Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH

Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH năm 2014 về đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH đăng ký hoạt động dạy nghề Hà Tĩnh 2014


UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/HD-SLĐTBXH

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề và tình hình thực tế tại địa phương. Đtăng cường công tác quản lý chất lượng dạy nghề, đảm bảo cho hoạt động dạy nghề được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dn đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề).

1.2. Trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).

1.3. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ ssản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề, mở lớp dạy nghề

2.1. Đối với các trường cao đng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm:

a) Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề;

b) Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề;

c) Riêng đối với trường cao đẳng nghề công lập, phải có thêm: Bản sao điều lệ trường đã được phê duyệt theo quy định;

d) Riêng đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương ca các tchức chính trị - xã hội, phải có thêm:

- Bản sao quyết định thành lập trường hoặc trung tâm;

- Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề hoặc quy chế trung tâm dạy nghề đã được phê duyệt theo quy định;

e) Riêng đối với các cơ sở dạy nghề thuộc UBND cấp huyện hoặc tchức đoàn thể trong hồ sơ bsung thêm văn bản đề nghị của đơn vị chủ quản.

2.2. Đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, gồm:

a) Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề;

b) Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập trường, trung tâm;

c) Báo cáo thực trạng vcác điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề.

2.3. Đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký gồm:

a) Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề;

b) Bản sao quyết định thành lp;

c) Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề;

d) Bn sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức hoạt động.

2.4. Đối với các lớp dạy nghề ngn hạn (dưới 3 tháng): Hồ sơ đăng ký m lp dạy nghề gồm: công văn đăng ký mở lớp dạy nghề; danh sách học viên; các hồ sơ chứng minh điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy nghề, đội ngũ giáo viên, chương trình, tài liệu dạy nghề theo quy định và văn bn đề nghị ca UBND cấp huyện, nơi đào tạo.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và mở lớp dạy nghề

3.1. Đối với trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng, trường đại học: Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Tng cục Dạy nghtheo quy định. Sau khi được Tng cục dạy ngh cp giy chứng nhn đăng ký hoạt động dạy nghề thì sao gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01 bn kèm theo 01 bộ hồ sơ để thực hiện quản lý theo quy định;

3.2. Đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp:

a) Có kế hoạch, lộ trình đăng ký theo ngành nghề, năng lực ca đơn vị; đăng ký mới hoặc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề lần sau ít nhất cách lần đăng ký trước 6 tháng.

b) Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề, mlớp dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tĩnh.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, mở lớp dạy nghề; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bn sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề để thực hiện quản lý chung.

4. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, mở lớp dạy nghề

4.1. Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề

a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

b) Có cơ svật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên;

- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.

c) Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của các nghề đã đăng ký;

d) đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghvà trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên;

- Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng ngh, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên, giảng viên đi với tờng cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên, ging viên cơ hữu cho từng nghề được tchức đào tạo;

đ) Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4.2. Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề

a) Có cơ sở vật cht, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đi;

b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đm bảo t lhọc sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

c) Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.

4.3. Đối với đào tạo nghề ngn hạn (dưới 3 tháng): để được cấp thông báo mở lớp, phi có đủ các điều kiện sau:

a) Có đội ngũ giáo viên hoặc người dạy nghề có chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm thực tế về nghề sẽ tchức đào tạo; đã được bồi dưỡng kỹ năng dạy nghề cho lao động nông thôn và phải có ít nhất 2 giáo viên hoặc người dạy nghề trực tiếp ging dạy ở 1 lớp dạy nghề;

b) Có đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy nghề phù hợp với nghề sẽ tchức đào tạo và số lượng người học;

c) Có chương trình, tài liệu dạy nghề của nghề sẽ tchức đào tạo được xây dựng và phê duyệt phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh hoặc quy trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi và điều kiện của người học ở từng vùng, miền; chương trình đào tạo phải xác định rõ thời gian đào tạo và thời gian thực học ca từng nghề.

5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, mở lớp dạy nghề

5.1. Tng cục trưởng Tng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng, trường đại học.

5.2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp; cấp thông báo mở lớp đối với đào tạo nghề dưới 3 tháng.

6. Các trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

Các cơ sdạy nghề, cơ sgiáo dục và doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, phải thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề trong các trường hp sau:

6.1. Tăng quy mô tuyển sinh của từng nghề đối với trình độ cao đẳng nghề; vượt từ 10% trở lên đối với trình độ trung cấp nghề, 20% trở lên đối với trình độ sơ cấp nghề so với quy mô tuyển sinh đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

6.2. Bổ sung nghề đào tạo.

6.3. Bsung hoặc thay đi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyn sinh giữa các trình độ đào tạo và giữa các nghề trong cùng nhóm nghề.

6.4. Chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy phép đầu tư có liên quan đến nội dung ghi trong giy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

6.5. Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sđào tạo khác là nơi trực tiếp tchức dạy ngh.

6.6. Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới mà có tổ chức hoạt động dạy nghề.

6.7. Mở thêm địa điểm dạy nghề mới hoặc liên kết với các tchức, cá nhân để tchức hoạt động dạy nghề.

7. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

7.1. Hồ sơ đăng ký bsung hoạt động dạy nghề trong các trường hp tại các Mục 6.1, 6.2, 6.3 và 6.4 của Hướng dẫn này bao gồm:

a) Công văn đăng ký bsung hoạt động dạy ngh;

b) Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề;

c) Riêng đối với các cơ sở dạy nghề thuộc UBND cấp huyện hoặc tchức đoàn thtrong hồ sơ bsung thêm văn bản đề nghị của đơn vị chủ qun.

7.2. Hồ sơ đăng ký bsung hoạt động dạy nghề trong các trường hợp tại các Mục 6.5, 6.6 và 6.7 của hướng dẫn này:

a) Đối với trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng, trường đại học được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 7.1;

b) Đi với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp: Nếu đơn vị trong tỉnh đăng ký bsung hoạt động dạy ngh thì hsơ đăng ký được thực hiện theo quy định tại Mục 7.1; nếu đơn vị ngoại tỉnh đăng ký bsung hoạt động dạy nghtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì hồ sơ ngoài quy định tại Mục 7.1, phải có thêm:

- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở dạy nghề, cơ sgiáo dục và doanh nghiệp;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu/cơ sđào tạo khác hoặc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa đim đào tạo khác.

8. Trình tự, thủ tục, điều kiện đăng ký và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

8.1. Trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề được thực hiện như sau:

a) Đối với các trường hp quy định tại các Mục 6.1, 6.2, 6.3 và 6.4 Hướng dẫn này được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Mục 3 Hướng dn này;

b) Đối với các trường hp quy định tại các Mục 6.5, 6.6 và 6.7 Hướng dẫn này thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề như sau:

- Trường hợp thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết đào tạo hoặc trụ sở chính/phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác của cơ sdạy nghề, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp chuyn đến nơi khác trong tỉnh thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Hướng dẫn này;

- Trường hp thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết đào tạo hoặc trụ sở chính/phân hiệu/cơ sđào tạo, địa điểm đào tạo khác của trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp chuyển đến nơi khác ngoài tnh với trụ sở chính thì trường trung cấp nghề, trung tâm dạy ngh; trường trung cp chuyên nghiệp, cơ sgiáo dục khác và doanh nghiệp phải gửi công văn thông báo cho cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghcho đơn vị và nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác ca đơn vị theo quy định tại Mục 3.2, Hướng dẫn này.

8.2. Điều kiện đăng ký, thm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bsung hoạt động dạy nghề được thực hin theo quy định tại các "Mục 4 và 5 Hướng dn này.

9. Nộp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

9.1. Các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trong trường hợp chấm dứt hoạt động.

9.2. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề có quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã cp khi cơ sở dạy ngh, cơ sgiáo dục và doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại Nghị định s 116/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định vxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

10. Trách nhiệm của sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10.1. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghtrên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

10.2. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bo hoạt động dạy nghề, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bsung hoạt động dạy nghề theo quy định.

10.3. Gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề về Tng cục Dạy nghề theo quy định.

10.4. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tng hợp, báo cáo UBND tnh, Tng cục Dạy nghề về tình hình đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn.

10.5. Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề tại địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan chủ quản của các cơ sở dạy nghề

11.1. Chđạo cơ sở dạy nghề thuộc quyền quản lý xây dựng kế hoạch, lộ trình đăng ký theo ngành nghề, năng lực của đơn vị.

11.2. Khi cơ sở dạy nghề thuộc quyền quản lý ca cấp huyện có văn bản đề nghị cấp đăng ký hoạt động dạy nghề, UBND cấp huyện, cơ quan chủ quản kim tra các điều kiện về dạy nghề và có văn bn đề nghị cp có thm quyền kim tra và cấp đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định.

11.3. Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy nghề trên địa bàn và báo cáo theo quy định.

12. Trách nhiệm của cơ sở dạy nghề

12.1. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập hoặc giy chứng nhận đầu tư đối với các trường cao đng ngh, 12 tháng đối với các trường trung cấp nghề và trung tâm dạy ngh, phi thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề; đăng ký mở lớp dạy nghề khi có nhu cu và có đủ các điều kiện theo quy định.

12.2. Các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp khi có đủ điều kiện tchức hoạt động dạy nghtheo quy định thì đăng ký hoạt động dạy nghề và chđược tuyn sinh dạy nghsau khi đã được cp giy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc thông báo mở lớp (đối với đào tạo nghdưới 3 tháng).

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung đăng hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy ngh/.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục dạy nghề (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ sở dạy nghề (để thực hiện);
- Đ/c Giám đốc, các P. Giám đốc;
- Lưu VP, DN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Mai Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/HD-SLĐTBXH

Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 21/HD-SLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/02/2014
Ngày hiệu lực 24/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/HD-SLĐTBXH

Lược đồ Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH đăng ký hoạt động dạy nghề Hà Tĩnh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH đăng ký hoạt động dạy nghề Hà Tĩnh 2014
Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 21/HD-SLĐTBXH
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Lê Thị Mai Hoa
Ngày ban hành 24/02/2014
Ngày hiệu lực 24/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH đăng ký hoạt động dạy nghề Hà Tĩnh 2014

Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 21/HD-SLĐTBXH đăng ký hoạt động dạy nghề Hà Tĩnh 2014

  • 24/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực