Hướng dẫn 20/HD-VKSTC

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 20/HD-VKSTC 2019 thực hiện công tác tổ chức cán bộ


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM 2019

Thực hiện Chthị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2019, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2019, VKSND ti cao hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019 như sau:

1. Công tác xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức b máy

- Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phi hợp với các đơn vị, VKSND các cấp tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản liên quan về công tác tổ chức cán bộ đtriển khai tập hun, hướng dẫn thực hiện trong toàn Ngành, nhằm cụ thhóa các quy định của Đảng về công tác cán bộ, quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật mới về tư pháp liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ngành.

- Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vn đtiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ, ngày 04/5/2018 của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao về việc rà soát điều chỉnh biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc VKSND các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các đơn vị, VKSND địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành.

- Rà soát, điều chỉnh, bố trí biên chế, Kim sát viên, Điều tra viên, công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo phân loại theo công việc đtạo sự chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác. Tập trung Kim sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ; tăng cường nhân lực cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao, các khâu công tác còn yếu, nhất là công tác kim sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các luật mới v tư pháp.

2. Công tác tuyn dng công chức

- Trong khi chờ VKSND tối cao sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng công chức, năm 2019 tiếp tục thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kim sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Hướng dẫn số 4685/VKSTC-V15 ngày 17/11/2017 của VKSND tối cao về việc hướng dẫn công tác tuyn dụng công chức năm 2017; đồng thời, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019). Lưu ý, những đơn vị đã được phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trước ngày ban hành Nghị định này thì tiếp tục thực hiện trong thời hạn 6 tháng ktừ ngày 15/01/2019. Sau thời gian đó nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

- VKSND cấp tnh chủ động tuyn dụng công chức đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2018, trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 111/KH-VKSTC ngày 19/9/2018 của Viện trưng VKSND tối cao về thực hiện tinh gin biên chế trong ngành KSND từ năm 2018-2021 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đồng thời cần gn với phương án tuyển dụng sinh viên Đại học kiểm sát Hà Nội.

3. Công tác quy hoạch, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức

- Việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước mắt thực hiện theo Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của VKSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND và Hướng dẫn s 23/HD-VKSTC ngày 15/5/2018 của VKSND tối cao về việc quán triệt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2018. Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, sửa đổi Hướng dẫn số 22, 23 nêu trên theo đúng Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 và Hưng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Năm 2019, Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng VKSND tối cao rà soát, phối hợp, lựa chọn giới thiệu nhân sự là lãnh đạo VKSND cấp tnh tham gia cấp ủy cùng cấp, đồng thời tham mưu, hướng dẫn Ban cán sự đảng VKSND cp tnh rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyn, chuyn đi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, qun lý thuộc các đơn vị, VKSND địa phương theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ và Kế hoạch số 27/KH-VKSTC ngày 23/3/2018 của VKSND tối cao về luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2020 nhằm thực hiện chủ trương luân chuyn cán bộ kết hợp chặt chẽ với việc bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người đa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (không giữ một chức vụ cấp trưng liên tục từ 8 năm trlên ở cùng một địa phương, đơn vị); gn công tác luân chuyn cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thn đi mới công tác cán bộ theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành.

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao chđộng bố trí, sắp xếp nhân sự, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất các cán bộ dự kiến luân chuyn và Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp dự kiến biệt phái làm công tác thực hành quyn công tố, kim sát hoạt động tư pháp để xây dựng kế hoạch trình Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định, trên cơ sở phải đảm bảo nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị, ưu tiên, tạo điều kiện cho những Kiểm sát viên chưa từng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có điều kiện tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của Kim sát viên.

4. Công tác bnhiệm cán bộ lãnh đạo, qun và chức danh tư pháp

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quy chế, việc bổ nhiệm, bnhiệm lại, điều động, luân chuyn, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đi với công chức, viên chức trong ngành KSND vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, đng thời thực hiện theo các quy định của Đảng về công tác cán bộ (Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cp qun lý cán bộ và bnhiệm, giới thiệu cán bộ ng cử); các đơn vị thuộc VKSND ti cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tnh chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý trình cp có thẩm quyền cho chủ trương về nguồn nhân sự theo quy định; không bổ nhiệm lại chức vụ quản lý, chúc danh tư pháp và điều chuyn làm công tác khác đối với công chức, viên chức có vi phạm, thiếu sót đã được chấn chỉnh nhưng không khắc phục.

5. Một số công tác khác

- Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị liên quan tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC, phần mềm đánh giá kết quả làm việc của CBCCVC, phần mềm mã số công chức - thẻ công chức và phn mềm qun lý tiền lương trong ngành KSND đáp ứng yêu cầu công tác.

- Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch - Tài chính tham mưu xây dựng kinh phí đặc thù ngành KSND trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019, những nội dung công tác khác có hướng dẫn riêng (công tác đào tạo, bồi dưỡng) hoặc công tác thường xuyên đang thực hiện mà không có vướng mc, khó khăn thì tiếp tục thực hiện theo quy định. Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tnh nghiên cu, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đơn vị, địa phương mình; VKSQS trung ương căn cứ vào đặc thù công tác tổ chức cán bộ trong quân đội để có hướng dẫn phù hợp cho các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh, trao đổi với VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (thay báo cáo);
- Các đ/c Phó Vi
n trưng VKSNDTC;
- Các đơn vị thuc VKSNDTC;
- Viện KSQS t
rung ương;
- Các VKSND cấp cao;
- Các VKSND tnh, TP trc thuộc TW;
- Lưu: VT, V
15.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG





B
ùi Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/HD-VKSTC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu20/HD-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/HD-VKSTC

Lược đồ Hướng dẫn 20/HD-VKSTC 2019 thực hiện công tác tổ chức cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 20/HD-VKSTC 2019 thực hiện công tác tổ chức cán bộ
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu20/HD-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýBùi Mạnh Cường
        Ngày ban hành26/02/2019
        Ngày hiệu lực26/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 20/HD-VKSTC 2019 thực hiện công tác tổ chức cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 20/HD-VKSTC 2019 thực hiện công tác tổ chức cán bộ

           • 26/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực