Hướng dẫn 1982/LĐTBXH-DN

Hướng dẫn 1982/LĐTBXH-DN về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2006 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1982/LĐTBXH-DN chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn lao động nông thôn năm 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1982/LĐTBXH-DN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HỖ TRỢ DẠY NGHỀ NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2006.

- Căn cứ  Quyết định số: 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
- Căn cứ Thông tư  liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn”;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố lưu ý các đơn vị tham gia dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn” từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia năm 2006 một số điểm như  sau:

1- Văn bản pháp quy: Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về “Chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn”; thông tư  liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn”; và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2- Đơn vị thực hiện dạy nghề: là các cơ sở dạy nghề và các cơ sở khác có chức năng dạy nghề của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn thành phố (kể cả các cơ sở dạy nghề ngoài công lập).  

3- Đối tượng học viên: thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa đáp ứng yêu cầu đào tạo của từng ngành nghề.

4- Qui mô đào tạo của một lớp học nghề: từ 25-30 học viên.

5- Kinh phí: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển trực tiếp cho đơn vị đủ điều kiện tham gia dạy nghề theo Hợp đồng ký kết.

6- Quy trình tổ chức thực hiện đối với các cơ sở dạy nghề:

- Đăng ký với Sở LĐ-TBXH chương trình đào tạo, giá học phí của từng khóa học theo từng ngành nghề. Lưu ý: mức hỗ trợ tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng và không quá 1.500.000 đồng/người/khóa, làm rõ các nội dung như trong Thông tư 06.

- Phổ biến và hướng dẫn thủ tục xin học nghề cho học viên. Đơn xin học nghề phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về các tiêu chí: hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh; chưa qua đào tạo nghề; thuộc 1 trong 7 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách hỗ trợ theo qui định tại QĐ 81 và Thông tư 06 (theo mẫu số 1 đính kèm)

-  Lập danh sách người lao động đăng ký tham gia học nghề (kèm theo đơn xin học nghề của người lao động đã được chấp nhận) và kế hoạch – thời gian đào tạo cụ thể theo từng khóa học trình Sở LĐTBXH duyệt (theo mẫu số 2 đính kèm).

-  Ký hợp đồng với Sở LĐ-TBXH sau khi có đủ điều kiện theo quy định (lưu ý điều kiện số lượng học viên của 01 lớp học nghề phải đảm bảo đủ theo quy định).

-  Ký Hợp đồng học nghề với người lao động.

- Tổ chức lớp học; kiểm tra, đánh giá, cấp Chứng chỉ nghề cho học viên đạt yêu cầu theo quy định sau khi hoàn thành khóa học.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dạy nghề định kỳ 6 tháng với Sở LĐ-TBXH (theo mẫu số 3 đính kèm) - gửi kèm theo đĩa mềm để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ LĐ-TBXH.

- Nhận và thanh quyết toán kinh phí: theo như Hợp đồng ký kết giữa Sở LĐ-TBXH với cơ sở dạy nghề.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Giám đốc Sở LĐTBXH (báo cáo)
- UBND các Quận, Huyện
- Các cơ sở dạy nghề
- P. KH-TC Sở
- VP, P.DN (lưu)

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Nguyễn Thành Hiệp

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ NGẮN HẠN

Kính gửi: (Tên cơ sở dạy nghề )

Tên tôi là:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nguyên quán:

Hiện có hộ khẩu thường trú tại:

Tôi là lao động …………………… (ghi theo nhóm đối tượng nêu tại mục I Thông tư  liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH)… . Tôi chưa qua đào tạo nghề, nay làm đơn này đề nghị được tham gia khóa học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc ngành nghề………….do Sở Lao động-thương binh và Xã hội tổ chức tại ………..(ghi rõ tên cơ sở dạy nghề) ….. từ ngày….. tháng….. năm ….. đến ngày…… tháng…… năm …..

 

 

Xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn

Xác nhận ông (bà)……….. có hộ khẩu thường trú tại địa phương; chưa qua đào tạo nghề; thuộc nhóm đối tượng …….

(Ký tên và đóng dấu)

…………Ngày ………tháng ……. năm …….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 2

Tên Cơ sở dạy nghề: ……………………………..

BẢNG TỔNG HỢP  LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THAM  GIA HỌC NGHỀ NGẮN HẠN
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2005/QĐ-TTg

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nhóm

Nghề

Thời

Kinh phí hỗ trợ

 

 

 

Đối tượng

Đào tạo

gian học

NSTƯ

NSĐP

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Trưởng phòng nghiệp vụ

……… Ngày …….. tháng……. năm ……

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú:

- Nhóm đối tượng : đề nghị ghi rõ thuộc nhóm đối tượng nào trong các nhóm từ điểm 1-7 mục I Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH.

- Thời gian học: Ghi rõ thời điểm diễn ra khoá học (từ ngày  …… đến ngày ……..)

- Kinh phí hỗ trợ: được tính bằng tổng kinh phí hỗ trợ cho khóa học/số lượng học viên tham gia khoá học đó.

 

MẪU SỐ 3

Tên Cơ sở dạy nghề: ……………………………..

BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DẠY NGHỀ NGẮN HẠN
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2005/QĐ-TTg

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nhóm

Nghề

Thời

Kinh phí hỗ trợ

 

 

 

Đối tượng

Đào tạo

gian học

NSTƯ

NSĐP

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

Trưởng phòng nghiệp vụ

……… Ngày …….. tháng……. năm ……

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú:

- Nhóm đối tượng : đề nghị ghi rõ thuộc nhóm đối tượng nào trong các nhóm từ điểm 1-7 mục I Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH.

- Thời gian học: Ghi rõ thời điểm diễn ra khoá học (từ ngày  …… đến ngày ……..)

- Kinh phí hỗ trợ: được tính bằng tổng kinh phí hỗ trợ cho khóa học/số lượng học viên tham gia khoá học đó.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1982/LĐTBXH-DN

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1982/LĐTBXH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2006
Ngày hiệu lực14/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1982/LĐTBXH-DN

Lược đồ Hướng dẫn 1982/LĐTBXH-DN chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn lao động nông thôn năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1982/LĐTBXH-DN chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn lao động nông thôn năm 2006
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1982/LĐTBXH-DN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Hiệp
        Ngày ban hành14/04/2006
        Ngày hiệu lực14/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 1982/LĐTBXH-DN chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn lao động nông thôn năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1982/LĐTBXH-DN chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn lao động nông thôn năm 2006

            • 14/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực