Hướng dẫn 22-HD/BTGTW

Hướng dẫn 22-HD/BTGTW tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 22-HD/BTGTW tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 2017


BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 22-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH QUAN TRỌNG VỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Năm 2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt và đã đạt được những kết quả tích cực. Cuối năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) đã ban hành những Nghị quyết, Kết luận quan trọng như: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được của năm 2016, tạo sự thống nhất cao trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lp nhân dân nhận thức được bối cảnh trong nước và thế giới; nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận nhất trí cao về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế năm 2017.

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về lộ trình, những thuận lợi, thách thức, khó khăn của hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình mới năm 2017.

- Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thành tựu phát triển của đất nước trong năm 2016; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; cvũ hệ thống chính trị và các tầng lp nhân dân phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; kết hp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước theo tinh thần đi mới, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

- Làm rõ kết quả đạt được trên các mặt (kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế đạt được một số kết quả; văn hóa, xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế...); trong bối cảnh tình hình năm 2016 có những thuận lợi nhưng cũng xuất hiện những khó khăn, thách thức gay gt.

- Khẳng định kết quả đạt được là do có vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tng lp nhân dân.

- Phân tích tình hình bối cảnh trong nước và thế giới năm 2017, những thuận lợi và khó khăn tác động trước mt và lâu dài đến nn kinh tế nước ta.

- Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (đã nêu trong Kết luận số 09-KL/TW, Nghị quyết số 23/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính phủ).

2. Tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Tuyên truyền kết quả đạt được về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế (kết quả đạt được các mặt thị trường tài chính, xử lý nợ xấu, quản trị doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp; quá trình cổ phần hóa, khu vực nông nghiệp, hội nhập quốc tế...). Phản ánh những hạn chế trên các mặt (thực hiện ba khâu đột phá chưa đạt mục tiêu đề ra, cơ cấu lại nền kinh tế triển khai chậm, thiếu đồng bộ, chưa thật sự gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chưa gắn kết tổng thể với trọng tâm; cơ cấu lại nông nghiệp chưa thực sự gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách điều phối phát triển ngành chưa đủ mạnh...) làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong đó làm rõ nguyên nhân chủ quan là việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về đi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế ở các cấp, các ngành và địa phương còn thụ động, chậm trễ...

- Tuyên truyền bốn quan điểm, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng:

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng là để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng sut lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi trường. Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, gây tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiến bộ, công bằng xã hội, giữ gìn môi trường sinh thái.

+ Đi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiu hơn vào các nhân tthúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con người Việt Nam và thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước.

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng gn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế với trọng tâm ưu tiên là: Hoàn thiện th chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài.

+ Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bn vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Toàn hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là đội ngũ trí thức, các doanh nhân, doanh nghiệp cần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia và có đóng góp to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

- Tuyên truyền một số mục tiêu cụ thể và chủ trương chính sách lớn nhm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô; ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh ca nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thcác ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng tâm; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, thực sự là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế; đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

3. Tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tuyên truyền những kết quả đạt được khi Việt Nam hội nhập quốc tế; những hạn chế, yếu kém; bối cảnh mới của năm 2017 tác động đến quá trình hội nhập của Việt Nam.

- Tuyên truyền mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

+ Mục tiêu: Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nhằm tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

+ Quan điểm chỉ đạo:

Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc là định hướng chiến lược lớn đxây dựng và bảo vệ Tquốc. Vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn, nhất là mối quan hệ giữa tính độc lập, tự chủ của nn kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hội nhập kinh tế là trọng tâm của hội nhập quốc tế; hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu. Nhà nước cần tập trung khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế.

Bảo đảm đồng bộ giữa đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Đy mạnh việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh; giám sát chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá trình thực hiện cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là trong những lĩnh vực, vấn đề liên quan đến ổn định chính trị - xã hội.

Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là công đoàn, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

- Một số chủ trương chính sách lớn

+ Chủ trương chính sách chung:

Xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nền kinh tế có khả năng tự chủ cao, ứng phó được với những biến động kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế.

Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, coi đây vừa là tiền đề, vừa là hệ quả của hội nhập kinh tế quốc tế, là giải pháp có tính quyết định đnâng cao nội lực nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Xác định gia tăng xuất khẩu, số lượng và chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế là các tiêu chí kinh tế trực tiếp để đánh giá kết quả hội nhập quốc tế về kinh tế.

Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trong tình hình mới và thực thi các cam kết quốc tế. Tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp mới có hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp và sự sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Trong 5 - 10 năm tới, tập trung khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, xây dựng các cơ chế, chính sách phòng vệ thương mại, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế; có chính sách phù hợp hỗ trợ các lĩnh vực có năng lực cạnh tranh thấp vươn lên; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, trình độ pháp luật quốc tế, xây dựng hàng rào kỹ thuật, biện pháp phòng vệ chủ động phù hợp.

+ Các chủ trương, chính sách cụ thể: Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung; hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; giải quyết tốt các vn đề xã hội; giải quyết tốt các vấn đề môi trường; đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn và quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

4. Tuyên truyền nội dung các kỳ hp của Quốc hội khóa XIV và nội dung các nghị quyết, luật về lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua.

5. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại Nhà nước và ngoại giao Nhân dân, các hoạt động của Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC năm 2017, về Cộng đồng ASEAN, trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cvũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

7. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương:

- Biên soạn một số tài liệu tuyên truyền về hội nhập quốc tế.

- Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền trên báo chí.

- Cung cấp thông tin và tài liệu tại các Hội nghị báo cáo viên Trung ương.

- Tổ chức một số cuộc tọa đàm về kinh tế - xã hội.

- Tổ chức khảo sát 8 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Nm tình hình tư tưởng các tng lp nhân dân trong trin khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

2. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt quán triệt các quan điểm chỉ đạo trong các Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016, Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016. Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyn viên; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên về công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội.

- Đăng tin bài định hướng trên bản tin sinh hoạt chi bộ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền ở địa phương, đơn vị.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp tài liệu tuyên truyền và tổ chức tập hun cho phóng viên, biên tập viên...

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam 2017.

4. Bộ Ngoại giao:

- Hướng dẫn các cơ quan ngoại giao và phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Năm APEC Việt Nam 2017 và tham gia hội nhập quốc tế của Việt Nam; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin trong nước và nước ngoài về các sự kiện đối ngoại lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan... góp phần quảng bá du lịch, thu hút đầu tư phát triển đất nước.

6. Các bộ, ngành Trung ương khác, nhất là bộ, ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế...

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội và báo chí về các chương trình, dự án, sự kiện liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; tổ chức các cuộc hội thảo, họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về phong trào xây dựng nông thôn mới, về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

7. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương:

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

- Cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp, người tiêu dùng và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống kinh tế - xã hội phức tạp, nhạy cảm.

8. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của cả nước, ngành, địa phương, cơ sở.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và PTNT; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải, Xây dựng,
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trun
g ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Các báo, đài Trung ương,
- Lãnh đạo Ban,
- Các vụ, đơn vị trong Ban,
- Vụ Tuyên truyền (5),
- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lâm Phương Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu22-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2017
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 22-HD/BTGTW tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 22-HD/BTGTW tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 2017
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu22-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýLâm Phương Thanh
        Ngày ban hành10/01/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 22-HD/BTGTW tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 2017

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 22-HD/BTGTW tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 2017

           • 10/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực