐỊNH 22/2010/QĐ-UBND

Thực hiện quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn phòng Dân tộc và Văn phòng UBND các huyện, thành phố triển khai, tiếp nhận, quyết toán kinh phí trợ cấp đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định nói trên, cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai:

Phòng Dân tộc và Văn phòng UBND các huyện, thành phố có văn bản triển khai cho các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi về chính sách trợ cấp cho sinh viên dân tộc thiểu số cho người dân biết (văn bản thông báo làm 3 lần vào đầu tháng 8, tháng 11 của năm trước và tháng 3 ca năm sau).

2/ Công tác tiếp nhận hồ sơ:

a/ Hồ sơ trợ cấp cho sinh viên dân tộc gồm:

+ Đơn đnghị hưởng trợ cp, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trn nơi sinh viên thường trú (theo mẫu của Ban Dân tộc).

+ Bản sao của 01 trong 03 loại: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân (lưu ý khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu).

+ Giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận của trường sinh viên đang theo học.

* Riêng đối với sinh viên chuyển trường, chuyển ngành học phải bổ túc giấy xác nhận của trường mới chuyển đến và bảng điểm có xác nhận của phòng đào tạo trường cũ.

b/ Thời gian nộp hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ của sinh viên dân tộc chậm nhất vào ngày 30/11 hàng năm đối với sinh viên năm thứ nhất khi nhận được giấy báo nhập học.

3. Công tác xét duyệt hồ sơ:

Đến ngày 29/4 hàng năm, Phòng Dân tộc và Văn phòng UBND các huyện, thành phố chốt danh sách, tổng hợp số lượng hồ sơ, xét duyệt hồ sơ trước đồng thời có văn bản đề nghị Ban Dân tộc xét duyệt hồ sơ trợ cấp cho sinh viên dân tộc thiu số theo học các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, kèm theo danh sách sinh viên (theo biểu mẫu số 1). Cử cán bộ trực tiếp nộp, nhận hồ sơ xét duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 4, đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa) từ ngày 2/5 đến ngày 15/5 hàng năm. Sau khi có kết quả xét duyệt của Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc và Văn phòng UBND các huyện, thành ph có văn bản kèm theo danh sách đnghị cp kinh phí trợ cp cho sinh viên dân tộc

4. Công tác triển khai, cấp phát kinh phí trợ cấp cho sinh viên:

a. Trin khai:

Phòng Dân tộc và Văn phòng UBND các huyện, thành phố sau khi tiếp nhận kinh phí do Ban Dân tộc chuyển về, có văn bản triển khai cho các xã, phường, thị trấn để thông báo cho sinh viên được nhận trợ cấp biết (văn bản thông báo làm 2 lần vào tháng 7 và tháng 10 hàng năm).

b. Cấp kinh phí:

- Sinh viên dân tộc được nhận kinh phí trcấp phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

+ Bảng đim 2 kỳ học của sinh viên có xác nhận, đóng mộc đỏ của nhà trường.

+ Phôtô 1 trong 3 loại giấy tờ như: thẻ sinh viên, sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân (mang theo bảng chính để đối chiếu).

- Trường hợp cha hoặc mẹ đến nhận thay mang theo giấy tờ sau:

+ Bảng điểm 2 kỳ học của sinh viên có xác nhận, đóng mộc đỏ của nhà trường.

+ Phô tô sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của cha hoặc mẹ (lưu ý hộ khẩu chỉ phô tô phn tên người đi nhận thay và tên sinh viên được nhận tiền htrợ; mang theo bn chính để đối chiếu).

5. Hồ sơ và thời gian quyết toán:

a. Hồ sơ thanh toán đề nghị lập thành 03 bộ, gồm:

- Bảng điểm 2 kỳ học của sinh viên có xác nhận, đóng mộc đỏ của nhà trường (bn chính).

- Bảng tổng hợp quyết toán (theo mẫu).

- Danh sách ký nhận kinh phí trợ cấp của sinh viên dân tộc (theo mẫu)

- Danh sách trả về của sinh viên dân tộc không đủ điều kiện nhận (theo mẫu)

b. Thời gian quyết toán: chậm nhất ngày 10/12 hàng năm.

Trên đây là hướng dẫn của Ban Dân tộc về triển khai, tiếp nhận, xét duyệt và quyết toán kinh phí trợ cấp đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đề nghị Phòng Dân tộc và Văn phòng UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Phòng DT huyện:
X.M
ộc, C.Đức, T.Thành;
- VP.
UBND các huyện, TP;
- Lưu VT-BDT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Dương Văn Hạnh

 

UBND HUYỆN (THÀNH PHỐ)…
VĂN PHÒNG UBND (PHÒNG DT)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày     tháng     năm 20….

 

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN

Kinh phí trợ cấp đối cho sinh viên dân tộc thiểu số năm học 20…-20… theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phòng Dân tộc....(Văn phòng UBND) huyện đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết toán kinh phí trợ cấp cho sinh viên dân tộc thiểu số năm học 20….-20..... theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh, cụ thể:

1/ Kinh phí Ban Dân tộc tỉnh cấp: …………đồng (số tiền viết bằng chữ) cho …………… sinh viên.

2/ Kinh phí Phòng Dân tộc (Văn phòng UBND) thực cấp là:………………………. đồng (số tiền viết bằng chữ) cho …………………… sinh viên.

3/ Số kinh phí trlại: ………………đồng (số tiền viết bằng chữ) cho ………………….sinh viên.

Kinh phí trả lại Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng chuyển khoản.

(Kèm theo danh sách sinh viên)

 

BAN DÂN TỘC TỈNH BR-VT
TRƯỞNG BAN
(ký tên, đóng dấu)

PHÒNG DÂN TỘC...(VP. UBND) HUYỆN….
TRƯỞNG PHÒNG (CHÁNH VP)
(ký tên, đóng dấu)

 

UBND HUYỆN (THÀNH PHỐ)…
VĂN PHÒNG UBND (PHÒNG DT)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày     tháng     năm 20….

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG NHẬN TRỢ CẤP NĂM HỌC 20....-20…. (Theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh)

STT

H và tên

Dân tc

Tên trường

Đa chỉ

Số tiền

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG (CHÁNH VĂN PHÒNG)
(Ký, đóng dấu)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lập -Tdo - Hạnh phúc
------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP

Kính gửi:

- Văn phòng UBND Huyện……………………
- UBND xã……………………………………….

Tên tôi:..................................................................................................................................

Sinh ngày, tháng, năm:...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: số nhà:………………………. đường, thôn, ấp...........................................

phường, xã……………………………………huyện, TP...............................................................

Chỗ ở hiện nay: số nhà:……………………………. đường, thôn, ấp...........................................

phường, xã…………………………………...huyện, TP................................................................

Dân tộc:……………………………Số điện thoại khi cần liên lạc. ................................................

Họ tên cha:…………………………………, năm sinh................................ ,dân tộc…………………

Họ tên mẹ:…………………………………, năm sinh................................ ,dân tộc…………………

Hiện nay, đang theo học tại trường:........................................................................................

…………………………………hệ:........................... Khóa học, từ năm 20……… đến năm 20……..

Đề nghị Văn phòng UBND huyện. …………………, UBND………………….. xã xem xét giải quyết để Tôi được hưởng trợ cấp nhằm giảm bớt những khó khăn trong học tập; Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn./.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi thường trú

Vũng Tàu, ngày……tháng……năm 20....
Người viết đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

 

(biểu mẫu số 1)

UBND HUYỆN (THÀNH PHỐ)…
VĂN PHÒNG UBND (PHÒNG DT)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày     tháng     năm 20….

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT HỒ SƠ TRỢ CẤP NĂM HỌC 20....-20….
(Kèm theo công văn số ……/….-…….. của Văn phòng UBND…… (Phòng Dân tộc) ……………)

STT

H và tên

Dân tc

Tên trường

Đa chỉ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG (CHÁNH VĂN PHÒNG)
(Ký, đóng dấu)

 

UBND HUYỆN (THÀNH PHỐ)…
VĂN PHÒNG UBND (PHÒNG DT)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày     tháng     năm 20….

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NHẬN TRỢ CẤP NĂM HỌC 20....-20….
(Theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh)

STT

H và tên

Dân tc

Tên trường

Đa chỉ

Số tiền

Ký nhận

Ghi chú
(người nhận thay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký tên)

TRƯỞNG PHÒNG (CHÁNH VĂN PHÒNG)
(Ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/HD-BDT-TT&ĐB

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu198/HD-BDT-TT&ĐB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2016
Ngày hiệu lực25/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/HD-BDT-TT&ĐB

Lược đồ Hướng dẫn 198/HD-BDT-TT&ĐB duyệt quyết toán kinh phí trợ cấp sinh viên dân tộc thiểu số Vũng Tàu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 198/HD-BDT-TT&ĐB duyệt quyết toán kinh phí trợ cấp sinh viên dân tộc thiểu số Vũng Tàu 2016
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu198/HD-BDT-TT&ĐB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýDương Văn Hạnh
        Ngày ban hành25/04/2016
        Ngày hiệu lực25/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 198/HD-BDT-TT&ĐB duyệt quyết toán kinh phí trợ cấp sinh viên dân tộc thiểu số Vũng Tàu 2016

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 198/HD-BDT-TT&ĐB duyệt quyết toán kinh phí trợ cấp sinh viên dân tộc thiểu số Vũng Tàu 2016

             • 25/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực